חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגבלה על תשלום במזומן – כמה כסף מותר לקבל או לתת וכמה אסור (חוק המזומן החדש)

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף חוק המזומן שנועד לצמצם את השימוש במזומן והוא קובע הגבלה על תשלום במזומן. הגבלה זו כוללת תקרות מירביות לתשלום או לתקבול במזומן.

מטרת הכתבה להסביר את ההגבלות הללו, כמה מותר לתת או לקבל, כמה אסור והוראות נוספות.

מהי הגבלה על שימוש במזומן?

הגבלה על שימוש במזומן (או – הגבלה על תקבול או תשלום בכסף מזומן) היא הוראה לפי החוק שמטרתה להקטין ולצמצם את השימוש במזומן. הגבלה זו נובעת לפי חוק המזומן שנכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019.

חוק המזומן הוא תוצאה של ועדת לוקר שהגישה את המלצותיה למדינה בשנת 2014, כאשר בדו"ח נקבע כי מזומן הוא אנונימי וכתוצאה מכך אי אפשר לאתר את זהות המשתמשים בו – דבר זה מאפשר לעבריינים להמשיך להעלים מס, להלבין הון ולבצע עבירות נוספות.

במסגרת החוק יש הגבלה על שימוש במזומן ובצ'קים. לגבי מזומן (שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, וכן מטבע חוץ), קיימים סכומים מירביים לפי סוג העסקה וסוג נותן או מקבל התשלום, שמותר לתת במזומן באותה עסקה.

החוק בדרך זו מעודד שימוש באמצעי תשלום ותקבול אחרים, בעיקר אלקטרוניים שמאפשרים לקבל מידע מורחב יותר לגבי מעבר הכספים בין אנשים, ובכך לצמצם את תופעת הלבנת הכספים.

כבתה זו כוללת הוראות לעניין מזומן בלבד, ניתן לעיין לגבי צ'קים בכתבה אחרת. הסבר על תקרות מירביות בהמשך הכתבה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

הוראות החוק וההגבלות חלות על כל אדם ותאגיד במדינת ישראל שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. מועד התשלום – כל תשלום או תקבול על עסקה שהחלה ב-01.01.2019, לרבות שכירות שהחלה לפני תאריך זה.
 2. סוג העסקה – כל סוג של עסקה ובפרט עסקה רגילה (קניה או מכירה), תרומה, הלוואה, מתנה, שכר עבודה.
 3. רכיב מזומן – באתה עסקה קיים רכיב כלשהו של תשלום במזומן.

מי לא חייב?

 • כל מי שביצע עסקה כלשהי עד סוף 2018 – העסקה לא נכללת בהוראות החוק, למעט עסקאות מתמשכות של מתן או קבלת שירות או זכות של שכירות.
 • קרוב משפחה שמבצע עסקה במזומן, למעט תשלום שכר עבודה שאינו פטור. בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו.
 • רשות מרשויות המדינה שנקבעה לגביה הוראה אחרת לפי צו.

הגבלות במסגרת מתן או קבלת מזומן

כאמור לעיל, החוק חל לגבי כל אדם ותאגיד במדינת ישראל, אולם יש הבחנה לגבי מטרת השימוש במזומן וסוג אותו אדם או תאגיד, כך שנקבעים לגביהם הבחנות שונות.

במילים אחרות, הסכומים המירביים נקבעים תוך כדי הבחנה לפי סיווג:

 • עוסק – כל עסק, תאגיד ואף עמותה ללא כוונת רווח.
 • אדם שאינו עוסק – אדם פרטי, לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.
 • עו"ד או רו"ח – אדם בעל רישין עיסוק בעריכת דין או בראיית חשבון, לפי העניין, כאשר מדובר על במתן שירות עסקי.
 • תייר במדינה – מי שאינו אזרח ישראלי.

סכום התקרה המירבי חל לפי סך מחיר העסקה – כלומר, התמורה עבור העסקה שהסכימו הצדדים לרבות כל העלויות הנוספות כמו מס ערך מוסף (מע"מ), מס בלו, מס קניה וכל ההוצאות הנלוות לעסקה.

הבהרות לגבי מזומן:

 • בעסקה בה יש כמה רוכשים או מוכרים – מחיר העסקה לא יכול להיות מפוצל בינהם.
 • בעסקה של מכר נכס, כאשר התמורה משולמת בתשלומים – מחיר העסקה כולל את סכום כל התשלומים יחד.
 • בעסקה של מתן שירות, מחיר העסקה הוא כל תשלום בנפרד.
 • בעסקה מתמשכת לקבלת שירות – כל תשלום תקופתי הוא מחיר העסקה.
 • במכירת מספר נכסים – לא מחשבים את המחיר הצברים של כולם יחד, כך שלכל נכס יש מחיר עסקה בנפרד, אלא אם הוסכם אחרת.
 • במכירה של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת – לא בסכומים קטנים, כל תשלום מהווה מחיר עסקה.
 • בעסקה שהנושא שלה מזומן – הפקדה, משיכה, העברה או המרה, סכום המזומן לא נחשב כחלק ממחיר העסקה.

החל מהתאריך 01.08.2022 התקרות המצויינות בהמשך קטנות באופן הבא:

 • במקום 11,000 ₪ – התקרה החדשה היא 6,000 ₪.
 • במקום 50,000 ₪ – התקרה החדשה היא 15,000 ₪. למעט מקרה של רכישת רכב על ידי אדם פרטי, שם התקרה תישאר 50,000 ₪.

להלן פירוט ההגבלות:

1. הגבלות על אדם פרטי שאינו עוסק

אדם שאינו עוסק הוא כל אדם בישראל כאשר הוא צד לביצוע עסקה. גם עוסק (עצמאי / חברה וכד') שמבצע עסקה שלא במסגרת העסק שלו, נכלל כאן. הנה ההגבלות:

 1. בעסקה רגילה בין 2 אנשים (קניה או מכירה):
  • עד תקרה של 50,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת או לקבל במזומן 10% או התקרה, הסכום הנמוך מבינהם.
 2. בעסקת רכישה מעוסק:
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת במזומן 10% או התקרה, הסכום הנמוך מבינהם.
 3. בעסקת מכירה לעוסק: כמו בין 2 אנשים.
 4. בעסקה של תרומה או הלוואה (למעט הלוואה מגוף פיננסי):
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת או לקבל במזומן 10% או התקרה, הסכום הנמוך יותר.
 5. בעסקה של שכר עבודה:
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אסור לתת בכלל מזומן, החל מהשקל הראשון.
 6. בעסקה של מתנה: כמו בין 2 אנשים.

"גוף פיננסי" – תאגיד בנקאי (בנק), בנק הדואר, בעל רישיון למתן אשראי ופיקדון העוסק בניכיון צ'קים, שטרי חליפין או שטרי חוב, בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, או מוסד לגמילות חסדים.

דוגמה

אדם מעוניין לקנות רכב חדש בסוכנות שעלותו נאמדת ב-100,000 ₪, האם אפשר לשלם במזומן, ואם כן אז כמה?

ראשית כל, הסכום עבר את התקרה המירבית. אולם "תשלום במזומן" קובע סכום נמוך מבין 2:

 • 10% מסכום העסקה – 100,000 כפול 10% = 10,000 ₪.
 • סכום של 11,000 ₪ (מפני שהצד השני עוסק).

במקרה זה, הסכום הנמוך מבינהם הוא 10,000 ₪ ולכן זהו התשלום המירבי במזומן שאדם זה רשאי לשלם בעסקה זו. כלומר, 90,000 ₪ צריך לתת בדרכים אחרות שאינן מזומן.

2. הגבלות על עוסק

עוסק הוא כל מי מוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ולרבות מוסד ללא כוונת רווח. כלומר בהגדרה זו נכללים כל ההתאגדויות השונות לרבות עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפויות למינהן, ומוסדות וארגונים. הנה ההגבלות:

 1. בעסקה בין 2 עוסקים (מכירה או קניה):
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת או לקבל במזומן רק 10% או התקרה, הנמוך מבינהם.
 2. בעסקת מכירה לאדם פרטי: כמו בעסקה בין 2 עוסקים.
 3. בעסקת קניה מאדם פרטי:
  • עד תקרה של 50,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת במזומן 10% או התקרה, הסכום הנמוך מבינהם.
 4. בעסקה עם תייר (קניה או מכירה): **
  • עד תקרה של 55,000 ₪ (5 פעמים כפול תקרה לגבי עוסק) – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת או לקבל במזומן 10% או התקרה, הנמוך מבינהם.
 5. בעסקה של תרומה או הלוואה:
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אפשר לתת או לקבל במזומן רק 10% או 11,000 ₪, הסכום הנמוך יותר. אין הגבלה על הלוואה מגוף פיננסי מפוקח.
 6. בעסקה של מתנה: כמו בעסקת קניה מאדם פרטי.
 7. בעסקה של שכר עבודה:
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – אסור לתת בכלל מזומן, החל מהשקל הראשון.

** אם הסכום שונה כאמור בחלק "מידע נוסף" למטה, אז התקרה לתייר היא 40,000 ₪.

העוסק מחוייב גם לתעד את אמצעי התשלום ואמצעי התקבול. החובה לכלול פרטי קבלת התשלום גם לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות של מס הכנסה.

3. הגבלות על רואה חשבון ועורך דין

קיימות גם הגבלות על רואה חשבון ועל עורך דין במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח (לפי חוק איסור הלבנת הון). שירות עסקי כולל בין היתר את הפעולות הבאות: (1) קניה, מכירה או חכירה של נדל"ן; (2) קניה או מכירה של עסק; (3) ניהול נכסי לקוח ולרבות ניהול כספים, נדל"ן, ניהול חשבונות ועוד; (4) עסקת כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; (5) הקמה וניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

הנה ההגבלות:

 1. בעסקה עם עוסק:
  • עד תקרה של 11,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לקבל הכל במזומן.
  • בסכום מעל התקרה – אסור בכלל מהשקל הראשון.
 2. בעסקה עם אדם פרטי:
  • עד תקרה של 50,000 ₪ – אין הגבלה, אפשר לקבל הכל במזומן.
  • בסכום מעל התקרה – אסור בכלל מהשקל הראשון.

4. הגבלות על תייר בישראל

תייר בחוק הוא מי שהוגדר כך על פי חוק מס ערך מוסף. מבלי להיכנס לפרטי פרטים, מדובר על יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור. להלן ההגבלות:

 1. עסקה עם עוסק (מכירה או קנייה):
  • עד תקרה של 55,000 ₪ (5 פעמים תקרת עוסק) – אין הגבלה, אפשר לתת או לקבל הכל במזומן.
  • מעל התקרה – מותר לתת או לקבל 10% או סכום התקרה, הנמוך ביותר.
 2. השאר – דומה להגבלות כמו של עסק.

5. הגבלות על גופים פיננסיים

קיימים גם הגבלות על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר וגופים בעלי רישיון מתן שירות פיקדון ואשראי. הגבלות אלו כוללות (למעט צ'קים שהופקדו למשמרת לפני 01.07.2019):

 1. הגבלות על מזומן – כמו לגבי עוסק.
 2. עסקת מזומן – עסקה שעניינה מזומן כמו הפקדה, משיכה, המרה או העברה, ללא הגבלה.

גמ"חים, שעיסוקם הוא מתן אשראי ללא ריבית, פטורים מהחוק עד 13.7.2022. הדחייה כאמור מתייחסת על שימוש במזומן לגמ"ח שנותן או מקבל הלוואה, תרומה או מתנה במזומן.

דוגמאות כלליות

דוגמה 1 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 10,000 ₪, הוא שילם הכל במזומן. האם החוק חל עליו?
 • כן. עם זאת, מכיוון שהסכום קטן מהתקרה לגביו (11 אלף ₪ לעוסק) – הוא לא עבר על החוק וכפוף להוראותיו.

דוגמה 2 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 50,000 ₪, הוא שילם 50% במזומן. האם החוק חל עליו?
 • כן. אדם זה שילם 25,000 ₪ וסכום זה מעל התקרה של 5 אלף ₪. "תשלום במזומן" במקרה זה הוא 20,000 ₪.
 • טרם נקבע מה הקנס עבור אדם זה, אך העוסק ייקנס בעיצום כספי של 15% מתוך 20,000 ₪ – 3,000 ₪.

מימוש החובה

כל אדם, לרבות עוסק ,חייבים לעמוד בהוראות והגבלות כאמורות לעיל. בעת ביצוע עסקה כאמור, חלה החובה לודא כי התשלום במזומן הוא במסגרת הוראות החוק ולא משלמים סכום העולה על התקרה, בהתאם לחישובים.

אדם או עוסק שלא עומד בהוראות אלו, עובר על החוק – ודינו קנס או עיצום כספי.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב יותר בנושא.

פעולות אסורות – עבירת מרמה

כפי שנראה לעיל, גם אם אנשים ינסו לחשוב על פתרונות איך לחמוק מגבלת הוראות החוק (שימוש במזומן) – כדוגמת, מציאת פרצה בחוק שמאפשרת להם התחמקות – יש לכך פיתרון. בחוק קיימים איסורים שהם ייחשבו עבירות מרמה ודינם – מאסר 3 שנים:

 • פיצול עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • רישום פרטים כוזבים במסמך.

עיצום כספי

על עבירה מעבירות החוק יש עיצום כספי.

לגבי אדם שאינו עוסק, או לגבי רואה חשבון או עורך דין במסגרת שירות עסקי, היא עבירה מינהלית עם קנס –

 • אם התשלום במזומן, התשלום בשיק או השיק המוסב, הוא עד 25,000 ₪ – הקנס הוא 10%.
 • אם התשלום במזומן, התשלום בשיק או השיק המוסב, הוא מ- 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – הקנס הוא 15%.
 • אם התשלום במזומן, התשלום בשיק או השיק המוסב, הוא מ- 50,000 ₪ ומעלה – הקנס הוא 25%.

למרות זאת, במקרה של מקבל תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של בין 6,000 ₪ ועד 8,500 ₪ – הקנס הוא 5%. הקנס נכנס לתוקף בתאריך 01.08.2022. שנתיים מתאריך זה לא יוטל קנס כאמור בפסקה זו אלא תומצא לו התראה.

זאת בתנאי שהקנס לא יעלה יותר מאשר 20 פעמים כפול 226,000 ₪.

במקרה של הפרה מינהלית חוזרת, הקנס יהיה הקנס הקבוע לאותה עבירה וגם סכום הקנס המינהלי הראשון.

לגבי עוסק

על עוסק שעובר על החוק מנהל רשות המסים יכול להטיל עיצום כספי אשר נגזר מגובה סכום ההפרה. סכום ההפרה היא כל הסכום שמעבר למותר לפי ההוראות לעיל וזאת בהתאם לפי התשלום במזומן, התשלום בצ'ק, או התשלום בצ'ק המוסב. אם אין תיעוד של הפרטים בקבלה אז גובה התקבול או התשלום.

הכל בכפוף לסכומים אלו:

 • סכום הפרה עד 25,000 ₪ כולל – עיצום כספי בשיעור של 15%.
 • סכום הפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 20%.
 • סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 30%.

לפני מתן העיצום הכספי, מנהל רשות המסים נדרש לשלוח הודעה על כוונת חיוב. מפר ההוראות רשאי לטעון את הטענות שלו בתוך 45 יום ממועד מסירת ההודעה, תקופה זו ניתן להאריך בעוד 45 ימים לכל היותר.

הוצאת מזומן לחוץ לארץ

חוק המזומן אינו מגביל הוצאה של מזומן מישראל (חוץ לארץ), הוא מגביל את השימוש בו בישראל. יחד עם זאת, יש הגבלה אחרת על הוצאת מזומן והיא חלה בעקבות חוק המכס של ישראל. ניתן לקרוא מידע נוסף בכתבה ייעודית על מדריך מכס.

החזקת מזומן בבית או במשרד

החוק אינו מגביל החזקה של מזומן בבית או במשרד, כל עוד מדובר על כסף שנצבר ביושר ולא עבירה על חוקים אחרים בישראל. אם מחזיקים מיליון שקלים "מתחת לבלטות" כמו שאומרים, אין בעיה עם זה. לא בטוח שזה הפיתרון הכי טוב לכסף, אבל זה כן אפשרי.

פעולה בנקאית או כספית

כל פעולה בנקאית לא נמצאת תחת הגבלות. פעולה בנקאית יכולה להיות:

 • הפקדה או משיכה של מזומן דרך הבנק או דרך המכשיר האוטומטי.
 • העברה של כספים או מזומן דרך הבנק, או האתר האינטרנט או שירות עצמי אחר.
 • המרה למזומן או למט"ח.

עם זאת, ההכנסה של עוסק בתחום מתן שירותים פיננסיים או המרת מטבע – כתוצאה מהמרת מטבע, כן כפופה לחוק.

רכישת זכויות במקרקעין במסגרת חוק המזומן

רוכש זכויות במקרקעין מחויב להגיש הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, החל מדצמבר 2017 הוא מחויב להגיש זאת באופן מקוון. בעקבות חוק המזומן החדש, נקבע כי רוכש כזה יהיה מחויב במסגרת ההצהרה לסמן את אחד מ-2 האפשרויות הבאות:

 • פרטי אמצעי התשלום בהם מועברת התמורה ידועים לי.
 • פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לי במועד הגשת הצהרה זו.

חובה לסמן את אחת האפשרויות הללו ואי אפשר להגיש ללא סימון אחד מאלה.

במילים אחרות, כאשר אדם מעוניין לרכוש דירה, לצורך העניין, הוא צריך להצהיר כיצד תשולם התמורה למוכר. המטרה היא לוודא כי אם רוכש כזה ירצה להעביר תמורה עבור רכישת הזכות באופן מזומן, אז לוודא שהוא אינו חורג מהמגבלות של חוק זה.

לא תמיד אמצעי התשלום ידועים לרוכש, לעיתים הם מורכבים ממשכנתא, הלוואה ממשפחה וכד'. במקרה זה, הרוכש צריך לסמן את האפשרות השניה ואז הוא מחויב להשלים את המידע תוף 6 חודשים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין. השלמת המידע ניתנת לביצוע על ידי אתר האינטרנט של רשות המסים.

ללא פירוט זה, לא יימסר לרוכש אישור מסים בגין העסקה. לכן, חוק מזומן זה משפיע באופן משמעותי על עסקות אלו.

מידע נוסף

 • ניתן לחשב כמה מותר לשלם במזומן, כמה מותר לקבל במזומן, ועוד – באמצעות מחשבון מזומן (סימולטור) שפותח על ידי פרוטוקול.
 • מדי שנה, שר האוצר חייב לבחון את תקרות המזומן, והוא רשאי בהסכמת שר המשפטים, נגיד בנק ישראל ועדת החוקה של הכנסת להקטין את התקרות ל-15,000 ₪ במקום 50,000 ₪ (למעט רכישת כלי רכב בין אנשים), ו-6,000 ₪ במקום 11,000 ₪ (לעניין שכר עבודה – גם באישור שר הכלכלה).
 • עבור הפרה של הוראות החוק, יש עיצום כספי או קנס מנהלי, לפי העניין לצד כל סוג של אדם או עוסק. לפי הקנס הקודם והקנס על עבירה נוכחית.
 • ההתיישנות של ההפרות הם: 7 שנים בעניין עיצום כספי, 5 שנים עבור קנס מנהלי, 5 שנים על עבירות מרמה.
 • עסקאות במזומן שבוצעו עם תושבי האזור (יהודה ושומרון) פטורות עד חודש דצמבר 2022.

שינויים

 • כתבה זו נכתבה במקור בתאריך 05.12.2018.
 • החוק נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019, האכיפה בענייני הפקדת צ'קים אצל גוף פיננסי נכנסה לתוקף בתאריך 01.07.2019, ואכיפה ומתן עיצום כספי על מי שעובר על החוק נכנסה לתוקף בתאריך 01.10.2019.

חקיקה ופסיקה

 • חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
 • צו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2021
 • צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021
 • תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צמצום השימוש במזומן), התשפ"ב-2021
 • חוזר רשות המסים 17/2018: החוק לצמצום השימוש במזומן

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil