כסף

הטבות מס ליישובים 2019 – מי זכאי לזיכוי ממס הכנסה וכמה? [רשימת ישובים מזכים]

רשות המסים בישראל מקנה הטבות מס ליישובים מסויימים במדינת ישראל, תושבים של ישומים מוטבים אלו זכאים להנחה במס על הכנסותיהם. כלומר, מי שגר בישוב כלשהו המוגדר על ידי חוק יישוב מוטב, זכאי לקבל הנחה ממס וזאת על תקרת הכנסה מסויימת. רשות המסים קובעת את היישובים הללו, את שיעורי ההנחה ממס ואת תקרות ההכנסה בכל שנה.

זיכוי ממס זה ניתן על ההכנסה מיגיעה אישית בלבד, כלומר על הכנסות של משכורת/שכר מעבודה, תשלומי קצבת פנסיה, תשלומי קופת גמל וכדומה. הזיכוי לא ניתן על הכנסות שהם לא מיגיעה אישית, כלומר, על הכנסות משכר דירה וכדומה – לא תינתנה זיכוי.

הטבות מס ביישובים – מה זה?

רשות המסים פועלת על מנת להקל על אנשים שגרים ביישובים שנמצאים קרוב לגבול או כאלו שהמצב החברתי כלכלי שלהם באשכולים נמוכים. המטרה היא להקל על אותם תושבים ולמנוע הכבדת הנטל הכלכלי או לחילופין על מנת לעודד אותם לעבור לגור ביישובים אלו.

אדם שגר ביישוב מסויים בשנת המס ועל פי הקריטריונים מטה, זכאי לקבל זיכוי ממס הכנסה כתושב של יישוב מוטב. המשמעות היא שאותו אדם ישלם פחות מס הכנסה על ידי כך שגובה הטבת המס ביישוב זה מקטינה את חבות המס של העובד. עם זאת, המס המחושב לא יכול להיות נמוך מ-0 ₪ (כלומר,  על ידי זיכוי ממס זה לא ניתן לקבל החזר אלא רק להקטין את המס עד ל-0).

רשות המסים קובעת את שיעור ההנחה ממס עבור כל יישוב וכן את התקרה המקסימלית שבגינה ניתן לקבל את הזיכוי ממס. ככל שהמצס הסוציו-אקונומי לצד הקרבה אל הגבול, גדלים, כך הניקוד גדל וכן שיעור המס והתקרה גדלים בהתאם.

מי זכאי לקבל זיכוי ממס ליישובים?

עובד שהתגורר (תושב) באופן רצוף לפחות 12 חודשים באחד או יותר מהיישובים המפורטים בהמשך, זכאי לקבל הנחה ממס בהתאם לשיעור הזיכוי וגובה התקרה באותו יישוב. כלומר, עובד שטרם השלים 12 חודשים לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.

 • מגורים לאורך כל השנה – במקרה שעובד היה תושב של יישוב כזה במהלך כל שנת המס (1 בינואר עד 31 בדצמבר) – הוא יהיה זכאי לקבל את כל הטבת המס שמקנה הרשות.
 • מגורים בחלק מן השנה – במקרה שעובד היה תושב של יישוב כזה במהלך חלק משנת המס (1 בינואר עד 31 בדצמבר) – הוא יהיה זכאי לקבל את הטבת המס רק באותו חלק שהיה תושב ובתנאי שהשלים לפחות רצף של 12 חודשים באחד או יותר מהיישובים הללו.

בחלק זה, עובד שגר בכמה יישובים, כלומר עבר מיישוב ליישוב, באופן רצוף בינהם ולפחות 12 חודשים כאשר כל היישובים הללו זכאים לקבל הטבת מס – ייראה כעובד שזכאי לקבל את הטבת המס.

חשוב להבהיר כי מדובר על הטבת מס ביישוב מזכה עבור עובד שמרכז חייו הוא ביישוב זה. כלומר, עובד שמגיע רק לצרכי עבודה ביישוב מזכה ומתגורר בדירה שכורה, ובסופי שבוע חוזר לעיר המגורים שלו – לא יהיה זכאי לקבל זיכוי ממס.

זכאות רטרואקטיבית

על מנת שעובד יהיה זכאי להטבת מס ביישוב מזכה, הוא חייב להיות תושב בה לפחות 12 חודשים. אולם מה קורה לגבי אותם 12 חודשים שהוא היה תושב של העיר? במקרה זה, העובד יהיה זכאי להטבת מס בצורה רטרואקטיבית עבור אותה תקופה. אין זה חובה בכל שנת המס, הדרישה היא להשלים 12 חודשים באותו יישוב.

על מנת לקבל את הזכות, יש להגיש בקשה אל המעסיק ואל רשות המסים, כפי שיפורט בהמשך.

מעבר בין יישובים מוטבים

כאמור לעיל, עובד שהוא תושב של יישוב מוטב ועבר לגור ביישוב מוטב אחר, ובלבד שהשלים 12 חודשי תושבות ברציפות בשניהם (או יותר) במקביל יהיה זכאי לקבל לקבל את הטבת המס על פי החלק היחסי מהשנה של כל יישוב לפי התנאים של יישוב זה.

לדוגמה: עובד גר ביישוב מוטב א' 8 חודשים ועבר ליישוב מוטב ב' עוד 4 חודשים והשלים 12 חודשים – יהיה זכאי לקבל את הטבת המס בצורה הבאה: 8/12 לפי תנאי הזכאות של יישוב א', 4/12 לפי תנאי זכאות של יישוב ב'.

יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכים בהטבת מס

תושב של יישוב שהוצא מרשימת היישובים המוטבים ימשיך להיות זכאי באותה שנת המס ובשנת המס שלאחריה, לזיכוי ממס על פי הניקוד, שיעור ההנחה וגובה התקרה באותו יישוב, וזאת בתנאים הבאים:

 • הוא היה תושב של אותו יישוב בכל שנת המס שלפני ההכרזה על הוצאת היישוב מהרשימה.
 • הוא ממשיך להיות תושב ביישוב שבו הוא מבקש את הזיכוי.

לדוגמה: יישוב הוצא מהרשימה בחודש מרץ 2018, באילו מקרים עובד יהיה זכאי להטבת מס?

אם העובד היה תושב באותו יישוב בכל שנת 2017 וממשיך להיות גם ב-2019 – הוא יהיה זכאי להמשך ההטבה החל מחודש אפריל 2018 ועד חודש דצמבר 2019. החל מ-2020 לא יהיה זכאי, אם היישוב לא חזר לרשימה.

אם העובד חדל להיות תושב ביישוב זה במהלך 2019, הוא יהיה זכאי להטבת מס רק עבור אותו חלק מהשנה בו היה תושב.

יישוב שחזר להיות יישוב מוטב המזכה בהטבת מס

יישוב שחזר להיות יישוב המזכה בהטבת מס וזאת בשנת המס שלאחר שהוצא מרשימת היישובים, לא יזכה בהטבת המס באותה שנת המס, אלא רק שלאחריה. כלומר, ההוראה נקבעה על מנת שלא יהיה כפל הטבות מס.

לדוגמה: יישוב הוצא מהרשימה בחודש מרץ 2018, והוחזר בחודש יולי 2019, לא תינתן בגינו הטבת מס עבור שנת 2019 ותושב כזה יהיה זכאי רק החל מתחילת שנת 2020.

איך לקבל הטבת מס ליישובים?

על מנת לממש את הזכות לקבלת הטבת מס, יש קודם כל לעמוד בתנאי הזכאות, שהוא להשלים 12 חודשי מחייה ומגורים באותו יישוב מוטב. לאחר השלמת 12 החודשים העובד יכול לקבל את הזכאות על ידי פניה אל המעסיק שלו מיד אחרי השלמת התקופה הזו או לאחריה. המעסיק יבצע הליך תיאום מס עם רשות המסים בעניין עבור אותם עובדים.

אל המעסיק יש למלא את הטפסים הבאים:

 • טופס 101 – יש למלא את חלק ח' בטופס ולסמן את סעיף 3 בו.
 • טופס אישור תושבות – יש למלא טופס זה כך שיהיה חתום על ידי הרשות המקומית.

לאחר הגשת המסמכים אל המעסיק, הוא יפנה אל רשות המסים על מנת לבצע את ההליך, יחזיר לכם את הכספים מתחילת שנת המס וידאג לעדכן גם שהחל מהשכר של החודש הבא, תקבלו את הטבת המס.

לעניין שנת המס הקודמת, יש לפנות את רשות המסים בבקשה לבצע הליך הנקרא החזר מס ביחד עם הגשת טופס אישור תושבות.

עובד עצמאי

עובד שהוא עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) יגיש בסוף שנת המס דין וחשבון שנתי על הכנסותיו כולל מילוי פרטים והוספת מסמך אישור זכאות.

דוגמה של זיכוי ממס עבור יישוב מזכה

נניח ועובד גר בעיר שדרות לאחר השלמת 12 חודשים ומקבל שכר חודשי של 10,000 ₪ בשנת 2017, הוא מפריש לפנסיה 6% מהשכר ויש לו 2.25 נקודות זיכוי. מהי כמה מס צריך לשלם?

 • השכר השנתי של העובד הוא 120,000 ₪.
 • עובד לא תושב שדרות, צריך לשלם מס הכנסה שנתי בסך 6,208.70 ₪, כך זה מחושב:
  • על פי מדרגות מס הכנסה, על עובד יש לשלם 14,560.70 ₪ מס הכנסה שנתי ברמת שכר זו.
  • נק' הזיכוי מקנות לו הטבת מס שנתית של 5,832 ₪.
  • על הפרשה לפנסיה של 7,200 ₪ בשנה יש זיכוי של 35% ולכן יש הטבת מס של 2,520 ₪.

עובד תושב שדרות, על פי הטבלה מטה, זכאי לקבל 20% הנחה עד תקרה של 241,080 ₪. מכיוון שהכנסתו היא מתחת לתקרה, אז העובד יקבל זיכוי כך:

 • זיכוי עבור יישוב מוטב – 20% כפול 120,000 ₪ = 24,000 ₪.
 • מכיוון שהזיכוי גבוה מהסכום השנתי שיש לשלם (24,000 גדול מ-6,208.70), אז גובה המס לתשלום הוא 0 ₪.

רשימת הישובים הזכאים להנחה במס 2019

להלן טבלת יישובים מוטבים המקנים הטבות מס לתושביה על פי פקודת מס הכנסה. הנחת ישובים זו נקבעת מעת לעת על ידי תיקונים לחוק ובהתאם לתנאים הנקבעים על ידי רשות המסים בארץ.

יישובים מוטבים הם יישובים, שבין היתר מונים עד 85,000 תושבים, הם יישובים הסמוכים לגבול או הדירות ביישוב שוכנות בקווי רוחב שונים. כמו כן, הם נמצאים בדירוג חברתי-כלכלי באשכול 8 ומטה.

בדקו אם היישוב שלכם הוגדר כמוטב על פי אחת הטבלות כאן.

1. טבלת יישובים של הטבות מס לשנה מלאה

להלן רשימת יישובים מוטבים אשר ניתנת בהם הטבת מס למשך כל השנה.

סמל היישובשם יישובניקוד קובעשיעור ההטבה לשנת 2019תקרת הטבה שנתית 2019 ב-₪
473אבו סנאן5010%162,000
1342אבו קורינאת (יישוב)6712%192,000
1375אבו תלול6712%192,000
1220אבירים5710%162,000
1081אבן מנחם5710%162,000
400אבן שמואל437%132,000
4011אבני איתן8612%192,000
3786אבנת5712%192,000
1311אבשלום6220%241,080
3759אדורה537%132,000
4010אודם7012%192,000
1046אוהד3720%241,080
1358אום בטין6712%192,000
31אופקים6018%234,000
1294אור הגנוז8912%192,000
67אור הנר4720%241,080
4013אורטל7612%192,000
403אורים4310%162,000
821אחוזם337%132,000
785אחיהוד537%132,000
338איבים8220%241,080
77איילת השחר6812%192,000
294אילון6210%162,000
1126אילות7612%192,000
37איתן4310%162,000
4003אל – רום7012%192,000
1359אל סייד6712%192,000
330אלומות6212%192,000
4002אלי-עד7012%192,000
1365אליאב277%132,000
1248אליפז7612%192,000
730אליפלט457%132,000
1125אלמגור377%132,000
603אלקוש6210%162,000
1064אמירים437%132,000
1253אמנון407%132,000
23אמציה437%132,000
4012אניעם457%132,000
3754אספר6412%192,000
4301אפיק7012%192,000
176אפיקים6812%192,000
3598ארגמן6212%192,000
714ארז4720%241,080
71אשבול437%132,000
1276אשבל327%132,000
199אשדות יעקב (איחוד)6212%192,000
188אשדות יעקב (מאוחד)6212%192,000
1188אשחר327%132,000
3722אשכולות537%132,000
2021אשל הנשיא6712%192,000
1256אשרת377%132,000
21באר אורה7612%192,000
1278באר מילכה9312%192,000
399בארי7820%241,080
559בוסתן הגליל377%132,000
4001בוקעאתא9712%192,000
762בטחה437%132,000
1348ביר הדאג'7512%192,000
368בירייה437%132,000
480בית ג'ן8514%234,000
723בית הגדי337%132,000
322בית הלל6512%192,000
572בית העמק377%132,000
3645בית הערבה6212%192,000
143בית זרע6812%192,000
265בית יוסף6812%192,000
598בית קמה327%132,000
9200בית שאן7812%192,000
712בן עמי6210%162,000
1368בני דקלים507%132,000
4015בני יהודה457%132,000
1363בני נצרים7220%241,080
483בענה5410%162,000
1191בר יוחאי8512%192,000
428ברור חיל2220%241,080
2060ברוש327%132,000
1292ג'דיידה-מכר5410%162,000
485ג'ולס437%132,000
487ג'ש (גוש חלב)6214%234,000
352גבולות377%132,000
424גבים4720%241,080
2014גבעולים337%132,000
1344גבעות בר327%132,000
4021גבעת יואב457%132,000
342גברעם4720%241,080
35גדות457%132,000
755גורן5710%162,000
1219גורנות הגליל5710%162,000
1204גילון327%132,000
736גילת437%132,000
262גינוסר377%132,000
1206גיתה327%132,000
463געתון6210%162,000
1129גרופית7612%192,000
4022גשור457%132,000
305גשר6812%192,000
574גשר הזיו6210%162,000
849דבירה327%132,000
62דגניה א'6212%192,000
79דגניה ב'6212%192,000
336דורות2220%241,080
490דייר אל-אסד5010%162,000
492דייר חנא6012%192,000
2200דימונה5316%192,000
431דלתון7812%192,000
303דן7012%192,000
1241דקל6220%241,080
1349דריג'את6712%192,000
702האון6212%192,000
356הגושרים7012%192,000
1208הילה5710%162,000
1261הר עמשא457%132,000
1203הררית377%132,000
584זיקים4720%241,080
1065זמרת6820%241,080
2064זרועה537%132,000
3764חגי5310%162,000
4026חד-נס457%132,000
1239חולית6220%241,080
253חולתה457%132,000
662חוסן5710%162,000
1332חוסנייה6412%192,000
374חוקוק437%132,000
1303חורה6718%234,000
496חורפיש7814%234,000
1047חזון437%132,000
1272חלוץ327%132,000
820חלץ437%132,000
343חמדיה6812%192,000
3646חמדת8512%192,000
4005חספין9312%192,000
13חצבה6512%192,000
2034חצור הגלילית5310%162,000
397חצרים4310%162,000
1209חרשים327%132,000
6700טבריה5310%162,000
962טובא-זנגרייה6412%192,000
268טירת צבי6812%192,000
1181טל-אל327%132,000
8900טמרה5410%162,000
3743טנא537%132,000
1214טפחות537%132,000
1295יאנוח-ג'ת6012%192,000
1232יבול6220%241,080
358יד מרדכי4720%241,080
1158יהל7612%192,000
1226יובלים327%132,000
4007יונתן8612%192,000
803יושיביה4310%162,000
866יטבתה8612%192,000
811יכיני5820%241,080
29יסוד המעלה6512%192,000
575יסעור377%132,000
1138יעד327%132,000
3566יפית6812%192,000
2026ירדנה6812%192,000
831ירוחם5318%234,000
502ירכא5010%162,000
916ישע6220%241,080
1227יתד6820%241,080
504כאבול5410%162,000
576כברי6210%162,000
1338כדיתה8912%192,000
1252כורזים407%132,000
1210כחל407%132,000
1367כחלה6712%192,000
840כיסופים6820%241,080
1153כישור327%132,000
1183כליל537%132,000
1229כלנית437%132,000
1331כמאנה6412%192,000
1291כמהין7012%192,000
1201כמון327%132,000
4028כנף457%132,000
63כנרת (מושבה)6212%192,000
57כנרת (קבוצה)6812%192,000
1059כסיפה6718%234,000
1296כסרא-סמיע8514%234,000
357כפר בלום7012%192,000
76כפר גלעדי7012%192,000
443כפר הנשיא457%132,000
609כפר חושן6812%192,000
1297כפר חנניה437%132,000
4004כפר חרוב7012%192,000
507כפר יאסיף437%132,000
1095כפר מימון6820%241,080
297כפר מסריק437%132,000
345כפר סאלד7012%192,000
845כפר עזה4720%241,080
295כפר רופין6812%192,000
605כפר שמאי437%132,000
1285כרכום407%132,000
664כרם בן זמרה6812%192,000
1085כרם שלום8520%241,080
1374כרמי קטיף7%132,000
1139כרמיאל277%132,000
768כרמייה4720%241,080
1198כרמים327%132,000
3656כרמל537%132,000
1207לבון327%132,000
1230לבנים437%132,000
2023להב327%132,000
595לוחמי הגיטאות377%132,000
1171לוטם327%132,000
1255לוטן8612%192,000
674לימן6210%162,000
24לכיש277%132,000
1173לפידות327%132,000
1060לקיה6718%234,000
4204מבוא חמה7012%192,000
1080מבועים437%132,000
829מבטחים6220%241,080
573מבקיעים20%241,080
516מג'ד אל-כרום5410%162,000
481מגאר6412%192,000
65מגדל437%132,000
695מגן6220%241,080
1360מולדה*6712%192,000
1163מורן327%132,000
517מזרעה437%132,000
3599מחולה6212%192,000
1416מחנה יוכבד*5110%162,000
1415מחנה יפה7%132,000
1196מחנה יתיר537%132,000
308מחניים457%132,000
4019מיצר8612%192,000
607מירון8912%192,000
1268מיתר13%162,000
1343מכחול6712%192,000
1202מכמנים327%132,000
2044מלילות437%132,000
1174מנוף327%132,000
1205מנות5710%162,000
48מנחמיה6812%192,000
263מסדה6212%192,000
748מסלול437%132,000
4203מסעדה9714%234,000
1082מעגלים337%132,000
678מעגן6212%192,000
272מעוז חיים6812%192,000
3657מעון6010%162,000
570מעונה5710%162,000
518מעיליא6210%162,000
4008מעלה גמלא457%132,000
1063מעלות-תרשיחא6814%234,000
668מפלסים4720%241,080
3745מצדות יהודה537%132,000
325מצובה6210%162,000
99מצפה רמון6818%234,000
3610מצפה שלם327%132,000
4101מרום גולן7012%192,000
1340מרחב עם6812%192,000
421משאבי שדה5110%162,000
3605משואה6212%192,000
3785משכיות8912%192,000
732משמר הירדן407%132,000
395משמר הנגב327%132,000
4551נאות גולן457%132,000
1124נאות הכיכר7012%192,000
408נאות מרדכי7012%192,000
1197נאות סמדר7212%192,000
396נבטים327%132,000
3724נגוהות6012%192,000
9100נהרייה5212%204,000
4304נוב8612%192,000
1366נווה6420%241,080
590נווה אור6812%192,000
4303נווה אטי"ב7012%192,000
296נווה איתן6812%192,000
1057נווה זוהר457%132,000
1314נווה זיו5710%162,000
1279נווה חריף7612%192,000
15נועם437%132,000
844נחל עוז5720%241,080
522נחף6412%192,000
4014נטור5112%192,000
1369נטע537%132,000
1195ניצנה (קהילת חינוך)7012%192,000
1280ניצני סיני7012%192,000
402ניר יצחק6820%241,080
2047ניר משה437%132,000
69ניר עוז6820%241,080
348ניר עם4720%241,080
2048ניר עקיבא437%132,000
602נירים6220%241,080
4035נמרוד7012%192,000
1143נס עמים377%132,000
3713נעמ"ה6212%192,000
1242נתיב העשרה4720%241,080
246נתיבות5016%204,000
525סאג'ור6012%192,000
578סאסא7612%192,000
3756סוסיה6010%162,000
1238סופה6220%241,080
7500סח'נין5010%162,000
1245סלמה6412%192,000
1156סמר9312%192,000
3777סנסנה537%132,000
419סעד5820%241,080
454סער6210%162,000
1176ספיר6512%192,000
892עבדון6210%162,000
376עברון4310%162,000
328עזוז7012%192,000
1175עידן7012%192,000
546עין אל-אסד6012%192,000
273עין גב437%132,000
2042עין גדי5110%162,000
1240עין הבשור6220%241,080
289עין המפרץ377%132,000
383עין הנצי"ב8512%192,000
676עין השלושה6220%241,080
4503עין זיוון7012%192,000
1053עין חצבה7012%192,000
806עין יהב6512%192,000
813עין יעקב6210%162,000
4502עין קנייא9714%234,000
1251עין תמר7012%192,000
1187עיר אובות6512%192,000
1146עלומים6820%241,080
688עלמה8612%192,000
1212עמוקה437%132,000
385עמיעד457%132,000
318עמיעוז6220%241,080
319עמיר7012%192,000
708עמקה437%132,000
917עצמון שגב327%132,000
531עראבה5410%162,000
1335ערב אל נעים6412%192,000
2560ערד5316%192,000
1192ערערה-בנגב6718%234,000
3748עתניאל6012%192,000
1151פארן6512%192,000
750פדויים537%132,000
1104פורייה – כפר עבודה377%132,000
1105פורייה – נווה עובד437%132,000
1313פורייה עילית377%132,000
749פטיש437%132,000
1185פלך327%132,000
3723פני חבר6412%192,000
535פסוטה6814%234,000
2059פעמי תש"ז437%132,000
3615פצאל6212%192,000
536פקיעין (בוקייעה)7814%234,000
281פקיעין חדשה6212%192,000
599פרוד437%132,000
1231פרי גן6220%241,080
413צאלים5310%162,000
1180צביה327%132,000
1213צבעון7012%192,000
1136צוחר3720%241,080
1150צופר6512%192,000
1262צוקים7012%192,000
774צוריאל5710%162,000
1221צורית327%132,000
8000צפת6412%192,000
4025קדמת צבי457%132,000
1211קדרים457%132,000
1052קטורה7612%192,000
414קלחים437%132,000
3601קליה5710%162,000
4024קלע457%132,000
1347קצר א-סר6712%192,000
4100קצרין5110%162,000
3611קריית ארבע6412%192,000
4006קשת9312%192,000
543ראמה5310%162,000
1334ראס אל-עין6412%192,000
26ראש פינה327%132,000
354רביבים6112%192,000
1225רביד377%132,000
390רגבה377%132,000
1161רהט5716%204,000
1341רוח מדבר7%132,000
362רוחמה327%132,000
3619רועי6212%192,000
3782רותם8512%192,000
854רחוב6812%192,000
540ריחאנייה7612%192,000
4702רמות457%132,000
372רמות נפתלי6512%192,000
4701רמת מגשימים7612%192,000
789רנן437%132,000
713רעים6820%241,080
1228רקפת327%132,000
324שאר ישוב6512%192,000
1286שגב-שלום6718%234,000
304שדה אליהו8512%192,000
861שדה אליעזר6512%192,000
885שדה בוקר5112%192,000
36שדה דוד437%132,000
259שדה נחום6812%192,000
329שדה נחמיה7012%192,000
1058שדה ניצן3720%241,080
2049שדה צבי437%132,000
1223שדי אברהם6220%241,080
2057שדי תרומות6812%192,000
3578שדמות מחולה6812%192,000
1031שדרות6820%241,080
761שובה7820%241,080
394שובל327%132,000
1265שומרייה6412%192,000
415שוקדה7820%241,080
1235שורשים327%132,000
527שזור437%132,000
1266שחרות5110%162,000
865שיבולים337%132,000
1267שיטים5110%162,000
658שייח' דנון6412%192,000
1160שכניה327%132,000
873שלווה437%132,000
1373שלווה במדבר7%132,000
1364שלומית8520%241,080
366שמיר7012%192,000
3784שמעה537%132,000
432שמרת377%132,000
1287שני537%132,000
1132שניר7012%192,000
538שעב6412%192,000
4009שעל457%132,000
264שער הגולן6812%192,000
846שפר437%132,000
1233שקף277%132,000
398שרשרת337%132,000
2062תאשור327%132,000
2061תדהר327%132,000
1172תובל327%132,000
1083תושייה7820%241,080
719תל קציר6212%192,000
1054תל שבע6718%234,000
1283תל תאומים6812%192,000
3719תלם6010%162,000
1051תלמי אליהו3720%241,080
2050תלמי ביל"ו437%132,000
1237תלמי יוסף6220%241,080
814תלמים4310%162,000
709תפרח6712%192,000
665תקומה6820%241,080
1346תרבין א-צאנע (יישוב)6712%192,000

2. טבלת יישובים של הטבות מס למחצית ראשונה של 2019 בלבד

להלן רשימת יישובים שבהם הוארכה תקופת ההטבה למשך המחצית הראשונה בלבד כל שנת 2019. תושבים של יישובים אלו לא זכאים לקבל הטבת מס במחצית השניה של השנה.

סמל היישובשם יישובשיעור ההטבה עד 31.12.2019תקרת הטבה שנתית 2019
1275אבטליון7%132,000
3556אלמוג7%132,000
313אפק7%132,000
3612בקעות7%132,000
3613גיתית7%132,000
3606גלגל7%132,000
1317דמיידה7%132,000
3639ורד יריחו7%132,000
44זוהר7%132,000
948חוג'ייראת (ד'הרה) (שבט)7%132,000
3609חמרה7%132,000
775יד נתן7%132,000
1112יודפת7%132,000
3607ייט"ב7%132,000
1263כפר ורדים11%159,120
1178מורשת7%132,000
1282מירב7%132,000
3614מכורה7%132,000
1154מלכישוע7%132,000
2030מנוחה7%132,000
298מסילות7%132,000
1127מעלה גלבוע7%132,000
1222מצפה אבי"ב7%132,000
309נהורה7%132,000
55נוגה7%132,000
256ניר דוד (תל עמל)7%132,000
11ניר ח"ן7%132,000
3620נירן7%132,000
3555נתיב הגדוד7%132,000
32עוצם7%132,000
1179קורנית7%132,000
2016רוויה7%132,000
437רשפים7%132,000
18שדה משה7%132,000
7שחר7%132,000
439שלוחות7%132,000
3558תומר7%132,000

3. טבלת יישובים של הטבות מס – מחצית ראשונה גבוהה ואז פוחתת

כאן מופיעים יישובים אשר מקנים שיעור הטבה גבוהה או תקרת הטבה גבוהה במחצית הראשונה של השנה ולאחר מכן תקרת ההטבה פוחתת או שיעור ההטבה פוחת עד סוף שנת 2019.

למי שנקבעה זכאות לפני 2019למי שנקבעה זכאות במהלך 2019
סמל היישובשם היישוב שיעור הטבה 1.1.2019 – 31.12.2019תקרת הטבה שנתית (₪) 1.1.19 – 31.12.2019שיעור הטבה 1.1.19 – 31.12.19תקרת הטבה שנתית (₪) 1.1.19 – 31.12.19
1115אביבים14%216,00014%198,000
1068אדמית12%186,00012%168,000
4017אלוני הבשן14%216,00014%198,000
1152אשלים9%156,0007%132,000
589בצת12%186,00012%168,000
667ברעם14%216,00014%198,000
852גונן9%156,0007%132,000
1067דוב"ב14%216,00014%198,000
2063דישון14%216,00014%198,000
302דפנה14%216,00014%198,000
280חניתה12%186,00012%168,000
1177טללים9%156,0007%132,000
2009יובל14%216,00014%198,000
409יחיעם9%156,0007%132,000
795יערה14%216,00014%198,000
453יפתח14%216,00014%198,000
623יראון14%216,00014%198,000
579כפר ראש הנקרה12%186,00012%168,000
1130כפר רוזנואלד (זרעית)12%186,00012%168,000
380להבות הבשן9%156,0007%132,000
4201מג'דל שמס20%252,00020%234,000
1140מדרשת בן גוריון9%156,0007%132,000
1418מחנה טלי*9%156,0007%132,000
43מטולה14%216,00014%198,000
596מלכייה14%216,00014%198,000
347מנרה14%216,00014%198,000
416מעיין ברוך14%216,00014%198,000
843מרגליות14%216,00014%198,000
378משגב עם14%216,00014%198,000
1184מתת14%216,00014%198,000
1147נטועה12%186,00012%168,000
792נתיב השיירה9%156,0007%132,000
4501ע'ג'ר20%252,00020%234,000
7600עכו9%156,0007%132,000
1246עראמשה*14%216,00014%198,000
2800קריית שמונה20%252,00020%234,000
1260רתמים9%156,0007%132,000
282שבי ציון9%156,0007%132,000
614שומרה12%186,00012%168,000
812שלומי20%252,00020%234,000
1045שתולה12%186,00012%168,000

נוסף לטבלה זו, על פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי – תושב אילת זכאי לקבל זיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות וזאת על לתקרה של 238,920 ₪ בשנת המס.

רשימת יישובים מוטבים – קבצי נתונים

יצרנו עבורכם קבצים שבהם ניתן לגשת אל רשימת היישובים המוטבים בשנה נוכחית ושנים קודמות. (הקבצים נוצרו על ידינו: הם ניתנים לשימוש אישי בלבד ואינו מסחרי).

 • רשימת ישובים מוטבים 2019 – גיליון נתונים לצפייה.
 • רשימת ישובים מוטבים 2018 – גיליון נתונים לצפייה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, ההטבות שמוקנות במס לפי הטבלות לעיל ממשיכות עד לתאריך 31.12.2019.
 • אישורים על תיאום מס הכנסה שבוצעו עד לתאריך 30.6.19 יעודכנו מחדש ויישלחו בדואר. אישורים החל מיום 1.7.19 יהיו בהתאם לתקרות המעודכנות.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close