חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס רווחי הון עדכני נכון להיום – מהו שיעור המס בישראל?

אדם שיש לו רווחים והכנסות חייבות כתוצאה ממכירת נכס (ניירות ערך פיננסיים, מטלטלין או מקרקעין) נדרשם לשלם מס רווחי הון. לעניין מקרקעין, אם חל לגביו מס שבח, אז לא יחול מס רווחי הון.

מטרת הכתבה להסביר את עניין המיסוי.

מהו מס רווחי הון?

מס רווחי הון הוא מס המוטל על ריווח הון (הסכום שבו עולה התמורה בעת המכירה על המחיר המקורי בעת הרכישה) כתוצאה ממכירת נכס במצב בו הנכס עבר מאדם אחד לאדם אחר (לרבות אם מדובר על תאגיד). כלומר, כאשר נוצר רווח בין מחיר המכירה למחיר הקניה, רווח זה חייב בתשלום מס רווחי הון.

עד לשנת 2003, רווחים כתוצאה משינוי ההון בעת מכירת נכס חוייבו במס הכנסה רגיל שמחושב לפי מדרגות מס הכנסה על אדם או בשיעור מס חברות על תאגיד. מאז, הוראות החוק תוקנו וכיום מס רווחי הון מחושב אחרת.

למעשה, מס רווחי הון (הכנסה הונית) מוטל על הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי, כאשר:

 • התמורה – המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, כאשר הנכס נקי מכל שעבוד להבטיח חוב, משכנתה או זכות אחרת להבטחת תשלום. התמורה תהיה המחיר שנקבע בין צדדים אם פקיד השומה שוכנע כי מחיר הנכס נעשה בתום לב ללא השפעה של יחסים מיוחדים בין הצדדים. כל זאת, בניכוי הוצאות המכירה.
 • יתרת המחיר המקורי – המחיר המקורי של נכס (סכום הרכישה, שווי הנכס וכד') לאחר שהופחתו ממנו סכומי פחת. המחיר המקורי משתנה בהתאם לאופן קבלת הנכס במועד הקבלה.

נכס לעניין המס, הוא כל רכוש, גם אם הוא מטלטלין או מקרקעין, וגם כל זכות או טובת הנראה ראויות או מוחזקות, בין אם בישראל ובין אם בחוץ לארץ. אולם, אלו לא נחשבים נכס: מלאי עסקי, זכות החזקה במקרקעין לצרכי מגורים ולא השתכרות או ריווח, מיטלטלין לשימוש אישי או של בני המשפחה, או זכויות במקרקעין או באיגוד שחלים עליהם הוראות מס שבח.

מכירה לעיין זה, היא לרבות חליפין, ויתור, הסבה, העברה, הענקה, מתנה, פדיון, וגם כל פעולה או אירוע אחרים שבעקבותם יצא נכס מרשות של אדם, במישרין או בעקיפין. אולם, הורשה לא נחשבת מכירה בעניין זה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אדם או תאגיד, שיש לו נכס ונוצר ריווח הון כתוצאה ממכירת הנכס.

שיעור מס רווחי הון

קיימים 2 סוגי מס רווחי הון:

 • מס רווח הון ריאלי – מס החל על רווחי הון שמקורו במכירת נכסים כן צמודים למדד או למטבע חוץ, בניכוי הסכום האינפלציוני. מס זה חל על מכירת מניות, ניירות ערך בבורסה, מכירת נכסים נוספים ועוד.
 • מס רווח הון נומינלי – מס החל על רווחי הון שמקורו במכירת נכסים שאינם צמודים למדד. מס זה חל על מכירה של אגרות חוב, נייר ערך מסחרי, מלווה או הלוואה – שאינם צמודים מדד.

מדד לעניין זה – מדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר. במקרה של נייר ערך המוחזק על ידי יחיד, שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נקוב במטבע חוץ אז המדד הוא שער המטבע. מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ לפי דין, רשאי לבקש כי המדד ייחשב שער המטבע.

סכום אינפלציוני (רכיב אינפלציוני) – זהו החלק שהמדד השפיע על שינוי המחיר של הנכס לפי נוסחה מסויימת.

שיעורי המס הם בהתאם למדרגות מס הכנסה ולפי המדרגה הגבוהה ביותר לגביו וזאת עד לתקרה הבאה:

שנהמס על רווח הון ריאלימס על רווח הון נומינלי
202425%15%
מס הכנסה על רווחי הון בנכסים צמודים מדד ושאינם צמודים

אולם, במקרה שמדובר על יחיד בעל מניות מהותי, המס בתוספת 5%, כלומר המס הוא:

שנהמס על רווח הון ריאלימס על רווח הון נומינלי
202430%20%
מס הכנסה על רווחי הון – בעל מניות מהותי

בעל מניות מהותי הוא מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה.

על אף האמור לעיל, במקרה שהנכס נרכש לפני 01.01.2012, יוטלו השיעורים הבאים לפני התקופות:

 • רווח הון שנצמח מיום 01.01.2012 ועד למועד המכירה – ככתוב בטבלה לעיל.
 • רווח הון שנצמח מיום 01.01.2003 (או יום רכישת הנכס, לפי המאוחר) ועד 31.12.2011 – יחוייב לפי 20% ריאלי ו-15% נומינלי. לעניין בעל מניות מהותי – 25% ריאלי ו-20% נומינלי.
 • רווח הון שנצמח עד ליום 01.01.2003 – יחוייב לפי מדרגות מס הכנסה בשיעור התחלתי של 31%.

חישוב רווח ההון בתקופות אלו נעשה לפי היחס שבין התקופה שחל עליו הרווח הון הייעודי, לסך התקופה של צמיחת רווח ההון, לפי העניין. יש לציין כי חלק קטן זה לא חל במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ושנרשמו לפני 01.01.2012 וכן במכירת יחידות של קרן נאמנות פטורה – לכן יחולו הוראות כמו כיום.

מס רווח הון עבור תאגיד:

 • מס רווח הון ריאלי או נומינלי – בגובה מס חברות (כלומר 23%).

מימוש החובה – תשלום המס

אדם שמכר נכס כאמור לעיל, המחייב בתשלום מס רווחי הון, נדרש להודיע אל רשות המסים (מס הכנסה) תוך 30 ימים ממועד המכירה על גבי טופס 1399 (י) שבו יש לפרט את רווח ההון או הפסד ההון שהיה וחישוב המס. כמו כן, עליו לשלם מקדמה בסכום המס על הרווח.

חובת התשלום והדיווח כאמור, גם אם נוצר הפסד הון או גם אם המס כולו שולם.

בעת מכירת ניירות ערך סחירים, התאגיד הפיננסי מנכה את המס במקור, אם המס נוכה במלואו אז אין צורך לדווח כאמור לעיל. אם לא נוכה המס במלואו יש לדווח על כך דרך דוח שנתי לרשות המסים עד 31.07 וכן דרך דיווח על רווח הון מכירת ניירות ערך סחירים עד 31.01 שלאחר שנת המס – על מכירות ניירות ערך אלו שהיו ב-6 החודשים שקדמו לחודש הדיווח ובתשלום מקדמה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב על נושא זה.

קיזוז מס רווחי הון – הפסד הון (מגן מס)

כאשר לאדם נוצר הפסדן הון, הוא זכאי לקזז את ההפסדים מתוך רווחי ההון וחלוקת דיבידנדים שנוצרו לו בהשקעות אחרות. במידה והפסדי ההון עלו על רווחי הון, ניתן לקזז הפסד הון זה מרווחי הון בשנות המס הבאות, זו אחר זו.

אין זה חובה לקזז הפסדי הון רק מרווחי הון של אותו סוג, לדוגמה הפסד במניה נגד רווח במניה אחרת. אלא שגם אפשר לקזז אותם מול רווחים אחרים – מרווחי הון כתוצאה מדיבידנד או ריבית של אותו נייר ערך.

בנוסף, ניתן גם לקזז מול ניירות ערך אחרים ובתנאי ששיעור המס על הריבית או על הדיבידנד לא עולה על שיעור של 23% בחברות או 25% אצל תאגידים.

דוגמאות

דוגמה 1 – אדם מסויים השקיע 100,000 ₪ בשוק ההון ולאחר שנה הרוויח על השקעתו 15% והחליט למכור את אחזקותיו. המדד בתקופה זו עלה ב-2.5%. האם ישלם מס רווחי הון וכמה?

תשובה: לאחר שנה, תיק ההשקעות של אדם זה עלה ב-15,000 ₪ לסכום השקעה של 115,000 ₪. לכן: 

 • ההכנסה לחישוב תשלום מס – (115,000-100,000) – 15,000 ₪. 
 • מס רווחי הון – 25% * 15,000 ₪ = 3,750 ₪.
 • אולם, מכיוון שמדובר על מס רווח הון ריאלי, יש להצמיד את הסכום למדד.
 • לכן: 100,000 ₪ במונחי שנה לאחר מכן שווים – 102,500 ₪.
 • ההכנסה הריאלית לחישוב מס – (115,000-102,500) – 12,500 ₪.
 • מס רווחי הון – 25% * 12,500 ₪ = 3,125 ₪.

דוגמה 2 – כל הנתונים של דוגמה 1, אולם במקרה זה המדד ירד ב-2.5% בתקופה זו.

 • 100,000 ₪ במונחי שנה לאחר מכן שווים – 97,500 ₪.
 • ההכנסה הריאלית לחישוב מס – (115,000-97,500) – 17,500 ₪.
 • מס רווחי הון – 25% * 17,500 ₪ = 4,375 ₪.

דוגמה 3 – כמו דוגמה 1 אולם מדובר על פיקדון בבנק בשקלים ולא השקעה בשוק ההון.

 • ההכנסה לחישוב תשלום מס – (115,000-100,000) – 15,000 ₪. 
 • מס רווחי הון – 15% * 15,000 ₪ = 2,250 ₪.
 • פיקדון בנק בשקלים מחושב לפי מס רווח הון נומינלי ולכן אין צורך להצמיד במדד.

דוגמה 4 – אדם שהוא בעל מניות מהותי השקיע עוד 50,000 ₪ במניות החברה בשוק ההון בתאריך 30.06.2017 ובתאריך 31.12.2017 הרוויח 5% בתיק ההשקעות, המדד עלה ב-1%. אם וכמה מס הוא צדיך לשלם ב-1.1.2018?

 • אין תשלום מס רווח הון – מכיוון שהוא עדיין לא מכר את ההשקעה שלו.
 • אם היה מוכר, היה משלם 30% מס רווח הון ריאלי.

דוגמה 5 – כמו דוגמה 1, אולם בנוסף לכך, השקיע 50,000 ₪ במונחי דולרים במניות של חברה אחרת בינלאומית, שהמניות שלה ירדו ב-12% בתקופה זו. שער החליפין דולר/שקל עלה בתקופה זו ב-2.5% (כמו המדד)

 • עבור ההשקעה של חברה ראשונה ישלם מס רווחי הון – 25% * 12,500 ₪ = 3,125 ₪.
 • אולם, בהשקעה השניה – הוא הפסיד 6,000 ₪ ולכן ההשקעה שווה 44,000 ₪.
 • 50,000 ₪ במונחי שער חליפין של שנה לאחר מכן שווים – 51,250 ₪.
 • הרווח הריאלי (הפסד ריאלי) הוא (44,000-51,250) – 7,250 ₪-.
 • מס רווחי הון – 25% * 7,250 ₪- = 1812.50 ₪-.
 • מס רווח הון סופי לתשלום – 3,125-1562.50 = 1312.50 ₪.

מס על הסכום האינפלציוני

לא מוטל מס על הסכום האינפלציוני החל משנת 1994. אולם, לרכב נכס שנרכש לפני 1994, יוטל מס על הסכום האינפלציוני בשיעור של 10% וזאת על החלק שעד 31.12.1993 בלבד.

הסכום האינפלציוני הוא חלק ריווח הון השווה לסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי המותאם (הגדרה: יתרת המחיר המקורי למעט יתרת הוצאות ההשבחה ומחצית יתרת הוצאות ההחזקה, כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה ובתוספת יתרת הוצאות כל השבחה כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום גמר ההשבחה) על "יתרת המחיר המקורי" ככתוב לעיל.

שיעורי מס רווחי הון היסטוריים

שנהמס רווח הון ריאלימס רווח הון נומינלי
202425%15%
202325%15%
2012-202225%15%
שיעור מס על רווחי הון – צמוד ולא צמוד למדד

מידע נוסף

 • על רווחים כתוצאה מחלוקת רווחים לבעיל מניות מוטל מס דיבידנד.
 • על רווחים של ריבית מפקדון או מתכנית חיסכון מוטל מס על ריבית.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil