חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תגמול מילואים – מי זכאי ואיך מקבלים תשלום עבור שירות מילואים

חייל מילואים זכאי לקבל תשלום עבור שירות המילואים שלו (תגמול מילואים) וזאת כפיצוי בשל היעדרותו ממקום העבודה ושירותו במילואים. בנוסף להכנסה זו, חייל מילואים עשוי להיות זכאים להטבות מס שונות ולתשלומים נוספים.

מטרת הכתבה לספק הסבר על אודות התקבול הניתן בגין שירות מילואים.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.

תגמול עבור שירות מילואים

חייל מילואים בישראל שנקרא לשירות מילואים (כולל צו מיוחד (צו 8)) זכאי לקבל תגמול מילואים (מענק מילואים) על ידי הביטוח הלאומי בגלל היעדרותו ממקום העבודה. התשלום ניתן לעובד כאמור על פי תנאי זכאות של הביטוח הלאומי.

יש לציין כי תשלום על שירות מילואים ניתן גם אם ההכנסה של אותו עובד לא פחתה בשל השירות האמור. כלומר, אם אותו עובד גם עובד וגם משרת, אזי הוא יהיה זכאי גם להכנסה מעבודה וגם לתגמול זה.

זאת ועוד, גם נערים עובדים עד גיל 18 שנעדרו ממקום העבודה בעקבות השתתפות בשירות קדם צבאי זכאים לתקבול האמור על פי אותם תנאים של חיילי מילואים.

בנוסף לכך, חיילי מילואים ששירתו מעל מספר ימים, זכאים לתשלום נוסף או תשלום מיוחד עבור שירות המילואים הניתן על ידי רשות המסים או על הגוף האחראי על תשלומי השכר בצה"ל, לפי העניין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לתגמול מילואים?

אדם יהיה זכאי לקבל תגמול עבור שירות מילואים, אם הוא נמנה עם האוכלוסיה הבאה:

 • הוא שירת שירות מילואים פעיל (רגיל) או שירות חצי יומי או חד יומי.
 • הוא היה באימון על פי חוק שירות העבודה בשעת חירום.
 • הוא נקרא על פי צו מילואים חריג כגון צו 8.
 • הוא נעד עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי.

שירות חצי יומי, משמעו – שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 16:00 ושמשכו, לרבות זמני הנסיעה אל מקום השירות וממנו, אינו עולה על שש שעות באותו היום, בהתייצבות אחת, בהתאם לכללים ולהוראות שייקבעו בפקודות הצבא.

מי לא זכאי?

 • שוטר, סוהר, איש משמר הכנסת. במידה והם משרתים במילואים, יהיו זכאים לקבל תשלום ישירות ממשרד האוצר.

גובה תשלום מילואים

סכום תגמול מילואים (תשלום עבור שירות מילואים) הניתן על ידי הביטוח הלאומי מחושב לפי מספר ימי שירות לחישוב התקבול וזאת במכפלת התגמול היומי לפי השכר היומי של העובד (החישוב של 2 אלו מפורט בהמשך). עובד עצמאי זכאי לתשלום נוסף שמיפורט בהמשך.

תזכורת: עובד שמבצע שירות מילואים מעבר לשעות העבודה או בימי המנוחה השבועית או בימי החופשה שלו, ישולמו לו גם שכר עבודה רגיל וגם תשלום מילואים.

1. חישוב מספר ימי שירות למשרת מילואים

כדי לחשב את סכום התגמול, יש לחשב את מספר ימי השירות שבגינם ניתן תשלום. מספר ימי שירות המילואים לטובת חישוב התגמול, לא מחושבים בהכרח לפי ימי שירות בפועל, אלא באופן הכתוב כאן:

 • לגבי שירות רצוף של 7 ימי מילואים, או כמה תקופות של 7 ימים כל אחת – תגמול יומי על כל יום מילואים.
 • לגבי שירות רצוף של 6 ימי מילואים, או שארית לאחר חלוקה ב-7 והשארית היא 6 ימים – תגמול יומי בעד 7 ימים.
 • לגבי שירות רצוף של 1 עד 5 ימי מילואים, או שארית לאחר חלוקה ב-7 והשארית היא 1 עד 5 ימים בהתאמה – תגמול בעד סך הימים הנותרים במכפלה של 1.4.

במילים אחרות, להלן טבלה מסכמת את חישוב הימים:

מספר ימי שירות מילואיםמספר ימי שירות לחישוב התגמול
7 ימים או מכפלות של 77 ימים
6 ימים, או שארית 6 לאחר חישוב 7 ימים7 ימים
5 ימים, או שארית 5 לאחר חישוב 7 ימים7 ימים
4 ימים, או שארית 4 לאחר חישוב 7 ימים5.6 ימים
3 ימים, או שארית 3 לאחר חישוב 7 ימים4.2 ימים
2 ימים, או שארית 2 לאחר חישוב 7 ימים2.8 ימים
יום אחד, או שארית יום אחד לאחר חישוב 7 ימים1.4 יום
חישוב מספר ימי שירות לחישוב תגמול מילואים

דוגמה

אדם נקרא לשירות מילואים ושירת 25 ימים פעילים. כמה ימים לתשלום מגיעים לו?

להלן החישוב:

יש לחלק מספר הימים (25) ב-7. התוצאה היא 3 כפולות של 7 ימים (סה"כ 21 ימים) ושארית של 4 ימים.

 • עבור 21 ימים (3 כפולות של 7) – מגיע תגמול יומי לכל יום שירות, כלומר תגמול של 21 ימים לחישוב.
 • עבור שארית 4 ימי שירות – מגיע תגמול יומי של 1.4 לכל יום שירות, כלומר תגמול של 5.6 ימים לחישוב.
 • סך הכל – 26.6 ימים.

כלומר, מי ששירת 25 ימי מילואים בפועל, יקבל שכר עבור 26.6 ימי מילואים.

הערה: עבור שירות חצי יומי משולם מחצית התגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל בכפוף לאישור מיוחד מהצבא. משך השירות לא יעלה על 6 שעות לרבות זמן הנסיעות לשירות וחזרה.

2. חישוב תגמול יומי של מילואים

כדי לחשב את תגמול המילואים, חשוב גם לדעת מהו התגמול היומי לחישוב המילואים. החישוב נעשה לפי השכר או ההכנסה, כאמור בחלק זה:

 • עובד שכיר – סכום השכר החייב בדמי ביטוח לאומי ב-3 החודשים שהסתיימו לפני ה-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, חלקי 90.
 • עובד עצמאי – סכום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי ב-3 החודשים שהסתיימו לפני ה-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, במכפלת 1.25, חלקי 90.
 • עובד שכיר שהוא גם עצמאי – החישוב של 2 הסכומים המחושבים מקודם. התגמול המירבי שהוא זכאי, הוא לכל היותר התגמול המירבי של עובד עצמאי.

בחישוב השכר או ההכנסה כאמור מקודם, נלקחים בחשבון:

מקרים מיוחדים:

 • מי שלא צבר 3 חודשי עבודה כאמור, או ששכרו נמוך משכר המינימום – התגמול יחושב לפי גובה תגמול מילואים מזערי.
 • סטודנט הלומד השכלה גבוהה, מי שלא עובד, או מי שעובד ושכרו מתחת לשכר מינימום – התגמול מחושב לפי שכר המינימום.
 • מי שהפסיק לעבוד ותוך 60 יום החל שירות מילואים – ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד, שכרו יחושב לפי 3 חודשים קודמים למועד הפסקת עבודה.
 • שכיר שעבד פחות מ-60 יום לפני תחילת שירות מילואים – השכר היומי יחושב לפי 3 החודשים שבהם ההכנסה הייתה הגבוהה ביותר ב-6 החודשים לפני מועד השירות.
 • מי שהחל שירות מילואים תוך 60 יום מיום שהחל שירות מילואים קודם – זכאי (אם זה לטובתו) לחישוב השכר היומי על בסיס 3 החודשים הקודמים שקדמו למועד השירות הקודם.
 • נער עובד המשתתף בחינוך קדם צבאי – זכאי לתשלום הענקה ליום לפי השכר ב-30 הימים האחרונים ב-3 החודשים לפני השירות וזאת חלקי 30.
 • מקבל דמי פגיעה – סכום השכר או ההכנסה החייבים בדמי ביטוח לאומי ב-3 החודשים שהסתיימו לפני ה-1 בחודש שבו החל לקבל לראשונה דמי פגיעה אם הסכום גבוה מסכום ההכנסה או השכר במקרים מיוחדים לעיל, חלקי 90.
 • משוחרר משירות קבע – החישוב נעשה לפי השכר בקבע אם השתחרר משירות קבע והחל לשרת במילואים תוך 90 ימים. התנאי הוא שהתחיל שירות ראשון תוך 60 יום מרגע השחרור ומסיום תקופת השירות הראשון ועד השני לא עברו 60 יום.

בחישוב גובה התשלום, המוסד לביטוח הלאומי לוקח בחשבון את התגמול המירבי (תגמול יומי הגבוה ביותר) ואת התגמול המזערי (תגמול יומי נמוך ביותר) על פי האופן הבא:

 • תגמול מילואים מזערי – סכום השווה ל-68% במכפלת הסכום הבסיסי, חלקי 30. כלומר 199.56 ₪ ליום (5,987 ₪ לחודש).
 • תגמול מילואים מירבי – הסכום השווה ל-5 במכפלת הסכום הבסיסי, חלקי 30. כלומר 1,467.33 ₪ ליום (44,020 ₪ לחודש).

תגמול תשלום הענקה מזערי ליום לנער עובד – סכום השווה ל-25% השכר הממוצע במשק, חלקי 30.

מימוש הזכאות – איך לקבל דמי מילואים?

במועד סיום שירות מילואים, קצינת הקישור תעביר למשרת אישור על תקופת שירות המילואים (טופס 3010). הטופס כולל מידע ופירוט אודות השירות, ובפרט מועד תחילת השירות והסיום. ניתן גם לקבל את המידע באמצעות אתר המילואים.

על מנת לקבל את דמי המילואים (תגמול מילואים), יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי. ניתן להגיש תביעה אישית באופן ישיר או באמצעות המעסיק וזאת בהתאם לסטטוס של מסיים שירות המילואים.

1. תשלום באמצעות המעסיק

משרתי המילואים הבאים אינם צריכים להגיש תביעה אישית לתגמול מילואים, אלא צריכים להגיש באמצעות המעסיק שלהם:

 • עובד שכיר במשכורת (שכר חודשי) – כולל מי שעבד יום אחד בלבד ואז יצא למילואים או עובד חודשי שעובד כמה ימי עבודה בחודש.
 • עובד שכיר בשכר יומי או שעתי שעבד 75 ימי עבודה לפחות ב-3 החודשים שלפני תחילת שירות מילואים. במניין 75 הימים, יובאו במניין שבתות וחגים, ימי חופשה (בתשלום או לא בתשלום), ימי היעדרות בגלל תאונה או מחלה או ימי אבל.

אל המעסיק יש להביא:

 • אישור מצה"ל (טופס 3010).
 • יש למלא טופס 501 (טופס תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים).
 • אם העובד החל לעבוד אצל מעסיק חדש, אז יש להגיש תלושי שכר של 6 חודשים אחרונים של מעסיק קודם (על מנת לקבל תשלום מלא וחלק לפי השיעור המזערי).

העברת התשלום:

 • המעסיק צריך לשלם לעובד תשלום על חשבון התגמול בסכום השווה לשכר הרגיל אילו היה ממשיך לעבוד. המעסיק יכול לקבל החזר תשלום מהמוסד.
 • מועד התשלום הוא לכל המאוחר במועד שבו היה עובד מקבל שכר על עבודה, אם היה ממשיך לעבוד (כלומר, מועד תשלום השכר).
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר אל המעסיק את תגמול המילואים שהעובד זכאי להם בגין השירות.
 • המעסיק חייב להעביר אל העובד את יתרת התגמול (אם קיימת כזו), במידה והמוסד לביטוח לאומי העביר אל המעסיק תשלום דמי מילואים גבוהים יותר ממה שהעביר המעסיק אל העובד.
 • המעסיק צריך לנכות תשלומי חובה ככל שקיימים כמו מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ובריאות וכד'.

2. תשלום ישיר דרך הביטוח הלאומי

משרתי המילואים הבאים צריכים להגיש את התביעה ישירות אל הביטוח הלאומי כדי לקבל את התשלום:

 • עובד שכיר בשכר יומי או שעתי שעבד פחות מ-75 ימי עבודה ב-3 החודשים לפני מועד תחילת שירות המילואים. במניין הימים יובאו שבתות וחגים, ימי חופשה (בתשלום או לא בתשלום), ימי היעדרות בגלל תאונה או מחלה או ימי אבל. עובד זה צריך לצרף לתביעה אישור המעסיק על תאריכי התחלה והפסקה של העבודה ועל מספר ימי עבודה, כמו כן יש לצרף אישורי שכר של 6 החודשים האחרונים.
 • עובד שכיר שהמעסיק נפטר, הוכרז פושט רגל, הוכרז פסול דין או ניתן נגדו צו קבלת נכסים.
 • עובד שכיר שהמעסיק (תאגיד) שעבד בה הפסיק לפעול, חדל להתקיים או החלו לגביו תהליכי פירוק.
 • עובד שכיר שהיה בחופשה ללא תשלום מעל 60 ימים לפני מועד תחילת שירות מילואים.
 • מי שאינו עובד.
 • סטודנט להשכלה גבוהה. צריך לצף לתביעה צילום תעודת סטודנט או אישור לימודים ממוסד הלימודים.
 • מי שעובד אצל כמה מעסיקים וקיבל תגמול מהמעסיק העיקרי. צריך לצרף 6 תלושי שכר אחרונים לפני שירות מילואים, מכל מקומות העבודה (כולל מעסיק עיקרי).
 • עובד עצמאי שלא קיבל את התשלום בתוך 3 שבועות מיום סיום שירות המילואים. התביעה משולמת בדרך כלל באופן אוטומטי, אך אם לא קיבל כאמור, הוא יכול תביעה אישית.
 • עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי. ראשית, העובד צריך לוודא שמעמדו בביטוח הלאומי הוא שכיר ועצמאי. לאחר מכן, אם שכרו כשכיר או כעצמאי נמוך מהתגמול המזערי, הוא יכול את התביעה רק לאחר שווידא כי המעסיק קיבל את תגמולי המילואים. מי שלא מעוניין להמתין, יכול להגיש תביעה אישית שתחושב לו כעצמאי ורק לאחר הגשת התביעה של המעסיק, התגמול יחושב מחדש.
 • בכל מקרה אחר – כשקיימות נסיבות המצדיקות, להנחת דעתו של המוסד, כי התגמול ישולם במישרין על ידיו.

תביעה אישית ניתן להגיש באופן הבא:

 • מילוי טופס 502 מקוון – ניתן לבחור באחת השיטות: ללא צורך בכניסה לאתר, או באמצעות אזור אישי באתר המוסד.
 • מילוי טופס 502 באופן ידני – ניתן להגיש באמצעות הדואר, הפקס, תיבת השירות או הגעה פיזית לסניף הקרוב למקום מגורים.
 • יש לצרף מסמכים נוספים: אישור מצה"ל (טופס 3010) ואישורים כאמור מקודם, לפי המקרה של אותו אדם.

העברת התשלום:

 • התשלום מועבר ביום ישיר על ידי המוסד לביטוח לאומי אל האדם.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תשלום בעד שירות חצי יומי

אדם שהוא שירת שירות פעיל חצי יומי (שמ"פ), זכאי לקבל תשלום של מחצית מהסכום עבור יום מילואים רגיל.

פיצוי לעובד עצמאי

עובד שהוא עצמאי (כדוגמת עוסק פטור או עוסק מורשה) המשרת בשירות מילואים, מדווח בביטוח לאומי כעצמאי ומשלם באופן סדיר דמי ביטוח לאומי לעצמאי וכן דמי ביטוח בריאות לעצמאי, זכאי לקבל תגמול מילואים מוגדל. ההוראה חלה גם אם העובד הוא גם עצמאי וגם שכיר.

התשלום המוגדל יחושב לפי תוספת של 25% על פי התגמול היומי המחושב לפי ה-3 החודשים האחרונים שקדמו לשירות. הפיצוי יהיה עד לגובה התגמול המירבי ככתוב לעיל.

במקרה שהכנסתו של עצמאי נמוכה מהתגמול המזערי או שאין לו הכנסה, התגמול יחושב לפי התגמול המזערי ככתוב לעיל.

ניכויים מתשלום תגמולי מילואים

דמי מילואים מהווים הכנסה מחליפה שכר של העובד ולפיכך היא חייבת בכל ההוצאות כפי שהן חלות על השכר הרגיל.

עובד שכיר:

עובד עצמאי:

 • דמי ביטוח לאומי – לא ינוכו במקור, אלא ינוכו בהתחשבנות השנתית ממס הכנסה.
 • דמי ביטוח בריאות – לא ינוכו במקור, אלא ינוכו בהתחשבנות השנתית ממס הכנסה.
 • מס הכנסה – תשלום על פי מדרגות מס הכנסה שיש לשלם באמצעות מקדמות מס הכנסה.
 • הפרשי תגמולי מילואים – אם דמי המילואים ששולמו לעובד נמוכים מהשומה, הביטוח הלאומי ישלם את ההפרש בתוספת ריבית והצמדה. כך גם להיפך, אם שולם מעל השומה, יש להחזיר בתוספת הצמדה וריבית.
 • הביטוח הלאומי מבצע ניכוי מס במקור.
 • פנסיה חובה לעצמאים – עובד עצמאי מחויב בתשלום לטובת החיסכון הפנסיוני שלו וזאת בעקבות פנסיה חובה.

מי שאינו עובד או סטודנט להשכלה גבוהה:

 • דמי ביטוח לאומי או בריאות – לא ינוכה במקור, אלא לאחר התחשבנות.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה, ניתן לערער ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים. 
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. אפשר להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם.

מידע נוסף

 • אם חל פיצוי (תוספת יוקר) לאחר חודש שבתקופת רבע השנה (3 חודשים), אז ההכנסה בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות.
 • המוסד לביטוח לאומי לא מנכה חוב של עובד למוסד. הניכוי יעשה רק לפי בקשת המשרת במילואים או בקשת המעסיק.
 • מי שמקבל דמי אבטלה בתקופת שירות המילואים, יקבל תגמולי מילואים במקום זאת ועל פי שיעור דמי האבטלה. בזמן זה לא מנוכה ולא משולמים דמי אבטלה.
 • מי שזכאי לקבל דמי פגיעה, רשאי לבחור האם ברצונו לקבל דמי מילואים או דמי פגיעה.
 • דין דמי מילואים ששולמו על ידי המעסיק ודין תשלום על חשבון, הם כדין שכר עבודה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967
 • תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל"ח-1977

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil