חופשת אבל (ימי אבל) – מי זכאי, מהו השכר בתקופה זו בעבודה ומידע נוסף

עובד שנאלץ להיעדר מעבודה עקב מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה זכאי לקבל ימי אבל (חופשת אבל) לאותם ימים ואף לקבל שכר בעדם. התשלום ניתן לכלל העובדים שמקיימים את חובת האבלות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי חופשת אבל?

חופשת אבל, או ימי אבל לענייני עבודה, הם ימים בהם עובד מקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג, במקרה של מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בני או בנות זוג, אחים ואחיות) וכתוצאה מכך אינו עובד בימים אלו.

בהתאם לצו הרחבה, עובד כזה זכאי להיעדרות מעבודה למשך עד 7 ימים קלנדריים (לרבות ימי מנוחה שבועית). עבור תקופת ההיעדרות הזו, העובד זכאי לתשלום שכרו הרגיל, אילו היה מגיע לעבודה ועובד.

עובד כזה זכאי לזכות זו אם עבד בעבודה לפחות 3 חודשים, כלומר שלפחות זה הוותק שלו במקום העבודה. יש לציין כי עובדים מסויימים עשויים להיות פטורים מתנאי הוותק אם נקבע להם כך בצו הרחבה ענפי או לפי תנאים מיטיבים אחרים.

אסור לנכות ימי אבל ותשלום בגינם מתוך חופשת המחלה או החופשה השנתית הרגילה של העובד – מדובר על זכות בנוסף לכך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות לקבלת ימי אבל בעבודה ולתשלום שכר למי שעונה על כל התנאים הבאים:

 • ותק בעבודה – עובד שעבר לפחות 3 חודשי עבודה במקום העבודה.
 • קרוב משפחה מדרגה ראשונה – רק עקב מות קרוב מדרגה ראשונה כמו אבא, אמא, אח, אחות, ילד, ילדה, בן או בת זוג.
 • חובת אבלות – עובד שמקיים את המצווה עקב דת או נוהג.

על אף הכתוב לעיל, המעסיק רשאי, אך אינו חייב, לשלם אם העובד לא צבר ותק מינימלי או אף על פטירת קרוב משפחה מדרגה שניה ואילך.

זאת ועוד, עובדים מסויימים שמקבלים תנאים מיטיבים עקב הסכם קיבוצי או צו הרחבה – עשויים להיות זכאים לזכות זו גם ללא צבירת ותק מינימלי ואף במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה שנייה ואילך כגון: סבא, סבתא, נכד, נכדה, דוד, דודה, בן דוד, בת דודה, גיס וכד'.

מספר ימי אבל – חישוב לעניין עבודה

בהתאם להוראות הצו, מספר ימי אבל להם אותו עובד זכאי הוא עד 7 ימים קלנדריים (כולל מנוחה שבועית). הצו לא מגביל את מספר הימים לתקופה מסויימת וניתן להבין כי מדובר על מספר ימים אלו גם אם באותה שנה, חלילה, נפטר קרוב משפחה נוסף מדרגה ראשונה.

ימי אבל לעניין עבודה הם כל הימים בהם העובד נעדר עקב אבל, אבל היה אמור להגיע לעבודה, לעבוד ולקבל שכר על כך. ימי אבל כוללים את ימי המנוחה השבועית ואת ימי העבודה שבהם העובד עשוי שלא לעבוד. לכן:

 • במקום עבודה של 5 ימים בשבוע – ימי אבל לעניין עבודה לא כוללים את 2 ימי המנוחה השבועית.
 • במקום עבודה של 6 ימים בשבוע – ימי אבל לעניין עבודה לא כוללים את יום המנוחה השבועית.
 • עבודה בחלק ימות השבוע – ימי אבל לעניין עבודה לא כוללים את ימי עבודה שהעבד אינו נדרש היה לעבוד.

למשל:

עובד עובד 3 ימים בשבוע – יום ראשון, שלישי וחמישי. קרוב משפחתו נפטר והוא היה באבל מיום חמישי ועד יום רביעי בשבוע שלאחר מכן. לכמה ימי אבל בעבודה הוא זכאי?

עובד זה היה בפועל 7 ימי אבל, אולם לענייני עבודה הוא נעדר רק 3 ימים (חמישי, ובשבוע לאחר מכן ראשון ושלישי) ולכן זכאי לימי אבל לענייני עבודה ל-3 ימים בלבד.

גמול ימי אבל – תשלום בעד הימים

עבור ימי אבל שהעובד נעדר מהעבודה, הוא זכאי לתשלום שכר. גמול ימי אבל הוא בגובה השכר הרגיל של העובד, אילו היה מגיע לעבודה ועובד. כלומר, המטרה היא למנוע פגיעה מעובד בשל כך שאינו הגיע לעבודה.

כך למשל, אם העובד עובד 5 ימים בשבוע ועובד 9 שעות ברוטו ביום (8.6 נטו), הוא זכאי לשכר כאילו עבד מספר שעות זה.

ימי אבל לעניין חופשה שנתית

ימי אבל נחשבים ימי עבודה רגילים לעניין חישוב צבירה של ימי חופשה שנתית של העובד. כלומר, היעדרות זו אינה פוגעת בזכאות של העובד לקבלת ימי חופשה מלאים.

זאת ועוד, ימי אבל אינם נמנים בחשבון ימים שבהם העובד היה בחופשה שנתית מעבודה. כלומר, אם העובד יצא לחופשה בת שבועיים ומתוכה שבוע היה בתקופת אבל, אז באותם ימי אבל החופשה נפסקת ואינה נחשבת. כך שהעובד יהיה זכאי לשבוע תשלום ימי אבל ושבוע תשלום דמי חופשה.

ימי אבל לעניין חופשת מחלה

ימי אבל נחשבים ימי עבודה רגילים גם לעניין חישוב צבירה של ימי חופשת מחלה של העובד. המשמעות היא שהיעדרות כזו אינה פוגעות בזכאות העובד לקבלת ימי מחלה מלאים.

בעניין ימי אבל בתקופת מחלה שבה העובד נעדר בגלל מחלה, לא נקבע בהוראות החוק את אופן החישוב. אולם, מקובל כי העובד יהיה זכאי לתנאים הטובים ביותר מבין אלו, ונראה כי העדיפות תינתן לימי אבל.

מימוש הזכאות – איך לקבל ימי אבל ותשלום?

הזכאות לקבלת ימי אבל מעבודה וכן תשלום בגינם ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.

לא נקבע בצו חובת הודעה למעסיק, אולם מקובל לעשות זאת ולהודיע על ההיעדרות הזו למעסיק. עובדי מדינה חייבים להודיע למנהל היחידה בהם הם עובדים.

תשלום השכר עבור ימי אבל משולם באותו מועד אילו העובד היה עובד ומקבל את השכר הרגיל שלו.

הרחבות נוספות

עובדי מדינה זכאים לקבלת חופשת אבל שהיא ארוכה יותר, לרוב החל מיום הפטירה ועד יום הקבורה וכן עד 7 ימי אבל נוספים לכך. עובדים מוסלמים, נוצרים או דרוזים זכאים גם לימי אבל בעד קרוב משפחה שמעבר לדרגה ראשונה.

עובדי קבלן במגזר הפרטי ועובדי ניקיון, זכאים לימי חופשה ללא תלות בוותק שלהם. אולם, עובדי קבלן במגזר הציבורי זכאים רק לאחר 3 חודשי וותק, אלא אם יש להם תנאים מיטיבים.

מידע נוסף

 • עובד במשכורת חודשית אינו זכאי לתשלום ימי אבל בנוסף לשכר הרגיל שלו. כלומר, העובד מקבל את השכר הקבוע גם בחודשים בהם בהם היו ימי אבל וגם אם לא, ולכן לא זכאי לתוספת מעבר לכך.
 • אסור לנכות ימי חופשה שנתית מהעובד עבור ימי אבל.
 • אם בעדה מסויימת מקובלת חופשת אבל קצרה יותר, כגון 3 ימים, אותו עובד זכאי לתקופה זו בלבד.
 • בני או בנות זוג של חלל כוחות הביטחון זכאים גם לחופשה בתשלום במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וללא ניכוי מהחופשה הרגילה.
 • גמול ימי אבל מחייב בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • גמול ימי אבל מהווה שכר חלף, המחליף את השכר הרגיל של העובד ולפיכך ממנו יש לחשב גם הפרשות לפנסיה חובה (תגמולי עובד ומעביד, ולפיצויי פיטורים).

חקיקה ופסיקה

 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, מיום 1 ביולי 2000
 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976
 • תקנון שירות המדינה (תקשי"ר), פרק משנה 33.5

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil