חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חוזה עבודה (הסכם העסקה) אישי – מהו, מה מותר ואסור, ומה חשוב לדעת

חוזה עבודה כולל את כל המידע שהוסכם בין המעסיק לבין העובד בתחילת העבודה ולרבות תנאי העסקה, זכויות נוספות ומידע משפטי שחשוב לדעת. הסכם העסקה אינו חובה על פי חוק וייתכן כי עובדים במקומות עבודה מסויימים לא יחתמו עליו כלל.

על מה מדובר, מה מותר ומה אסור לכלול ועוד מידע שחשוב לדעת.

מה זה חוזה עבודה (הסכם עבודה)?

חוזה עבודה (או בשמותיו הנרדפים: חוזה העסקה, הסכם עבודה, הסכם העסקה) הוא מסמך משפטי שכולל את כל הזכויות והחובות הן של העובד והן של המעסיק במסגרת העסקת העובד במשרה / בתפקיד. מטרת החוזה הוא להסדיר את יחסי העבודה (עובד-מעביד) ולהגן עליהם, כלומר הוא אמור לכלול את כל ההבנות וההסכמות בין הצדדים.

החוק בישראל לא מחייב את המעסיק או העובד, להחתים או לחתום, בהתאמה, על חוזה עבודה בינהם. למעשה, מדובר על הסכם עבודה שבו המעסיק והעובד מעוניינים להגיע לעמק השווה, כך ששני הצדדים יצאו מורווחים מהתהליך.

יחד עם זאת, החוק כן מחייב את המעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה וזאת תוך 30 יום בלבד מהרגע שבו העובד החל לעבוד אצל המעסיק. הודעה כזו חייבת להיות בכתב ולפרט את תנאי העבודה ובין היתר את תנאי השכר, תפקידי העובד, שם הממונה על העובד, יום ושבוע עבודה, שיעורי הפרשות לפנסיה ועוד.

עוד חשוב לציין, כי המעסיק פטור ממתן הודעה על תנאי העסקה אם הוא הצדדים חתמו על הסכם עבודה בינהם ובתנאי כי חוזה העבודה יכלול את כל התנאים שהם חלק בלתי נפרד מההודעה על פי חוק. במילים אחרות, הסכם העסקה יכול לבוא במקום ההודעה, אם כתובים שם כל התנאים שנקבעו בהודעה.

נוסף לכך, חוזה עבודה אישי יכול להוסיף על התנאים של הודעת תנאי עבודה, ועל הזכויות המוקנות לפי חוקי העבודה, צווי הרחבה ו/או הסכמים קיבוציים – ובתנאי שהם לטובת העובד. חוזה העסקה לא יכול לגרוע מהוראות החוק, לקבוע סעיפים לא חוקיים ועוד.

מי זכאי?

כל עובד ומעסיק שמעוניינים להוסיף הסכמות והבנות נוספות מעבר להוראות החוקים ודיני העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

אילו סעיפים כלולים בתוך הסכם עבודה?

חוזה עבודה, אם קיים, חייב ראשית כל לכלול את כל התנאים שלפי הודעה על תנאי העסקה והוא יכול להרחיב אותם וסעיפים אחרים שלפי דיני העבודה. הסעיפים הבאים כלולים בהסכם (אם קיים):

 • זהות העובד וזהות המעסיק
 • תאריך תחילת העבודה. אם העבודה היא לתקופה קצובה, אז יש לציין את תקופת העסקה. אם לא לתקופה קצובה, יש לציין זאת גם.
 • התפקיד של העובד.
 • שם או תואר של מי שממונה על העובד (המנהל הישיר שלו).
 • סך התשלומים שניתנים לעובד בתוך משכורת / שכר עבודה וכן מועד תשלום השכר.
 • בסיס השכר לפיו הוא נקבע: שכר חודשי, שכר שעתי, שכר יומי, שכר שבועי, שכר לפי תוצרת או אחר.
 • סכום שווה כסף, אם חלק מהסכום ניתן על ידי שווה כסף, יש לציין זאת. כמו למשל אוכל / ארוחת צהריים בעבודה.
 • אורך שבוע העבודה של העובד ואורך של יום העבודה.
 • יום המנוחה השבועי.
 • שיעורי הפרשות לתנאים סוציאליים כמו פנסיה חובה (שכוללת גם פיצויי פיטורים) וכן את הגוף אליו מופרשים הכספים.
 • אם המעסיק או ארגון מעסיקים צד להסכם קיבוצי כלשהו, יש לציין גם את שם ארגון העובדים ואת המען לפניה אליו.

אם כל הפרטים לעיל כלולים בתוך חוזה עבודה – הוא יכול לבוא במקום הודעה על תנאי העבודה.

בנוסף לכך, ניתן להוסיף סעיפים נוספים בכפוף להוראות כל חוק בענייני עבודה (לרבות בעניין עובדים זרים), הסכם קיבוצי רלוונטי או צו הרחבה רלוונטי.

כך למשל, ניתן לקבוע כי העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון, ולא כמו שקבוע בחוק כיום. אפשר לציין תשלום של בונוס, משכורת 13, תוספת ותק, תוספת מקצועית, ימי חופשה שנתית נוספים מעבר לחוק, פדיון מלא של דמי מחלה בסיום העסקה, דמי הבראה, הפרשות סוציאליות גדולות יותר, קרן השתלמות ועוד.

סעיפים לא חוקיים בחוזה עבודה – אסור לכלול אותם

חוזה עבודה / הסכם העסקה, יכול רק להוסיף על הזכויות שהעובד זכאי להן לפי חוק והוא אינו יכול לבטל זכויות כלשהן ששייכות לעובד ומגיע לו. כל סעיף שכתוב בחוזה עבודה שהוא מנוגד להוראות חוקי מדינת ישראל וחוקי העבודה בפרט – הם אסורים ולא חוקיים להוספה.

בנוסף, גם אם העובד חתם בהסכם העבודה על סעיפים בהסכם, שהם מנוגדים להוראות החוקים – הרי שאין לכך תוקף משפטי מחייב. זאת ועוד שהמעסיק צפוי להיענש על כך אם העובד יגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה.

אלו סעיפים לא חוקיים בהסכם עבודה:

 • סעיף המנוגד, מבטל או מפחית זכויות עובד לפי חוק, תקנה או חובה אחרת מתוקף החוק.
 • סעיף שמנוגד, מבטל או מפחית זכויות של העובד לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עליו.
 • סעיף שפוגע או קובע כי הוראות אישיות שבהסכם קיבוצי ניתנות לוויתר (כמו חובה אישית, תחילת העסקה וסיום העסקה וכד').
 • סעיף הקובע כי אסור לעובד לפנות לערכאות בית המשפט או בית הדין לעבודה כדי לתבוע את המעסיק בגין הפרת זכויות. זוהי זכות יסודית שאין לה תוקף ויתור.
 • סעיף המגביל את היכולת של העובד להתארגן. זוהי זכות בסיסית של העובד להתארגן בארגון עובדים.

לדוגמה – סעיפים אסורים:

 • סעיף שקובע כי שכר המינימום שהעובד יקבל כולל החזר הוצאות נסיעה, או שעות נוספות או תוספת על עבודה במשמרת – אינו תקף.
 • סעיף שכולל את שכר השעות הנוספות או שעות ביום המנוחה השבועי בתוך שכר הבסיס..
 • סעיף שקובע כי העובד יקבל פנסיה או פיצויים, רק אם יפוטר או לאחר תקופה ארוכה מהוראות צו הרחבה לפנסיית חובה.
 • סעיף שמאפס את הוותק של העובד במקרה של החלפת מקום העבודה אצל אותו מעסיק, או החלפת מעסיק באותו מקום עבודה, או שינוי בעלים של המעסיק/מקום העבודה. במקרה של החלפת קבלנים באותו מקום העבודה, הוותק של העובד נשמר, המעסיק חייב לשלם לו את תנאי השכר בהתאם לוותק (כמו ימי חופשה, דמי הבראה וכד'), אולם לא חייב בתשלום חוב של מעסיק קודם.
 • סעיף שפוגע בחופש העיסוק של העובד וקובע "הסכם אי תחרות" כך שהעובד לא יכול לעבוד אצל מתחרה. עם זאת, במקרה של סוד מסחרי, תמורה מיוחדת עבור הגבלת עיסוק, הכשרה מיוחדת שהעובד התחייב אליו וכד' – בית הדין לעבודה רשאי לתת תוקף לסעיף זה.

מה חשוב לדעת כאשר חותמים על הסכם עבודה?

ראשית כל, רצוי שההסכם יהיה בכתב כך יהיה ברור לשתי הצדדים שיש פה מסמך משפטי. יחד עם זאת, הסכם יעשות להיעשות גם בעל פה וגם על ידי התנהגות, וזאת מתוקף חוק החוזים.

שנית, צריך לקרוא את כל הסעיפים אחד אחד, כדי לוודא שאכן התנאים שסוכמו אכן ברורים ומובנים לכל הצדדים ולמנוע מצב של סעיף משתמע בשני פנים. יש לוודא שהסעיפים תואמים להסכמה בין הצדדים ושהם לא פוגעים בהוראות חוק או חובה אחרת שאינה ניתנת לדריסה, ויתור או ביטול.

שלישית, אם יש סעיף שאינו מתאים לאחד הצדדים, יש באפשרותו לנהל משא ומתן עם הצד השני כדי לרכך אותו יותר כך ששני הצדדים יסכימו לתנאי. אין צורך להתבייש או לחשוש מכך.

לאחר חתימת ההסכם, אסור לשנות אותו באופן חד צדדי. חובה כי 2 הצדדים יסכמו מחדש עבור תנאי כזה או אחר.

בנוסף, כדאי שלכל צד יהיה העתק / מקור, לפני העניין כך אפשר יהיה להתייחס אליו בעתיד אם תהיה אי הבנה עתידית בין הצדדים.

הסכם עבודה דוגמה להורדה

אין דבר כזה הסכם סטנדרטי או אחיד שמתאים לכל העובדים. נהפוך הוא, כל עובד יש לו תנאים אחרים, תפקידים אחרים, בסיס חישוב שכר אחרת, תנאים נלווים ועוד.

במידה ורוצים בכל זאת מסמך כלשהו, אפשר לעיין בכתבה בנושא הודעה על תנאי עבודה, שם נמצא טופס ייעודי להורדה שהוא של משרד העבודה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil