חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס הכנסה – מהו, איך מחושב, על מי מוטל, פטורים והקלות במס ועוד

מס הכנסה הוא אחד המסים המורכבים אשר מוטל על הכנסה של כל תושב בישראל, אך הוא גם מעניק הקלות, קיזוזים ופטורים שונים. אין צורך לפחד ממס הכנסה, חשוב לדעת כי הוא פועל לשתי הצדדים – הוא נגבה על ידי רשויות המס ומנגד גם מוחזר בהתאם להכנסות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה מס הכנסה?

מס הכנסה הוא מס, תשלום חובה, שהמדינה גובה והוא מוטל על הכנסה של תושב שהינו אדם או חבר בני אדם (ארגון, תאגיד וכד'). מס הכנסה נחשב מס ישיר, מכיוון שהוא נגבה באופן ישיר מההכנסה של אדם או תאגיד.

רשות המסים בישראל, שאחראית על גביית המס, הוא הגוף הממונה על הכנסות המדינה. הכנסות אלו משמשות את המדינה והממשלה למימון הוצאותיה והוצאות על השירותים הציבוריים הניתנים לתושבים ולאזרחים.

מס הכנסה בישראל מוטל לפי פקודת מס הכנסה, החוקים הנלווים לפקודה וכן התקנות הנלוות. כאשר הוא מוטל על הכנסה של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל תושב שהופקה ונצמחה בישראל.

עוד חשוב להוסיף כי יש כמה סוגי הכנסות שהמס מוטל עליהם, בכל המקרים הוא קרוי בשם זה. אולם, מכיוון שזהו שם כללי לכל ההכנסות, לכל סוג של הכנסה יש שם ייעודי. זה הזמן לציין כי כאשר מדובר על מס הכנסה, ברוב המקרים מדובר על מס על הכנסה ממשכורת של עובד שכיר או מעסק או ממשלח יד של עובד עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור).

לבסוף, יש חישוב ייחודי למס, לעיתים מגיעים לאדם ניכויים או זיכויים שמאפשרים לו להנות מהטבות שונות ולרבות קבלת כסף בחזרה בשם העונה החזר מס הכנסה או מקרים אחרים כמו מס הכנסה שלילי.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום?

מס הכנסה הוא מס שמוטל מדי שנה (לכל שנת מס) בהתאם לתנאי החבות ועל:

 • הכנסה של אדם תושב ישראל, שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לארץ.
 • הכנסה של אדם תושב חוץ, שהופקה או נצמחה בישראל.

כאשר אדם בעניין זה גם אדם שהוא יחיד תושב ישראל וגם חבר בני אדם שהינו תאגיד או ארגון שהתאגד בישראל.

סוגי מס הכנסה

כאמור לעיל, המס מוטל על הכנסה, או ליתר דיוק על הכנסה חייבת – שהיא הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין. לרוב, לאחר חישוב המס לפי הכנסה חייבת, ניתן לקבל זיכויים ממס.

המס מוטל על סוגי הכנסות הבאים:

 • עבודה – הכנסות כתוצאה ממשכורת, השתכרות או ריווח מעבודה, וזאת לרבות טובת הנאה, קצובה, תשלומים לכיסוי הוצאות. והכל, גם אם ניתן במזומן או בשווה מזומן, באופן ישיר או עקיף.
 • עסק ומשלח יד – הכנסה כתוצאה מהשתכרות או ריווח מכל עסק או משלח יד בתקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי.
 • דיבידנד, ריבית והפרשי הצדמה – הכנסות כתוצאה מחלוקת רווחי חברה, ריבית, הפרשי הצמדה או דמי ניכיון.
 • גימלאות – קצבה, גמלה או אנונה.
 • אחוזת בית וקרקע – דמי שכירות, דמי מפתח, תמלוגים, פרמיות או רווחים אחרים שמקורם בנדל"ן, קרקע או בניין תעשייתי.
 • נכסים אחרים – השתכרות או ריווח מנכס שאינו אחוזת בית, קרקע או בניין תעשייתי.
 • חקלאות – השתכרות או ריווח שמקורם בחקלאות, עבודת אדמה, ייעור, גידולי קרקע ולרבות שווי התוצרת המתקבלת בשל השימוש בהון, בכנס, בזרעים או בחיות בית לצרכי מקורות ההכנסה במשפט זה ולרבות חלוקת הרווחים משימוש זה.
 • פטנט וזכויות יוצרים – תמורה המקבלת בעד מכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצאים ע"י היוצר, אם לא הומצאה האמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום העיסוק הרגיל שלהם.
 • הימורים, הגרלות או פרסים – השתכרות או רווח כתוצאה מהגרלה, פרס או הימור. בתנאי שאינו ניתן במסגרת אישית, או שהוא הכנסה לפי הנקודות לעיל.
 • הכנסות אחרות – הכנסה מקצבה של ביטוח אובדן כושר עבודה, חוב שנמחל ושימש כניכוי ממס, סכומים מפידיון של מניות, תשלום היטל רווחי נפט ביתר, סכומים שקיבל מעסיק מקופת גמל, סכומים שמעסיק שילם מעבר לתקרה הן לקרן השתלמות והן לקופת גמל לקצבה (תגמולי מעביד או פיצויים), סכומים שקיבל עצמאי מקרן השתלמות, רווחים מחיסכון בפוליסת ביטוח חיים ועוד..
 • מקורות אחרים – כל השתכרות או ריווח ממקור אחר, שלא ניתן לו פטור לפי חוק.

איך לשלם מס הכנסה?

ניתן לשלם מס הכנסה באחד או יותר מהדרכים הבאות:

 1. ניכוי מס במקור – המקור שמעביר את ההכנסה לאדם תושב ישראל הוא זה שמנכה את המס ומשלם עבורו. כמו למשל: מעסיק שמשלם מס ומעביר לעובד הכנסה לאחר תשלום המס.
 2. מקדמות מס הכנסה – האדם תושב ישראל שחייב במס, משלם כל חודש תשלום על חשבון המס השנתי הכולל. למשל: עסק שמשלם כל חודש תשלום ע"ח המס הכולל.
 3. דוח שנתי למס הכנסה – לגבי הכנסה שאינה מחוייב בניכוי במקור או במקדמות, לרוב היא חייבת בדיווח על ידי דו"ח שנתי עבור מס הכנסה. לאחר מכן, נקבע לאדם זה גובה המס שהוא צריך לשלם.

אמצעי התשלום לרוב הוא ניתן במזומן, כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

אופן חישוב המס

לרוב, מס הכנסה הוא מס המחושב באופן שנתי. כלומר, הוא מחושב לפי ההכנסה השנתית שהופקה או נצמחה בפועל.

אולם, יש מסים אחרים שאין זה נכון לחשב אותם על בסיס שנתי ולכן הם מוטלים בשיטות כאלו או אחרות. כמו לפי שיטה מסויימת.

ניכויים, זיכויים, קיזוזים ופטורים

הוראות החוק מאפשרות לרשות המסים ולמשרד האוצר להעניק הטבות שונות במס. הטבות מס אלו מאפשרות לכל אדם להקטין את גובה המס הסופי שהוא צריך לשלם ועד לאיפוס כללי של תשלום המס החייב. אלו הם האפשרויות:

הקלות במס הכנסה

בנוסף להטבות המס הכתובות מקודם, רשות המסים מעניקה 2 סוגים עיקריים של הקלות במס. הקלות אלו עוזרות בעיקר לעובדים במסגרת הכנסת עבודה. אלו הם:

 • פריסת מס הכנסה – לעיתים עובד מקבל הכנסה גבוהה חד פעמית כמו למשל פיצויי פיטורים, מענק פרישה וכד'. הכנסה זו עלולה לגרום לו לשלם מס גבוה משמעותית ולא מוצדק. רשות המסים מאפשרת לערוך פריסת ההכנסה לצורך חישוב המס, להקטין את הסטיה הזו ובכך להנות ממדרגות מס נמוכות יותר.
 • תיאום מס הכנסה – לעיתים עובד מקבל שכר או משכורת מכמה מעסיקים או מכמה סוגים או מקורות. ללא תיאום המס, העובד עשוי לשלם מס לפי המדרגה המירבית ביותר עם שיעור של 47% מס שולי. רשות המסים מאפשרת לערוך תיאום במס ובכך לחשב את המס על 2 או יותר מההכנסות ביחד ובכך לקבוע שיעור מס מתאים יותר.

החזר מס הכנסה

מס הכנסה אינו תשלום שצריכים תמיד לשלם אותו, לפעמים מגיע לאדם לקבל את הכסף ששילם בחזרה.

למעשה, כמו שכתוב מקודם, מס הכנסה מחושב על בסיס שנתי. בפועל, ברוב הפעמים, הוא מנוכה במקור או במקדמות בכל חודש. כך עלול להיגרם מצב בו אדם מסויים שילם מס שנתי לפי סכום בכל חודש, כאשר הוא מעבר למס שהעובד חייב לשלם בשנת המס.

כך למשל, אם העובד לא עבד בכמה חודשים, הרי שההכנסה השנתית שלו נמוכה יותר וכך גם גובה המס אמור להתחשב בכך.

רשות המסים מאפשרת לקבל כסף בחזרה על ידי הליך שנקרא החזר מס הכנסה. זהו הליך מיוחד שבאמצעותו אדם או תאגיד מקבל את הכסף בחזרה.

מס הכנסה שלילי (מענק עבודה)

רשות המיסים מפעילה תוכנית מיוחדת שנקראת מס הכנסה שלילי (או בשמות האחרים, מענק עבודה או מענק הכנסה). מדובר על תכנית המאפשרת לכל העונה לתנאי הזכאות לקבל מענק שנתי לכל שנה ובכך להגדיל את ההכנסה הפנויה של אותו אדם.

ההטבה ניתנת לאוכלוסייה של החל מגיל 23, ומי שמקבל שכר חודשי של כ-2000 ₪ עד כ-9000 ₪ ולעיתים אף יותר. גובה המענק השנתי הוא החל מכ-1000 ₪ ועד כ-6000 ₪.

אין קשר בין מס הכנסה שלילי לבין החזר מס הכנסה – מדובר על 2 הליכים שונים לגמרי!

מה עוד חשוב לדעת?

הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil