חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים – זכאות לקבלת פיצויים בסיום יחסי עבודה, סכומים, חישוב ועוד

עובד עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עבודה (פיטורים על ידי מעסיק או התפטרות בנסיבות מצדיקות ביוזמת העובד). חלק מהכספים משולמים על ידי מעסיק וחלק מהם נמשכים מהחיסכון הפנסיוני.

מטרת הכתבה לספק הסבר לגבי הזכאות, חישוב סכומים ופרטים נוספים.

מהם פיצויים או פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים (או פיצויים), הם רכיב שכר נוסף שעובד זכאי לקבל אותם בעת הפסקת עבודה בשל סיום יחסי עבודה (עובד-מעביד). הפסקת עבודה יכולה להיות בגלל פיטורים על ידי המעסיק או התפטרות ביוזמת העובד בעצמו.

כמו ששמם רומז, הפיצויים הם סכומי כסף שנועדו לפצות את העובד בשל הפסקת יחסי העבודה, ומשכך העובד אינו מקבל שכר עבודה. כאמור, הכספים יכולים לשמש אותו, גם, לצורך מימון מחייב ותשלום עבור ההוצאות שהוא התחייב להן, לרבות הלוואה או משכנתא.

פיצויי פיטורים אינם פוגעים בזכות העובד לקבלת דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה, כך שהם, הפיצויים, יכולים להית בנוסף לאותן זכויות נוספות, אם הוא זכאי להם.

בעקבות צו הרחבה בעניין פנסיה חובה, המעסיקים חייבים להפקיד כספים בחיסכון הפנסיוני של העובד ולבטח אותו בביטוח פנסיוני כאמור. חלק מהכספים המועברים לפנסיה הם רכיב פיצויים אשר באים במקום פיצויי פיטורים לפי החוק (סעיף 14).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לקבל פיצויים?

עובד זכאי לקבל פיצויים מהמעסיק (פיצויי פיטורים או פיצויי התפטרות), אם הוא עונה על 2 תנאי הזכאות הבאים:

 1. השלמת ותק – העובד השלים ותק של שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפני סיום יחסי עבודה. לעיתים הזכאות חלה גם סמוך לפני תום שנת עבודה ראשונה.
 2. פיטורים או התפטרות בנסיבות מצדיקות – העובד התפטר או פוטר בגלל אחת הסיבות הבאות:
  1. פיטורין על ידי המעסיק – העובד פוטר על ידי המעסיק.
  2. התפטרות ביוזמת העובד – העובד התפטר בגלל אחת הסיבות הבאות, המהוות סיבות מצדיקות ומזכות:
   • התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו.
   • התפטרות הורה עובד לצורך טיפול בילד.
   • התפטרות עובדת בשל שהייה במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות).
   • התפטרות לרגל העתקת מגורים (מעבר דירה).
   • התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
   • התפטרות בגלל הגעה לגיל פרישה.
   • התפטרות עובד עונתי בשל אי הבטחת עבודה רצופה.
   • התפטרות סמוך ועקב גיוס לשירות סדיר בצה"ל.
   • התפטרות סמוך לפני גיוס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר.
   • התפטרות סמוך ועקב תחילת שירות אזרחי או שירות לאומי-אזרחי.
   • התפטרות סמוך ועקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית.
   • התפטרות עקב בחירה לראש רשות מקומית או לסגנו.
   • התפטרות בגלל הטרדה מינית בעבודה.
  3. סיבות מזכה אחרת – אירעה סיבה אחרת המזכה בפיצויים, כאמור להלן:
   • עובד שנפטר.
   • אי חידוש חוזה עבודה.
   • מעסיק שנפטר.
   • חילופי קבלנים (מעסיקים) במקום העבודה.

אוכלוסיה זכאית נוספת

 • עובד שהמעסיק שלו פיטר אותו סמוך לפני תום שנת עבודה ראשונה, אלא אם המעסיק הוכיח כי הפיטורים לא נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום.
 • עובד שהמעסיק שלו הפריש כספים לפנסיה חובה לצורך חיסכון וביטוח פנסיוני של העובד, וכספים אלו באים במקום הפיצויים לפי החוק ולא ניתנים להחזרה למעסיק. גם אם העובד לא השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

מי לא זכאי?

 • עובד שלא השלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק. למעט מקרה בו הפיטורים חלו סמוך לפני תום שנת עבודה אחת.
 • העובד התפטר ביוזמתו מכל סיבה, שהיא לא סיבה מצדיקה כאמור לעיל.

רציפות בעבודה לצורך חישוב ותק

כאמור לעיל, אחת התנאים הוא השלמת וותק של שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (גם בחילופי קבלנים ומעסיקים).

לפיכך, חשוב לדעת כי רציפות בעבודה לצורך חישוב ותק נחשבת גם אם חלה הפסקת עבודה בגלל אחת הסיבות הבאות או יותר:

 1. שירות צבאי ושירות חלקי. למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות קבע שלא בא בתכוף לאחר תקופת שירות סדיר או ההתחייבות עולה על שנתיים.
 2. שירות מילואים.
 3. יום המנוחה השבועית (שישי, שבת או ראשון – לפי העניין) או חג שלא עובדים בו (לפי חוק, נוהג או הסכם), וכן אחד במאי.
 4. חופשה שנתית.
 5. חופשה או פגרה בשכר שניתנה לעובד לפי חוק או בהסכמת מעסיק.
 6. חופשה או פגרה לא בשכר שניתנה לעובד לפי חוק או בהסכמת המעסיק.
 7. שביתה או השבתה.
 8. ימי תאונה או ימי מחלה.
 9. ימי אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג העובד נעדר מהעבודה ולא עבד בהם.
 10. הפסקה אירעית ללא ניתוק יחסי עובד מעביד (חופשה ללא תשלום) או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה לתקופה שלא עולה על 6 חודשים.
 11. אימון לשירות עבודה לפי חוק.

יחד עם זאת, התקופות הבאות לא באות במניין חישוב סכום הפיצויים:

 • שירות צבאי או שירות צבאי מלא על פי התחייבות לקבע.
 • שירות חלקי בתקופה העודפת על 120 יום.
 • חופשה או פגרה שלא בשכר בתקופה העודפת על 14 ימים לשנת עבודה, למעט תקופה בה עובדת זכאית לתשלום דמי לידה.
 • הפסקה בגלל תאונה או מחלה, שאינה בתשלום ובתנאי שאינה עולה על 30 יום לשנת עבודה עם זכות צבירה.
 • הפסקה שהיא חופשה ללא תשלום העודפת על 7 ימים בשנה.

שיעור הפיצויים

החוק קובע גם כמה פיצויים מגיעים לעובד, כך למעשה שיעור פיצויי הפיטורים הוא:

 • שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • כאשר השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים הוא לפי שכרו של העובד ערב פיטוריו (השכר האחרון לפני הפסקת עבודה).
 • במידה וקיים הסכם עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הוראה אחרת שהיא מיטיבה עם העובד – אז החישוב ייעשה לפיו.

לדוגמה:

עובד קיבל משכורת של 8,000 ₪ בחודש למשך 3 שנים, ולאחר מכן עבדת שנתיים נוספות בשכר של 10,000 ₪, ואז פוטר על ידי המעסיק. כמה פיצויים מגיעים לו?

הוותק של העובד הוא 5 שנים, והשכר ערב פרישתו 10 אלף ₪. לפיכך סכום הפיצויים שמגיעים לו הם 50,000 ₪.

הערה חשובה! בעקבות פנסיה חובה, חלק מכספי הפיצויים (6% עד 8.33% לחודש) מועברים לשם ולפיכך המעסיק אינו חייב להשלים. למידע נוסף, ניתן לקרוא את הכתבה בנושא סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

חישובים נוספים:

 • חלק של שנה שלאחר שנת עבודה, מזכה את העובד בפיצויים יחסיים.
 • לגבי עובד עונתי – חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים גם אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה.
 • לגבי עובד בשכר קבלני – אם שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משולם על ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, אז שכרו האחרון ביחס לשכר כאמור יחושב לפי השכר הממוצע של 12 החדשים שקדמו לפיטורים.
 • אם השכר העובד השתנה ברגע האחרון, כמו למשל אם הוא הוקטן – אזי החישוב יבוצע לפי השכר בחודש שלפני הקטנת השכר.
 • אם העובד עבר מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, אז השכר האחרון שלו יחושב לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו לפני הפיטורים באופן יחסי למידת החלקיות של העבודה שלו.
 • אם חלה הפחתה בשכר העובד אשר כתוצאה ממנה שכר העבודה האחרון קטן, אז השכר האחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה ייחשב בתור שכר העובד ערב ההפחתה.
 • לחישוב הפיצויים, שכר האחרון של עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום –
  • אם החל"ת מכוח הוראות הדין – השכר שהיה משולם לעובד לפני פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד.
  • בכל מקרה אחר – השכר שהיה משולם לו לפני היציאה לחל"ת בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור בשיעור שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.

רכיבי שכר לחישוב פיצויי פיטורים

שכר העבודה הכולל ממנו מחשבים פיצויי פיטורים, כולל את כל הרכיבים הבאים:

 • שכר יסוד.
 • תוספת ותק.
 • תוספקת יוקר מחייה.
 • תוספת משפחה.
 • תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית.

אם אין רכיבים אלו, אז לפי השכר הרגיל של העובד ללא תוספות.

אם קיימים תשלומי חלף שכר (כגון דמי חופשה, דמי מחלה), אז הם נחשב כמו שכר יסוד וכלולים בחישוב.

מועד תשלום פיצויי פיטורים

פרט נוסף שחשוב להכיר הוא מתי משלמים פיצויי פיטורים, מתי המעסיק חייב לשלם. לפיכך, המועד לתשלום פיצויי פיטורים הוא המאוחר מבין אלה:

 • יום הפסקת יחסי עבודה.
 • המועד שנקבע לפי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או צו הרחבה החלים על העובד.
 • אם לפי חוזה עבודה או הסכם אחר, נקבעה זכות לתשלום פיצויי פיטורים העודפת על הקבוע בחוק, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או צו הרחבה – אז היום שנקבע לתשלום הפיצויים לפי אותו הסכם. אם לא נקבע יום כזה והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עבודה – אז היום שבו נקבעה הזכות.
 • אם לפי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או צו הרחבה, נקבעה זכות לתשלום פיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עבודה, אך לא נקבע המועד – אז היום בו נקבעה הזכות.
 • אם הזכות לפיצויים, על פי הוראה שבחיקוק, מותנית במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – אז ביום מילוי התנאי או סיום אותה תקופה, לפי העניין.

אם המעסיק לא העביר את הכספים תוך 15 יום ממועד תשלום הפיצויים, אז הדבר ייחשב הלנת פיצויי פיטורים והעובד יהיה זכאי לפיצוי על ההלנה.

לעניין תשלום רכיב פיצויים לפנסיה, מועד התשלום הוא המאוחר מבין אלה:

 • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

רכיב פיצויים ייחשב חוב לקופת גמל (בדומה להלנת פיצויים) אם לא הועבר בתוך 30 ימים ממועד תשלום שכר עבודה.

מימוש הזכאות – קבלת פיצויי פיטורים

עובד המעוניין לקבל את פיצויי הפיטורים המגיעים לו, צריך לפעול בהתאם לכך:

 • פיצויים ישירות מהמעסיק – לגבי פיצויים שהמעסיק לא העביר לקופת הפנסיה בהתאם לשיעורי הפקדות או תקופות הפקדה, המעסיק נדרש להשלים אותם באופן ישיר לעובד.
 • פיצויים מקופת הגמל – לגבי פיצויים שהמעסיק העביר אותם לקופת הפנסיה של העובד, העובד רשאי למשוך אותם, עם הסכמת המעסיק או גם ללא הסכמה לאחר תום תקופה של 4 חודשים ממועד הפסקת העבודה.

שלילת פיצויי פיטורים – פיטורים ללא פיצויים

ניתן לשלול עובד מלקבל את פיצויי הפיטורים באופן הבא:

 • שלילה מכוח חוק – בענף עבודה בו אין הסכם קיבוצי, בית הדין לעבודה רשאי לקבוע כי פיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע. בדיון זה בית הדין מתבסס על הכללים בהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.
 • שלילה מכוח הסכם קיבוצי – עובד לא יהיה זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, אם פוטר בנסיבות מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד, וזאת על פי הסכם קיבוצי בין העובד לבין המעסיק, ואם אין כזה אז לפי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף.

אישור של שר העבודה, או של מי שהוסמך לכך על ידיו, כי הסכם קיבוצי מסוים חל על מעסיק ועובד, או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף או על המספר הגדול ביותר של עובדים, הכל לפי הענין, יהיה ראיה מכרעת בעניין שלילתם.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

השלמת פיצויי פיטורים

מעסיק שחייב לשלם לעובד פיצויים בנוסף על הסכומים שהעביר לקופת הפנסיה, בעד תקופות בהן הוא לא שילם או שיעורי הפרשות שלא העביר, והעובד היה זכאי להן – אז המעסיק חייב לבצע השלמת פיצויי פיטורים ולהעביר את הכספים לעובד.

משיכת כספי פיצויים

עובד שהמעסיק שלו העביר כספים לקופת הפנסיה, ומעוניין למשוך את הפיצויים, נדרש להגיש בקשה למשיכת כספי פיצויים מחשבון החיסכון הפנסיוני.

מסים וביטוחים

פיצויי פיטורים נחשבים הכנסת עבודה של העובד ממנה הוא חייב לשלם מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות.

יחד עם זאת, העובד זכאי לקבל פטור ממס על פיצויי פיטורים עד תקרה קבועה בחוק.

פיצויי פיטורים לפי אוכלוסייה

פיצויי פיטורים מגיעים לאוכלוסיות שונות כאמור בתנאי הזכאות לעיל, ולפיכך, אלו הם ההרחבות בנושא:

 1. פיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו.
 2. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו.
 3. פיצויי פיטורים להורה עובד שהתפטר לצורך טיפול בילד.
 4. פיצויי פיטורים לעובדת שהתפטרה בשל שהייה במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות).
 5. פיצויי פיטורים לעובד עקב התפטרות לרגל העתקת מגורים (מעבר דירה).
 6. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 7. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה.
 8. פיצויי פיטורים לעובד עונתי שהתפטר בשל אי הבטחת עבודה רצופה.
 9. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב גיוס לשירות סדיר בצה"ל.
 10. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך לפני גיוס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר.
 11. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב תחילת שירות אזרחי או שירות לאומי-אזרחי.
 12. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית.
 13. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר כי נבחר לראש רשות מקומית או לסגנו.
 14. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בגלל הטרדה מינית בעבודה.
 15. פיצויי פיטורים לשאיריו של עובד שנפטר.
 16. פיצויי פיטורים לעובד עקב אי חידוש חוזה עבודה.
 17. פיצויי פיטורים לעובד שהמעסיק שלו נפטר.
 18. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בעת חילופי קבלנים (מעסיקים) במקום העבודה.

תשלום תוספת יוקר

אם זכות הפיצויים הייתה מותנית על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום, אז השכר האחרון יכלול את תוספת היוקר שהיתה חלה לגבי העובד ביום מילוי התנאי האמור או ביום תום התקופה האמורה, לפי הענין, אילו המשיך לעבוד.

אם מועד תשלום פיצויי הפיטורים מכוח הוראה של חיקוק, נדחה למועד שלאחר הפסקת יחסי עובד ומעביד, השכר האחרון יכלול את תוספת היוקר שהיתה חלה לגבי העובד, במועד תשלום פיצויי הפיטורים שנקבע באותו חיקוק, אילו המשיך לעבוד.

סכומים משוריינים

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או לפי הסכם קיבוצי או לפי צו הפקדה, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –

 • אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול. למעט סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה.
 • אינם חלק מנכסי המעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, במידה שתביעות העובדים לפי חוק זה לא סולקו.

הוראות אלו חלות גם על ריבית והפרשי הצמדה.

שכר כולל פיצויי פיטורים

ככלל, אסור לכלול שכר עבודה הכולל פיצויי פיטורים.

יחד עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם בין העובד לבין המעסיק כי הפיצויים כלולים בשכר עבודה, והוא ייחשב במקום ההוראות לפי החוק, בהתקיים 2 אלו:

 • ההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך.
 • אין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד, המחייב תשלום פיצויי פיטורים.

מידע נוסף

 • שיעור הפיצויים לא יכול להיום בשום אופן נמוך מגובה שכר מינימום (בכפוף להיקף משרה, גיל וכד').
 • אם בהסכם קיבוצי נקבע כי שכרם של העובדים יופחת זמנית או לתקופה מסויימת בלבד שנקבעה בו, לעומת השכר שהיו זכאים לו ללא הוראה זו, אז לענין חישוב הפיצויים של עובד שההסכם חל עליו, כאילו שכרו לא הופחת.
 • תשלום הפיצויים לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא באה במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי, צו הרחבה, אישור משר העבודה או חוזה עבודה אישי.
 • עובד או שאירו הזכאי על פי חיקוק לגימלה מן המעסיק עקב פרישת העובד מהעבודה או מסיבה אחרת, הגימלה באה בתקום תשלום פיצויי פיטורים לפי החוק.
 • לעניין חישוב הפיצויים המגיעים לעובד ממעסיק מסויים, יובא בחשבון שכר העבודה המשולם על ידי אותו מעסיק בעד משרה אחת בלבד כמקובל באותה עבודה.
 • הסכם קיבוצי יכול לקבוע דרכים ושיטות לתשלום פיצויי פיטורים, לרבות הפקדתם לזכות העובד, כדי להבטיח הצטברותם לזכותו ומשנקבע כך ישולמו הפיצויים בהתאם להסכם.
 • שר העבודה רשאי להורות בצו למעסיקים להפקיד בקופת גמל סכומים בשיעור שייקבע בצו, כדי להבטיח הצטברותם של פיצויי הפיטורים שהמעסיקים עשויים לשלם לעובדיהם. צו ההפקדה יכלול סוגי המעסיקים שעליהם הוא חל לפי ענפי כלכלה, גודל מפעלים או אזורים ותחילת תקפו ובלבד שתחילתו לא תקדם לתאריך פרסומו.
 • פשרה לענין פיצויי פיטורים והודאת סילוק לא יהא להם תוקף, אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהם במפורש שהם לגבי פיצויי הפיטורים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
 • תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), תשמ"ג-1983
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil