חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מודעת שכר מינימום במקום עבודה – מי חייב להציג ומהו הנוסח?

שכר מינימום היא זכות בסיסית ויסודית של כל עובד במקום עבודה ולכן המעסיק צריך גם להציג מודעת שכר מינימום עם עיקרי הזכויות. החוק ותקנותיו קובעים גם את אופן ההצגה ואת הנוסח המקובל.

מטרת הכתבה להסביר מהי המודעה הזו, מתי מציגים, מי פטור והנוסח המקובל.

מהי מודעת שכר מינימום?

מודעת שכר מינימום היא הודעה שנקבעה לפי נוסח של שר העבודה והרווחה ובה מפורטים עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום. הנוסח נקבע סופית לאחר התייעצות עם גורמים כמו ארגון עובדים גדול, ארגוני מעסיקים ואחרים. לאחר מכן הוא מאושר סופית על ידי הכנסת.

התקנות המרחיבות את החוק קובעות גם את השפות בהן המודעה צריכה להיות מוצגת, דרכים נוספות או חלופיות להצגת המודעה, מעסיקים פטורים מהצגת ההודעה ועוד.

המודעה עשויה להשתנות מעת לעת לפי שינויים בהתאם להוראות החוק או שינוי של גובה שכר מינימום מעודכן.

המודעה כוללת בין היתר:

 • שכר מינימום מעודכן – לחודש, לשעה (לפי 182 שעות), ליום (5 שעות עבודה בשבוע או 6 שעות עבודה בשבוע).
 • פרטי יצירת הקשר עם האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה – כתובת, טלפון ואתר אינטרנט.
 • רכיבי שכר שלא מובאים בחשבון לחישוב שכר המינימום.
 • רכיבי שכר שכן מובאים בחשבון.
 • הזכות לשכר מינימום יחסי לעובד במשרה חלקית.
 • אזהרה כי קיים איסור פלילי על פגיעה בעובד כתוצאה מתלונה או מתביעה על אי תשלום שכר מינימום שהגיש עובד או שעזר לעובד אחר
 • אזהרה בעניין עבירה פלילית של מאסר או קנס על אי תשלום השכר.
 • הזכות להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והזכות להגיש תביעה על אי תשלום בבית דין לעבודה.

מעסיק שלא מציג את המודעה הזו ואינו פטור מהצגתה דינו מאסר עד 6 חודשים או קנס של עד 14,400 ₪, וגם קנס של 1,400 ש"ח לכל שבוע עבודה שבו העבירה נמשכה מיום שהודיע בכתב מפקח עבודה כי הוא (המעסיק) עובר על החוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות לראות את המודעה הזו היא על כל העובדים בישראל.

חובת הצגה המודעה חלה על כל המעסיקים בישראל, למעט:

 • מעסיק שמעסיק עובדים שלא לצרכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

מימוש הזכאות – איך ואיפה להציג את המודעה?

המעסיק חייב להציג את המודעה לעובדיו בצורות הבאות:

1. הצגה בדרך קבועה ורגילה

הוראות החוק קובעות כי הצגת מודעה בדבר עיקרי זכויות העובדים לפי החוק, חייבת להיות במקום בולט לעין במקום העבודה. לרוב זהו מקום כמו לוח מודעות או לוח עדכונים.

2. הצגה בדרך נוספת

המעסיק יכול להציג את המודעה בצורה נוספת אם עיקר העבודה של העובדים, כולם או חלקם, היא מחוץ לתחומי המעסיק. במקרה כזה המעסיק חייב למסור את המודעה לידי העובדים הללו בכל אחד מהמועדים הבאים:

 • המועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו.
 • המועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי הוראות החוק.

הדרך הזו היא בנוסף להצגה של הדרך הקבועה, במיקום בולט במקום העבודה.

3. הצגה בדרך חלופית

המעסיק יכול להציג את המודעה בצורה חלופית אם הוא מעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה. במקרה כזה המעסיק חייב למסור את המודעה לידי העובדים הללו בכל אחד מהמועדים הבאים:

 • המועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו.
 • המועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי הוראות החוק.

הדרך הזו היא במקום הדרך הקבועה שבה המעסיק צריך להציג במיקום בולט – כלומר שיטה זו יכולה להחליף את השיטה הראשונה לעיל.

נוסח מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום

לידיעתכם, אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס!
ניתן להגיש על כך תלונה למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
כמו כן ניתן להגיש תביעה אזרחית על אי תשלום שכר המינימום בבית הדין האזורי לעבודה.

חל איסור פלילי על פגיעה בעובד בשל תלונה או תביעה על אי תשלום שכר מינימום שהגיש העובד, או שסייע לעובד אחר להגיש.

שכר המינימום לעובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, (כנהוג במקום עבודתו, אך לא יותר מ-186 שעות בחודש):

לחודשלשעהליום (5 ימי עבודה בשבוע)ליום (6 ימי עבודה בשבוע)
1/182 משכר המינימום לחודש1/21 ו-1/3 משכר המינימום לחודש, ולא פחות משכר המינימום המחושב לפי שעה, כפול מספר שעות העבודה1/25 משכר המינימום לחודש, ולא פחות משכר המינימום המחושב לפי שעה, כפול מספר שעות העבודה
_____ *
שקלים חדשים
_____ *
שקלים חדשים
_____ *
שקלים חדשים
_____ *
שקלים חדשים

* המעסיק יעדכן את סכום שכר המינימום לחודש, לשעה וליום, בהתאם לשכר המינימום המעודכן המתפרסם ברשומות (וזה הנוסח המחייב).

בחישוב שכר המינימום יובאו בחשבון כל אלה:בחישוב שכר המינימום לא יובאו בחשבון:
(1) שכר יסוד או שכר משולב;
(2) תוספת יוקר (אלא אם כן כלולה בשכר המשולב);
(3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
(1) תוספת משפחה;
(2) תוספת ותק;
(3) תוספת בשל עבודה במשמרות;
(4) פרמיה;
(5) משכורת י"ג;
(6) מענקים על בסיס שנתי;
(7) החזר הוצאות (כלכלה, אש"ל, נסיעות).

עובד במשרה חלקית, זכאי לשכר מינימום שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

לקבלת מידע נוסף ומפורט אודות שכר המינימום, שכר המינימום לנוער וחישוב המשרה המלאה לגביו, שכר מינימום המותאם לעובד עם מוגבלות, שכר מינימום לעובד שנעדר מעבודתו, התנאים לזכאות לשכר מינימום מאת מעסיק בפועל, זכות התביעה והחזקות העובדתיות לטובת העובד, ופרטים נוספים על התוצאות של אי תשלום שכר מינימום גלשו לאתר האינטרנט של מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה בכתובת https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/RegularizationAndEnforcement.aspx
להגשת תלונות על אי תשלום שכר מינימום ניתן לפנות בטלפון: 2570* או במייל: report.achifa@economy.gov.il

עוד בנושא

הוראות חוק

 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 • תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), תשס"ה-2005

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil