חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מועד תשלום שכר עבודה – באיזה יום המעסיק צריך לשלם את המשכורת?

מקובל לחשוב כי המעסיק צריך לשלם את המשכורת ב-9 או ב-10 לחודש העוקב, אך זה לא נכון, מועד תשלום שכר עבודה הוא אחר. למעסיק עומדת תקופת תשלום לאחר המועד ואם לא שילם בזמן, השכר נחשב מולן ועל כל השלכותיו.

מטרת הכתבה להסביר מתי המעסיק צריך לשלם משכורת.

מה זה מועד תשלום שכר עבודה?

מועד לתשלום השכר הוא התאריך, או ליתר דיוק, היום בו העובד זכאי לקבל את המשכורת שלו עבור תקופת העבודה אצל המעסיק. על המעסיק חלה החובה לשלם את השכר במועד זה, גם אם העובד חדל לעבוד אצלו ועבור כל רכיבי שכר העבודה.

יש הטוענים כי המעסיק צריך לשלם את המשכורת ב-9 או ב-10 לחודש העוקב, בגין חודש קודם. אולם, אין זה כך. היום התשיכי כאמור הוא היום האחרון לתשלום שכר, כי אם לא שולם השכר עד ליום זה הוא נחשב שכר מולן והעובד רשאי להגיש תביעה בגין הלנת שכר. לפיכך, זהו לא המועד לתשלום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל העובדים זכאים לזכות המוענקת בנושא זה – גם עובדים שעזבו את מקום העבודה אצל המעסיק.

מתי המעסיק צריך לשלם שכר?

המועד לתשלום שכר משתנה בהתאם לסוג בסיס שכר העבודה של העובד:

1. שכר המשולם על בסיס חודש

מועד תשלום שכר של עובד במשכורת חודשית הוא תום החודש בעדו הוא משולם. כלומר, עובד שמקבל שכר לפי בסיס חודשי, זכאי לתשלום שכר ביום האחרון של אותו חודש בו העובד הועסק.

עובד שמקבל שכר על בסיס תקופה ארוכה יותר מחודש – זכאי לקבל את החלק היחסי של השכר לכל חודש בתום החודש בעדו הוא משולם.

דוגמה:

 • עובד חודשי עבד בחודש דצמבר – זכאי לתשלום שכר ב-31 בדצמבר.

2. שכר המשולם על בסיס שעה, יום, שבוע או תוצרת

מועד תשלום שכר של עובד במשכורת שעתית, יומית, שבועית או לפי תוצרת הוא תום מחצית החודש בו הועסק העובד, אלא אם נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי.

עם זאת, מועד תשלום שכר של עובד זה כאשר הוא הועסק במשך כל החודש, הוא תום החודש בעדו הוא משולם, אם שולמו מקדמות לעובד בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

למרות הפסקה הקודמת, לפי עמדת משרד העבודה אין זה משנה אם שולמו מקדמות או לא. כלומר, המועד לתשלום הוא תום החודש בעדו משולם השכר גם לגבי עובד שעתי, יומי, שבועי או לפי תוצרת.

דוגמה:

 • עובד שעתי עבד 10 ימים בחודש ינואר (בין ה-1 לחודש לבין ה-12 לחודש) – זכאי לתשלום ב-15 בינואר.
 • עובד שעתי עבד חודש מלא בחודש פברואר – זכאי לתשלום ב-28 בפברואר.

3. שכר המשולם על בסיס קיבולת

מועד תשלום שכר של עובד במשכורת בעד ביצוע עבודה מסויימת שנמשכת מעל 14 ימים, הוא יום גמר ביצוע העבודה, אם שולמו תוך ביצוע העבודה מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

אם המקדמות לא שולמו, מבחינת החוק העובד נחשב כאילו מקבל שכר לפי תוצרת. במקרה כזה, המועד לתשלום שכר הוא תום החודש בעדו הוא משולם.

4. שכר למי שחדל להיות מועסק

מועד תשלום שכר של עובד שהפסיק להיות מועסק על ידי מעסיקו, הוא אותו מועד כאילו העובד המשיך לעבוד.

5. שכר המשולם אחרת

עובד ששכרו (או רכיב שכר מסויים) לא משולם לפי נקודות 1-3 לעיל:

 • שכר המשולם לפי רישום של המעסיק (כמו שעות נוספות) – המועד לתשלום שכר הוא תום החודש בו בוצעה העבודה.
 • שכר המשולם לפי דיווח של העובד למעסיק (כמו החזר הוצאות נסיעה) – המועד לתשלום שכר הוא:
  • היום ה-6 מתום החודש בו בוצעה העבודה – אם העובד הגיש דיווח עד היום ה-5 מתום החודש.
  • תום החודש לאחר החודש בו בוצעה העבודה – אם העובד הגיש דיווח לאחר היום ה-5 מתום החודש.

למרות זאת, המעסיק יכול לשלם את השכר או רכיבי השכר הללו בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד התנאים הבאים:

 • עד ה-27 בחודש העבודה, המעסיק שילם לעובד מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא נמוך מ-1/3 (שליש) הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד עבור אותו חודש לאחר הניכויים לפי דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • המעסיק נוהג לשלם את שכר העבודה הזה, כאשר הוא מחושב על בסיס השכר בחודש שלאחר חודש העבודה.

שכר מולן

לא כל העובדים מקבלים את שכרם במועד הכתוב מקודם. האם המעסיק עובר על החוק?

כל עוד המעסיק משלם את שכר העבודה או רכיבי שכר מסויימים עד היום הקובע, שהינו היום התשיעי לאחר מועד התשלום, המעסיק אינו עובר על החוק והוא רשאי לשלם כך.

אם המעסיק לא שילם את שכר העבודה עד היום הקובע, אפילו יום אחד אחרי, השכר נחשב שכר מולן. שכר מולן הוא שכר שעוכב בתשלום ובמקרה כזה העובד זכאי לקבל פיצויי הלנת שכר.

מימוש הזכאות

הזכאות ניתנת באופן אוטומטי מהצד של העובד, והוא לא נדרש לפנות אל המעסיק בבקשה מיוחדת.

במקרה והמעסיק לא שילם את השכר כאמור עד ליום הקובע (היום ה-9 לאחר מועד התשלום) ושכרו של העובד נחשב מולן, ניתן להגיש תלונה אל מינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה בגין הלנת שכר.

מידע נוסף

 • עובד זכאי לקבל תלוש שכר בו מפורטים כל רכיבי השכר ששולמו ושנוכו לאותו חודש או תקופת עבודה.
 • כספים שלא הועברו לקופת גמל (פנסיה) של העובד תוך 21 יום מהמועד בו נחשב שכר עבודה מולן – נחשבים גם שכר מולן.
 • איחור בתשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס כספי.

הוראות חוק

 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשמ"ח-1987

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil