כסף

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2019 – מדריך בדיקת זכאות והגשת תביעה

רבים מכם אולי שמעתם את המושג מענק עבודה או מס הכנסה שלילי (או מענק הכנסה) ורציתם לדעת על מה מדובר, כמה כסף אפשר לקבל, איך בודקים, מתי מקבלים את הכסף ועוד – הגעתם למקום הנכון. כחלק מן רצף שהמדריכים שלנו, אנו שמחים להעניק לכם מידע מרוכז זה, כדי שתוכלו לקבל את הכספים שלכם וזאת במידה ואתם עומדים בתנאי הזכאות. מוכנים? בואו נתחיל.

על מנת לקבל מענק עבודה 2018, יש להגיש בקשה במהלך שנת 2019. מענק עבודה 2017 ניתן להגיש באמצעות הטופס המקוון או באמצעות בקשה באיחור – פרטים בהמשך.

מה זה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

מענק עבודה או בשמותיו האחרים מס הכנסה שלילי או מענק הכנסה, היא תוספת הכנסה שמקבלים עובדים בישראל אשר עומדים בתנאי הזכאות השונים. מענק עבודה ניתן לעובדים מכוח חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים בישראל בשנת 2007 (חוק מענק עבודה / חוק מס הכנסה שלילי).

המענק משפר את המצב הכלכלי של העובדים עם רמות שכר נמוכות ומקנה להם הכנסה נוספת. בכך החוק למעשה מצמצם את הפערים החברתיים הכלכליים של עובדי מדינת ישראל ומהווה תמריץ להשתתפות העובדים בשוק העבודה.

כדי לקבל את התשלום, צריך להגיש בקשה במהלך שנה עד לתום השנה והסכום עשוי להגיע לאלפי שקלים לכל שנה (עד כ-9,000 ₪!). אחד היתרונות הגדולים ביותר שניתן להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בכל שנה, כך שעובדים יכולים להיות זכאים לקבל את תוספת ההכנסה כל פעם, עבור עצמו ועבור בן/בת הזוג.

מי זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

כל מי שעומד בכל התנאים הבאים בשנת המס זכאי לקבל מענק עבודה (מעודכן לפי נתוני מדד המחירים לצרכן של 01.01.2019):

 1. שכיר שהיתה לו הכנסה מעבודה ו/או עצמאי שהיתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
 2. בני 23 ומעלה עם ילדים או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים.
 3. מלבד דירת מגורים יחידה, בבעלותו/ה (או בבעלות בן/בת זוג או בבעלות ילד התלוי בו כלכלית, ביחד או לחוד) לא הייתה זכות במקרקעין העולה על 50% בארץ או בחו"ל. זכות במקרקעין היא דירה, חנות, מגרש וכדומה.
 4. מתקיים תנאי אחד מבין הבאים:
  1. הורה לילד אחד או שניים, או מי שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה גבוהה מ- 2,080 ₪ ונמוכה מ- 6,348 ₪. (עבור הורה יחיד – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה גבוהה מ- 1,280 ₪ ונמוכה מ- 9,482 ₪).
  2. הורה ל-3 ילדים או יותר – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה גבוהה מ- 2,080 ₪ ונמוכה מ- 6,957 ₪. (עבור הורה יחיד – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה גבוהה מ- 1,280 ₪ ונמוכה מ- 11,566 ₪).

החל משנת התביעה 2018, גם יורשים חוקיים (לפי צו ירושה / צו קיום ירושה) יכולים להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה למענק אם היה נשאר בחיים. ההגשה במקרה זה היא באמצעות הגעה לפקיד השומה בצירוף מסמכים, טופס יפוי כוח, הצהרה החתום על ידי כל היורשים החוקיים, צילום ת.ז המוריש וכן של היורש (מגיש התביעה בפועל) והעתק של צ'ק אישור ניהול חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכוח.

מענק לעובדים עם מוגבלות – עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח חוק שכר מינימום, יהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות וגם אם אין להם ילדים או שטרם מלאו להם 55.

מי לא זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

למרות ההגדרה לעיל, יש מי שלא זכאי לקבל מענק הכנסה והם:

 • שכירים שהכנסתם מעבודה התקבלה ממעסיק שהוא קרוב. קרוב הוא בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.
 • שכירים שהכנסתם התקבלה מחברה שהם או הקרוב שלהם מחזיקים בה במישרין או בעקיפין 25% או יותר.
 • שכירים שקיבלו הכנסה גם ממעסיק קרוב וגם ממעסיק לא קרוב, יהיו זכאים רק עבור החודשים בה קיבלו הכנסה ממעסיק שלא קרוב.
 • כל מי שלא עומד בקריטריונים של תנאי הזכאות לעיל, לא יהיו זכאים לקבלת המענק.

הגדרות והבהרות לעניין מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

הכנסת עבודה – משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית וכד', ובכלל זה כל טובת הנאה שקיבל העובד ממעבידו. בגדר טובות הנאה נכללים, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל אחזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, שווי שימוש ברכב או במכשיר סלולארי (רדיו, טלפון נייד), שהועמד לרשותו של העובד וכדומה. לרבות דמי לידה, דמי שמירת הריון ותגמול בעד ימי שירות מילואים המשתלמים לפי לחוק הביטוח הלאומי.

חודש עבודה בפועל – לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת לידה והורות, תקופת שמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

הכנסה מעסק ומשלח יד – השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי, לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין – למעט ניכויים המצוינים בחוק (לדוגמה: ניכויים בשל תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, בשל תשלומים לביטוח לאומי וכיוצ"ב) ולפני קיזוזים (הפסדים) ופטורים שהותרו ממנה לפי כל דין. לרבות דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' ודמי שמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

ילד – מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע המענק. לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת המס (עבור שנת המס הקודמת), נדרש שעד ליום 31.12 לשנת המס הקודמת טרם מלאו לילד 19 שנה.

הורה יחיד – עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

מהם התנאים לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 • על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה (כמפורט בהמשך). את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס הקודמת, עליכם להגיש החל מתחילת שנת המס הנוכחית (חודש ינואר – 01.01) ועד לסוף חודש נובמבר בשנת המס הנוכחית (30.11). רשות המסים עשויה להאריך את מועד ההגשה בכחודש נוסף.
 • "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור – הוגש דו"ח או דו"ח עצמאי מקוון בשנת המס העוקבת בהתאם להוראות סעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה.
 • הוגש על ידי המעביד דו"ח 856 / 126 לשנת המס הקודמת באופן מקוון עד 30.04 בשנת המס הנוכחית.

איך לבדוק זכאות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

בירור מענק עבודה ניתן על ידי 2 כלים. רשות המסים הכינה סימולציה מס הכנסה שלילי וגם טופס בדיקת זכאות להחזר מס, להלן ההבדלים:

 • מענק עבודה סימולטור – ניתן לבדוק ללא מתן פרטים אישיים. סימולטור לחישוב מענק עבודה שבו מי כשיר לקבל על פי הקריטריונים לעיל. בסימולטור זה יש לבחור שנה ולענות לענות למספר שאלות כמו: מין, גיל, מספר ילדים, מצב משפחתי ועוד. כניסה לסימולטור.
 • מענק עבודה בדיקת זכאות – כאן ניתן לבדוק את זכאות אישית לקבלת מענק עבודה. יש לספק מס' תעודת זהות, תאריך הנפקת ת"ז, עבור איזו שנה, מספר מקומות עבודה ושל בן/בת הזוג לשנה זו וכד'. כניסה למערכת.
מענק עבודה בדיקת זכאות
מענק עבודה בדיקת זכאות

איך להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

לפני ההגשה, יש לשים לב כי התביעה היא אישית ואין אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג. עוד יש לציין כי הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה.

להגשת תביעה לקבלת מענק עבודה יש 2 אפשרויות:

1. מענק עבודה הגשת תביעה מקוונת

שימוש באמצעות טופס מקוון של רשות המסים יתאפשר רק למי שהגיש תביעה בעבר (עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות) בסניף הדואר או במשרד פקיד השומה או בצורה מקוונת באינטרנט. מי שלא הגיש תביעה בשנתיים האחרונות – לא יכול לעשות שימוש במערכת ויהיה עליו לפנות אל בנק הדואר.

מי שכן הגיש בעבר, יוכל להגיש באמצעות הטופס עבור השנתיים האחרונות.

באמצות הטופס המקוון יש להזין את את הפרטים של מי שמעוניין להגיש את התביעה:

 • מספר תעודת זהות ותאריך הנפקה.
 • עבור איזו שנת מס מדובר.
 • תאריך הנפקה.
 • מספר מקומות עבודה של התובע ושל בן/בת זוגתו.
 • האם עבד כעצמאי בשנת המס.
 • מספר טלפון לצורך קבלת מסרון עם מספר התביעה (שישמש, בין היתר, לצורך בדיקת מצב תביעה).
 • שאלות זיהוי – דרכון בתוקף ויציאה מן הארץ.

יש לשים לב כי מטמעי בטיחות, המערכת מגבילה ל-5 ניסיונות בלבד עבור כל תעודת זהות עבור שנת מס. חשוב מאוד לוודא תקינות של מספר תעודת זהות, הנפקתו, יציאה מהארץ ודרכון. בנוסף, מי שיש ברשותו תעודת זהות ביומטרית, עליו יהיה לבדוק כי היא מופעלת.

לכניסה למערכת

2. החזר מס שלילי בדואר

במידה ולא הוגש מענק עבודה בשנתיים האחרונות או מי שמעוניין להגיש תביעה באמצעות הדואר, רשאי לעשות זאת. על מנת לעשות זאת, יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר הפזורים ברחבי הארץ, להצטייד בתעודת זהות וצ'ק (המחאה) או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שם התובע שאליו יועבר המענק. לסניפי הדואר (אגב, כדאי להזמין תור מראש).

בסניף/סוכנות הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר ולמסור את הפרטים הבאים:

 • מספר מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לתובע ולבן/בת זוג בשנת המס.
 • האם מגיש התביעה היה גם עצמאי בשנת המס.
 • כתובת למשלוח דואר.
 • פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.

בסיום מילוי הפרטים לעיל, פקיד הדואר ידפיס את הפרטים על גבי טופס התביעה. הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה כאשר החלק העליון של הטופס יישאר בידי התובע ויהווה אישור על הגשת התביעה לקבלת המענק, כשהוא כולל את מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.

החלק התחתון יישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק ונתוני הפונה כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה. על חלק זה יחתים פקיד הדואר את הפונה בדבר נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.

מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת פרטים בנוגע לתביעה שהוגשה, במוקד המידע הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.

עד מתי ניתן להגיש מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 • מענק עבודה 2019 – עוד לא ניתן להגיש עבור השנה הנוכחית, רק לאחר תום השנה ותחילת שנת 2020.
 • מענק עבודה 2018
  1. באמצעות הטופס המקוון – ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.2020.
  2. באמצעות הדואר – ניתן להגיש החל מתאריך 01.01.2019 ועד לתאריך 30.11.2019.
 • מענק עבודה 2017
  1. באמצעות הטופס המקוון – ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.2019.
  2. באמצעות הדואר – לא ניתן להגיש.
  3. באמצעות פקיד השומה – מענק עבודה באיחור (בהמשך הכתבה).
 • מענק עבודה 2016 ולפני – לא ניתן להגיש יותר.

מתי מתקבלת החלטת רשות המסים?

רשות המיסים קובעת זכאות למענק עבודה וגובהו עבור מגיש התביעה עד 90 יום מתאריך הגשת התביעה או עד 15.07 בשנה, עבור שנת המס הקודמת – המאוחר מבינהם. כלומר, מי שהגיש תביעה מענק עבודה 2018 בתאריך 30.3.2019, אז הבדיקה תיעשה לכל היותר עד 15.7.19.

מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד בו הוגשה התביעה במלואה, לרבות הגשת מסמכים נוספים לפי הצורך ועוד.

כיצד נבדקת הזכאות וכיצד נקבע גובה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 1. לאחר הגשת התביעה, רשות המסים בודקת באופן ממוחשב האם התובע עומד בתנאי הזכאות, כגון: מצב משפחתי, מספר הנכסים בבעלות, גיל וגובה הכנסה.
 2. בדיקת רשות המסים מתבצעת תוך הצלבת המידע עם דוחות המידע שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה ועוד.
 3. הבדיקה תיעשה לפי המועדים הרשומים לעיל ובלבד שתחילת המועד יחל בעת השלמת כלל המסמכים הנדרשים.
 4. עבור מי עומד בתנאי הזכאות, יחושב סכום המענק המגיע.

יש לשים לב: שכיר שמעסיקו לא הגיש דו"ח 126, יצטרך להשלים פריטים חסרים כמו טופס 106 וזאת על מנת שלא לעכב את הטיפול בתביעתה.

בדקו זכאות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)


* שליחת הטופס בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

מס הכנסה שלילי מצב תביעה

מי שהגיש תביעה לקבלת מענק עבודה, יכול לבדוק את מצב התביעה לאחר שהיא הוגשה בין אם באינטרנט ובין אם הוגשה על ידי דואר ישראל או פקיד השומה.

בדיקת מצב תביעה מתאפשר באמצעות האתר הייעודי שהקימה רשות המסים לצורך כך. השירות מיועד הן לשכירים והן לעצמאים. עליכם יהיה לספק מס' תעודת זהות ומספר התביעה שתקבלו עם הגשת התביעה. למעבר הבדיקה.

מהו סכום מענק עבודה / החזר מס שלילי?

סכום המענק לו זכאי התובע מושפע מהכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדים, גיל ומצב משפחתי.

מי ששולם לו מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שאליו הוא זכאי, ישולם הסכום החסר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית. לעומת זאת, אם שולם מענק בסכום העולה על סכום המענק שאילו זכאי, התובע יידרש להחזיר את הסכום ששולם ביתר, תוך 90 ימים מיום שקיבלת את הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה.

האוכלוסיות הבאות זכאיות לקבל מענק מוגדל (תוספת של 150%):

 • הורה עובד – הורה לילד אחד או יותר בשנת המס.
 • הורה יחיד – עובד ו/או עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן/בת זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור.

בעקבות תכנית נטו משפחה, החל משנת המס 2019 (עבור מענק עבודה 2018 בלבד), נקבע שתינתן תוספת של 30% לעובד שעומד בכל התנאים הבאים:

 • עובד זכאי שיש לו "בן זוג עובד" (נשוי או ידוע בציבור), ולבן הזוג יש הכנסה חודשית ממוצעת מעבודה, מעסק או ממשלח יד, שאינה נמוכה מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת על סך 3,630 ₪.
 • התוספת היא עבור "מספר חודשי העבודה המשפחתית" – התוספת תינתן לזכאי לקבלת המענק עבור מספר חודשי העבודה בפועל (לפי סעיף 1 לחודש) בשנת המס שלא התקבלה בו הכנסה מקרוב או עבור מספר חודשי העבודה של בן זוג מבקש המענק שלא קיבל בהם הכנסת עבודה מקרוב לפי מספר חודשי העבודה הנמוכים ביותר.

למידע נוסף אודות גובה מענק עבודה.

באילו מקרים יופחת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

 1. גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה) וגם מהכנסות בן/בת זוג. אם יש לתובע הכנסה נוספת או שלבן זוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או הכנסה נוספת, גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
 2. "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קיצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה). למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.

מענק עבודה באיחור (מס הכנסה שלילי באיחור)

מי שפספס ולא הגיש תביעה של מענק עבודה בזמן יכול להגיש בקשה לתביעת מענק עבודה באיחור. על מנת לעשות זאת יש להכין מכתב ולהעביר אותו לפקיד השומה שהתובע משוייך אליו. במכתב יש להסביר מדוע מתבקש מענק עבודה באיחור. פקיד השומה עשוי לאשר או לא לאשר בקשה זו. במידה וכן, ייתכן והתובע יזומן לפקיד השומה עם כל המסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת תביעה.

ניתן גם להתקשר למוקד של רשות המסים או לשלוח להם מייל עם הבקשה. ניתן להגיש בקשה עד שנתיים משנה קלנדרית נוכחית. (כלומר, בשנת 2019 ניתן להגיש שנים 2017 ו-2018).

מתי מקבלים מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2018?

אלו הם התאריכים בהם שכירים ועצמאים יקבלו את תשלומי מענק עבודה:

 • הוגשה תביעה עד 30.06.2019 – ישולם המענק ב-4 תשלומים שווים במועדים: ב-15.07.2019, ב-15.10.2019, ב-15.12.2019 וב- 15.02.2020.
 • הוגשה תביעה עד 30.09.2019 – ישולם המענק ב-3 תשלומים שווים במועדים: ב-15.10.2019, ב-15.12.2019 וב- 15.02.2020.
 • הוגשה תביעה עד 30.11.2019 – ישולם המענק ב-2 תשלומים שווים במועדים: ב-15.12.2019 וב- 15.02.2020.

** לקראת חגי תשרי, חג חנוכה וחג המולד – רשות המסים עשויה להקדים את תשלום מענק עבודה.

אם סכום המענק שנקבע 810 ₪ או פחות, המענק ישולם בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

כיצד ניתן לערער על קביעת הזכאות לקבלת מענק עבודה?

 • מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי קביעת הזכאות למענק עבודה שהוגשה, רשאי להגיש השגה. ההשגה צריכה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה, לפקיד השומה הקרוב למקום מגורים הקרוב.
 • מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי ההשגה שהוגשה, רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים.

מה עוד חשוב לדעת?

 • מי שמסר בתביעה שהוגשה ידיעה כוזבת בנוגע לכל מה שעשוי להשפיע על זכאות למענק עבודה או הגובה שלו, הרי שהוא עובר על עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, אותו אחד לא יהיה זכאי לקבלת מענק בשנה שלגביה נתבע המענק ובמשך שנתיים נוספות.
 • זכאות למענק עבודה היא שנתית ולפיכך יש להכשי את התביעה בכל שנה עבור השנה הקודמת על מנת להנות מהתשלום.
 • כספי מענק עבודה יופקדו בחשבון הבנק המופיע בנתוני רשות המסים ולכן כדאי לוודא כי חשבונכם תקין ונכון למועד ההגשה.
 • החל משנת 2017 עצמאיים זכאים לקבלת מענק עבודה באותם מועדים כמו שכירים.
 • ניתן להגיש בקשה לתיקון ההחלטה עד 3 שנים מיום שניתנה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות בהחלטה. גם רשות המסים יכולה לעשות זאת מהצד שלה.

איך יוצרים קשר עם רשות המסים?

לפניות בנושא מענק עבודה ולבצע בירור מולם, ניתן לפנות באופן הבא:

 • טלפון: מוקד 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400
 • דואר אלקטרוני maanak@taxes.gov.il.

קראו עוד

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close