חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הוצאה מוכרת לחישוב מס (הוצאה מותרת בניכוי) – מהי ואילו קיימים?

תשלומי מס חלים על הרווח או על ההכנסה החייבת, אולם יש רווח רגיל של עסק ויש רווח לצרכי חישוב מס וההבדל בינהם הוא סוגי ההוצאות. יש כמה סוגים של הוצאות, לצרכי חישוב מס הם מאופיינים על פני מדד כאשר הערכים הקיצוניים: הוצאה מוכרת לחישוב מס והוצאה שאינה מוכרת.

בכתבה זו נסביר אילו סוגי הוצאות מוכרות קיימות, מהם שיעורי ההכרה / החישוב במס, על אילו סוגי מסים הם חלים וכמה דוגמאות.

מהי הוצאה מוכרת במס?

פקודת מס הכנסה בישראל קובעת כי הוצאה מוכרת לצרכי מס היא הוצאה ששימשה בייצור ההכנסה ולצורך כך בלבד, אלא אם נקבע כי הניכוי הוגבל או לא הותר על פי הפקודה. כלומר, מבחינת החוק, אם ההוצאה שימשה את בעל העסק לצורך ייצור ההכנסה, אז ההוצאה מוכרת במס, ואם היא לא שימשה לצורך ההכנסה, אז היא לא מוכרת במס.

כאשר מחשבים את ההכנסה החייבת במס של עסק מסויים, מפחיתים ממנו את כל ההוצאות המוכרות לצרכי חישוב מס. כלומר, הוצאה מוכרת במס היא חשובה ביותר משום שהיא מפחיתה את ההכנסה החייבת במס ולצורך כך, בעל העסק זכאי לשלם פחות מסים.

כלל אצבע אומר כי אם ההוצאה הייתה קיימת בכל מקרה לולא העסק, אז היא אינה מוכרת לצרכי מס, ואם ההוצאה לא הייתה חלה, אז היא מוכרת במס. כך למשל, הוצאה על אש"ל (אוכל, שתיה, לינה) בדרך כלל אינה מזכה במס משום שכך או כך, אותו עובד או בעל עסק, היה נדרש לאכול ולשתות, גם אם לא העסק.

למרות זאת, מכיוון שיש עסקים רבים ומגוונים, אצל עסק אחד ההוצאה עשויה להיות מוגדרת כהוצאה מזכה במס ואצל עסק אחר היא יכולה להיות לא קשורה כלל להוצאות העסק. זו אחת הסיבות לכך שיש סיווגים שונים לעסקים ברשויות המס.

חשוב לציין: הוצאות שהוצאו לצרכים אישיים ופרטיים אינן נחשבות הוצאות מוכרות לפי רשויות המס.

ניכוי הוצאות מוכרות במס

כאשר מציינים את המילה הוצאה מוכרת במס או לצרכי מס או הוצאה מותרת בניכוי מס, הרי הכוונה היא להוצאה המזכה ב-100% מערכה. כלומר, היא מקטינה את ההכנסה החייבת ב-100% מהשווי של ההוצאה. אולם, יש גם הוצאות שמוכרות בחלקית, שעליהם נדון בהמשך, במקרים שלהן שיעור ההכרה הוא משתנה בהתאם לסוג ההוצאה והיא עשויה להיות שונה אצל רשויות המס השונות.

הוצאה מוכרת במס היא בדרך כלל הוצאה המוכרת על ידי כל רשויות המס והאגפים השונים. דהיינו, היא חלה על מס הכנסה, על מס ערך מוסף, על ביטוח לאומי וכדומה. לפיכך, הוצאה שהוצאה לצרכי ההכנסה של העסק, מקטינה את גובה מס ההכנסה לתשלום, גובה המע"מ לתשלום ואף גובה דמי ביטוח לאומי / בריאות לתשלום.

לדוגמה:

נניח ובעל עסק מעוניין בשירותי ייעוץ עסקי / שיווקי וכדומה. בעל העסק שילם על שירותים אלו 3,000 ₪ לפני מע"מ (3,510 ₪ כולל מע"מ 17%). האם ההוצאה מוכרת במס? וכמה ניתן לקבל זיכוי?

ייעוץ עסקי או שיווקי הוא שירות שנועד, בין היתר, לסייע לבעל העסק להגדיל את המכירות שלו ואת ההצלחה העסקית. לולא העסק, בעל העסק לא היה נדרש בשירותים אלו ולכן מדובר על הוצאה מוכרת לצרכי מס.

לפיכך, בעל העסק (עוסק מורשה או חברה בע"מ) רשאי:

 • לנכות מתשלום המע"מ מס תשומות בסך 510 ₪ (שיעור המע"מ בעסקה זו).
 • להקטין את גובה ההכנסה החייבת לצרכי מס הכנסה ולביטוח לאומי ב-3,000 ₪.

עוסק פטור לא יכול לקבל זיכוי (לקזז) ממע"מ ולא יכול גם לגבות מע"מ – כיוון שהוא פטור ממע"מ. אולם, במקרה זה, עוסק פטור רשאי:

 • להקטין את גובה ההכנסה החייבת לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי ב-3,510 ₪.

סוגי הוצאות מוכרות לצרכי מס

ככתוב לעיל, קיימים כמה סוגים של הוצאה מוכרת לצרכי מס. הוצאות אלו נבדלות זה מזה לפי שיעור ההכרה לצרכי מס. כפי שציינו, כאשר מציינים את המילה הוצאה מוכרת במס, הרי הכוונה היא להוצאה מוכרת במלואה ממס, אף על פי שקיימים עוד סוגים שעליהם נפרט כאן:

1. הוצאה מוכרת במלואה ממס

זוהי הוצאה הכרחית לצורך ייצור ההכנסה של העסק והיא מותרת בניכוי של 100% מהערך שלה. הסיבה לכך שהוצאה זו מקושרת באופן ישיר וברור לפעילות של העסק. בחלק זה קיימות גם הוצאות נוספות שלא בהכרח מקושרות באופן ישיר, אך הן מנוכות באופן מלא.

דוגמות לכך הן: קניית חומרי גלם, הוצאות שיווק, ייעוץ עסקי, הוצאות הנהלה, ריבית, דמי שכירות, משכורת לעובדים (למעט זיכוי ממע"מ), פנסיה חובה, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד.

2. הוצאה מוכרת באופן חלקי

ישנן הוצאות, שלמרות שהן הוצאו לצורך ייצור ההכנסה, הן לא יוכרו באופן מלא כמו הדוגמה לעיל, אלא באופן חלקי עד לתקרה מקסימלית (לפי סכום ב-₪ או לפי שיעור ב-%). לכל הוצאה יש את החלק המוכר (הניתן לניכוי) ואת החלק העודף (שלא ניתן לניכוי), וכל הוצאה נבדלת זו מזו לפי שיעורי ההכרה או התקרות.

דוגמות לכך הן: אחזקת רכב, טלפון נייד, אש"ל, מתנות, ביגוד ועוד.

3. הוצאה מוכרת שהיא מעורבת

סוג נוסף של הוצאה מוכרת היא הוצאה מעורבת המשתמש הן לצרכים עסקיים והן לצרכים פרטיים. כתוצאה מכך, ניתן לקבל הכרה בהוצאות אלו רק בשיעור מסויים שהוא היה משוייך לצרכים עסקיים – לייצור ההכנסה. חשוב לוודא שאכן ניתן לחלק את ההוצאה, כלומר לבצע הפרדה בין החלק לצרכי העסק ולבין החלק לצרכים פרטיים, אחרת, היא לא תיחשב כהוצאה מוכרת ולא יהיה ניתן לקבל ממנה ניכוי ממס.

מבחינת המע"מ, הוצאה מעורבת שעיקר השימוש לצורך עסקי מוכרת ב-66%, אם עיקר השימוש לצורך פרטי אז ההוצאה מוכרת ב-25%.

דוגמות לכך הן: הוצאות ביגוד שניתן ללבוש מחוץ לעסק, הוצאות דלק על רכב וטיפולים לרכב, תשלום חשבונות של החלק המשרדי בבית ועוד.

לדוגמה:

נניח ושטח הדירה הוא 100 מ"ר, כאשר חדר אחד של כ-15 מ"ר נועד לצרכי שימוש העסק. במקרה כזה, ניתן לקבל זיכוי של 15% על כל ההוצאות של הבית והם: חשמל, ארנונה, שכירות / ריבית משכנתא, דמי ועד בית ועוד.

4. הוצאה מוכרת הונית (רכוש קבוע)

הוצאה נוספת היא הוצאה על רכישת מכונות וציוד, או במילים אחרות – נכסים. הוצאה הונית היא הוצאה שנועדה לשמש את העסק לטווח של כמה שנים ולא מיידי כגון תשלום של חשמל / ארנונה. במקרה כזה, ההכרה בהוצאה לא תהיה מיידית אלא לאורך השנים על בסיס אורך חיי הנכס (כפי שמוגדר בתקנות מס הכנסה). כך שההוצאה של הציוד חלקי אורך החיים שלו הוא הסכום המותר להכרה במס הנקרא גם הוצאות פחת.

דוגמות לכך: מחשבים, רכב, ריהוט משרדי וכדומה.

לדוגמה: נרכש ציוד מחשבים בסך של 15,000 ₪ לפני מע"מ (או 17,550 ₪ כולל מע"מ). מפני שאורך החיים הוא 3 שנים, הפחת הוא 33% ולכן ניתן להכיר בהוצאות פחת של 5,000 ₪ בשנה למשך 3 שנים. את המע"מ ניתן לקזז באופן מיידי שכן הוא מס עקיף ולא שייך למוצר.

5. הוצאות בעלות אופי עונשי

הוצאות בעלות אופי עונשי כדוגמה, דו"ח, קנס או הוצאות משפט אחרות אינן ניתנות להכרה במס. במילים אחרות, שיעור ההכרה של ההוצאה היא 0%.

הוצאות מוכרות באופן שונה אצל רשויות המס

קיימות הוצאות שהן מוכרות באופן שונה אצל רשויות המס והאגפים השונים. כלומר, היא עשויה להיות הוצאה מוכרת במס הכנסה ואינה מוכרת במע"מ וכדומה. לא ציינו את ההוצאות הללו לסעיף הקודם, כדי למנוע כפילויות של נתונים.

הסיבה לכך שהן מוכרות באופן שונה אצל רשויות המס השונות נובע מאופיין של ההוצאות, מתוקף חוקי המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן מכוח חוקים אחרים השייכים או מתקשרים לאותן הוצאות.

דוגמה להוצאות אלו: ארנונה, פרמיית ביטוח, עמלות בנקים, משכורות עובדים, חשבונית עצמית או קבלה של עוסק פטור וכדומה.

הוצאות אלו, מקושרות לעסק ולכן מרביתן ניתנות להכרה במס, אולם אין עליהם תשלום מע"מ ולפיכך אין אפשרות לקזז את המע"מ.

הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה, מע"מ וגם ביטוח לאומי

כפי שציינו לעיל ולצורך מניעת בלבול מיותר. חשוב להבדיל בין הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה, לצרכי מס ערך מוסף ולצרכי ביטוח לאומי.

1. הוצאה מוכרת במס הכנסה

רוב הכתבה הזו מדברת על הוצאות מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (לפי סעיף 17 ואילך לפי פקודת מס הכנסה). קיימים חוקים, סעיפים ותקנות שונות לגבי כל הוצאה עסקית ולגבי שיעור ההכרה במס הניתן לפי החוקים הללו. כפי שציינו קיימים שיעורי הכרה מלאים ועד לשיעורי הכרה אפסיים.

ההוצאות המוכרות לעיל מופחתות ישירות מההכנסה החייבת של העסק (עצמאי יחיד או תאגיד) ובכך הן מקטינות את גובה המס מס ההכסה הסופי לתשלום.

2. הוצאה מוכרת במס ערך מוסף

פחות ציינו את עניין המע"מ בכתבה (לפי סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף), אך ברוב המקרים הוצאות מוכרת במלואן במע"מ, הוכרות גם במס הכנסה וכך גם להיפך. למעט מקרים בהם, 1 ו-0, כלומר מקבלים 100% ניכוי במע"מ ו-0% במס הכנסה או להיפך.

אולם יש מקרים בהם הוצאות מוכרות באופן חלקי, שונות זה מזה בעניין מס הכנסה ומס ערך מוסף, בין היתר מהסיבה כי מדובר על 2 חוקים שונים, אופן שיטת הניכוי שונה ובסופו של דבר – מדובר על 2 סוגי מס שונים לחלוטין: מס הכנסה הוא מס ישיר ומע"מ הוא מס עקיף.

בעניין הוצאה מוכרת חלקית, אצל המע"מ נקבע כי אם ההוצאה משוייכת ברובה לעסק, ניתן לקבל זיכוי של 66% ואם משוייכת ברובה לאופן פרטי, אז ניתן לקבל זיכוי של 25%.

3. הוצאה מוכרת לצרכי ביטוח לאומי

על ביטוח לאומי כמעט ולא נגענו בכתבה שכן רובה היה שייך לעניין מס הכנסה. אולם חשוב לציין כי גם אצל הביטוח הלאומי יכול להיות חישוב אחר בעניין הוצאות מוכרות. אולם, המקרה הזה קל יותר לעומת המע"מ משום שסעיף 342 לפי חוק הביטוח הלאומי קובע כי הוצאה מוכרת במס תחושב לפי פקודת מס הכנסה.

חישוב הוצאה מוכרת לפי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

על מנת עזור לכם ולעשות סדר בעניין ההוצאות, במיוחד לאחר שהצגנו את ההבדלים החלטנו להציג דוגמה קטנה של חישוב הוצאות מוכרות.

דוגמה:

בעל עסק קיבל צ'ק על עבודת ייעוץ ללקוח בחודש מסויים בסך של 17,550 ₪ כולל מע"מ (קיבל בצ'ק ולא מזומן בעקבות חוק המזומן). באותו חודש הייתה לו הוצאה על רכב פרטי לצרכי עבודה של דלק וחלפים בסך של 5,850 ₪ כולל מע"מ, הוציא על שירותי פרסום 1,170 ₪ כולל מע"מ, עמלת בנק בסך 50 ₪ וקנה לאשתו מתנה על סך 200 ₪.

מהי ההוצאה המוכרת לצרכי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, ומהי ההכנסה החייבת שלו?

 1. הוצאות מוכרות למס הכנסה (על החלק ללא מע"מ):
  • רכב – 45% * 5,000 ₪ = 2,250 ₪.
  • שירותי פרסום – 100% * 1,000 ₪ = 1,000 ₪.
  • עמלת בנק – 100% * 50 ₪ = 50 ₪.
  • מתנה לאשה – 0% * 200 ₪ = 0 ₪.
  • סך הכל = 3,300 ₪.
 2. הוצאות מוכרת למע"מ (רק מע"מ):
  • רכב – 66% * 850 ₪ = 561 ₪.
  • פרסום – 100% * 170 ₪ = 170 ₪.
  • בנק – 0% * 50 ₪ = 0 ₪.
  • מתנה לאישה – 0% * 200 ₪ = 0 ₪.
  • סך הכל = 731 ₪.
 3. הוצאות מוכרות לביטוח לאומי (ללא מע"מ):
  • כמו לצורך מס הכנסה – 3,300 ₪.

ההכנסה חייבת במס הכנסה ולביטוח לאומי: 15,000 מינוס 3,300 = 11,700 ₪.

מההכנה הזו תחושב תשלום מס הכנסה על פי מדרגות מס הכנסה אם זה עובד עצמאי או על פי מס חברות לחברה בע"מ. מע"מ ישולם מסכום המע"מ שהתקבל מינוס סכום המוכר לצרכי מע"מ.

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil