חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שווי שימוש ברכב צמוד 2024 – מה זה, חישוב זקיפה לעניין מס הכנסה ומידע נוסף

מעסיק עשוי לתת לעובד רכב צמוד מעבודה אשר משמש אותו לצרכי העבודה ולצרכים פרטיים, וכתוצאה מכך חל שווי שימוש ברכב על פי מס הכנסה. רכב צמוד מהעבודה מתאים במיוחד לעובדים אשר חלק לא מבוטל מהזמן נמצאים בנהיגה בו.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה שווי שימוש ברכב צמוד?

שווי שימוש ברכב הוא סכום כספי אשר נזקף לטובת השכר של העובד המקבל רכב מעבודה, לצורך חישוב מס על ההכנסה הכוללת שלו מעבודה, המורכבת גם משכר עבודה וגם מהרכב שמתאפשר בו גם שימוש פרטי. מס הכנסה כאמור בעניין זה, מחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

כדי להבין טוב יותר את הפסקה הקודמת, חשוב לומר כי מעסיקים מסויימים מעמידים רכב צמוד לעובד, המשמש את העובד לצרכי ייצור הכנסה של המעסיק וגם לצריכה פרטית של העובד. המעסיק מכסה את כל העלויות הקשורות לעניין החזקת הרכב, לרבות עלויות רכישתו או חכירתו (השכרתו מחברות ליסינג למשל), וכן עלויות תחזוקה ומכירה של הרכב.

מנגד, העובד זוכה לקבל טובת הנאה מאת המעסיק. הסיבה היא שנחסכות מן העובד כל אותן ההוצאות הכרוכות ברכישת הרכב, בהחזקתו השוטפת וכן בהפסד כתוצאה מירידת הערך בעת מכירת הרכב. אלא שטובת הנאה זו מתחדדת במיוחד כאשר העובד יכול לעשות שימוש ברכב גם לצרכים פרטיים.

לפי ההוראות בעניין חישוב ההכנסה של העובד מעבודה, נקבע כי שווי שימוש ברכב הוא חלק ממקור ההכנסה של העובד. כלומר סכום זה מהווה שווי כספי של טובת הנאה אשר גלומה בשווי הפרטי של הרכב.

כלומר, שווי שימוש ברכב צמוד נועד לגלם את ההטבה הזו שניתנת לעובד. כלומר השוואה בין מצב של מקבל הרכב הצמוד לבין מצב שבו העובד לא מקבל את הרכב ועל העובד להשיג רכב כזה ולשאת בכל ההוצאות הקשורות.

המשמשעות של הדבר היא שעובד אשר מקבל רכב צמוד, נדרש לשלם מס הכנסה על החלק של שווי השימוש של הרכב (סכום חודשי). החישוב כאמור נעשה לפי מדרגת המס של העובד בהתאם לשכרו הכולל.

שיעור שווי שימוש ברכב

שיעור שווי השימוש ברכב השתנה בעקבות תיקונים ולפיכך החישוב נעשה באופן הבא (החל משנת 2011):

מועד רישום הרכב במשרד התחבורהשווי השימוש (חודשי)שווי השימוש (שנתי)
01.01.2010 ואילך2.48%2.48% * 12
עד 31.12.2009

(המחירים מתואמים לשנת 2023)
קבוצת מחיר 1 – 3,040 ₪
קבוצת מחיר 2 – 3,300 ₪
קבוצת מחיר 3 – 4,240 ₪
קבוצת מחיר 4 – 5,090 ₪
קבוצת מחיר 5 – 7,040 ₪
קבוצת מחיר 6 – 9,130 ₪
קבוצת מחיר 7 – 11,740 ₪
אופנוע L3 – בסך 1,010 ₪
קבוצת מחיר 1 – 36,480 ₪
קבוצת מחיר 2 – 39,600 ₪
קבוצת מחיר 3 – 50,880 ₪
קבוצת מחיר 4 – 61,080 ₪
קבוצת מחיר 5 – 84,480 ₪
קבוצת מחיר 6 – 109,560 ₪
קבוצת מחיר 7 – 140,880 ₪
אופנוע L3 – בסך 12,120 ₪
שיעור שווי שימוש ברכב צמוד

הערה: שיטת הקבוצות (קבוצות המחיר) חלה גם על אופנועים מסיווג L3 ללא קשר למועד הרכישה.

תקרת מחיר מחירון

שווי השימוש ברכב מחושב לפי המחיר המותאם לצרכן של הרכב, אולם יש תקרה מירבית לעניין החישוב.

שנת מסתקרת מחיר מחירון
2024563,790 ₪
2023545,550 ₪
2022518,190 ₪
2021506,040 ₪
2020509,070 ₪
2019507,530 ₪
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש ברכב

כלומר, רכב שהמחיר המתואם לצרכן שלו עולה על התקרה, יחושב לפי התקרה לעניין שווי השימוש.

הפחתת סכום שווי שימוש ברכב

כלי רכב חשמליים והיברידיים (גם אם נרשמו לפני 2010) מספקים זכאות והטבות לעניין שווי שימוש ברכב:

סוג הרכבסך ההפחתה
רכב היברידי שלא נטען מרשת החשמל *540 ₪ לחודש
רכב היברידי שנטען מרשת החשמל (פלאג-אין) *1,090 ₪ לחודש
רכב חשמלי *1,310 ₪ לחודש
הפחתת סכום שווי שימוש ברכב

* הוראת שעה עד ליום 31.12.2025.

חישוב שווי שימוש ברכב

סכום שווי שימוש ברכב צמוד מחושב לפי מכפלה של המחיר המתואם לצרכן ב- שיעור שווי השימוש (לפי הטבלה מקודם).

כאשר, הגדרת מחיר מתואם לצרכן

 • בשנת רישום הרכב לראשונה – המחיר המקורי (מחיר הרכב לצרכן של הרכב הראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בשנת הרישום, המאוחר מבינהם).
 • החל משנת המס העוקבת – התוצאה המתקבלת מהכפלה של 2 אלו:
  • יחס המדדים (מדד ידוע בינואר של כל שנת מס חלקי מדד ידוע בינואר של שנת רישומו של הרכב לראשונה).
  • סכום המתקבל מחיבור של המחיר המקורי עם הפרש התאמה.

הערה: אם הפרש ההתאמה שהוא מחולק במחיר המקורי נמוך בערכו המוחלט מ-1%, יחס המדדים יוכפל במחיר המקורי בלבד.

הגדרות נוספות:

 • הפרש ההתאמה – מספר הנמוך מבין 2 אלה:
  • הפרש בין המחיר הממוצע לבין המחיר המשוערך. אם התוצאה נמוכה מאפס, אז אפס.
  • הפרש בין המחיר הממוצע לבין המחיר המקורי. (הפרש התאמה שלילי, משמעו כי בסיס המס לחישוב שווי שימוש יפחת).
 • מחיר ממוצע – סכום כל המחירים לצרכן, לפי מחירון היבואן התקף בכל אחד מימי שנת הרישום הראשונה, כשהוא מחולק ב-365 או במספר הימים שחלפו ממועד רישומו של הרכב ועד סוף שנת המס (לפי העניין). החישוב לא כולל מבצעים והנחות לציי רכב או למועדוני צרכנות.
 • מחיר משוערך – המחיר המקורי של דגם הרכב כשהוא מוכפל ביחס השערים (שער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של דגם הרכב בשנת רישומו של הרכב לראשונה, מחולק בשער החליפין הידוע ב-1 בינואר של שנת הרישום האמורה, אך לא פחות מ-1). ירידה בשער החליפין משמע כי המחיר המשוערך יהיה המחיר המקורי.
 • מחיר הרכב לצרכן – כל אחד מאלה, לפי העניין:
  • מחיר לפי מחירון היבוא, לרבות כל האבזרים והמכלולים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית, ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS, וכולל מס ערך מוסף כחוק, ולמעט מחירי מבצע והנחות.
  • אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל – ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, מס קנייה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות, ובתוספת פחת שימוש (שיעור של 1% לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל).

לדוגמה

עובד קיבל רכב מעבודה בשנת 2020 כאשר מחיר הרכישה שלו עומד על 100,000 ₪ מדובר על רכב חשמלי. כמה שווי שימוש חודשי ישלם באותה שנה?

לפי החישוב:

 • שווי השימוש הוא 100,000 ₪ * 2.48% = 2,480 ₪.
 • קיימת הטבת הפחת סכום בשווי 1,000 ₪.
 • שווי השימוש המחושב הוא – 1,480 ₪. לפיכך, זהו הסכום אשר ייזקף לשכר של העובד בכל חודש.

אם כך, כמה שווי שימוש יש לשלם בשנת 2021? כאשר ידוע כי המחיר הממוצע נותר ללא שינוי, יחס שער המטבע היבוא וגם המדד עלה ב-1% (לצורך הנוחות בלבד).

לפי החישוב:

 • המחיר המושערך הוא 101,000 ₪ (100,000 * 1.01).
 • הפרש ההתאמה הוא 0. לכן גם הפרש התאמה חלקי המחיר המקורי נמוך בערכו המוחלט מ-1%.
 • המחיר המעודכן של הרכב הוא המחיר המקורי במכפלת יחס המדדים – 100,000 ₪ * 1.01 = 101,000 ₪.
 • שווי שימוש הוא 101,000 ₪ * 2.48% = 2,504.80 ₪.
 • קיימת הטבת הפחת סכום בשווי 1,000 ₪.
 • שווי השימוש המחושב הוא – 1,504.80 ₪. לפיכך, זהו הסכום אשר ייזקף לשכר של העובד בכל חודש.

שווי שימוש ברכב מאגר או איגום

כאשר מדובר על רכב מאגר או איגום, רכב שהשימוש בו לפעילויות שוטפות של המעביד והוא אינו מוקצה לעובד כלשהו ובתנאי שלא הוצמד רכב אחר לאותו עובד, אז חל נוהל לפי הסכם פשרה של רשות המסים.

במקרה שיש שימוש פרטי ברכב או פוטנציאל שימוש כזה, תבוצע זקיפת שווי לעובד, גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג.

במקרים בהם הרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו עבד העובד עד שעות הלילה, לא בסופי שבוע (מיום חמישי בערב), באופן אקראי ולא שיטתי – אין צורך לזקוף שווי לעובד.

כמו כן, במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש. אם לא מדובר ברכב הנותר בידי העובד לסוף השבוע, אז יש לזקוף שווי יחסי לפי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין מספר הימים בחודש (30 ימים) ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הועמד לרשות העובד רכב או רכבי מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש מסויים מספר ימים מוגבל שלא עולה על 10, וכן מספר ימים מוגבל בשנה שלא עולה על 100.
 • לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש (אין לו רכב צמוד).
 • לא מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות.
 • הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (מתום יום העבודה המלא של העובד בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות). הרכב צריך להיות מוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה הקבוע אלא אם נדרש לפעילות נוספת ביום למחרת.
 • הרכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ולפי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה.
 • הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום חמישי ועד יום ראשון, בחגים, בשבתון, ימי חופשה, ימי מחלה או בכל יום היעדרות אחר מעבודה.

המעסיק חייב לנהל ולקיים רישום ותיעוד של קיום התנאים המפורטים לעיל.

בכל מקרה אחר שלא לפי כללים בחלק זה, יש לזקוף שווי מלא.

מחשבון שווי שימוש ברכב צמוד

רשות המסים השיקה מחשבון שבו ניתן לחשב מהו שווי השימוש שחל על רכב צמוד מהעבודה. המחשבון פועל לפי שיטת המודל הלינארי עבור רכבים החל משנת 2010. כניסה לאתר.

מידע נוסף

 • לפי פסיקת בית המשפט העליון, חישוב שווי שימוש ברכב נעשה רק לפי התקנות ולפי דרך החישוב בהם ולא ניתן להחיל שיטת חישוב אחרת.
 • עד שנת 2008 שווי השימוש ברכב היה משמעותית נמוך יותר מהערך הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב מעבודה. עד לתיקון התקנות אז, המכוניות נחלקו ל-7 קבוצות מחיר בסדר עולה לפי מחיר היבואן, מהזולות ליקרות.
 • שווי שימוש ברכב הוא רכיב שנלקח בחשבון בעת בחינת הזכאות לקצבת אזרח ותיק או קצבת נכות כללית (ב"ל 47305-10-13).
 • פורסם במקור 24.10.2018.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987
 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), תשע"ו-2015
 • פסק דין ע"א 4096/18, בית המשפט העליון – שווי שימוש ברכב נעשה בהתאם לתקנות ולא בשיטה אחרת
 • חוזר מס הכנסה מספר 2010/1, המיסוי הירוק – תקנות שווי השימוש ברכב, מיום 30.06.2010
 • מיסוי שווי שימוש ברכב מאגר\איגום, מיום 31.10.2014

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil