תפריט סגור

תגמולי מילואים 2020 – מי זכאי ומהו התשלום עבור שירות לחיילי מילואים

חיילי מילואים זכאים לקבל תשלום עבור שירות המילואים שלהם וזאת כפיצוי בכלל היעדרותם ממקום העבודה ושירות במילואים. בנוסף להכנסה זו, חיילי מילואים עשויים להיות זכאים להטבות מס שונות ולתשלומים נוספים.

כתבה זו מגיעה כחלק מהכתבות שלנו על זכויות עובדים והיא תסביר את כל מה שאתם חייבים לדעת אודות התקבול הניתן בגין שירות מילואים. כתבה זו ממוקדת לתשלום הניתן על ידי הביטוח הלאומי, עבור תקבולים אחרים, יהיו כתבות נוספות.

תגמול עבור חיילים בגין שירות מילואים

חיילי מילואים בישראל שנקראו לשירות מילואים, על פי צו מיוחד (צו 8), על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום זכאים לקבל תגמול על ידי הביטוח הלאומי בגלל היעדרותם ממקום העבודה. התשלום ניתן לעובדים אלו על פי תנאי זכאות שונים לפי הביטוח הלאומי.

נוסף לכך, גם נערים עובדים עד גיל 18 שנעדרו ממקום העבודה בעקבות השתתפות בשירות קדם צבאי זכאים לכך על פי אותם תנאים של חיילי מילואים.

בנוסף לכך, חיילי מילואים ששירותו מעל מספר ימים, זכאים לתשלום נוסף או תשלום מיוחד עבור שירות המילואים הניתן על ידי רשות המסים או על הגוף האחרי על תשלומי השכר בצה"ל, לפי העניין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לתגמול מילואים?

האוכלוסיה הבאה זכאית לקבל תגמול עבור שירות מילואים:

 • מי ששירת שירות מילואים פעיל או שירות חצי יומי או חד יומי.
 • מי שהיה באימון על פי חוק שירות העבודה בשעת חירום.
 • מי שנקרא על פי צו מילואים חריג כגון צו 8.
 • נעד עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך החינוך הקדם-צבאי.

חישוב ימי שירות שמגיעים למשרתי מילואים

על מנת לדעת כמה כסף זכאים לקבל משרתי מילואים, ראשית כל חובה לדעת כמה ימי שירות מגיע להם על פי הגדרת הביטוח הלאומי. ימי שירות המילואים לטובת חישוב התגמול, לא מחושבים בהכרח לפי ימי שירות בפועל, אלא באופן שיוסבר בחלק זה.

תקופת שירות המילואים בפועל יש לחלק ב-7 והשארית מחושבת באופן הבא:

ימי שירות מילואים בפועלימי שירות לחישוב התגמול
7 ימים (לא נותרה שארית)7 ימים
6 ימים7 ימים
5 ימים7 ימים
4 ימים5.2 ימים
3 ימים4.2 ימים
2 ימים2.8 ימים
1 יום1.4 יום

הערה: עבור שירות חצי יומי משולם מחצית התגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל בכפוף לאישור מיוחד מהצבא. משך השירות לא יעלה על 6 שעות לרבות זמן הנסיעות לשירות וחזרה.

דוגמה: מי ששירת 25 ימים, כמה יקבל? הנה החישוב –

 • יש לחלק ב-7 – יוצא 3 כפולות של 7 ושארית 4.
 • 3 כפול 7 = 21 ימים.
 • 4 ימי שירות = 5.2 ימי שירות לחישוב התגמול.
 • 21 ימים + 5.2 ימים = 26.2 ימים.
 • כלומר, מי ששירת 25 ימי מילואים בפועל, יקבל שכר עבור 26.2 ימי מילואים.

חישוב השכר היומי לטובת תשלום מילואים

לאחר שיחשבנו את מספר ימי השירות שמגיעים לעובד, כעת יש לחשב כמה כסף משלם הביטוח הלאומי לכל יום. החישוב מבוצע כך:

 • עובד שכיר, עובד עצמאי או עובד שכיר שהוא גם עצמאי – השכר היומי מחושב לפי השכר ברוטו ב-3 החודשים האחרונים לפני שירות המילואים חלקי 90. בשכר יילקחו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה מעבודה, תוספת יוקר מעבודה, דמי חופשה וכן דמי מילואים.
 • סטודנט הלומד השכלה גבוהה, מי שלא עובד או מי שעובד ושכרו מתחת לשכר מינימום – השכר היומי מחושב לפי 199.56 ₪ ליום (נכון לשנת 2020).
 • מי שהפסיק לעבוד ותוך 60 יום החל שירות מילואים – ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד, שכרו יחושב לפי 3 חודשים קודמים למועד הפסקת עבודה.
 • שכיר שעבד פחות מ-60 יום לפני תחילת שירות מילואים – השכר היומי יחושב על פי 3 החודשים שבהם ההכנסה הייתה הגבוהה ביותר ב-6 החודשים לפני מועד השירות.
 • מי שהחל שירות מילואים תוך 60 יום מיום שהחל שירות מילואים קודם – זכאי (אם זה לטובתו) לחישוב השכר היומי על בסיס 3 החודשים הקודמים שקדמו למועד השירות הקודם.
 • נער עובד המשתתף בחינוך קדם צבאי – זכאי לתשלום הענקה ליום לפי השכר ב-30 הימים האחרונים ב-3 החודשים לפני השירות וזאת חלקי 30.

גובה תשלום מילואים

כאמור לעיל, סכום תגמול עבור שירות מילואים הניתן על ידי הביטוח הלאומי מחושב לפי מספר ימי שירות לחישוב התקבול וזאת במכפלת השכר היומי המחושב לעיל. עובד עצמאי זכאי לתשלום נוסף שיפורט בהמשך.

בחישוב גובה התשלום, המוסד לביטוח הלאומי לוקח בחשבון את מינימום התגמול ומקסימום התגמול על פי האופן הבא (נתונים נכון ל-2019):

 • מינימום תגמול מילואים – מחושב על פי 68% מהסכום הבסיסי. כלומר – 5,987 ₪ לחודש או 199.56 ₪ ליום.
 • מקסימום תגמול מילואים – מחושב על פי 5 פעמים הסכום הבסיסי. כלומר – 44,020 ₪ לחודש או 1,467.33 ₪ ליום.
 • מינימום תשלום הענקה ליום לנער עובד – מחושב לפי 25% השכר הממוצע במשק חלקי 30. כלומר – 87.93 ₪ ליום.

חשוב לציין כי עובד שמבצע שירות מילואים מעבר לשעות העבודה או בימי המנוחה השבועית או בימי החופשה שלו, ישולמו לו גם שכר עבודה רגיל וגם תשלום מילואים.

לדוגמה:

אדם שירת 25 ימים (כמו בדוגמה הקודמת), כאשר שכרו היומי הוא 300 ₪. כמה דמי מילואים יקבל?

כזכור, לאדם זה מגיע 26.2 ימים, מכיוון ש-300 ₪ נמצא בטווח בין המינימום למקסימום אז זה הסכום היומי לחישוב. כלומר 26.2 * 300 = 7,860 ₪.

פיצוי לעובד עצמאי

עובד שהוא עצמאי (כדוגמת עוסק פטור או עוסק מורשה) המשרת בשירות מילואים, מדווח בביטוח לאומי כעצמאי ומשלם באופן סדיר דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות, יהיה זכאי לקבל תגמול מילואים מוגדל. ההוראה חלה גם אם העובד הוא גם עצמאי וגם שכיר.

התשלום המוגדל יחושב לפי תוספת של 25% על פי התגמול היומי המחושב לפי ה-3 החודשים האחרונים שקדמו לשירות. הפיצוי יהיה עד לגובה התגמול המקסימלי ככתוב לעיל.

במקרה שהכנסתו של עצמאי נמוכה מהתגמול המינימלי או שאין לו הכנסה, התגמול יחושב לפי התגמול המינימלי ככתוב לעיל.

איך להגיש תביעה לקבלת דמי מילואים?

במועד סיום שירות מילואים, קצינת הקישור תעביר למשרת אישור על תקופת שירות המילואים (טופס 3010) שבו מפורט, בין היתר, מועד תחילת השירות והסיום. ניתן גם למשוך את המידע באמצעות אתר המילואים.

על מנת לקבל את דמי המילואים (תגמול מילואים), יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי. ניתן להגיש תביעה אישית באופן ישיר או באמצעות המעסיק וזאת בהתאם לסטטוס של מסיים שירות המילואים.

1. תביעה באמצעות המעסיק

משרתי המילואים הבאים צריכים להגיש תביעה לתגמול מילואים באמצעות המעסיק:

 • עובד שכיר במשכורת (שכר חודשי) – כולל מי שעבד יום אחד בלבד ואז יצא למילואים או עובד חודשי שעובד כמה ימי עבודה בחודש.
 • עובד שכיר בשכר יומי או שעתי שעבד 75 ימי עבודה לפחות ב-3 החודשים שלפני תחילת שירות מילואים. במניין 75 הימים, יובאו במניין שבתות וחגים, ימי חופשה (בתשלום או לא בתשלום), ימי היעדרות בגלל תאונה או מחלה או ימי אבל.

אל המעסיק יש להביא אישור מצה"ל (טופס 3010) וזאת בתוספת מילוי טופס 501 (טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים).

חשוב לציין כי אם הביטוח הלאומי העביר אל המעסיק תשלום דמי מילואים גבוהים יותר ממה שהעביר המעסיק אל העובד, המעסיק יחויב להשלים את ההפרש אל העובד.

2. תביעה אישית באופן ישיר

משרתי המילואים הבאים צריכים להגיש את התביעה ישירות אל הביטוח הלאומי:

 • עובד שכיר בשכר יומי או שעתי שעבד פחות מ-75 ימי עבודה ב-3 החודשים לפני מועד תחילת שירות המילואים. במניין הימים יובאו שבתות וחגים, ימי חופשה (בתשלום או לא בתשלום), ימי היעדרות בגלל תאונה או מחלה או ימי אבל. עובד זה צריך לצרף לתביעה אישור המעסיק על תאריכי התחלה והפסקה של העבודה ועל מספר ימי עבודה, כמו כן יש לצרף אישורי שכר של 6 החודשים האחרונים.
 • עובד שכיר שהמעסיק נפטר, הוכרז פושט רגל, הוכרז פסול דין או ניתן נגדו צו קבלת נכסים.
 • עובד שכיר שהחברה שעבד בה הפסיקה לפעול, חדלה להתקיים או החלו לגביה תהליכי פירוק.
 • עובד שכיר שהיה בחופשה ללא תשלום מעל 60 ימים לפני מועד תחילת שירות מילואים.
 • מי שאינו עובד.
 • סטודנט להשכלה גבוהה. יצרף לתביעה צילום תעודת סטודנט או אישור לימודים ממוסד הלימודים.
 • מי שעובד אצל כמה מעסיקים וקיבל תגמול מהמעסיק העיקרי. יגיש תביעה אישית להשלמת התגמול לביטוח הלאומי, בצירוף 6 תלושי שכר אחרונים לפני שירות מילואים, מכל מקומות העבודה (כולל מעסיק עיקרי).
 • עובד עצמאי שלא קיבל את התשלום בתוך 3 שבועות מיום סיום שירות המילואים. התביעה משולמת בדרך כלל באופן אוטומטי, אך אם לא קיבל כאמור, יגיש תביעה אישית.
 • עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי. ראשית, העובד צריך לוודא שמעמדו בביטוח הלאומי הוא שכיר ועצמאי. לאחר מכן, אם שכרו כשכיר או כעצמאי נמוך מהתגמול המינימלי, יגיש את התביעה רק לאחר שווידא כי המעסיק קיבל את תגמולי המילואים. מי שלא מעוניין להמתין, יכול להגיש תביעה אישית שתחושב לו כעצמאי ורק לאחר הגשת התביעה של המעסיק, התגמול יחושב מחדש.

את התביעה האישית ניתן להגיש באופן הבא:

 • מילוי טופס 502 מקוון ללא צורך בכניסה לאתר – בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • מילוי טופס 502 אונליין באמצעות אתר שירות אישי – כולל המסמכים הרלוונטיים.
 • מילוי טופס 502 באופן ידני כולל צירוף המסמכים – הגשה באמצעות הדואר, הפקס, תיבת השירות או הגעה פיזית לסניף הקרוב למקום מגורים.

ניכויים מתשלום תגמולי מילואים

דמי מילואים מהווים הכנסה מחליפה שכר של העובד ולפיכך היא חייבת בכל ההוצאות כפי שהן חלות על השכר הרגיל.

עובד שכיר:

עובד עצמאי:

 • דמי ביטוח לאומי – לא ינוכו במקור, אלא ינוכו בהתחשבנות השנתית ממס הכנסה.
 • דמי ביטוח בריאות – כנ"ל.
 • מס הכנסה – תשלום על פי מדרגות מס הכנסה שיש לשלם באמצעות מקדמות מס הכנסה.
 • הפרשי תגמולי מילואים – אם דמי המילואים ששולמו לעובד נמוכים מהשומה, הביטוח הלאומי ישלם את ההפרש בתוספת ריבית והצמדה. כך גם להיפך, אם שולם מעל השומה, יש להחזיר בתוספת הצמדה וריבית.
 • הביטוח הלאומי מבצע ניכוי מס במקור.
 • פנסיה חובה לעצמאים – עובד עצמאי מחויב בתשלום לטובת החיסכון הפנסיוני שלו וזאת בעקבות פנסיה חובה.

מי שאינו עובד או סטודנט להשכלה גבוהה:

 • דמי ביטוח לאומי או בריאות – לא ינוכה במקור, אלא לאחר התחשבנות.

חוב בדמי ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי אינו מנכה חוב בדמי ביטוח כנגד תשלום דמי מילואים. רק המעסיק או משרת המילואים ביקש, יהיה ניתן לקזז.

משוחררים מצבא קבע

מי שהשתחרר משירות קבע והחל לשרת במילואים תוך 90 ימים, יהיה זכאי לתגמול מילואים על פי השכר שלו בקבע. התנאי הוא שהתחיל שירות ראשון תוך 60 יום מרגע השחרור ומסיום תקופת השירות הראשות ועד השני לא עברו 60 יום.

מקבלי קצבאות נוספות

 • מי שמקבל דמי אבטלה בתקופת שירות המילואים, יקבל תגמולי מילואים במקום זאת ועל פי שיעור דמי האבטלה. בזמן זה לא מנוכה ולא משולמים דמי אבטלה.
 • מי שזכאי לקבל דמי פגיעה, יבחר האם ברצונו לקבל דמי מילואים או דמי פגיעה.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה שלכם, אתם יכולים לערער ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים. 
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. תוכלו להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *