חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רצף קצבה – מה זה, האם כדאי, איך נהנים מהטבת מס ואיך להתחרט?

אי משיכת כספי פיצויים בפנסיה, גם מגדיל את קצבת הפנסיה בעתיד וגם רשות המסים מעניקה הטבות מס ולכן חשוב להכיר את המושג רצף קצבה. באמצעות ההליך, ניתן להרוויח הרבה יותר.

מטרת הכתבה היא להסביר את הנושא לכל פורש מהעבודה.

מה זה רצף קצבה?

רצף קצבה הוא מסלול המאפשר לעובד שפרש ממקום עבודתו האחרון לדחות את חישוב והתחשבנות מס ההכנסה על כספי פיצויי פיטורים למועד קבלתם כקצבת פנסיה חודשית. מסלול זה מיועד למי שאינו מעוניין במשיכת כספי הפיצויים מיד עם עזיבת מקום העבודה אלא קבלתם בגיל הפרישה.

ההטבה זו מגיעה לפי פקודת מס הכנסה שקובעת כי הכספים שהעובד קיבל בעת הפסקת עבודה נחשבים מענק הון כאילו העובד קיבל אותם ולכן חייב בתשלום המס, גם אם הוא נותר בקופת החיסכון. אלא אם כן העובד בחר להשאיר את כספי הפיצויים בתוך קופת גמל לקצבה (שמשלמת קצבה חודשית כמו קרן פנסיה) והודיע על כך לרשות המסים.

החל משנת 2017, רצף קצבה הוא ברירת מחדל. כלומר, עובדים שפרשו משנה זו ואילך ממקום העבודה, נחשבים כאילו בחרו במסלול רצף קצבה גם אם לא הודיעו על כך לרשות המסים.

למעשה, רצף קצבה הוא מסלול דחיית מס הכנסה על פיצויים, אשר מהווה תכנון מס חוקי כך שבמקום לשלם מס על הפיצויים שהעובד לא מושך, הוא יוכל לקבל אותם כקצבה חודשית ואז לשלם מס על קצבאות כנהוג. כמו כן, העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ואת היתרה, החייבת במס, לדחות לצורך רצף קצבה.

הטבה זו מתאימה למי שעזב מקום של מעסיק קודם ואינו מעוניין בקבלת הפיצויים כעת, אלא כקצבה חודשית בגיל הפרישה. כמו כן, ההטבה מתאימה למי שמעוניין למשוך רק חלק מהפיצויים ואת השאר להשאיר לפיצויים כקצבה חודשית. כלומר, אפשר למשוך רק את החלק הפטור ממס למשל, ואת השאר להותיר בקופה.

מסלול זה גם כן גמיש, המאפשר לעובד להתחרט על ההחלטה, לחזור בו ולמשוך את הכספים בצורת הון (חד פעמי) או אפילו לייעד אותם בתור רצף פיצויים.

מי זכאי? – תנאי זכאות להטבת המס

עובד זכאי להטבת מס רצף קצבה, אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • העובד שהיה לזכותו כספי פיצויים בחיסכון פנסיוני, והוא בחר להשאיר כספי פיצויים לצורך קבלתם כקצבה.
  • מדובר רק על כספי פיצויים שמקורם בקופת גמל לקצבה ולא קופה הונית.

איך להגיש בקשה לרצף קצבה?

מי שמעוניין לממש את תנאי הזכאות לעיל על ידי ייעוד כספי הפיצויים לצורך תשלום כקצבה בגיל הפרישה תוך כדי ניצול הטבת המס, צריך להגיש בקשה לרשות המסים.

לצורך כך, על העובד למלא את טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) ובמיוחד את הפרטים האישיים וכן את סעיף 5.2. בסעיף זה יש למלא את תאריך העזיבה מעבודה, שם הקופה וסכום שנצבר. בנוסף, יש לפנות אל קופת החיסכון ולבקש אישור על הפקדות.

לאחר מכן, יש להעביר אל רשות המסים עם פרישתו מעבודה אצל המעסיק הקודם.

חשוב לשים לב: החל משנת 2017 ברירת המחדל היא רצף קצבה ולכן במקרים סטנדרטיים אין צורך להגיש את הבקשה הזו, אלא אם יש מורכבות.

תקרה מירבית של רצף קצבה

כדי למנוע ניצול לא ראוי של הטבת המס הזו, רשות המסים קבעה כי התקרה המקסימלית של כספי פיצויים הניתנים לייעוד למטרה זו.

הסכום המירבי שניתן לייעד לצורך רצף קצבה הוא סכום לפי חוק פיצויי פיטורים שהיא משכורת אחרונה במכפלת מספר שנות עבודה (מקסימום 34,900 ₪ לשנה) או 366,510 ₪ (נכון לשנת 2020) לכל תקופת הצבירה אצל המעסיק.

כאשר בסכום המירבי נכנס כל תשלום שהופרש למרכיב הפיצויים בחיסכון הפנסיוני ולא יותר מאשר 8.33% מהמשכורת המבוטחת של העובד, שבגינה חושבו שיעורי ההפרשות לחיסכון. וכל זאת, בתנאי שהמעסיק הפריש גם 5% לתגמולים לפחות. כמו כן, בסכום המירבי נכנס גם השלמת פיצויים.

כל זה בתנאי שחבות הפיצויים היא 100% לכל היותר, למעט ריבית והצמדה שנצברו כתוצאה מרווחים בקופה.

חישוב המס על משיכת הפיצויים

אם העובד החליט למשוך את כספי הפיצויים, אז יחולו הוראות המיסוי הרגילו עליהם. סכום שהינו משכורת חודש אחד לפי השכר האחרון או סכום התקרה המירבית של 12,400 ₪ ב-2020, הנמוך מבינהם – פטור ממס הכנסה.

את שאר הכספים ניתן לייעד למסלול זה, או למשוך אותם גם בתשלום מס בהתאם למדרגות מס הכנסה של העובד באותה שנה שבה הוא משך את הכספים.

ניכוי מס במקור על כספי פיצויים שנשמרו במסגרת רצף קצבה

במידה והעובד החליט על רצף קצבה של כספי הפיצויים, אין זה משנה אם הסכומים חייבים במס או שלא, העובד לא יידרש לשלם עליהם מס הכנסה בשלב זה, ההתחשבות נעשית רק לאחר קבלת הכספים כקצבה לאחר גיל הפרישה.

משיכה חלקית של כספי פיצויים

העובד יכול למשוך חלק מכספי הפיצויים בפטור ממס ואת השאר לייעד לרצף קצבה.

עם זאת, הוא אינו יכול למשוך את שאר הכספים בצורת הון בפטור ממס בעתיד, מכיוון שבמקרה זה, אפשר להנות מכפל מס בניגוד למטרה של המסלול הזה ולכן אם במסלול זה.

שילוב בין רצף פיצויים לבין רצף קצבה

הוראות החוק לא מגבילות בעניין שילוב של 2 סוגי הרצפים הללו והמשמעות היא שהעובד יכול לקבוע כי על סוגי פיצויים שונים יחולו הוראות של מסלולים שונים ושילוב בינהם הוא אפשרי ונתון לשיקול דעת העובד.

פטירת עובד במהלך רצף קצבה

אם העובד פנה למסלול זה ונפטר במהלך, היורשים החוקיים יוכלו לבחור את אחת מאלה:

  • השארת הכספים שיועדו לרצף קצבה וקבלתם כקצבת שארים בהתאם לתנאי הקופה.
  • בקשת חרטה מרצף זה לגבי הפיצויים שיועדו לכך. מכיוון שאירוע המס מיוחס לנפטר, אז שיעור מס ההכנסה מחושב לפי שנת הפטירה.

חרטה / חזרה מרצף קצבה

לפי הוראות החוק, העובד רשאי לחזור בו מבחינת מסלול רצף קצבה ולבטל את ההחלטה. עובד שהחליט שהוא לא מעוניין במסלול זה יכול להתחרט עליו בכל עת, וזה אחד ההבדלים בינו לבין רצף פיצויים.

במקרה כזה כל הפיצויים של העובד הן שהופקדו והן שניתנו על ידי המעסיק, לרבות ריביות ורווחים, נחשבים פיצויים וכעת חלים הוראות משיכת כספי פיצויים רגילים. דהיינו, חוזרים לאותה נקודה בה העובד פרש מעבודה וכעת מחליט מה לעשות עם כספי הפיצויים.

כך שאם העובד מעוניין למשוך את הכספים, הוא יקבל פטור ממס עד התקרה הקבועה בחוק נכון למועד השנה בו התחרט. לגבי שאר הכספים, אם הוא מעוניין למשוך אותם, יהיה חייב במס הכנסה ויוכל לבצע פריסה למשך הזמן שהוא זכאי לקבל את הפריסה מיום הפרישה. כל 4 שנים ניתן לקבל שנת פריסה אחת ולכל היותר 6 שנות פריסה.

במקרה כזה, על העובד למלא טופס 161ג שהינו הודעה על חזרה מרצף קצבה.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil