חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תקרות וסכומים 2020 – כל הסכומים בעניין הפקדות, משיכות, זיכויים, מס ועוד

מדי שנה בעולם החיסכון והמס מעודכנים סכומים בענייני הפקדות, משיכות, הטבות וזיכויים שונים, או בשם הלא רשמי – תקרות וסכומים. המספרים השונים עוזרים לתכנן טוב יותר את החיסכון והמס.

מטרת הכתבה להציג את המספרים החשובים בעניין.

מהם תקרות וסכומים?

תקרות וסכומים (ואף רצפות, מדרגות או שיעורים) הם מספרים מוחלטים ואחוזים הקובעים את הזכויות והחובות של כל אדם בישראל בנושא כספים בכלל וענייני חיסכון, מיסוי, פנסיה, הטבות ועוד בפרט. הוראות החוק קובעות מספרים בנושאי הטבות במס, זיכויים וניכויים במס, סכומי הפקדות ומשיכות, נתוני שכר ומשכורת לחישוב הזכויות ומספרים נוספים.

מספרים אלו חשובים לכל עובד, חוסך, מבוטח, עמית, גמלאי או אדם אחר כדי שהוא יהיה מסוגל לקבל החלטה נבונה וכדאית עבורו, בין אם בעצמו או בין אם על ידי איש מקצוע בענף הרלוונטי.

כך למשל, הידיעה מהי התקרה המירבית למשיכת פיצויים יכולה לחסוך לאותו אדם תשלום מס מיותר שלא יהיה ניתן להחזיר אותו. בנוסף, הידיעה מהו סכום קצבה מזערי מאפשר לחוסך לחשב ולדעת איזה סכום יכול למשוך מהפנסיה כסכום חד פעמי.

עובד שכיר הוא כל עובד שמקבל הכנסה ממשכורת על ידי מעסיק, לרבות עובד שכיר שהוא בעל שליטה בחברה בע"מ. עובד עצמאי הוא עובד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד והוא מוגדר עוסק פטור או עוסק מורשה במע"מ ו/או עצמאי בביטוח לאומי.

תקרות וסכומים בעניין פנסיה וקופת גמל

זכות / חובההסברתקרה / סכום
תקרת הכנסה מזכה (מעבודה) לשכירסכום שכר מירבי ממנו ניתן זיכוי ממס על הפרשות לפנסיה חובה8,800 ₪ לחודש
תקרת הפקדה לפנסיה המזכה במס לשכירסכום הפקדה מירבית לזיכוי ממס
(7% * תקרת הכנסה מזכה)
616 ₪ לחודש
תקרת זיכוי ממס על הפקדה לפנסיה לשכירסכום מירבי של זיכוי ממס על הפרשות לפנסיה
(35% * תקרת הפקדה לפנסיה המזכה במס)
215.60 ₪ לחודש
תקרת הפקדת מעסיק בפטור ממססכום מירבי שהפקדות עד 7.5% ממנו לקופת גמל העובד לא נחשבת הכנסת עובד במועד ההפקדה
(2.5 * השכר הממוצע במשק)
26,378 ₪ לחודש
תקרת הכנסה מזכה מהכנסה שאינה מעבודהסכום מירבי שלא משכר עבודה ממנו ניתן זיכוי ממס לפנסיה. אם הכנסה מעורבת, אז בניכוי שלה או של התקרה לעיל12,400 ₪ לחודש
תקרת הפקדה לפיצוייםסכום מירבי להפקדה לפיצויים אשר לא נזקפת כהכנסת העובד במועד ההפקדה
(8.33% * תקרת הפקדה שנתית של 34,900 ₪)
2,908 ₪ לחודש
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפהסכום מירבי על הפקדה לפנסיה מקיפה המזכה באג"ח ייעודיות
(20.5% * 2 * השכר הממוצע במשק)
4,326 ₪ לחודש
אחוזי הפרשה לפנסיה לשכירהפרשות המעסיק והעובד מתוך השכר:
6.0% תגמולי עובד
6.5% תגמולי מעסיק
6.0% עד 8.33% – הפרשות לפיצויים
סכום עמית מוטבסכום שהינו 16% במכפלת השכר הממוצע במשק ששולם בעד עמית לקופת גמל1,688 ₪ לחודש
תקרת הפקדה פנסיה לעצמאיסכום מירבי שעובד חייב להפריש לפנסיה חובה לעצמאים
(17% * 50% * 12 * השכר הממוצע במשק)
10,762 ₪ לשנה
תקרת הכנסה מזכה לעובד עצמאיסכום הכנסה מירבית לעצמאי המזכה בהטבות מס מסוג ניכוי ומסוג זיכוי211,200 ₪ לשנה
תקרת זיכוי ממס לעצמאיסכום מירבי לזיכוי ממס לעמית מוטב עצמאי
(5.5% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי)
11,616 ₪ לשנה
תקרת ניכוי ממס לעצמאיסכום מירבי לניכוי ממס (הוצאה מוכר) לעמית מוטב עצמאי
(11% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי
23,232 ₪ לשנה
תקרת הטבות במס לעצמאיסכום מירבי לקבלת הטבות מס לעובד עצמאי
(16.5% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי)
34,848 ₪
אחוזי הפרשה לפנסיה לעצמאי4.45% על החלק שעד 50% השכר הממוצע במשק ו-12.55% על החלק שמעל 50% השכר הממוצע במשק ועד 100% שמ"ב

תקרות וסכומים בעניין פרישה

זכות / חובההסברתקרה / סכום
תקרת פטור ממס פיצויי פיטורים (מענק פרישה)סכום מירבי המקנה פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים וכל מענק פרישה אחר12,420 ₪ לשנת עבודה
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוותסכום מירבי המקנה פטור ממס על פיצויי פיטורים ומענקי פרישה ששולמו לשאירי העובד
(2 * תקרת פטור רגילה)
24,840 ₪ לשנת עבודה
רצפת קצבה מזעריסכום מזערי של קצבה המאפשרת משיכת ההפרש בסכום הוני (חד פעמי) בפטור ממס4,525 ₪ לחודש
סכום צבירה מזעריסכום מזערי של סך הצבירה מכל חשבונות החיסכון המאפשרת משיכה הונית94,033 ₪ לתקופת הצבירה
תקרת קצבה מזכהסכום מירבי ממנו ניתן פטור ממס8,510 ₪ לחודש
שיעור הפטור ממס על קצבה מזכהאחוז המקנה פטור ממס על קצבה מזכה המורכב מ-35% (למי שלא משך פיצויים) ו-17% תוספת שגדלה עד 202552%
תקרת פטור ממס על קצבה מזכהסכום המקנה פטור ממס על קבלת קצבה מזכה
(שיעור הפטור ממס * תקרת קצבה מזכה)
4,425 ₪ לחודש
תקרת רצף קצבהסכום מירבי שניתן לייעד אותו למטרת רצף קצבה366,510 ₪ לתקופת הצבירה

תקרות וסכומים בעניין קרן השתלמות

זכות / חובההסברתקרה / סכום
תקרת משכורת קובעת לשכירסכום שכר מירבי שהפרשה ממנו לקרן השתלמות פטורה ממס במועד ההפקדה15,712 ₪ לחודש
שיעור הפקדות עובד בפטור ממסשיעור הפקדת העובד משכרו אשר פטור מתשלום מס רווחי הון בעת המשיכה
(1/3 משיעור הפקדות המעסיק)
2.5% לחודש
שיעור הפקדות מעסיק בפטור ממס לעובדשיעור הפקדת המעסיק משכר העובד אשר פטור מתשלום מס רווחי הון במשיכה7.5% לחודש
תקרת הכנסה קובעת לעצמאיסכום הכנסה מירבי המקנה ניכוי ממס על הפקדות לקרן השתלמות265,000 ₪ לשנה
תקרה מירבית להטבות מס לעצמאיסכום הפקדה מירבי לקרן השתלמות שניתן לנכות אותו (הוצאה מוכרת)
(4.5% * תקרת הכנסה קובעת)
11,925 ₪ לשנה
תקרת פטור ממס בעת משיכה לעצמאיסכום הפקדה מירבי לקרן השתלמות המזכה בפטור ממס רווחי הון18,600 ₪ לשנה

תקרות וסכומים בעניין גובה מס וביטוח

זכות / חובההסברתקרה / סכום
רצפת מס יסףסכום ממנו אדם חייב לשלם מס על הכנסות גבוהות בגובה 3%651,600 ₪
שיעור מס הכנסהאחוז מס הכנסה שמשלם עובד שכיר או עצמאי על הכנסותיולפי מדרגות מס הכנסה
דמי ביטוח לאומיאחוז דמי ביטוח שמשלם אדם על קצבאות וזכויות מהמוסד לביטוח לאומילפי דמי ביטוח לאומי
דמי ביטוח בריאות (מס בריאות)אחוז דמי ביטוח שמשלם אדם על זכויות לקבלת שירותים רפואיים מתוקף סל הבריאותלפי דמי ביטוח בריאות
שיעורי מס רכישהאחוז מס שמשלם אדם בעת רכישת דירהלפי מדרגות מס רכישה
שיעור מע"משיעור מס ערך מוסף (מע"מ) על עסקאות17%

תקרות וסכומים בעניינים נוספים

זכות / חובההסברתקרה / סכום
השכר הממוצע במשקהשכר המחושב לעניין דמי ביטוח וקצבאות ומהווה חישוב בנושאים שונים גם בפנסיה ובחיסכון10,551 ₪ לחודש
גובה שכר מינימוםהשכר הנמוך ביותר שמותר לשלם לעובד ומהווה סכום המאפשר למשוך כספים מפנסיה בפטור ממס5,300 ₪ לחודש
תקרת עוסק פטורסכום מירבי של מחזור עסקאות לעצמאי שהינו עוסק פטור100,491 ₪ לשנה
שווי נקודת זיכויסכום המקנה זיכוי ממס שמקטין את גובה מס ההכנסה לתשלום219 ₪ לחודש
זיכוי בישוב מזכהסכום ושיעור הטבה המקנה זיכוי ממס במגורים בישוב מזכה. למידע נוסף: הטבות מס בישוביםלפי רשימת ישובים מזכים
רצפת זיכוי על תרומהסכום מזערי של תרומות בשנה המקנה זיכוי ממס בעד תרומות190 ₪ לשנה
תקרת זיכוי על תרומהסכום מירבי של תרומות בשנה המקנה זיכוי על תרומות9,350,000 ₪ לשנה
תקרת פטור ממס הלנת שכרסכום מירבי המקנה פטור ממס הכנסה על קבלת פיצויי בעד הלנת שכר בעבודה8,160 ₪
תקרת קופת גמל להשקעהתקרה מירבית להפקדה בחיסכון קופת גמל להשקעה71,337 ₪ לשנה
תקרת שכר דירהסכום דמי שכירות הפטור מתשלום מס על השכרת דירה5,100 ₪ לחודש
תקרת פטור על הגרלהסכום ריווח מהגרלה או מפרס הפטור מתשלום מס על הימורים30,600 ₪ לזכייה
תקרת זיכוי משמרותסכום מירבי של זיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרת11,340 ₪ לשנה
תקרת הכנסה במשמרתסכום הכנסה מירבי ממנו ניתן זיכוי ממס על עבודה במשמרת129,120 ₪ לשנה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil