חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מקדמות מס הכנסה – הסבר, דיווח, תשלום, הקטנה, פטור ועוד

כל אדם או עסק, שנדרש להגיש דוח שנתי על הכנסותיו, חייב לדווח ולשלם מקדמות מס הכנסה על חשבון המס שיש לשלם לאותה שנה. הדיווח והתשלום נעשים באמצעות פנקסי מס הכנסה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהן מקדמות מס הכנסה?

מקדמות מס הכנסה אלו הם סכומים שנישום (מי שחייב במס) נדרש לשלם על חשבון תשלום מס הכנסה לאותה שנה. הנישום (אדם או עוסק) נדרש לדווח ולשלם את המקדמות בכל חודש לאורך כל שנת המס.

כדי להבין זאת טוב יותר, חשוב לציין כי מס הכנסה, המוטל על ההכנסה החייבת של הנישום, הוא מס המחושב במונחים שנתיים, על כל ההכנסה החייבת לאותה שנה. בפועל, נישום נדרש לשלם את המס בכל חודש.

שכירים משלמים את המס בכל חודש, כאשר המעסיק מנכה את המס ומעביר אותו לרשות המיסים. אולם, נישום אחר, שיש לו הכנסה אחרת, נדרש לשלם את המס באמצעות מקדמות לאורך כל שנת המס.

שיעור מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה נקבעות לפי נתוני השומה וההכנסה החייבת בשנה הקובעת.

שנה קובעת היא שנת מס (1 ינואר עד 31 דצמבר) האחרונה שבה ההכנסה נישומה (בוצע לה שומה), ועד ה-1 בינואר של השנה השוטפת. כאשר שומה נקבעת על ידי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה (זוהי שומה עצמית) או לפי עריכה על ידי פקיד השומה במס הכנסה (זוהי שומה סופית).

ככלל, גובה המקדמה כברירת מחדל ולפי הפקודה הוא 10%.

יחד עם זאת, בדרך כלל או לגבי נישומים מסויימים, מקדמות מס הכנסה מחושבות לפי שיעור ממחזור העסקאות של הנישום בתקופה שבה המקדמות משולמות. שיעור המקדמות נקבע לפי היחס שבין סכום מחזור העסקאות של הנישום בשנת המס הקובעת לבין המס שחוייב בו לאותה שנה על אותו מחזור.

מחזור העסקאות הן כל סוגי ההכנסות לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת מס הכנסה, ולמעט:

לדוגמה (קביעת מקדמות):

נישום הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ולפיו הכנסות חייבות במס בשנה הקובעת בסך 500,000 ₪. הנישום שילם באותה שנה 40,000 ₪ מס הכנסה. מה גובה המקדמות עבורו?

שיעור המקדמות הן 8% (40 אלף ש"ח לחלק 500 אלף ש"ח).

לדוגמה (חישוב דיווח ותשלום):

עוסק מכר מוצרים בסכום של 100,000 ₪ בחודש יולי ו-120,000 ₪ בחודש אוגוסט. נקבע לו שיעור מקדמות בסך 6%. כמה מקדמות הוא צריך לשלם?

בעד חודש יולי, העוסק צריך לשלם 6,000 ₪ (חישוב: 6% במכפלת 100,000 ₪) מקדמות שישולמו עד ה-15 באוגוסט. בעד חודש אוגוסט המקדמות שישולמו הן 7,200 ₪ ועד לתאריך 15 בספטמבר.

מועד דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה משולמות על ידי 12 מקדמות החל מ-15 בפברואר כל שנה ובכל 15 לחודש בחודשים בעוקבים, למשך 12 חודשים. החישוב כאמור נעשה בעד מחזור העסקאות בחודש הקודם לחודש הנקבע לתשלום.

למשל, על הכנסה של חודש מרץ, הנישום נדרש לדווח ולשלם עד לתאריך 15 באפריל.

עם זאת, פקיד השומה יכול לקבוע מקדמות דו חודשיות, כלומר תשלום של 6 מקדמות מס הכנסה החל מ-15 במרץ כל שנה ובכל 15 לחודש כל חודשים, אם סכום המקדמות לא עלה על סכום שהוא קבע לגביו (35,000 ₪). החישוב האמור נעשה במכפת שיעור המקדמות על מחזור העסקאות בחודשיים שקדמו לחודש הנקבע לתשלום.

למשל, אם נקבעו מקדמות דו חודשיות, אזי על הכנסה של חודש מרץ וחודש אפריל, הנישום נדרש ללשם ולדווח עד ה-15 במאי.

יצויין כי עוסק המשלם באמצעות כרטיס אשראי, יכול לבצע את התשלום עד לתאריך 19 לחודש (כלומר, תוספת של 4 ימים).

מימוש החובה – איך לדווח ולשלם מקדמות מס הכנסה?

נישום החייב בדיווח ובתשלום מקדמות מס הכנסה, נדרש לעשות זאת לפי השיעורים והחישוב, וכן עד למועד הדיווח והתשלום כאמור לעיל.

ככלל, התשלום נעשה באמצעות פנקסי מס הכנסה, אותם מקבל הנישום לצורך הדיווח והתשלום החד חודשי או הדו חודשי. הפנקסים מתקבלים ממס הכנסה בתחילת כל שנה.

עם זאת, ניתן לדווח על מקדמות ולשלם אותם במערכת שידור תשלומי מס הכנסה של רשות המסים בקישור זה. דיווח באינטרנט היא חלופה לפנקסים, ומותר לפעול לפי רצון הנישום.

ניתן לשלם בדואר במזומן, בבנק בצ'ק או מזומן, או באינטרנט בכרטיס אשראי.

המועד האחרון להגשת הדו"ח יכול להידחות אם ב-5 הימים שקדמו למועד היו לפחות 3 ימי מנוחה רשמיים, כך שהמועד יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף.

במידה ולנישום אין תיק פעיל במס הכנסה, אז הוא יכול להשתמש באחד מטפסי דיווח מקוצר במשרדי המס או באופן מקוון, לפי סוג ההכנסה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

דו"ח אפס

נישום שלא היו לו הכנסות בתקופת הדיווח והתשלום, עדיין חייב לדווח על כך. כלומר, יש לשדר את הדיווח ולציין שיעור אפס (0).

במקרה כזה, הנישום לא יהיה חייב לשלם מקדמות כי לא היו הכנסות (מחזור עסקאות). אולם, אין זה פוטר את הנישום מחובת הדיווח.

שיטת הסכומים

נישום הנדרש לשלם מקדמות לפי סכום, צריכים לשלם את המקדמות ב-10 תשלומים שווים (פברואר עד נובמבר) על חשבון המס שיגיע בשנת המס.

סכום המקדמה מחושב לפי המס בשנה הקובעת, כשהוא מתואם לערכי השנה השוטפת, לפי שיעורי הגדילה הנקבעו בצו.

הקטנה או ביטול מקדמות

נישום רשאי להגיש בקשה להקטנה או ביטול מקדמות מס הכנסה, אם הסכום שהוא נדרש לשלם, בכל אחת מהחלופות, עולה על סכום המס שיגיע ממנו בשנת המס. הגשה כאמור נעשית עד 31.01 של שנת המס הבאה.

נישום שהיה חייב לנהל פנקסי חשבונות ולא ניהל אותם, לא זכאי להקטנה או לפטור.

יש לציין כי נישום כאמור, שבקשתו אושרה, ולפי הדו"ח, הכנסתו עלתה על סכום המקדמה המופחתת, יהיה מחוייב לשלם ריבית והפרשי הצמדה לתקופה של מאמצע שנת המס (01.07) ועד תום שנת המס או יום תשלום המקדמה, לפי המוקדם. הריבית וההצמדה מוטלים על ההפרש בין סכום המקדמה המופחתת ובין המס בדו"ח או סכום המקדמה המקורית – הנמוך מבינהם.

הגדלה של מקדמות

אם במהלך השנה השוטפת, לאחר 1 בינואר, הוגש דוח שנתי למס הכנסה שלפיו המס גבוה מהמס בשנה הקובעת, אז פקיד השומה רשאי לקבוע מקדמות גדולות יותר.

ההגדלה תבוצע לאחר שהיה של 30 ימים, על מנת לבחון במשך התקופה הזו את נכונות נתוני השומה וההגדלה.

אם לפקיד השומה יש טעמים סבירים או נתונים כי המס שיגיע מנישום מסויים בשנה השוטפת יהיה גבוה יותר מ-20% או מ-500,000 ₪ (הנמוך מבינהם) מהמס שנקבע לפי מקדמה, הוא יהיה רשאי להגדיל את המקדמה בהתאם.

החלטה לפי פסקה קודמת ניתנת להשגה ולערעור.

מי שעדיין לא נישום

נישום שהייתה לא הכנסה חייבת ולא היה חייב לשלם אותה, או לא נשום בעבר, יצטרך לשלם את המקדמות לפי השיעורים הקבועים לעיל, לפי העניין, באחוזים מסכום המס המשוער שהוא עשוי, לפי אומדנו, להיות חייב בו לשנת המס על אותה הכנסה.

עם התשלום הראשון, הוא נדרש להגיש לפקיד השומה הצהרה על המס המשוער וההצהרה נוספת בעבור 6 חודשים מיום הגשת ההצהרה הראשונה.

אם הוא לא מסר הצהרות, או מסר אותן אך לפקיד השומה יש טעמים סבירים להאמין כי הן אינן נכונות – פקיד השומה רשאי לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום המקדמה שאותו נישום חייב לשלמו, ודין קביעה כאמור, לענין השגה וערעור, כדין שומה.

מידע נוסף

 • נישום שהותר לו חישוב הכנסה לפי תקופה מיוחדת (12 חודשים רצופים שתחילתה בתאריך שאינו 1 ינואר) – אז המקדמות נקבעות לפי אותה תקופה המסיימת במועד התקופה המיוחדת.
 • אם הנישום לא דיווח או לא שילם את המקדמות לחודש מסויים, סכום המקדמה יחושב לפי החלק ה-12 או החלק ה-6, לפי העניין, כפי שנקבע בשומה לאותה שנת מס.
 • אי דיווח או אי תשלום עלולה לגרום לפעולת אכיפה מצד רשות המסים.
 • מס הכנסה ששולם במקור (ניכוי מס במקור) נחשב מס שמגיע על חשבון מקדמות מס הכנסה.
 • חלה החובה לדווח על מקדמות בגין מכירת נכס, וזאת תוך 30 יום מיום המכירה, בין אם יש רווח הון או הפסד הון.
 • חלה החובה לדווח על מקדמות בגין עסקאות בניירות ערך. הדיווח והתשלום נעשים רק לגבי ניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור, וזאת פעמיים בשנה: ב-31.07 על עסקאות ינואר-יוני, ב-31.01 על עסקאות יולי-דצמבר בשנה שקדמה לדיווח.
 • סכום מקדמות ששילמה חברה על תשלומים לבעל שליטה, ניתנים להקטנה מסכום המקדמות.
 • מקדמות ששולמו על הוצאות עודפות של תאגידים, שלא מותרים בניכוי או עולים על התקרה, ניתנות לקיזוז מהמקדמות אם ניתן אישור פקיד השומה ויש אישור בכתב על תשלום מקדמות אלו.
 • אם סכום המס לשנה העוקבת שנוי במחלוקת, אך עולה על סכום המס שנקבע לאחרונה קביעה סופית (קביעה שאיננה ניתנת להשגה או לערעור) – אז המקדמה תחושב לפי סכום המס לשנה העוקבת שלא שנוי במחלוקת או לפי סכום מס עם קביעה סופית, לפי הגבוה.
 • נישום שניהל פנקסי חשבון בשנת המס ובשנת מס שקדמה לה, אך לא ניהול ולא היה חייב לנהל אותם בשנה ששימשה בסיס לקביעת מקדמות בשנת המס, והמס שהוא חייב בו לשנת המס הקודמת, על פי הדו"ח שהגיש והמבוסס על פנקסי חשבונות, נמוך מסכום המקדמות – אז סכום המקדמות שהוא חייב בו לאותה שנה יוקטן עד לסכום המס שהוא חייב בו לפי הדו"ח.
 • ניתן לערער או להגיש השגה על החלטות רשות המיסים.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), תשס"ד-2004
 • תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות דו-חדשיות) (הוראת שעה), תש"ן-1989
 • תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), תשמ"ב-1982
 • צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), תש"ף-2019 – [מפורסם בכל שנה]

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil