משיכת כספים של עובד עצמאי מפנסיה חובה במצב אבטלה ("פיצויים לעצמאים")

עובד עצמאי שהפקיד כספים לפנסיה חובה ונמצא במצב אבטלה, רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים שיכולים לשמש בתור "כספי פיצויים". מדובר על כספים שעשויים לשמש בתור פיצויי פיטורים או דמי אבטלה, כנהוג אצל עובד שכיר.

העובד יכול למשוך את הכספים בפטור ממס עד התקרות הקבועות בהוראות החוק ובהתאם להליך הגשת בקשה למשיכתם. מטרת הכתבה להסביר את הזכאות המלאה שבכך.

מצב אבטלה ומשיכת כספים

החל משנת 2017 קיים בישראל חוק המחייב הפקדת כספים לפנסיה חובה לעובד עצמאי בדומה לחובת הפקדה החלה על עובד שכיר בישראל. מדובר על חיסכון פנסיוני ארוך טווח המאפשר לעובד לקבל קצבת פנסיה חודשית לאחר גיל הפרישה, וכן קצבת נכות או קצבת שאירים במקרים של אובדן כושר עבודה או מות החוסך, בהתאמה.

בשונה מעובד שכיר, עובד עצמאי אינו זכאי לקבל דמי אבטלה בהתאם להוראות וחוקים לעניין המוסד לביטוח לאומי, ואף אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים על ידי מעסיק (שכן הוא מועסק על ידי עצמו). לפיכך הממשלה החליטה על סיוע וחיסכון לעצמאים על ידי חקיקת אותו חוק והחלת חובת הפקדה לכל עובד עצמאי.

מצב בו עובד עצמאי חדל מלעשות את משלח ידו או סגר את עסקו, הוא מצב אבטלה המזכה אותו במשיכת כספים מפנסיה חובה. גובה משיכת הכספים משתנה בהתאם לחישוב בהמשך, אך לרוב מדובר על חלק מסויים של בערך שליש מהכספים שבקופת הגמל (ממש דומה לפיצויי פיטורים אצל עובד שכיר) או לפי תקרת הפיצויים.

חשוב לציין כי התנאים והמועדים למשיכת כספי הפיצויים לעצמאים (כספים מהפנסיה במצב אבטלה) כפופה לתקנות שעדיין לא פורסמו. כך שבפועל, עובד עצמאי כיום לא יכול למשוך עד לפרסום התקנות. התקנות יכולות להיות מאושרות על ידי שר העבודה ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. עם זאת, מומלץ לוודא מול החברה המנהלת, אם יש תנאים מסויימים בהם אפשר למשוך את הכספים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי שהפקיד כספים לפנסיה חובה, יכול למשוך את כספים מתוך מרכיב חיסכון למצב אבטלה אם הוא עונה על 2 התנאים הבאים:

 1. מקרה המזכה במשיכת כספים – אחד או יותר מאלה:
  • העובד העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו, או הוא סגר את עסקו.
  • העובד העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה (= הכנסה של עסק או חקלאות ואדמה).
 2. תקופת הפקדה מינימלית – לפחות שנתיים (24 חודשים) מתוך 3 שנות מס הקדמו למועד המשיכה.

הערה: הפסקה זמנית בתור עצמאי אינה נחשבת סגירת עסק או הפסקה במשלח יחד.

על אף האמור לעיל, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת תקנון הכוללת תנאי זכאות שונים מעט, כפי שיפורטו בהמשך. אולם תקנות אלו טרם אושרו.

גובה כספים שניתן למשוך במצב אבטלה

לגבי כספים שהופקדו לאחר 2017 – עובד עצמאי יכול למשוך כספים כאמור בתנאי הזכאות לפי הסכום הגבוה מבין 2 אלו:

 1. סכום השווה ל-3 פעמים שכר מינימום במשק, ובתנאי שלא נמשכו כספים אלו יותר מפעמיים.
 2. הסכום הנמוך מבין אלו:
  • הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה – הסכום הוא שליש (1/3) מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה או 12,420 ₪ (תקרת פיצויים פטורים), הסכום הנמוך מבינהם.
  • תקרת פיצויים פטורים (12,420 ₪ ב-2020) – במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת הגמל בתור עמית עצמאי, או מספר השנים שהפריש החל משנת המס שלאחר השנה שמשך כספים.

לגבי כספים שהופקדו לפני 2017 – כמו לעיל, אך יש להוריד את סעיף 1 (סכום 3 פעמים שכר ממוצע) ולהישאר עם סעיף 2 בלבד. בנוסף, בלבד שהוא הפקיד לפחות שנתיים מתוך 4 השנים שקדמו לשנת 2017.

הערה: אם העובד העצמאי משך כספים בעבר, הוא יוכל למשוך שוב כספים לאחר תקופת אכשרה בת 3 שנים ובתנאי שהחישוב כאמור לעיל יחושב רק לגבי התקופה החדשה. כלומר, כספים שנותרו לאחר משיכת מצב אבטלה, לא ייחשבו בתור כספי חיסכון לחישוב משיכת כספים חדשה.

לדוגמה:

עובד עצמאי הפקיד 30,000 ₪ לפנסיה חובה, לאחר תום 3 שנים ממועד ההפקדה הוא נכנס למצב אבטלה. כמה יוכל למשוך כספים?

הסכום הגבוה מבין:

 1. 3 פעמים שכר מינימום = 5,300 * 3 = 15,900 ₪.
 2. הסכום הנמוך מבין:
  1. 1/3 מהכספים = 30,000 * 1/3 = 10,000 ₪.
  2. 14,420 ₪ * 3 שנות מס = 43,260 ₪.

לפיכך, הסכום הגבוה מבין 1 או 2 הוא 15,900 ₪ וזה הסכום שהעובד העצמאי יוכל למשוך.

פטור ממס הכנסה על משיכת כספים

מס הכנסה מעניק פטור מתשלום המס לפי הסכום הנמוך מבין אלו:

 • הסכום שמותר למשוך לפי הוראות הכתובות מקודם – בתת כותרת קודמת (לעיל).
 • תקרת פיצויים פטורים (14,420 ₪ ב-2020) – במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת הגמל בתור עמית עצמאי, או מספר השנים שהפריש החל משנת המס שלאחר השנה שמשך כספים. כל זאת, לאחר ניכוי סכומים שנמשכו בפטור ממס (פיצויי פיטורים אחרים או סכומים אחרים בעת פרישה).

למשל ובהמשך לדוגמה הכתובה מקודם:

הסכום שהעובד יוכל למשוך הוא 15,900 ₪ לפי הוראות קודמות. האם יש חובת תשלום מס על סכום זה?

גובה הפטור ממס הוא על הסכום הנמוך מבין אלו:

 • 15,900 ₪ כפי שחושב מקודם.
 • 14,420 ₪ במכפלת 3 שנים = 43,260 ₪.

לפיכך – הסכום הנמוך הוא 15,900 ₪ וזה סכום שהוא פטור ממס.

אופן קבלת הכספים

קבלת כספים מתוך החיסכון הפנסיוני של העובד העצמאי נעשית בתור קצבה חודשית בת 3 חודשים (כלומר, 3 תשלומים). יחד עם זאת, עמית עצמאי שהגיע לגיל הפרישה – יהיה זכאי לתשלום אחד.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה למשיכת כספי מצב אבטלה

עובד עצמאי שמעוניין למשוך את כספים בגלל מצב אבטלה, צריך למלא טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל על ידי פניה אל החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. לרוב, אפשר למצוא את הטפסים באתר האינטרנט של החברה או אפילו להגיש בקשה למשיכת הכספים ישירות דרך אתר האינטרנט שלה.

לטופס הבקשה הזה, על העובד העצמאי להמציא אישור על סגירת עסק או משלח יד, או שאין לו הכנסות עצמאיות לאחר שהגיע לגיל הפרישה. מסמכים אלו יכולים להיות אישור רשמי על סגירת תיק מהמוסד לביטוח לאומי ו/או מרשות המסים או מס הכנסה.

הרחבות נוספות

בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (טיוטה בלבד) על העמית העצמאי שמעוניין למשוך כספים צריך לעמוד בכמה תנאים והם:

 • הפקדה של 24 תשלומים רצופים או 8 תשלומים רבועניים לחיסכון פנסיוני (מתוך 36 להפקדות לאחר 2017 או מתוך 48 להפקדות לפני 2017).
 • לעמית אין כספים נוספים בסכום העולה על גובה משיכת כספים בקופות גמל אחרות.
 • העמית לא משך יותר מפעם אחת במצב אבטלה בכל קופות הגמל. אולם, רשאי יותר מ-2 משיכות לגבי עסקים שלו שסווגו בתור סגורים.
 • העסק של העמית מוגדר לא פעיל.
 • העמית לא מקבל קצבה מכוח יתרת הזכאות הצבורה שהוא זכאי לה.
 • העמית לא העביר כספים ממרכיב חיסכון או ממרכיב אבטלה, לקופת גמל אחרת, ללא שהעביר את כל הכספים ממרכיב אבטלה או מרכיב חיסכון, בהתאמה.

שוב – אלו הן הוראות בגדר של טיוטה וטרם אושרו.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016
 • הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

  קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

  כתוב/כתבי תגובה