חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס על ריבית (הכנסה מריבית, רווחים) ועל דמי ניכיון 2022

על רווחים ועל הכנסה מריבית כתוצאה ממשיכת הכספים מפקדונות ומתוכניות חיסכון, מוטל מס על ריבית ועל דמי ניכיון. שיעורו דומה למס רווחי הון, אך מדובר על מס אחר.

מטרת הכתבה להסביר את המס.

מהו מס על ריבית ועל דמי ניכיון?

אדם שיש לו תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון) או פיקדון בנקאי, חייב לשלם מס על רווחים שנצברו בעת משיכת הכספים. הפקדונות והחסכונות עשויים להיות צמודים למדד או לא צמודים למדד, וכך הדבר משפיע על אופן חישוב המס.

עד לשנת 2003, רווחים מפקדונות ומחסכונות היו פטורים ממס, מאז היו מספר תיקונים לחוק כך שגובה המס ותכולתו השתנה כך שכיום משלמים על כל הפקדונות ותוכניות החיסכון למינהם.

המס גם מוטל על דמי ניכיון שהם נחשבים גם ריבית לעניין חישוב המס. דמי ניכיון הם ההפרש בין הערך הנקוב של איגרת חוב לבין המחיר האג"ח במועד ההנפקה, כמובן שהדבר חל כאשר המחיר נמוך מהערך הנקוב.

בשונה ממס הכנסה רגיל, ששם יש מדרגות מס, גובה מס ריביות הוא לפי שיעור מסויים מתוך ההכנסה מריבית, ללא קשר לגובה הסכום. אולם, יש הקלות ופטורים ממס.

כל ההכנסות מריבית ומדמי ניכיון כיום מחוייבות לפי מס על ריבית. אולם, יש מקרים בהם המס עשוי להיות מחושב בתור מס הכנסה רגיל שמחושב לפי מדרגות מס הכנסה, על כך בחלק "הרחבות נוספות".

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אדם שיש לו רווחים מפקדונות בנקאיים או מתוכניות חיסכון (בבנק או בחברת ביטוח), חייב לשלם את המס.

שיעור מס על ריבית

קיימים 2 סוגי מס על ריבית:

 • מס על הכנסה מריבית ריאלית – מס שמוטל על ריבית שמקורה בנכס (פקדון / תוכנית חסכון) הצמוד למדד במלואו. המס הוא בגובה 25%.
 • מס על הכנסה מריבית נומינלית – מס שמוטל על ריבית שמקורה בנכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפידיון או עד להחזר. המס הוא בגובה 15%.

מדד לעניין זה – מדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר, ובמקרה של נכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נקוב במטבע חוץ אז המדד הוא שער המטבע.

שיעורי המס הם:

שנהמס על ריבית ריאליתמס על ריבית נומינלית
202125%15%
מס על הכנסה מריבית צמודה מדד ושאינה צמודה מדד

על אף האמור לעיל, אם הפיקדון או תוכנית החיסכון נפתחו לפני 01.01.2012, יוטלו השיעורים הבאים לפני התקופות:

 • ריבית שנצמחה מיום 01.01.2012 ועד למועד התשלום – תחוייב לפי הטבלה לעיל.
 • ריבית שנצמחה מיום 01.01.2006 (או יום רכישת הנכס, לפי המאוחר) ועד 31.12.2011 – תחוייב לפי 20% ריאלי ו-15% נומינלי. אולם, על פקדונות שנפתחו לפני 10.08.2005 יחולו שיעורי מס בנקודה זו על ריבית שנצברה רק לאחר המועד שהיה אפשר למשוך כספים בלי שהיא תיחשב הרעה בתנאי התוכנית או הפיקדון.
 • ריבית שנצמחה מיום 01.01.2003 (או יום רכישת הנכס, לפי המאוחר) ועד 31.12.2005 – תחוייב לפי 15% ריאלי ו-10% נומינלי.
 • ריבית שנצמחה עד ליום 01.01.2003 – פטור ממס. יחד עם זאת, לגבי פקדון או תכנית חיסכון שנפתחה לפני 08.05.2000, הפטור ממס יחול גם על ריבית שנצמחה לאחר 01.01.2003 וזאת עד לנקודת היציאה הראשונה שבה ניתן למשוך את הכספים מבלי שתיהיה הרעה בתנאי החיסכון. לאחר מכן, יוטל מס לפי העניין.

חישוב הריבית בתקופות אלו נעשה לפי היחס שבין התקופה שחלה עליה הריבית הייעודית, לסך התקופה של צמיחת הריבית, לפי העניין.

מימוש החובה – תשלום המס

מס על הכנסות מריבית משולם עם משיכת הכספים מהפיקדון או מתכנית החיסכון. התשלום נעשה במסגרת ניכוי מס במקור, כלומר התאגיד הבנקאי או הגוף המוסדי או חברת הביטוח, שבה מנוהלת תכנית החיסכון – מנכה את המס מיד עם משיכת הכספים ובטרם שהם הועברו לחוסך.

התאגיד הפיננסי חייב למסור לחוסך טופס ניכוי כספים במקור, שנקרא גם טופס 867 ובו מצויינים פרטי המס שנוכו ופרטי החיסכון והריבית.

יש לציין כי אדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה או מעוניין לבצע החזר מס, יהיה צריך למלא את הדו"ח ולמלא את הסעיפים הבאים:

 • רווחים צמודים מדד – שדות 142 / 242 / 342 (לפני הטבות המס).
 • דווחים שאינם צמודים – שדות 078 / 217 / 317 (לפני הטבות המס).
 • ניכוי מס במקור – שדה 043 (גם אם חלק זה הוחזר ע"י רשות המסים בחזרה).

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הטבות מס על ריבית

יש הטבות במס כמו ניכויים וזיכויים, פטורים והקלות אחרות כמפורט כאן:

חישוב לפי מס אחר

כאמור לעיל, כלל ההכנסות מריבית ומדמי ניכיון מחוייבים לפי שיעור המס הזה, אולם במקרים הבאים, על אדם יוטל מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה:

 • הריבית היא הכנסה מעסק או ממשלח יד, או שהיא רשומה בספרי חשבונות אם אדם או חייבת ברישום כאמור.
 • האדם תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על הנכס עליו משולמת הריבית.
 • האדם הוא בעל מניות מהותי בחברה ששילמה את הריבית. (מי שמחזיק באופן ישיר או עקיף, לבד או עם אחר, לפחות 10% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה).
 • האדם עובד בחברה שמשלמת את הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, או שיש יחסים מיוחדים עמה, אלא אם כן יוכח לפקיד השומה כי שיעור הריבית נקבע בתום לב וללא השפעה של קיום יחסים בין האדם לחברה.
 • הריבית שולמה מקרן השתלמות לפי שחלפו התקופות 3 ו-6 שנים לפי העניין, או ששולמה מקופת גמל לתגמולים שהופקדו לשם כספים על ידי המעסיק בהתאם להוראות החוק.
 • מתקיים תנאי אחר שנקבע או עשוי להיקבע על ידי שר האוצר.

שיעורי מס היסטוריים

שנהמס על ריבית ריאליתמס על ריבית נומילית
202125%15%
202025%15%
201925%15%
201825%15%
201725%15%
201625%15%
201525%15%
201425%15%
שיעור מס על הכנסה מריבית צמודה או לא צמודה למדד

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil