קריירה והשכלה

שכר מינימום בישראל 2020 – גובה וסכום עדכני, עדכון העלאת השכר ומידע נוסף

כל עובד בישראל זכאי לקבל שכר בסיס שאינו נמוך מגובה שכר מינימום, וכל מעסיק חייב לשלם את הסכום המינימלי לכל הפחות. גובה שכר המינימום בישראל לפי גיל העובד, היקף המשרה שלו ולפי מדדים נוספים.

מטרת הכתבה היא להסביר מה זה שכר המינימום, מי זכאי לקבל, כמה כסף לשעה או ליום ועוד.

מהו שכר מינימום?

שכר מינימום הוא שכר העבודה (משכורת) הנמוך ביותר שעובד זכאי לקבל מהמעסיק שלו במקום העבודה. הזכות לשכיר מינימום של עובד היא חובת המעסיק, כך שמעסיק אינו רשאי לשלם שכר בסיס נמוך יותר מסכום שכר המינימום בישראל.

שכר מינימום בישראל מחושב לפי חודש, לפי שעה ולפי יום, והמשמעות היא שהזכות לקבל שכר שאינו נמוך הוא ברמת של כל אחד מהחישובים. כלומר, חובה שהשכר יהיה לא נמוך מהשכר החודשי, או מהשכר היומי או מהשכר השעתי – הכל לפני העניין.

יחד עם זאת, אין זה אומר שזהו השכר שהמעסיק צריך לשלם וכמובן שאין זה נכון לחשוב כך. דהיינו, המעסיק אינו יכול לשלם פחות מכך אך ברור כי יכול בוודאי לשלם שכר גבוה יותר.

בעניין גובה השכר, יש לציין כי קיימים רכיבי שכר שכן ניתן להכליל אותם בתוך שכר המינימום ויש רכיבי שכר שאסור להכליל אותם בתוך השכר ובמקרה כזה המעסיק נדרש לשלם את אותם הרכיבים כתשלום נוסף.

עובד שעובד במשרה חלקית או שנעדר בחלק מן הימים, זכאי לקבל את השכר היחסי. כמו גם, עובד שהוא נער (ילד, צעיר) זכאי לקבל שכר מינימום לפי חלקיות שנקבעה בהתאם לגיל שלו. לבסוף, עובד עם מוגבלות זכאי לקבל שכר מינימום מותאם עבורו בהתאם לכושר ההשתכרות שלו.

הוראות חוק שכר מינימום מחייבות כל מעסיק בתשלום השכר, גם אם הוא קבלן כוח אדם ואפילו אם המעסיק הוא המדינה עצמה. בנוסף, החובה עשויה להיות מוטלת גם על המעסיק בפועל וגם על מזמין השירות. עוד יש לציין כי אי תשלום השכר מהווה עבירה פלילת ומנהלית ודינה קנס ואף מאסר בפועל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לקבל שכר מינימום?

זכות העובד לקבל לכל הפחות את שכר המינימום מעוגנת לפי חוק שכר מינימום בישראל. למעשה, הזכות לשכר היא על מי שעומד בתנאים הבאים:

 • גיל העובד – עובד מגיל 18 ומעלה.
 • היקף משרה – עובד המועסק משרה מלאה, כנהוג במקום העבודה שלו.

בנוסף לכך, הזכאות במקרים אלו:

 • עובד המועסק במשרה חלקית – זכאי לקבל שכר מינימום המחושב לפי חלקיות המשרה שלו.
 • עובד שנעדר מעבודתו – זכאי לשכר מינימום בשיעור יחסי לזמן ההיעדרות שלו. אלא אם כן, זכאי לתשלום בעד ההיעדרות לפי כל דין.
 • עובד נוער / קטין – זכאי לשכר מינימום מופחת המותאם לנוער לפי הגיל שלו.
 • עובד עם מוגבלות – זכאי לשכר מינימום מותאם לפי דרגת יכולת העבודה שלו.
 • עובד המקבל שכר לפי עמלות או בונוסים שסכומם נמוך משכר המינימום – זכאי לקבל השלמה לשכר המינימום לכל הפחות.

גובה שכר מינימום

סכום שכר המינימום לעובד בוגר שכיר מעודכן נכון להיום הוא:

 1. שכר מינימום חודשי – 5,300 ₪ לחודש.
 2. שכר מינימום שעתי – 29.12 ₪ לשעה (לפי חישוב של 182 שעות עבודה בחודש).
 3. שכר מינימום יומיאחד מאלה:
  • לעובד המועסק שבוע עבודה בן 6 ימים – 244.62 ₪ ליום (1/25 משכר המינימום לחודש).
  • לעובד המועסק שבוע עבודה בן 5 ימים – 212.00 ₪ ליום (1/21 ו-1/3 משכר המינימום לחודש).

מועד עדכון שכר מינימום חודשי לאחרונה נעשה בחודש דצמבר 2017, ומועד עדכון השכר השעתי נעשה בחודש אפריל 2018 ביחד עם קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות (במקום 43) וחישוב בסיס של 182 שעות עבודה בחודש (במקום 186).

חשוב לציין כי השכר המינימום (החודשי, השעתי וגם היומי) מחושב עד 42 שעות עבודה בשבוע, משום שכל שעה מעבר, היא שעה נוספת המזכה בתשלום שעות נוספות.

הערה: הסכום הבסיסי לפי חוק עומד על 4,816.02 ש"ח מיום 01.04.2018, אשר העובד היה זכאי אלמלא הוראת השעה, כפי שמעודכן בכל 1 באפריל.

חישוב השכר לעניין שכר מינימום

שכר המינימום ככתוב מקודם הוא שכר העבודה שהמעסיק נדרש לשלם לכל הפחות לעובד, עבור יום עבודה רגיל לפי הנהוג במקום העבודה.

רכיבי השכר אשר כן כלולים בחישוב שכר המינימום הם:

 1. שכר יסוד או שכר משולב.
 2. תוספת יוקר (אם אינה כלולה בשכר המשולב).
 3. תוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
 4. רכיבי שכר אחרים שנקבעו לפי חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי כי הן לא יכללו בחישוב שכר מינימום (החל מ-1.4.2015).

רכיבי השכר אשר אינם כלולים בחישוב שכר המינימום הם:

 1. תוספת משפחה.
 2. תוספת ותק.
 3. תוספת על עבודה במשמרות.
 4. פרמיה – מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית.
 5. משכורת 13.
 6. שעות נוספות.
 7. מענק על בסיס שנתי.
 8. החזר הוצאות (כלכלה, אש"ל – אוכל שינה לינה, דמי נסיעות).

אם העובד זכאי לרכיבי שכר שאינם כלולים, הוא יהיה זכאי אליהם בנוסף לתשלום שכר המינימום.

ניכויים משכר המינימום

שכר המינימום מחושב בתור שכר עבודה ברוטו ולפני כל הניכויים לפי חוקים והוראות חוק אחרים.

כלומר, מתוך שכר המינימום המעסיק צריך לנכות תשלום של מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, הפרשות לפנסיה חובה והוצאות אחרות.

שכר מינימום לנוער

הוראות החוק כאמור מגן גם על זכויות עובד שהוא קטין או נער או חניך, כך שגם הוא זכאי לשכר עבודה מינימום. עם זאת, נער זכאי לשכר מינימום מופחת בהתאם לגיל שלו המחושב מתוך שכר המינימום הרגיל. כמו כן, אצל נוער, משרה רגילה היא 173 שעות בחודש או 40 שעות עבודה בשבוע.

למידע נוסף ניתן לקרוא את הכתבה על שכר מינימום לנוער.

שכר מינימום לעובד עם מוגבלות

עובד שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, ולרבות הזכות לשכר מינימום. עובד כזה הוא בעל יכולת עבודה מופחתת ונמוכה ביחס לזו של עובד שהינו אדם ללא מוגבלת ולכן זכאי לתשלום שכר חלקי.

השכר של עובד כזה מחושב מתוך שכר המינימום הרגיל, בהתאמה ליחס שבין התפוקה של העובד שיכולתו לעבודה פחותה עקב המוגבלות, לבין התפוקה של עובד ללא מוגבלות המבצע את אותן המטלות.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את הכתבה על שכר מינימום מותאם.

מודעת שכר מינימום

החוק מחייב כל מעסיק להציג במקום העבודה במקום בולט לעין מודעת שכר מינימום שבה מפורטים עיקרי הזכויות מתוקף החוק. במקרים מסויימים המעסיק מחויב למסור הודעה כזו גם באופן פיזי לכל עובד.

גובה שכר מינימום בישראל – נתוני עבר

להלן ההיסטוריה של עדכון או עליית שכר מינימום בישראל בתקופה האחרונה.

תקופהשכר מינימום חודשישכר מינימום שעתי (לפי 42 שעות שבועיות / 182 שעות חודשיות)שכר מינימום שעתי (לפי 43 שעות שבועיות / 186 שעות חודשיות)שכר יומי לפי 5 ימי עבודה (1 חלקי 21 ושני שלישים במכפלת שכר מינימום)שכר יומי לפי 6 ימי עבודה (1 חלקי 25 במכפלת שכר מינימום)
אפריל 2018 ואילך5,300 ₪29.12 ₪244.62 ₪212 ₪
דצמבר 2017 – מרץ 20185,300 ₪28.49 ₪244.62 ₪212 ₪
ינואר 2017 – נובמבר 20175,000 ₪26.88 ₪230.77 ₪200 ₪
יולי 2016 – דצמבר 20164,825 ₪25.94 ₪222.69 ₪193 ₪
אפריל 2015 – מאי 20164,650 ₪25.00 ₪214.62 ₪186 ₪
אוקטובר 2012 – מרץ 20154,300 ₪23.12 ₪198.46 ₪172 ₪

מימוש הזכאות – איך לקבל את הזכות לשכר מינימום?

הזכות לקבל שכר שאינו נמוך מהשכר המינימום צריכה להגיע אוטומטית על ידי המעסיק. החוק מחייב כל מעסיק, לרבות קבלן כוח אדם, מעסיק בפועל ואף מזמין שירות בכך שהעובד יהיה זכאי לשכר זה לכל הפחות. כמובן שאיזה משנה אם המעסיק הוא עוסק פטורעוסק מורשה או חברה בע"מ.

עבד שלא קיבל את הזכות, אם המעסיק לא משלם שכ מינימום, יכול לפעול באחת הדרכים הבאות:

כמובן שהעובד יכול לתבוע גם את המעסיק בפועל או מזמין השירות, למשל אם הוא מועסק על ידי קבלן כח אדם.

על הפרה כזו, ניתן לקבוע עונשין על המעסיק של שנת מאסר אחת או קנס עד 226,000 ₪.

מידע נוסף

 • אסור להפחית את שכר המינימום בשום מקרה.
 • שכר מינימום עשוי לגדול לפי שיעור תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת – שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרת בהסכמים קיבוציים.
 • עובד הזכאי לתנאים מיטיבים לפי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – יהיו זכאים להם אם תנאיהם עדיפים על פני הוראות החוק.
 • עובדים שמשתכרים בשכר מינימום המחושב לפי 186 שעות או 28.49 ₪ לשעה, צריכים לפנות אל המעסיק כדי לטפל בליקויים.
 • עובד זכאי לקבל דמי חגים, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חופשה ותשלומים אחרים בנוסף לשכר המינימלי.
 • מעסיק אינו רשאי לפגוע בשכר העבוד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, וגם לא רשאי לפטר עובד מגלל תלונה או תביעה שהגיש, או מפני שעזר לעבוד אחר להגיש.
 • שכר ממוצע במשק – איך מחושב ומה השכר הממוצע היום

הוראות חוק

 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 • תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987
 • תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002
 • תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), תשס"ה-2005
 • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
 • החלטת צוות היגוי מכוח סעיף 5 לקיצור שבוע עבודה מיום 24.04.2018

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

6 תגובות

 1. שלום לכם,
  הנושא: עבודה בקבלנות.
  האם אני כמעסיק יכול לסגור מול עובד שלי שהוא עובד בקבלנות?
  אם כן מה עלי לרשום לו בתלוש המשכורת? מבחינת שעות העבודה?
  לדוגמא: נתתי לו עבודת סבלות קלה, והוא מחליט למשוך אותה הרבה זמן.
  בהסכמתו, אני סוגר איתו על 200 שח ומבחינתי שיעבוד כל היום מתי שהוא רוצה.
  אך אני נותן לו תלוש משכורת. מה עלי לרשום עבורו?
  תודה מראש

  1. היי אפי, איננו חברת עורכי דין.
   אך אם תרצה תוכל להשאיר פרטים בטופס יצירת קשר ונעביר את הפניה שלך.

   על פי חוק, אינך יכול לשלם פחות משכר מינימום, במיוחד שאתה מוציא תלוש שכר.
   לעניין "משיכת" העבודה – זו בעיה אחרת. הנהלים או היעדים לא ברורים מספיק וייתכן שיש כשל בניהול עובדים.

  1. היי סופיה,

   שכר מינימום הוא 5300 ₪, עבור 182 שעות – מכאן שהשכר לשעה הוא 29.12 ₪.
   מעסיק אינו רשאי לשלם פחות משכר זה לחודש או לשעה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close