חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שעות נוספות בעבודה – האם מותר לעבוד וכמה, היתר כללי, תשלום ועוד

שעות שעובד עבד אצל המעסיק או במקום עבודה מעבר לשעות הרגילות, נחשבות שעות נוספות בעבודה והן מזכות גם בתשלום נוסף. העסקה בשעות אלו מותרת לפי היתר כללי או מיוחד שניתן למעסיק.

מטרת כתבה זו להסביר את הזכות של העובדים, מי ומתי מותר ומידע נוסף.

פורסם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בתקופת משבר קורונה.

מהן שעות נוספות בעבודה?

שעות נוספות בעבודה הן שעות עבודה עודפות על תחום שעות עבודה רגילות שנקבע לפי יום עבודה ולפי שבוע עבודה לפי חוק או תקנות. כדי להבין טוב יותר, שעות עבודה רגילות הוא הזמן שבו העובד עומד לרשות העבודה לרבות הפסקות קצרות וסומכמות להלפת כוח ואוויר, למעט הפסקה למנוחה ולסעודה בעבודה.

לפי חוק, יום עבודה רגיל הוא 8 שעות ושבוע עבודה רגיל הוא 45 שעות עבודה. יום עבודה רגיל לפי תקנות והרחבות משתנה לגבי עובדים לפי אורך שבוע עבודה (5 או 6 ימי עבודה בשבוע), כמו כן, שבוע עבודה קוצר ל-42 שעות עבודה לפי צו הרחבה.

בנוסף לכך, במקום עבודה בו שבוע עבודה בן 5 ימים, שעות נוספות הן שעות מעבר לשעה ה-9 ביום עבודה רגיל ו-8 ביום עבודה מקוצר. במקום עבודה בו שבוע עבודה בן 6 ימים, שעות נוספות הן שעות מעבר לשעה ה-8 ביום עבודה רגיל ו-7 שעות ביום שלפני המנוחה השבועית. בלילה שעות נוספות הן מעבר ל-7 שעות במשמרת.

לפיכך, שעות נוספות הן כל השעות שמעבר לשעות ליום או לשעות לשבוע עבודה ככתוב ב-2 הפסקאות הקודמות. על שעות אלו, העובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות שהינו תשלום נוסף לשכר הרגיל ומחושב לפיו.

אין זה משנה אם העובד החל לעבוד לפני השעות הקבועות שלו בעבודה (כמו משמרת כלשהי) או שנשאר לעבוד לאחר המשמרת – העובד יהיה זכאי לקבל שעות נוספות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לשעות נוספות?

ככלל, אין חובה מצד המעסיק לאפשר לעבוד לעבוד בשעות נוספות. העסקה בשעות נוספות היא אסורה על פי חוק, אלא אם כן היא:

 • מותרת לפי חוק.
 • ניתן היתר כללי או מיוחד לכך.

פירוט לגבי זה בהמשך.

העסקה המותרת בשעות נוספות

העסקת עובד בשעות נוספות מותרת במקרים הבאים:

 1. אירוע שהוא אחד מאלה:
  • כאשר תאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאת.
  • כשיש לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד, ואינה מותרת אלא במידה הדרושה למניעת הפרעה קשה בתהליך הרגיל של העבודה.
  • למניעת נזק לגוף או לנכס שאין למנוע ממנו בדרך אחרת.
 2. כשעובדים במשמרת, ובתנאי שלא יעבוד יותר משעה נוספת אחת ליום, ושהממוצע ל-3 שבועות לא יעלה על 45 שעות עבודה בשבוע.
 3. בהכנת מאזן שנתי, ברישום מלאי הסחורה ובמכירה שלפני חג. וזאת בלבד שהעובד לא יעבוד יותר מ-4 שעות נוספות ליום ולא יותר מ-100 לשנה.

אם העובד הועסק בשעות נוספות בגלל אירוע לפי נקודה 1 לעיל, תימסר הודעה לכל המאוחר למחרת היום הודעה על כך בכתב למפקח עבודה אזורי, ולא ימשיך בעבודה בשעות נוספות – אלא אם המפקח נתן היתר בכתב והתנאים בהיתר קוימו.

היתר העסקה בשעות נוספות

העסקה בשעות עבודה נוספות מותרת אם ניתן היתן משר העבודה במקרים אלו:

 1. כאשר צרכי ההספקה והשירותים החיוניים מחייבים זאת, לדעת שר העבודה ו/או שר הביטחון, כשמדובר במקום עבודה הנתונים להוראותיו, או שהם מבצעים הזמנות של צבא הגנה לישראל, או לדעת שר לביטחון פנים כשמדובר על מקומות עבודה הנתונים להוראותיו.
 2. אם ניתנה החלטה על שעת חירום ומצב המשק בשל שעת חירום מחייבת זאת. החלטה על שעת חירום עשויה להינתן לפי:
  • הכרזה על מצב מיוחד בעורף.
  • צו התייצבות לשירות מילוים ("צו 8").
  • הכרזה על אירוע חירום אזרחי.
 3. בשירותים ציבוריים לא תעשיתיים.
 4. בשמירה.
 5. במקום בו מטפלים בחולים, בבתי מרקחת, במוסדות החלמה, במוסדות לטיפול בזקנים או בילדים.
 6. בבתי קפה, בבתי אוכל, בבתי מלון, במפעלי ספורט תרבות ושעשועים.
 7. בעבודת הכנה או גמר שיש לעשות אותה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ובעבודה שמטבעה היא נעשית לסירוגין ובהפסדות, ועל העובד להיות כל הזמן במקום העבודה שלו.
 8. בעבודה עונתית או במקרים יוצאים מן הכלל כשיש לחץ עבודה זמני בלתי רגיל.
 9. מסיבות הקשורות לצרכי הכלכלה והמשק או מסיבות ייחודיות הקשורות בסוג עבודה מסויים, מקום עבודה מסוים או ענף עבודה מסוים, ובהתחשב בטובת העובדים.

היתר שניתן עקב שעת חירום יכולה להינתן לגבי שטח מסויים לגביו הוא ניתן, או שטח מחוץ לאותו תחום – והוא יהיה תקף על כל עוד ההחלטה על שעת חירום בתוקפה או עד מועד מוקדם יותר שנקבע בהיתר.

הגברת תעסוקה

שר העבודה רשאי, בצו שפורסם ברשומות או בהודעה מיוחדת, לאסור או להגביל העסקת עובד בשעות נוספות המותרת או שהותרה לפי היתר, וזאת אם ראה צורך לעשות זאת להגברת התעסוקה.

שעות נוספות מותרות ליום ו- לשבוע

בהתאם להיתר כללי משנת 2018:

 • אורך יום עבודה כולל שעות נוספות לא יכול להעלות על 12 שעות.
 • אורך שבוע עבודה כולל שעות נוספות לא יכול להעלות על 16 שעות.
 • עובד שעובד עבודת לילה, אורך שבוע העבודה שלו לא יכול להעלות על 58 שעות כולל שעות נוספות.

גמול שעות נוספות

גובה הסכום לתשלום עבור שעות נוספות משתנה בהתאם למאפיינים שונים. על פי החוק, עבור השעתיים הראשונות יש לשלם 25% מעל השכר הרגיל ועבור כל שעה נוספת יש לשלם 50% מעל השכר הרגיל.

עובד במשכורת חודשית ששכרו מחושב לפי חודש או יותר, זכאי לגמול גלובאלי.

חשוב להבהיר: חישוב השעות הנוספות נעשה ראשית לפי בסיס יומי ורק לאחר מכן לפי בסיס חודשי. החישוב לא נעשה לעולם על בסיס חודשי ומעסיק אינו רשאי לחשב באופן זה.

למידע נוסף, יש לקרוא את הכתבה על גמול שעות נוספות.

שעות יום היעדרות לעניין שעות נוספות

ימי היעדרות מסוג יום מחלה, יום חופשה או יום חג נחשבים ימים בהם העובד עבד לצורך חישוב שעות עבודה וחישוב שעות נוספות. לכן, עובד שנעדר ממקום העבודה ביום מסויים, אותו יום ייחושב לפי מספר שעות רגילות כך שיהיה ניתן לדעת ברמה השבועית האם העובד עבד שעות נוספות.

לדוגמה: במקום עבודה של 6 ימים בשבוע, עובד נעדר בגלל חופשה ביום ראשון, ימים ב-ה עבד 8 שעות ביום, יום שישי עבד 4 שעות.

ברמה השבועית, העובד עבד 44 שעות (כי יום ראשון נחשב שעבד 8 שעות). לכן ביום שישי, השעתיים אחרונות הן שעות נוספות.

קיזוז שעות נוספות מול שעות חסרות

לא ניתן לקזז שעות נוספות בימים שמעל התקן היומי, מול הימים שבהן חסרות שעות מתחת לתקן היומי. כך לדוגמה, אם עובד עבד ביום ראשון שעה אחת נוספת ביום חמישי הוא יצא שעה אחת לפני הזמן – אסור לקזז שעות אלו ואותו עובד יהיה זכאי לאותה שעה נוספת.

שעות גמישות

למרות הכתוב בכתבה זו, עובד ומעסיק יכולים להסכים על עבודה עם שעות גמישות שבאמצעותן, העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא מבלי ששכרו ייפגע, כאשר הוא צריך להשלים את השעות הללו ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל עבורן שעות נוספות.

לצורך כך, חובה שתיהיה הסכמה חופשית בין העובד והמעסיק, התחשבנות תהיה אחת לשנה, יש חוזה עבודה חתום, תשלום קבוע כאילו העובד עבד שעות רגילות ותנאי היעדר כפייה או ניצול.

מידע נוסף

 • עובדים בענפים שונים כמו אולמות וגני אירועים, או בענף המלונאות, זכאים לחישוב אחר של שעות נוספות.
 • ייתכן וחלים תנאים אחרים או נוספים על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה המקנים לעובד תנאים מיטיבים.
 • שעות כוננות אינן נחשבון שעות נוספות משום ששעות נוספות הן שעות עבודה בפועל.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, התשע"ח-2018
 • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, התשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil