חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (פעימה חמישית)

כדי לסייע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לצורך התמודדות עם קורונה, המדינה הרחיבה שוב את מענק פעימה שנייה וזו כבר פעימה חמישית. המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים.

הכתבה הזו מסבירה איך לקבל את המענק הנוסף.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ("פעימה חמישית" במספר) בלבד.

אפשר גם לעיין בעמוד על:
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה (פעימה שנייה)

מהו מענק סיוע נוסף לעצמאים (פעימה חמישית)?

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים שהוא פעימה חמישית, הוא עוד מענק שמרחיב את המענק שניתן בתור פעימה ראשונה (לעצמאים), פעימה שנייה (לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), פעימה שלישית (הוצאות קבועות) ופעימה רביעית (מענק למעסיק).

כלומר, הוא כולל אוכלוסיית עובדים עצמאים ואוכלוסיית לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, כאילו שגם לא היו זכאים למענקים עקב תנאי הזכאות.

מבין הסיבות למענק נוסף זה, הוא שציבור העצמאים ושכירים בעלי שליטה לא זכאים לקבל זכויות שונות כמו עובדים שכירים ובכלל זה דמי אבטלה. בנוסף לכך, אוכלוסיית העובדים העצמאים אינם מקבלים פיצויי פיטורים בעבודה, שכן הם עובדים אצלם בעסק של עצמם.

גובה המענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה נקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת של העובד העצמאי לשנת 2018, ולגבי עצמאי שהחל לעסוק ב-2019, אז ההכנסה תחושב לגבי אותם חודשים שבהם עבד כך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים אשר עונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל מענק סיוע פעימה חמישית, לגבי כל תקופת זכאות כאמור בהמשך:

1. לגבי עובד עצמאי:

 1. ותק עצמאי – יחיד תושב ישראל אשר עסק בעסק או במשלח יד לפני שנת 2020 וגם במהלך 6 חודשים לפחות הקדמו לפני חודש אפריל 2020 (כלומר אוקטובר 2019 – מרץ 2019 לפחות).
 2. מבחן הכנסותההכנסה החייבת במס שלו בשנת 2018 או 2019, ולגבי עצמאי בעל עסק חדש אם ההכנסה החייבת במס ב-2019 – לא עולה על 651,600 ₪. אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג.
 3. גיל העצמאי – בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר (כלומר, נולד בשנת 1999 או לפני).
 4. גובה הכנסותההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק של העצמאי עולה על 714 ₪.
 5. מבחן מחזור עסקאותמחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות באותם חודשים בשנת 2019 (מחזור בסיס) ב-40% לפחות. עצמאי בעל עסק חדש (שהחל לעסוק ב-2019) לאחר מחזור הבסיס – מחזור העסקאות שלו יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2.
 6. דוח שנתי למס הכנסה – הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, ולגבי בעל עסק חדש הגיש עבור 2019, וזאת לפני מועד הגשת התביעה למענק, והכל אם הוא חייב בכך.
 7. דוחות תקופתיים למע"מ – העצמאי הגיש דוח, בהתאם לאחד מאלה:
  • עבור עוסק מורשה – הוא הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ בתקופת הזכאות וגם בתקופת הבסיס.
  • עבור עוסק פטור – הוא הגיש הצהרת עוסק פטור לשנת 2020 בצירוף הצהרה על גובה מחזור עסקאות לשנת 2020 כאמור לעיל.

על אף האמור לעיל, עצמאי לא יהיה זכאי אם קיימים לגביו סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והוא לא ניהל אותם.
 • פנקסיו לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

לגבי עובד שכיר בעל שליטה בחברת מעטים:

 1. ותק שכר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל אשר היה בעל שליטה בחברת מעטים (אשר עסקה בעסק או במשלח יד לפני 2020) והחזיק מניות בחברה, ושולמה לו הכנסת עבודה מחברת המעטים במהלך 6 חודשים לפחות הקדמו לפני חודש אפריל 2020 (כלומר אוקטובר 2019 – מרץ 2019 לפחות).
 2. מבחן הכנסות – ההכנסה החייבת במס שלו בשנת 2018 או 2019 בצירוף ההכנסה החייבת של חברת המעטים לפי החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין בקבלת זכויות לרווחים (או 2019 לגבי חברת מעטים שנפתחה בשנה זו) לא עולה על 651,600 ₪. אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג.
 3. גיל השכיר בעל שליטה – בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר (כלומר, נולד בשנת 1999 או לפני).
 4. גובה הכנסות – הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 714 ₪.
 5. מבחן מחזור עסקאות – מחזור העסקאות של חברת המעטים בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות באותם חודשים בשנת 2019 (מחזור בסיס) ב-40% לפחות. חברה שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד לאחר מחזור הבסיס – מחזור העסקאות יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2.
 6. דוח שנתי למס הכנסה – החברה הגישה דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, לפי העניין, והוא הגיש דוח אישי למס הכנסה.
 7. דוחות תקופתיים למע"מ – החברה כאמור הגישה דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיה למע"מ בתקופת הזכאות וגם בתקופת הבסיס.
 8. מבוטח בעל שליטה בביטוח לאומי – לפי הדיווחים החודשיים למוסד לביטוח לאומי, הוא היה מבוטח בעל שליטה בתקופת הזכאות וגם במהלך התקופה הקובעת (01.10.2019 עד 31.03.2020), וגם לא היה זכאי לדמי אבטלה או למקדמה בתקופת הזכאות וב-6 החודשים לפניה.

על אף האמור לעיל, שכיר בעל שליטה לא יהיה זכאי אם קיימים לגבי חברת המעטים סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • החברה הייתה חייבת בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והיא לא ניהלה אותם.
 • פנקסיה של החברה לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

הגדרות:

הכנסה חייבת במס – הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין ("הוצאות מוכרות במס") ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון. כאשר 'ניכויים' – למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט.

מחזור עסקאות – סך כל המכירות של העסק לגבי כל עסקה, לרבות מס והיטלים והוצאות, ולמעט מס ערך מוסף על העסקה.

ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק – באופן הבא:

 • לגבי עצמאי בעל עסק חדש (שפתח בשנת 2019) או לגבי עצמאי אחר בעניין תקופת הזכאות 5 עד 7 – 'הכנסה חייבת מהעסק' (הגדרה בהמשך) לשנת 2019 מחולק במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד.
 • לגבי עצמאי בעניין נקודות 1 עד 4 – אחד מאלה:
  • אם התקיימו לגביו 2 תנאי זכות (1 ו-4) בשנת 2018 או בשנת 2019 – 'הכנסה חייבת מהעסק' באותה שנה בה התקיימו התנאים מחולק במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד.
  • אם 2 התנאים לו התקיימו גם ב-2018 וגם ב-2019 – אז כאמור לעיל והחישוב ייעשה לפי השנה שתביא לסכום המענק הגדול יותר מבינהם.

'הכנסה חייבת מהעסק' – הכנסה מיגיעה אישית (מעסק, ממשלח ד, מעסקה אקראית או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי), לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ואף תגמול על ימי שירות מילואים.

'הכנסת עבודה' – הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה, טובת הנאה או קצובה ממעסיק, תשלומים לכיסוי הוצאות, הוצאות אחזקת רכב או טלפון, שווי שימוש ברכב, שווי שימוש בטלפון נייד, ביגוד), לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ואף תגמול על ימי שירות מילואים.

משך תקופת הזכאות

תקופת הזכאות לעניין תנאי הזכאות לעיל, היא התקופה בה העצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לקבל את המענק. בכל תקופת זכאות אפשר לקבל מענק, כלומר 7 פעמים כאמור כאן.

תקופת הזכאות היא כל אחת מאלה:

 1. 01.05.2020 עד 30.06.2020.
 2. 01.07.2020 עד 31.08.2020.
 3. 01.09.2020 עד 31.10.2020.
 4. 01.11.2020 עד 31.12.2020.
 5. 01.01.2021 עד 28.02.2021.
 6. 01.03.2021 עד 30.04.2021.
 7. 01.05.2021 עד 30.06.2021.

הערות:

 • תקופות 1 עד 3 – הזכאות תינתן לגבם אלא אם ניתן צו שלא ניתן לקבל מענק בעדם.
 • תקופות 4 עד 7 – הזכאות תינתן לגבם כל עוד רק אם כן ניתן לצו כאמור.

סכום מענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

גובה מענק הסיוע לעצמאים מחושב לפי גובה ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק שלו (בשנת 2018 כזכור). החישוב נעשה כך:

גובה ההכנסה החודשית הממוצעת *גובה מענק סיוע
עד 40,000 ₪70% * 2 * ההכנסה החודשית הממוצעת, ועד 15,000 ₪.
מעל 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪15,000 ₪ בניכוי סכום העולה על 40,000 ₪ במכפלת 62.94%
מעל 54,300 ₪אין זכאות, כי ההכנסה מעל תנאי הזכאות ככתוב לעיל
גובה מענק הסיוע

* לגבי עצמאי – הכנסה חודשית ממוצעת מעסק; לגבי שכיר בעל שליטה – הכנסה חודשית ממוצעת מעבודה מחברת מעטים אחת או יותר.

במידה ושולם המענק לעצמאי או לשכיר בעל שליטה במסגרת החלטת הממשלה עוד לפני כניסת החוק, המענק ההוא יחושב כחלק מתשלום מענק זה.

דוגמאות

דוגמה 1:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 30,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 0.7 * 2 * 30,000 ₪ = 42,000 ₪, אבל מכיוון שזה מעל התקרה, גובה המענק הסופי יהיה 15,000 ₪.

דוגמה 2:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 50,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 15,000 ₪ בניכוי 6,294 ₪ (המכפלה של 10,000 ב-0.6294), גובה המענק הסופי יהיה 8,706 ₪.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע?

על מנת לקבל מענק סיוע לעצמאי במסגרת פעימה חמישית נוספת, יש להגיש תביעה אל רשות המסים. הגשת התביעה נעשית האזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה על ידי הזנת מספר זהות וקוד אישי. למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר.

בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון.

את התביעה יש להגיש באופן הבא:

 • מענק עבור חודשים מאי יוני 2020 – החל מתאריך 25.08.2020.
 • מענק עבור תקופות זכאות הבאות – החל מהיום ה-15 לחודש העוקב לתום תקופת הזכאות.

למשל, עבור מענק ספטמבר-אוקטובר 2020, יש להגיש החל מ-15 נובמבר 2020.

אולם, המועד האחרון להגשת התביעה בעד אותם מענקים הוא 90 יום ממועד התחילה כאמור לעיל. רשות המיסים יכולה להאריך את המועד עד ל-180 ימים.

מועדים אלו עשויים להשתנות לפי החלטת רשות המיסים.

לאחר הגשת התביעה על ידי עצמאי, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 5 ימים בלבד.

מועד קבלת המענק

אם נקבעה הזכאות של העובד העצמאי או העובד שכיר בעל שליטה בחברת מעטים לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 5 ימים ממועד קביעת הזכאות אל חשבון הבנק של העצמאי שהיה מופיע אצל רשות המסים. ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה.

השגה וערעור

עובד עצמאי או שכיר בעל שליטה שטוען כי מגיע לו לקבל את המענק אך הבקשה סורבה מטעמי קביעת הזכאות, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 30 יום מיום שנמסרה הקביעה.

במידה והעובד העצמאי או השכיר בעל השליטה לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש ערעור על החלטת רשות המסים בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום העסק.

מידע נוסף

 • אם המענק שולם ביתר, יש צריך להחזיר לרשות המסים את הכסף תוך 90 יום כולל ריבית והצמדה.
 • אם המענק שולם בחסר, רשות המסים תעביר את ההפרש ב-15 בפברואר לשנה העוקבת בתוספת ריבית והצמדה.
 • מענק סיוע לא נחשב הכנסה לעניין מס הכנסה, הבטחת הכנסה, קצבאות הביטוח הלאומי, דמי ביטוח לאומי, דמי מזונות, דמי ביטוח בריאות (מס בריאות), תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.
 • מענק סיוע לא נחשב כחלק ממחזור עסקאות לעניין מס ערך מוסף.
 • מנהל רשות המסים עשוי לתקן ביוזמתו או ביוזמת העובד העצמאי את הקביעה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות.
 • זכות לקבל מענק סיוע לעצמאים אינו ניתן להעברה, שיעבוד או עיקול (למעט תשלום מזונות לפי פסק דין).
 • מענק זה לא ניתן לעיקול במשך 90 ימים מאז ששולם.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף–2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil