חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניכוי מס במקור – מה זה, קבלת אישור, פטור ומידע נוסף

אדם (לרבות עסק) הזכאי לקבל תשלומים או סכומים מהם יש לנכות מס הכנסה, זכאי לקבלם לאחר ביצוע ניכוי מס במקור על ידי המשלם. המשלם חייב להעביר את הסכומים שניכה אל רשות המסים.

מטרת הכתבה להסביר את המושג והחובה האמורה.

מה זה ניכוי מס המקור?

ניכוי מס במקור (ניכוי מס הכנסה במקור, או, ניכוי במקור) הוא פעולה של תשלום מס הכנסה של נישום (מי שחייב בתשלום מס) על ידי מי שמשלם או אחראי לשלם סכומים או תשלומים שהם מהווים הכנסת עבודה של המקבל.

במילים פשוטות יותר, אדם המקבל הכנסה החייבת במס, זכאי לקבל אותה כאשר הצד המשלם מנכה את המס (לרוב חייב בכך) ומעביר אל המקבל את יתרת ההכנסה לאחר שנוכה ממה כבר מס. למעשה, ניכוי מס במקור – זו דרך נוספת לתשלום המס על חשבון חובת תשלום של הנישום.

הדוגמה הפשוטה ביותר היא לגבי עובד שכיר, המקבל את המשכורת (שכר עבודה) נטו שלו, לאחר שהמעסיק ניכה אצלו (במקור) את המסים מהשכר ברוטו של העובד.

אך בפועל הדבר לא מסתיים כאן, גם אדם הזכאי לקבל קצבת פנסיה לאחר שנוכה ממנה מס, אדם המקבל קצבה או גמלה מהמוסד לביטוח לאומי לאחר שנוכה ממנה מס, אדם הזכאי למשוך את כספי הפיצויים לאחר שנוכה ממנה מס, אדם שקיבל רווחים מריבית או משוק ההון והגוף הפיננסי ניכה את המס וכך הלאה.

בנוסף לכך, ניכוי מס במקור מתייחס גם לעוסקים ולעסקים. בנוסף לחובת תשלום מקדמות מס הכנסה, בעת חיוב הלקוח, אותו לקוח חייב לנכות מס במקור לפני העברת התשלום לעוסק.

כך או כך, עם ביצוע פעולת ניכוי במקור, המנכה (המשלם) חייב להעביר את התשלום אל רשות המסים ולציין זאת כי הסכומים באים על חשבון חובת תשלום המס של המקבל. בנוסף, המנכה במקור חייב להעביר אישור ניכוי מס למקבל התשלום, בהתאם לנסיבות.

אוכלוסיית יעד – מי חייב לנכות במקור?

כל מי שמשלם או אחראי לשלם סכומים או תשלומים הבאים, לפי העניין, חייב לנכות במקור, ואף חייב להעביר את המס לרשות המסים:

 1. הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות, שאינו פטור.
 2. השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים.
 3. סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור.
 4. סכומים ותשלומים ששילמה חברה לבעל שליטה, והמהווים הכנסה בידי המקבל או מענק פרישה או מוות.
 5. סכומים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר של עמית בקופה לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני.
 6. הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין לבעלי מניותיה.
 7. תמורה, המחיר שיש לצפות לו כתוצאה ממכירת נכס.
 8. ריבית או דיבידנד.
 9. כל הכנסה אחרת שנקבעה לפי צו מס הכנסה. לרבות:
  • שירותים או נכסים.
  • עמלות ביטוח.
  • תוצרת חקלאית.
  • סוגי שכר מסויימים (סופרים, אמנים, מרצים, מעניקי שירותי משרד, בוחנים, דירקטורים, ספורטאים ועוד).
  • ריבית ושוק ההון, דיבידנד ועוד.
  • תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה.
  • תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה.
  • תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים.

מי לא חייב?

 • הנישום (מקבל התשלום או הסכומים האמורים) – לא חייב לנכות מס במקור בעצמו ומעצמו, ואף לא יכול לעשות זאת, שכן חובת ניכוי מס במקור חלה על החייב האמור לעיל. אולם, הוא חייב בתשלום המס באופן ישיר (אם חייב בכך).

שיעור ניכוי מס במקור

שיעור ניכוי מס במקור, הגובה או הסכום שיש לנכות ממקבל ההכנסה או התשלום, נקבע לפי סוג ההכנסה או התשלום.

ככלל, ניכוי מס במקור מכסה, ברוב המקרים, 100% מהמס המגיע על אותה הכנסה חייבת, לפיכך באותם מקרים אין גם חובת תשלום מקדמות מס הכנסה.

יחד עם זאת, במקרים בהם יש כמה סוגי הכנסות חייבות במס, ובמיוחד כאשר מדובר על נישום החייב בתשלום מקדמות המס – אז שיעור המס נקבע לפי הוראות התקנות.

השיעורים המרביים, כאשר אין אישור ניכוי מס במקור, הם:

 • שירותים או נכסים – 30%.
 • תוצרת חקלאית – 15%.
 • עמלת ביטוח – 40%.
 • סוגי שכר מסויימים (סופרים, אמנים, מרצים, מעניקי שירותי משרד, בוחנים, דירקטורים, ספורטאים ועוד) – 47%.
 • ריבית ושוק ההון – 15% רווח נומינלי או 25% ריאלי, 25% דיבידנד, 20% ריבית קופת גמל, 25% או 15% תכנית חיסכון, 25% רווחי קרן השתלמות.
 • תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה – 30%.
 • תשלומים בעד עבודות בניה או עבודות הובלה – 20%.
 • תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים – 20%.

על אף האמור לעיל, עוסק יכול לבקש הקטנה או פטור ניכוי מס, ובמקרה כזה, החובה תתבצע לפי השיעור שנקבע לגביו.

לדוגמה

בעל עסק נתן שירותי ייעוץ למפעל או חברה מסויימת, בסכום של 5,000 ₪ (כולל מע"מ, לצורך הנוחות). פקיד השומה קבע לגבי אותו יועץ עוסק שיעור ניכוי בסך 15%. כמה ניכוי יש לבצע?

החברה או המפעיל חייבים לנכות 15% מתוך סכום של 5,000 ₪, ולהעביר לעוסק רק 4,250 ₪, כאשר 750 ₪ לא יועברו אל העוסק, אלא יועברו ישירות לרשות המסים (מס הכנסה ולא מע"מ).

החברה תידרש להעביר ליועץ חשבונית מס וקבלה בנפרד או חשבונית מס קבלה, על מלוא סכום העסקה, ולציין שם כי נוכה סכום של 750 ₪ במקור. בנוסף גם טופס אישור על ניכוי המס במקור.

מימוש החובה – איך לנכות מס במקור?

ככלל, החייב לנכות מס במקור, כאמור בתנאי החובה לעיל, נדרש לבצע את הניכוי במקור לפני העברת הכספים בפועל ולאחר חישוב חבות המס או הניכוי במקור לפי השיעורים שנקבעו לגבי אותו סכום על ידי רשות המסים.

במידה והנישום בעל פטור מניכוי מס במקור, אין לנכות מס במקור ויש להעביר את הסכום המקורי, בניכוי הוצאות או סכומים אחרים המותרים או החייבים בניכוי, אם יש כאלה. (לדוגמה, אם העובד זכאי לפטור ממס בשל נקודות זיכוי, אך המעסיק חייב לנכות סכומים לפנסיה או לביטוח לאומי).

בנוסף, המנכה חייב לדווח לרשות המסים באמצעות טופס דיווח וניכוי מס במקור (טופס 0126 עבור תשלום הכנסת עבודה לעובד, או טופס 0856 עבור תשלום הכנסה חבת ניכוי). דו"ח זה יש להגיש באופן מקוון עד 30.4 בשנה העוקבת לשנת המס שלגביה מוגש הדוח.

המועד האחרון להגשת הדו"ח יכול להידחות אם ב-5 הימים שקדמו למועד היו לפחות 3 ימי מנוחה רשמיים, כך שהמועד יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף.

בנוסף לאמור לעיל, המנכה חייב למסור למקבל התשלום, אישור על ניכוי במקור.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

אישור בדבר ניכוי במקור

מנכה שניכה מס הכנסה במקור מתשלום ששילם למקבל, חייב לתת לו בעת הניכוי, אישור הכולל את הפרטים הבאים:

 • לגבי המנכה – שמו ומענו, מספר תיק הניכויים במס הכנסה, הסכום שממנו נוכה המס, סכום המס שנוכה, תאריך התשלום.
 • לגבי המקבל – שמו, מספר זיהויו או מספר תיקו במס הכנסה.

חובת מסירת אישור זה בנוסף לכל אישור הנדרש ממנכה על פי כל דין.

הקטנה, ביטול או פטור מניכוי מס במקור

נישום רשאי להגיע בקשה להקטנה או לקבלת פטור מניכוי מס במקור, אם המס שיגיע ממנו בשנה השוטפת נמוך מהסכומים שינוכו לו במקור, יכול לפנות אל פקיד השומה. פקיד השומה יקבע שיעורים מופחתים או יפטור משיעור הניכוי, לפי שיקול דעתו ולפי הנתונים שקיבל מהנישום.

אדם או עסק המעוניין להגיש בקשה להקטנה או לפטור ניכוי מס במקור, יכול לעשות זאת על גבי טופס 2542 בקישור זה.

קיזוז ניכוי מס הכנסה במקור

כאמור מקודם, ניכוי מס במקור מקוזז כנגד תשלום המס שהנישום חייב לשלם בעד ההכנסה החייבת במס שקיבל מהמשלם.

כלומר, הקיזוז נעשה בשנת המס בה נעשה הניכוי בפועל בשנת המס שלאחריה לפי ברירת פקיד השומה בשעת השומה או לפניה.

קיזוז זה כנגד המס שהיה חייב לשלם בעל שליטה, ייעשה רק לאחר שהסכום שנוכה שולם לרשות המסים, אלא אם כן לבעל השליטה יש שליטה הפחותה מ-50% והוא הוכיח לפקיד השומה כי לא ידע שהסכום שנוכה לא שולם או שנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת התשלום.

תשלום ניכוי מס במקור

המנכה במקור חייב להעביר את התשלום אל רשות המיסים במועדים שנקבעו לעניין כל סוג של תשלום או במועד הקבוע בהוראות מס הכנסה.

התשלום נועד להבטיח, בין היתר, כי יבוצע קיזוז כנגד חבות המס של הנישום המקבל את התשלום האמור.

קביעת ניכויים על ידי פקיד שומה

מנכה במקור שלא ניכה מס כאמור או לא מסר דו"ח, עשוי להיות חייב לשלם מס ושומה שנקבע לפי מיטב שפיטת פקיד השומה – לפי המאוחר מבין:

 • בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון של החייב לשנת המס.
 • בתקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס.

כך או כך, השפיטה הזו לא גורעות את המנכה מכל אחריות אחרת.

קביעת השפיטה לפי נקודה קודמת יכולה להתייחס גם לאדם שמהכנסתו צריך היה לנכות את המס אם נעשתה שומה או ניתן צו שאינם ניתנים עוד להשגה או לערעור לגבי השנה שאליה מתייחס הדו"ח, אם השומה או הצו לא כללו את ההכנסה שממנה צריך היה לנכות.

החזר מס הכנסה על ניכוי במקור

אם בעת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה נמצא כי אותו נישום, שילם יותר מס ממה שהיה נדרש לשלם, לרבות על ידי תשלום מס הכנסה בעצמו או על ידי ניכוי מס במקור, הוא יהיה זכאי לקבל החזר מס הכנסה.

בדיקת שיעור ניכוי מס במקור

לגבי תשלומים מסויימים, ניתן לבדוק את גובה הניכוי במקור באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בקישור זה. הכלי לבדיקת המידע מתאים הן למשלם והן למקבל התשלום.

לצורך כך, יש להזין את מספר התיק (עוסק מורשה, מספר מזהה במס הכנסה, או שותפות, מספר תאגיד וכד').

כמו כן, ניתן לבקש מנישום המקבל התשלום, את אישור הניכוי שיש לו, בו נקבע שיעור המס במקור. יחד עם זאת, לא ניתן לדרוש אישור זה, כי החובה מוטלת על המשלם ולא על המקבל.

מידע נוסף

 • ניכוי מס במקור נועד להקל על דיווח ועל תשלום מס הכנסה בידי מקבל ההכנסה החייבת במס.
 • ניכוי מס במקור מהווה חלופה נוספת לאופן תשלום המס. למשל חלופה לתשלום על ידי מקדמות מס הכנסה לעסקים.
 • עוסק פטור שפתח את תיקו במשרדי מס ערך מוסף לאחר ספטמבר 2017 זכאי לפטור מניכוי מס במקור.
 • על החלטת פקיד השומה לקבוע מס לפי שפיטתו ניתנת להשגה בתוך 14 ימים ממועד הקביעה. ההשגה ניתנת לפי הוראות הדין.
 • חובת הניכוי מתייחסת גם על הכנסה של אדם תושב חוץ (שאינו תושב ישראל).
 • לרשות המסים יש סמכויות עזר לפיהם היא רשאית להיכנס לחצרי העסק (לא דירת מגורים שאינה משמשת לעסק) של כל אדם החייב בניכוי מס במקור או שברשותו הספרים והמסמכים הנוגעים לניכוי מס במקור, ולבדוק כל פנקס, רשומה, תעודה או מסמך אחר הנוגע לניכוי מס במקור והנמצא ברשותם. כמו כן, לחקור כל אדם החייב בניכוי מס במקור או שברשותו הספרים והמסמכים הנוגעים לניכוי מס במקור או שחייבים לנכות מס מהכנסתו.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), תשמ"א-1980
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ"ז-1967
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), תשנ"ח-1997
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), תשכ"ד-1964
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), תשס"ו-2005
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), תשס"ג-2002
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), תשל"ט-1979
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), תשל"ד-1973
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), תשל"ד-1973
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), תשנ"ג-1992
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil