חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה

לצורך התמודדות עם משבר נגיף הקורונה בישראל, המדינה החליטה על כמה צעדים ובינהן מתן מענק סיוע לעצמאים שנפגעו והעסק שלהם נפגע מהמשבר. המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות ואופן קבלת הכסף.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) בלבד.

אפשר לעיין בעמוד גם על:
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

כתבה זו לא בתוקף יותר משום שהמועד האחרון להגשת הבקשה לקבלת מענק היה 01.07.2020.

מהו מענק סיוע לעצמאי?

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם כולו ובישראל בפרט, הממשלה ביחד עם משרד הבריאות קבעו הוראות והנחיות שונות לגבי סגירת העסקים, הגבלות על פתיחת עסקים, הגבלות במקומות עבודה ועוד. דבר זה בפני עצמו פגע באוכלוסיית כלל האזרחים ואוכלוסיית עובדים עצמאים בפרט.

מענק סיוע לעצמאי הוא מענק חד פעמי הניתן על ידי רשות המיסים לעצמאים (עובדים עצמאים, כאלו שהם בעלי עסק או עובדים במשלח ידם) לצורך התמודדות עם משבר נגיף הקורונה בישראל. חשוב לציין כי המענק הזה כולל "פעימה ראשונה" וכולל "פעימה שניה" שמרחיבה את תכולת העצמאים הזכאים.

כזכור, עובדים עצמאים לא זכאים לקבל זכויות שונות כמו עובדים שכירים ובכלל זה דמי אבטלה. בנוסף לכך, אוכלוסיית העובדים העצמאים אינם מקבלים פיצויי פיטורים בעבודה, שכן הם עובדים אצלם בעסק של עצמם.

גובה מענק סיוע לעצמאים נקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת של העובד העצמאי לשנת 2018, ולגבי עצמאי שהחל לעסוק ב-2019, אז ההכנסה תחושב לגבי אותם חודשים שבהם עבד כך.

המענק ניתן עבור כל עצמאי, אם 2 בני הזוג עצמאים, אז שניהם יכולים להיות זכאים לכך. על מנת לקבל המענק, יש להגיש תביעה אל רשות המסים בישראל בהתאם לפירוט הכתוב בהמשך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי אשר עונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאים פעימה ראשונה:

 1. ותק בתור עצמאי – יחיד תושב ישראל שעסק בעסק או במשלח יד במהלך 6 חודשים לפחות הקדמו לפני חודש מרץ 2020 (כלומר היה לו עסק פעיל מחודש ספטמבר 2019 ועד פברואר 2020 לפחות).
 2. גיל העצמאי – בשנת 2020 מלאו לו 20 שנים או יותר (כלומר, נולד בשנת 1999 או לפני).
 3. מבחן הכנסותההכנסה החייבת במס שלו בשנת 2018 (או 2019 מי שפתח עסק בשנה זו) לא עולה על 240,000 ₪. אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג.
 4. גובה הכנסותההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק של העצמאי בשנת 2018 (או 2019, לפי העניין) עולה על 2,000 ₪.
 5. מבחן מחזור עסקאותמחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 נמוך ממחזור העסקאות מרץ ואפריל 2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. עצמאי שהחל לעבוד לאחר 01.03.2019 – מחזור בסיס שלו יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2.
 6. מבחן הכנסות בני זוג – הכנסתו של העוסק העצמאי ושל בת זוגו (ב-2018 או ב-2019, לפי העניין) לא עולה על 340,000 ₪. תקף רק לגבי מי שיש בן/בת זוג.
 7. דוח שנתי למס הכנסה – הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, לפי העניין, אם הוא חייב בכך.
 8. דוחות תקופתיים למע"מ – העצמאי הגיש דוח, בהתאם לאחד מאלה:
  • עבור עוסק מורשה – הוא הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ לשנת 2020.
  • עבור עוסק פטור – הוא הגיש הצהרת עוסק פטור לשנת 2020 בצירוף הצהרה על גובה מחזור עסקאות לשנת 2020 כאמור לעיל.

על אף האמור לעיל, עצמאי לא יהיה זכאי אם קיימים לגביו סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והוא לא ניהל אותם.
 • פנקסיו לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

הגדרות:

הכנסה חייבת במס – הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין ("הוצאות מוכרות במס") ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון. כאשר 'ניכויים' – למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט.

מחזור עסקאות – סך כל המכירות של העסק לגבי כל עסקה, לרבות מס והיטלים והוצאות, ולמעט מס ערך מוסף על העסקה.

ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק – 'הכנסה חייבת מהעסק' (הגדרה בהמשך) לשנת 2018, ולגבי עוסק שהחל ב-2019 ההכנסה החייבת מהעסק לשנת 2019, כאשר ההכנסה הזו (לפי העניין) מחולקת במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד.

'הכנסה חייבת מהעסק' – הכנסה מיגיעה אישית (מעסק, ממשלח ד, מעסקה אקראית או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי), לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ואף תגמול על ימי שירות מילואים.

דוגמה

עובדת עצמאית בת 40, בעלת עסק מאז חודש מאי 2018. ההכנסה כשכירה הייתה על 40,000 ₪ ההכנסה מעסק הייתה 160,000 ₪, ההוצאות המוכרות שלה הם 70,000 ₪, היא קיבלה דמי לידה בסך 10,000 ₪. לפי נתוני מע"מ, בחודשים מרץ-אפריל 2019 מחזור העסקאות עמד על 20,000 ₪ לחודש ובעקבות הקורונה, העסק שלה נפגע וכעת המחזור שלה הוא 10,000 ₪ לחודש.

בעלה הרוויח 180,000 ₪ ברוטו בתור שכיר. היא הגישה דוח שנתי ל-2018 בחודש מרץ 2019 והגישה דוחות מע"מ לשנת 2020.

האם היא זכאית למענק? ובכן.. בדיקה לפי תנאי הזכאות:

 • היא עדיין עצמאית והייתה עצמאית ב-6 חודשים.
 • היא הייתה מעל 20 בשנת 2020.
 • ההכנסה החייבת מתחת ל-240 אלף: חישוב – 160000+40000+10000 (210,000 ₪) בניכוי 70,000 = 140,000 ₪.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק מעל 2 אלף ש"ח: חישוב – 160000+10000 בניכוי 100000 = 70,000. סכום זה חלקי 8 = 8,750 ₪.
 • מחזור העסקאות ירד ביותר מ-25%: חישוב – 25% ממחזור מרץ-אפריל 2019 הוא 10,000 ₪. אולם היא הרוויחה רק 20 אלף במרץ-אפריל 2020 כאשר אשתקד קיבלה 40 אלף.
 • הכנסת בני זוג עד התקרה 340 אלף ₪: חישוב 140,000 של העצמאית + 180000 של בן זוגה = 320,000 ₪.
 • דוח למס הכנסה – הוגש עבור 2018.
 • דוח למע"מ – הוגש עבור 2020.

לפיכך – היא עונה על כל תנאי הזכאות ולכן מגיע לה מענק סיוע לעצמאי.

סכום מענק סיוע לעצמאי

גובה מענק הסיוע לעצמאים מחושב לפי גובה ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק שלו (בשנת 2018 כזכור). החישוב נעשה כך:

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת ב-2018 (או 2019, לפני העניין)גובה מענק סיוע לעצמאים
עד 16,000 ₪65% * ההכנסה החודשית הממוצעת, ועד 6,000 ₪.
מעל 16,000 ₪ ועד 20,000 ₪6,000 ₪ בניכוי סכום העולה על 16,000 ₪ במכפלת 75%
מעל 20,000 ₪אין זכאות, כי ההכנסה מעל תנאי הזכאות ככתוב לעיל

דוגמאות

דוגמה 1:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 10,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 0.65 * 10,000 ₪ = 6,500 ₪, אבל מכיוון שזה מעל התקרה, גובה המענק הסופי יהיה 6,000 ₪.

דוגמה 2:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 18,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 6,000 ₪ בניכוי 1,500 ₪ (המכפלה של 2,000 ב-0.75), גובה המענק הסופי יהיה 4,500 ₪.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע לעצמאי?

על מנת לקבל מענק סיוע לעצמאי, יש להגיש תביעה אל רשות המסים.

לצורך הגשת תביעה אל רשות המיסים, יש להיכנס אל האזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה באמצעות מספר זהות וקוד אישי. למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר.

בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון.

את התביעה יש להגיש תוך 70 ימים החל מתאריך 02.04.2020, כלומר עד 11.06.2020. הוארך עד 01.07.2020.

לאחר הגשת התביעה על ידי עצמאי, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 10 ימים בלבד.

מועד קבלת המענק

אם נקבעה הזכאות של העובד העצמאי לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 10 ימים ממועד הזכאות אל חשבון הבנק של העצמאי שהיה מופיע אצל רשות המסים. ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה.

השגה וערעור

עובד עצמאי שחושב שמגיע לו לקבל את המענק אך הבקשה סורבה מטעמי קביעת הזכאות, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 30 יום מיום שנמסרה הקביעה.

במידה והעובד העצמאי לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש ערעור על החלטת רשות המסים בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום העסק.

מידע נוסף

 • אם המענק שולם ביתר, העובד העצמאי צריך להחזיר לרשות המסים את הכסף תוך 90 יום כולל ריבית והצמדה.
 • אם המענק שולם בחסר, רשות המסים תעביר את ההפרש ב-15 בפברואר לשנה העוקבת בתוספת ריבית והצמדה.
 • מענק סיוע לעצמאים לא נחשב הכנסה לעניין הבטחת הכנסה, קצבאות הביטוח הלאומי, דמי ביטוח לאומי, דמי מזונות, דמי ביטוח בריאות (מס בריאות), תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.
 • מענק סיוע לעצמאים כן נחשב הכנסה לעניין מס הכנסה.
 • מענק סיוע לעצמאים לא נחשב כחלק ממחזור עסקאות לעניין מס ערך מוסף.
 • מנהל רשות המסים עשוי לתקן ביוזמתו או ביוזמת העובד העצמאי את הקביעה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות.
 • זכות לקבל מענק סיוע לעצמאים אינו ניתן להעברה, שיעבוד או עיקול (למעט תשלום מזונות לפי פסק דין).
 • מענק זה לא ניתן לעיקול במשך 90 ימים מאז ששולם.
 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובד עצמאי – מדריך מקיף.
 • דמי אבטלה לעצמאים – איזה עובד עצמאי זכאי, מהם התנאים ומה גובה הסכום?
 • משיכת כספים של עובד עצמאי מפנסיה חובה במצב אבטלה (פיצויים לעצמאים)

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020
 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil