חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס על הכנסות גבוהות (מס יסף) 2024 – מהו, מי חייב לשלם, על אילו הכנסות ועוד מידע

יחיד (אדם פרטי) אשר לו הכנסות גבוהות ממקורות שונים בישראל ולעיתים בחו"ל, נדרש לשלם מס נוסף שנקרא מס על הכנסות גבוהות (מס יסף) (מס עשירים). זהו מס שמשנה את נטל המס המוטל על אנשים בישראל כך שהוא מוטל לרוב על עשירים.

כתבה זו נועדה לספק מידע בעניין המס, אופן החישוב, מי חייב ומידע נוסף.

מה זה מס יסף (מס על הכנסות גבוהות)?

מס על הכנסות גבוהות או בשמותיו האחרים – מס יסף, מס עשירים, מס נוסף – הוא מס המוטל על הכנסה חייבת של יחיד בישראל (שכיר או עצמאי) שעולה על התקרה הקבועה בחוק. מס על הכנסות גבוהות מוטל בנוסף לסוגי מסים אחרים, וייתכן כי אדם יהיה חייב ב-2 סוגים אלו במקביל.

מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) חוקק ב-2012 במטרה להקטין את נטל המס ולצמצם את הגירעון בישראל. המס נכנס לתוקף החל מתאריך 01.01.2013 ובשנת 2016 תוקן כך שהתקרה הפטור ירדה ושיעור המס גדל.

למעשה, כשמו כן הוא, זהו מס המוטל בנוסף למסים האחרים שאדם מסויים נדרש לשלם. כך למשל, אדם שמשלם מס הכנסה מעבודה או מעסק עצמאי (לפי מדרגות מס הכנסה) ומגיע לתקרה מסויימת, חייב גם בתשלום מס הכנסה על התקרה וגם מס ייסף.

חשוב לציין כי החוק קובע כי המס הזה מוטל אפילו אם נאמר אחרת בכל חיקוק אחר.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס?

מס על הכנסות גבוהות (מס יסף) חל על האוכלוסייה הבאה בהתאם לעמידה בכל התנאים הללו:

 • יחיד – אדם פרטי, בין אם הוא עובד (שכיר או עצמאי) ובין אם לא.
 • סוג הכנסה חייבת – הכנסות הבאות כאשר הן חייבות במס (לאחר ניכויים, קיזוים ופטורים): הכנסה מעבודה או ממשכורת, הכנסה מעסק, הכנסה משכירות, הכנסה מנכסים, הכנסה מגימלאות, הכנסה מדיבידנד, הכנסה מרווחי הון, הכנסה משבח במכירת דירה העולה על תקרה ייעודית, הכנסה מהימורים והגרלות, ועוד הכנסות לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת מס הכנסה.
 • מעל תקרת הפטור – רק סכום הכנסה חייבת שעולה על תקרת הפטור כפי שמצויינת בהמשך הכתבה.

הערות:

 • המס לא מוטל על מי שאינו יחיד כמו תאגידים או על סוגי הכנסה שאינן נמנים עם הרשימה לעיל או שסכום ההכנסה עד תקרת הפטור.
 • המס אינו מוטל על הסכום האינפלציוני (במקרה של רווחי הון או שבח במכירת דירה).

גובה מס על הכנסות גבוהות (מס יסף)

שיעור המס היסף הינו 3% על החלק העולה על תקרת הפטור 721,560 ₪ (לפי נתוני השנה). זוהי תקרה שנמצאת במדרגת המס האחרונה במסגרת מדרגות מס הכנסה והיא בעלת שיעור המס הגבוה ביותר.

למשל:

ההכנסה החייבת של אדם מסויים היא 800,000 ₪ בשנה. כמה מס על הכנסה גבוהה צריך לשלם השנה?

 • המס מוטל על החלק העולה על התקרה, כלומר על 78,440 ₪ (800,000 מינוס 721,560 ₪).
 • גובה המס הינו 2,353.20 ₪.

הקטנה או פטור ממס על ידי פריסת הכנסה

ניתן להקטין את המס היסף על ידי חלוקת הכנסה על פני כמה שנים – פריסת מס הכנסה.

מכיוון שיש סכומים מסויימים שיכולים להגדיל משמעותית את ההכנסה החייבת במס באותה שנה על ידי מענקים ותשלומים, אפשר לפרוס את ההכנסה הזו על פני כמה שנים (באופן תיאורטי לצרכי מס) – ובכך להנות ממדרגות מס נמוכות יותר ואף לבטל כליל את המס הנוסף.

סוגי ההכנסות החייבות המותרות בפריסה הן הפרשי שכר, מענק פרישה, דמי פדיון חופשה, סכום עקב היוון קצבה ועוד.

יחד עם זאת, לגבי מס שבח או מס רווחי הון או דיבידדים – לא ניתן להנות מפריסה לצרכי מס ולהקטין את גובה המס. ניתן לעשות פריסה טכנית, כאילו לחלק לכמה תשלומים, אך לא במטרה להקטין את גובה מס השבח או רווחי ההון ומשלמים מס מלא. במקרה שמוטל גם מס זה וגם מס יסף – רק את החלק של המס היסף ניתן לפרוס.

מקרים מיוחדים בהם המס מוטל

ככתוב לעיל, המס מוטל אפילו אם נכתב אחרת בכל חיקוק. המשמעות היא שהמס עשוי להיות מוטל במקרים נוספים אפילו אם נקבע להם שיעור מס מוגבל או סופי. אלו המקרים:

1. רווח הון או דיבידנד

בעת הכנסות משוק ההון או מניירות ערך, מוטל מס רווחי הון, ובעת חלוקת רווחי חברה לבעלי מניותיה, מוטל מס דיבידנד. כאשר סך ההכנסות עולות על התקרה לעיל, מוטל גם מס יסף.

למשל בעת רווח ממניות מוטל מס רווח הון בשיעור 25% ואם ההכנסה מעל התקרה, אז המס הסופי הוא 28% (25% רווח הון + 3% יסף) מהרווח ללא סכום אינפלציוני.

עוד דוגמה, חולק דיבידנד לבעל מניות מהותי ובאותה שנה הכנסותיו היו מעל התקרה, הוא יידרש לשלם מס כולל בסך 33% (30% דיבידנד + 3% יסף).

2. השכרת דירה

כאשר משכיר נדרש לשלם מס על השכרת דירה בשיעור לפי מדרגות המס או בשיעור יחסי, הוא עשוי לשלם מס על הכנסות גבוהות אם כל ההכנסות עולות על התקרה.

כך למשל, אם המשכיר משלם מס יחסי בשיעור 10% וסך הכנסותיו מעל התקרה, הוא יידרש לשלם מס כולל בסך 13% (10% השכרת דירה + 3% יסף).

3. שבח ממכירת דירה

בעת מכירת דירה ברווח, מוטל מס שבח על הרווח בין שווי הדירה במכירה לשווי הדירה ברכישה. אם הכנסותיו יחד עם השבח מעל התקרה, אדם זה יידרש לשלם גם מס על הכנסות גבוהות. מס יסף יוטל רק אם תנאים אלו יתקיימו ביחד:

 • סכום מכירת זכות במקרקעין (שווי מכירת דירה) מעל התקרה – התקרה היא 4,846,000 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • המכירה אינה פטורה ממס כדין – כלומר בתנאי שכן מוטל מס שבח.

למשל בעת מכירת דירת מגורים מזכה מוטל מס 25%, אם בעת מכירת הדירה, שווי המכירה מעל התקרה בנקודה זו, וגם ההכנסה הכוללת מהשבח ומהכנסות אחרות מעל תקרת הפטור במס יסף, אז יוטל מס בשיעור 28% (25% שבח + 3% יסף) על הרווח ללא הסכום האינפלציוני.

4. הכנסה חייבת כוללת הכנסה מחו"ל

אם ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה מחו"ל (למשל מכירת ניירות ערך חו"ל או קבלת דיבידנד מחו"ל וכד'), כאשר היא חייבת במס גם בארץ וגם בחו"ל – המס היסף מוטל על כל ההכנסות על החלק שמעל התקרה. אולם, בעניין המס הכולל, אז תקרת הההכנסה לצורך הזיכוי מחושבת לפי הסכום הנמוך מבין אלו:

 • המס ששולם בחו"ל.
 • המס שנדרש לשלם בישראל כאשר הוא מחושב לפי שיעור המס בישראל במכפלת ההכנסה בחו"ל ובתוספת יחס ההכנסות חו"ל חלקי ישראל במכפלת המס היסף הכולל.

הסכום הנמוך מאלה זו תקרת הזיכוי הניתנת בעת חישוב המס בישראל.

דוגמה:

בשנת המס 2023 אדם הרוויח שכר של 500,000 ₪ בישראל וקיבל הכנסה מדיבידנד בסך 500 אלף ₪ נוספים בשיעור 30%, הכנסה מרווחי הון ריבית בסך 1 מיליון ₪ וכן הכנסה מדיבידנד בחו"ל (לא בעל מניות מהותי) בסך 1 מיליון ₪ ושילם עבורו 20% מס רווח הון בחו"ל.

כמה מס יסף, כמה זכאי לתקרת זיכוי בחו"ל השנה?

 • מס יסף: 69,051.60 ₪ – לפי חישוב:
  • 3% * 2,301,720 ₪ (תוצאה של 3,000,000 מינוס 698,280).
 • זיכוי בישראל עבור תשלום מס בחו"ל:
  • מס דיבידנד בישראל על הכנסה בחו"ל – 250,000 ₪ (1 מיליון שקל * 25%).
  • החלק במס על הכנסות גבוהות – 23,017.20 ₪ (1/3 * 70,102.80).
  • סך המס בישראל להכנסה זו – 273,017.20 ₪.
  • מס בחו"ל ששולם – 200,000 ₪ (20% * 1 מיליון שקל).
  • תקרת הזיכוי מחו"ל הנמוך מאלה – ולכן היא 200,000 ₪. כלומר, אדם זה צריך להוסיף עוד 73,017.20 ₪ מס בישראל על הכנסה זו (דיבידנד + יסף).

הערה לדוגמה זו: בעניין 2/3 האחרים מתוך מס יסף, אדם זה משלם עבור הכנסותיו בישראל ממשכורת, מריבית ומדיבידנד, בהתאמה.

אופן תשלום מס על הכנסות גבוהות – איך משלמים?

במקרה שמדובר על הכנסה בשל משכורת או קצבה או גמלה – המעסיק או משלם הקצבה הוא זה שצריך לנכות מס במקור ולשלם מס יסף לפני שמעביר את ההכנסה אל העובד או מקבל הקצבה, לפי העניין.

בעניין הכנסות אחרות – אין חובה בתשלום על חשבון המס במהלך התקופה או בניכוי במס במקור. עם זאת, כל נישום (החייב במס) יכול לפנות אל פקיד השומה במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים אליו הוא משוייך בבקשה לשלם מקדמות על החשבון. יש לבקש שובר תשלום ממוכן (מספר 10248).

ניתן לשלם את המס גם באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים באזור תשלום מס הכנסה.

בכל מקרה, יחיד עם הכנסות אלו, נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ושם לפרט את הכנסותיו, לפי הדו"ח נקבע גובה המס שאותו יש לשלם במועד הגשת הדו"ח.

החזר מס יסף – מתי מגיע כסף בחזרה?

אם אדם שילם מס הכנסה באמצעות מקדמות או ניכוי במקור על ידי מעסיק למשל, ובסוף השנה התברר כי המס ששילם במהלך החודשים גבוה מהמס השנתי – הוא זכאי לקבל החזר מס הכנסה.

לרוב הדבר קורה כאשר יש חודשים בהם חל שינוי מהותי בהכנסות – עליה או ירידה. בעת הגשת הדו"ח השנתי, אדם זה יכול לברר אם שילם מס מעבר לחובה.

גובה מס יסף ותקרות בשנים קודמות

להלן טבלה של שיעור מס על הכנסות גבוהות וסכום התקרות בשנים קודמות:

שנת מסתקרת פטור שנתית – מעליה חייב במסשיעור מס על הכנסות גבוהות
2024721,560 ₪3%
2023698,280 ₪3%
2022663,240 ₪3%
2021647,640 ₪3%
2020651,600 ₪3%
2019649,560 ₪3%
2018641,880 ₪3%
2017640,000 ₪3%
2016803,520 ₪2%
2015810,720 ₪2%
2014811,560 ₪2%
2013800,000 ₪2%
גובה מס יסף (מס על הכנסות גבוהות)

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil