חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) לצורך התמודדות עם משבר קורונה – מדריך

כדי לסייע לעסקים קטנים שהם עצמאים לצורך התמודדות עם קורונה, המדינה הרחיבה את התחולה של המענק הקודם והעניקה מענק סיוע לעצמאי פעימה שנייה. המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים.

הכתבה הזו מסבירה איך לקבל את המענק הנוסף.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) בלבד.

אפשר גם לעיין בעמוד על:
מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)
מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (פעימה חמישית)

מהו מענק סיוע נוסף לעצמאים (פעימה שנייה)?

מענק סיוע לעצמאים שהוא פעימה שנייה, הוא המענק המרחיב את המענק שניתן בתור פעימה ראשונה. כלומר, הוא כולל אוכלוסיית עובדים עצמאים נוספת, שלא היו זכאים למענק הסיוע הראשון מסיבות של תנאי הזכאות.

תנאי הזכאות החדשים, של המענק הנוכחי פשוטים יותר ומסייעים לעובדים עצמאים להיות זכאים לקבלת המענק החדש.

כזכור, עובדים עצמאים לא זכאים לקבל זכויות שונות כמו עובדים שכירים ובכלל זה דמי אבטלה. בנוסף לכך, אוכלוסיית העובדים העצמאים אינם מקבלים פיצויי פיטורים בעבודה, שכן הם עובדים אצלם בעסק של עצמם.

גובה המענק לעצמאים נקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת של העובד העצמאי לשנת 2018, ולגבי עצמאי שהחל לעסוק ב-2019, אז ההכנסה תחושב לגבי אותם חודשים שבהם עבד כך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי אשר עונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאים פעימה שנייה:

 1. ותק בתור עצמאי – יחיד תושב ישראל שעסק בעסק או במשלח יד במהלך 6 חודשים לפחות הקדמו לפני חודש אפריל 2020 (כלומר היה לו עסק פעיל מחודש אוקטובר 2019 ועד מרץ 2020 לפחות).
 2. גיל העצמאי – בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר (כלומר, נולד בשנת 1999 או לפני).
 3. מבחן הכנסותההכנסה החייבת במס שלו בשנת 2018 (או 2019 לגבי מי שפתח עסק בשנה זו או לגבי מי שפתח ב-2018 והיו לו הפסדים באותה שנה) לא עולה על 1,000,000 ₪. אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג.
 4. גובה הכנסותההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק של העצמאי בשנת 2018 (או 2019, לפי העניין) עולה על 714 ₪.
 5. מבחן מחזור עסקאותמחזור העסקאות בין התאריכים 01.03.2020 – 30.06.2020 נמוך ממחזור העסקאות 01.03.2019 – 30.06.2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. עצמאי שהחל לעבוד לאחר 01.03.2019 – מחזור בסיס שלו יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 4.
 6. דוח שנתי למס הכנסה – הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, לפי העניין, אם הוא חייב בכך.
 7. דוחות תקופתיים למע"מ – העצמאי הגיש דוח, בהתאם לאחד מאלה:
  • עבור עוסק מורשה – הוא הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ לשנת 2020.
  • עבור עוסק פטור – הוא הגיש הצהרת עוסק פטור לשנת 2020 בצירוף הצהרה על גובה מחזור עסקאות לשנת 2020 כאמור לעיל.

על אף האמור לעיל, עצמאי לא יהיה זכאי אם קיימים לגביו סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והוא לא ניהל אותם.
 • פנקסיו לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

הגדרות:

הכנסה חייבת במס – הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין ("הוצאות מוכרות במס") ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון. כאשר 'ניכויים' – למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט.

מחזור עסקאות – סך כל המכירות של העסק לגבי כל עסקה, לרבות מס והיטלים והוצאות, ולמעט מס ערך מוסף על העסקה.

ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק – 'הכנסה חייבת מהעסק' (הגדרה בהמשך) לשנת 2018, ולגבי עוסק שהחל ב-2019 או עוסק שפתח ב-2018 והיו לו הפסדים, אז ההכנסה החייבת מהעסק לשנת 2019 – כאשר ההכנסה הזו (לפי העניין) מחולקת במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד.

'הכנסה חייבת מהעסק' – הכנסה מיגיעה אישית (מעסק, ממשלח ד, מעסקה אקראית או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי), לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ואף תגמול על ימי שירות מילואים.

סכום מענק סיוע לעצמאי פעימה שנייה

גובה מענק הסיוע לעצמאים מחושב לפי גובה ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק שלו (בשנת 2018 כזכור). החישוב נעשה כך:

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת ב-2018 (או 2019, לפני העניין)גובה מענק סיוע לעצמאים
עד 40,000 ₪70% * ההכנסה החודשית הממוצעת, ועד 10,500 ₪.
מעל 40,000 ₪ ועד 83,333 ₪10,500 ₪ בניכוי סכום העולה על 40,000 ₪ במכפלת 17.3%
מעל 83,333 ₪אין זכאות, כי ההכנסה מעל תנאי הזכאות ככתוב לעיל

דוגמאות

דוגמה 1:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 30,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 0.7 * 30,000 ₪ = 21,000 ₪, אבל מכיוון שזה מעל התקרה, גובה המענק הסופי יהיה 10,500 ₪.

דוגמה 2:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 60,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 10,500 ₪ בניכוי 3,460 ₪ (המכפלה של 20,000 ב-0.173), גובה המענק הסופי יהיה 7,040 ₪.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע לעצמאי?

על מנת לקבל מענק סיוע לעצמאי במסגרת פעימה נוספת, יש להגיש תביעה אל רשות המסים. אפשר לעשות זאת באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה על ידי הזנת מספר זהות וקוד אישי. למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר.

בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון.

את התביעה יש להגיש תוך 70 ימים החל מתאריך 03.05.2020, כלומר עד 12.07.2020. רשות המסים דחתה, יש להגיש החל מ-05.05.2020 בשעות הערב, ועד 14.07.2020. הוארך שוב עד לתאריך 07.08.2020.

לאחר הגשת התביעה על ידי עצמאי, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 5 ימים בלבד.

מועד קבלת המענק

אם נקבעה הזכאות של העובד העצמאי לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 5 ימים ממועד הזכאות אל חשבון הבנק של העצמאי שהיה מופיע אצל רשות המסים. ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה.

השגה וערעור

עובד עצמאי שחושב שמגיע לו לקבל את המענק אך הבקשה סורבה מטעמי קביעת הזכאות, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 30 יום מיום שנמסרה הקביעה.

במידה והעובד העצמאי לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש ערעור על החלטת רשות המסים בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום העסק.

הרחבות נוספות

עצמאי עשוי להיות זכאי לקבל תוספת לעסק קטן, בנוסף למענק הכתוב לעיל ומבלי קשר לזכאות כאמור לעיל.

מידע נוסף

 • אם המענק שולם ביתר, העובד העצמאי צריך להחזיר לרשות המסים את הכסף תוך 90 יום כולל ריבית והצמדה.
 • אם המענק שולם בחסר, רשות המסים תעביר את ההפרש ב-15 בפברואר לשנה העוקבת בתוספת ריבית והצמדה.
 • מענק סיוע לעצמאים לא נחשב הכנסה לעניין הבטחת הכנסה, קצבאות הביטוח הלאומי, דמי ביטוח לאומי, דמי מזונות, דמי ביטוח בריאות (מס בריאות), תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.
 • מענק סיוע לעצמאים כן נחשב הכנסה לעניין מס הכנסה.
 • מענק סיוע לעצמאים לא נחשב כחלק ממחזור עסקאות לעניין מס ערך מוסף.
 • מנהל רשות המסים עשוי לתקן ביוזמתו או ביוזמת העובד העצמאי את הקביעה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות.
 • זכות לקבל מענק סיוע לעצמאים אינו ניתן להעברה, שיעבוד או עיקול (למעט תשלום מזונות לפי פסק דין).
 • מענק זה לא ניתן לעיקול במשך 90 ימים מאז ששולם.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020
 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil