חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משיכת כספים של עובד עצמאי מפנסיה חובה במצב אבטלה (פיצויים לעצמאים)

עובד עצמאי שהפקיד כספים לפנסיה חובה ונמצא במצב אבטלה, רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים שיכולים לשמש בתור "כספי פיצויים". מדובר על כספים שעשויים לשמש בתור פיצויי פיטורים או דמי אבטלה, כנהוג אצל עובד שכיר.

העובד יכול למשוך את הכספים בפטור ממס עד התקרות הקבועות בהוראות החוק ובהתאם להליך הגשת בקשה למשיכתם. מטרת הכתבה להסביר את הזכאות המלאה שבכך.

מצב אבטלה ומשיכת כספים

החל משנת 2017 קיים בישראל חוק המחייב הפקדת כספים לפנסיה חובה לעובד עצמאי בדומה לחובת הפקדה החלה על עובד שכיר בישראל. מדובר על חיסכון פנסיוני ארוך טווח המאפשר לעובד לקבל קצבת פנסיה חודשית לאחר גיל הפרישה, וכן קצבת נכות או קצבת שאירים במקרים של אובדן כושר עבודה או מות החוסך, בהתאמה.

בשונה מעובד שכיר, עובד עצמאי אינו זכאי לקבל דמי אבטלה בהתאם להוראות וחוקים לעניין המוסד לביטוח לאומי, ואף אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים על ידי מעסיק (שכן הוא מועסק על ידי עצמו). לפיכך הממשלה החליטה על סיוע וחיסכון לעצמאים על ידי חקיקת אותו חוק והחלת חובת הפקדה לכל עובד עצמאי.

מצב בו עובד עצמאי חדל מלעשות את משלח ידו או סגר את עסקו, הוא מצב אבטלה המזכה אותו במשיכת כספים מפנסיה חובה. גובה משיכת הכספים משתנה בהתאם לחישוב בהמשך, אך לרוב מדובר על חלק מסויים של בערך שליש מהכספים שבקופת הגמל (ממש דומה לפיצויי פיטורים אצל עובד שכיר) או לפי תקרת הפיצויים.

חשוב לציין כי התנאים והמועדים למשיכת כספי הפיצויים לעצמאים (כספים מהפנסיה במצב אבטלה) כפופה לתקנות שעדיין לא פורסמו. כך שבפועל, עובד עצמאי כיום לא יכול למשוך עד לפרסום התקנות. התקנות יכולות להיות מאושרות על ידי שר העבודה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. עם זאת, מומלץ לוודא מול החברה המנהלת, אם יש תנאים מסויימים בהם אפשר למשוך את הכספים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי שהפקיד כספים לפנסיה חובה, יכול למשוך את כספים מתוך מרכיב חיסכון למצב אבטלה אם הוא עונה על 2 התנאים הבאים:

 1. מקרה המזכה במשיכת כספים – אחד או יותר מאלה:
  • העובד העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו, או הוא סגר את עסקו.
  • העובד העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה (= הכנסה של עסק או חקלאות ואדמה).
 2. תקופת הפקדה מינימלית – לפחות שנתיים (24 חודשים) מתוך 3 שנות מס הקדמו למועד המשיכה.

הערה: הפסקה זמנית בתור עצמאי אינה נחשבת סגירת עסק או הפסקה במשלח יחד.

על אף האמור לעיל, עד התקופה 31.12.2021, חלים תנאי הזכאות הבאים:

עובד עצמאי, עמית בקופת גמל, רשאי למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי ומקופת גמל לתגמולים, אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:

 1. הפקדות – התקיים תנאי אחד מבין הבאים:
  • העמית העצמאי הפקיד לקופת גמל לקצבה, תשלומים על 24 חודשים לפחות או על 8 רבעונים לפחות, החל משנת 2017 ואילך, מתוך 3 שנות המס שקדמו למועד המשיכה, לרבות הפקדה למפרע באותה שנת מס.
  • העמית העצמאי הפקיד לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים, בתור עובד עצמאי, תשלומים על 24 חודשים לפחות או על 8 רבעונים לפחות, לפני שנת 2017, מתוך 4 שנות המס שקדמו למועד המשיכה, לרבות הפקדה למפרע באותה שנת מס.
 2. משיכת הכספים היא ב-3 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, ולמי שהגיע לגיל הפרישה – תשלום אחד.
 3. במועד המשיכה, חלפו לפחות 26 חודשים ממועד המשיכה הקודמת של כספים מתאריך 04.02.2021, אם הייתה משיכה קודמת כמובן.
 4. סכום המשיכה מכלל קופות הגמל, בתוספת סכומים הנמשכים לפי התקנות בקופות גמל אחרות, לא יכול להעלות על התקרה של נקודות 2.2 לגבי כספים שהופקדו החל משנת 2017, או נקודה 2 לגבי כספים שהופקדו לפני 2017 (כאמור בחלק "גובה כספים שניתן למשוך" בכתבה זו).
 5. אם לא עומדים לעובד העצמאי כספים במרכיב החיסכון בקופת גמל אחרת העולים, בתוספת הסכומים הקיימים לזכותו במרכיב החיסכון בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, על התקרה של תקרת פיצויים פטורים, תתאפשר משיכה ממרכיב התגמולים עד לסכום התקרה האמורה.
 6. העמית-עצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו או סגר את העסק שלו, או שהוא הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה.
 7. לפי הגדרת "עמית-עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו" בהמשך – אם העוסק העצמאי נסגר בשל הגבלות נגיף הקורונה, סכום המשיכה המירבי הוא 7500 ₪ במכפלת מספר החודשים בהם העוסק היה סגור.
 8. היתרה הצבורה שממנה מבקש העמית-עצמאי לבצע את המשיכה לא הומרה לקצבה.
 9. העמית-עצמאי לא העביר כספים ממרכיב החיסכון לקופת גמל אחרת, בלא שהעביר את כל הכספים שבמרכיב התגמולים.
 10. העמית-עצמאי לא העביר כספים ממרכיב התגמולים לקופת גמל אחרת, בלא שהעביר את כל הכספים שבמרכיב החיסכון.

הגדרות:

 • עמית-עצמאי שחדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו – עמית-עצמאי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  1. מתקיימים לגביו כל אלה:
   • העמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, לפי העניין, וניתן לו אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי תיק העוסק שלו מסווג כתיק לא פעיל.
   • העסק של העמית-עצמאי לא הועבר לקרוב כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודת מס הכנסה; לעניין זה, "העברה לקרוב" – לרבות פתיחת עסק זהה על שם קרוב כאמור.
  2. הוא סגר את עסקו לציבור בשל הגבלות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, לתקופה מצטברת של חודש לפחות במהלך שנת 2020 או 2021.

גובה כספים שניתן למשוך במצב אבטלה

לגבי כספים שהופקדו החל משנת 2017 ואילך – עובד עצמאי יכול למשוך כספים כאמור בתנאי הזכאות לפי הסכום הגבוה מבין 2 אלו:

 1. סכום השווה ל-3 פעמים שכר מינימום במשק, ובתנאי שלא נמשכו כספים אלו יותר מפעמיים.
 2. הסכום הנמוך מבין אלו:
  1. הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה – הסכום הוא שליש (1/3) מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה או לפי תקרת פיצויים פטורים, הסכום הנמוך מבינהם.
  2. תקרת פיצויים פטורים – במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת גמל לקצבה בתור עמית עצמאי, או במכפלת מספר השנים שהפריש החל משנת המס שלאחר השנה שמשך כספים, לפי הנמוך.

לגבי כספים שהופקדו לפני שנת 2017 – עובד עצמאי יכול למשוך כספים כאמור בתנאי הזכאות לפי הסכום הנמוך מבין 2 אלו:

 1. שליש הסכום הצבור בקופת הגמל – 1/3 מהסכום הצבור בקופת הגמל נכון ל-01.01.2017.
 2. תקרת פיצויים פטורים – במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת גמל (לקצבה או לתגמולים) בתור עמית עצמאי לפני 2017, או במכפלת מספר השנים שהפריש לפני 2017 והחל משנת המס שלאחר השנה שמשך כספים, לפי הנמוך.

הערה: אם העובד העצמאי משך כספים בעבר, הוא יוכל למשוך שוב כספים לאחר תקופת אכשרה בת 3 שנים ובתנאי שהחישוב כאמור לעיל יחושב רק לגבי התקופה החדשה. כלומר, כספים שנותרו לאחר משיכת מצב אבטלה, לא ייחשבו בתור כספי חיסכון לחישוב משיכת כספים חדשה.

לדוגמה:

עובד עצמאי הפקיד 30,000 ₪ לפנסיה חובה, לאחר תום 3 שנים ממועד ההפקדה הוא נכנס למצב אבטלה. כמה יוכל למשוך כספים?

הסכום הגבוה מבין:

 1. 3 פעמים שכר מינימום = 5,300 * 3 = 15,900 ₪.
 2. הסכום הנמוך מבין:
  1. 1/3 מהכספים = 30,000 * 1/3 = 10,000 ₪.
  2. 14,340 ₪ * 3 שנות מס = 43,020 ₪.

לפיכך, הסכום הגבוה מבין 1 או 2 הוא 15,900 ₪ וזה הסכום שהעובד העצמאי יוכל למשוך.

פטור ממס הכנסה על משיכת כספים

מס הכנסה מעניק פטור מתשלום המס לפי הסכום הנמוך מבין אלו:

 • הסכום שמותר למשוך לפי הוראות הכתובות מקודם – בתת כותרת קודמת (לעיל).
 • תקרת פיצויים פטורים (14,340 ₪ ב-2021) – במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת הגמל בתור עמית עצמאי, או מספר השנים שהפריש החל משנת המס שלאחר השנה שמשך כספים. כל זאת, לאחר ניכוי סכומים שנמשכו בפטור ממס (פיצויי פיטורים אחרים או סכומים אחרים בעת פרישה).

למשל ובהמשך לדוגמה הכתובה מקודם:

הסכום שהעובד יוכל למשוך הוא 15,900 ₪ לפי הוראות קודמות. האם יש חובת תשלום מס על סכום זה?

גובה הפטור ממס הוא על הסכום הנמוך מבין אלו:

 • 15,900 ₪ כפי שחושב מקודם.
 • 14,340 ₪ במכפלת 3 שנים = 43,020 ₪.

לפיכך – הסכום הנמוך הוא 15,900 ₪ וזה סכום שהוא פטור ממס.

אופן קבלת הכספים

קבלת כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של העובד העצמאי נעשית בתור קצבה חודשית בת 3 חודשים (כלומר, 3 תשלומים). יחד עם זאת, עמית עצמאי שהגיע לגיל הפרישה – יהיה זכאי לתשלום אחד.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה למשיכת כספי מצב אבטלה

עובד עצמאי שמעוניין למשוך את כספים בגלל מצב אבטלה, צריך למלא טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל על ידי פניה אל החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. לרוב, אפשר למצוא את הטפסים באתר האינטרנט של החברה או אפילו להגיש בקשה למשיכת הכספים ישירות דרך אתר האינטרנט שלה.

לטופס הבקשה הזה, על העובד העצמאי להמציא אישור על סגירת עסק או משלח יד, או שאין לו הכנסות עצמאיות לאחר שהגיע לגיל הפרישה. מסמכים אלו יכולים להיות אישור רשמי על סגירת תיק מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מרשות המסים או מס הכנסה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016
 • הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה), תשפ"א-2021

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil