חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים להתמודדות עם נגיף הקורונה

כדי להתמודד עם נגיף הקורונה החדש, המדינה החליטה על מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, שהוא הרחבה של המענק הקודם. כדי לקבל את המענק יש לעמוד בתנאי הזכאות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים (פעימה שנייה) בלבד.

אפשר גם לעיין בעמוד על:
מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)
מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (פעימה חמישית)

מה זה מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים?

עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל, המדינה תיקנה מספר צווי בריאות ותקנות לשעת חירום שמטרתם לסייע למדינה להתמודד עם התפשטות הנגיף, ובכלל זה הגבלה על עובדים במקומות עבודה, הגבלה על פתיחת עסקים ועוד.

יש לציין כי "מענק פעימה ראשונה" הוא מענק סיוע לעצמאים ששולם כבר בחודש אפריל. אולם מענק זה, גם אם הוא מוגדר בתור "מענק פעימה שניה" הוא ניתן גם לעצמאים וגם לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים, בשונה מפעם קודמת שלא ניתנה לאוכלסויית השכירים הללו.

יש לזכור כי עובדים שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (חברה בשליטה של עד 5 אנשים, שאינה חברת בת וכזו שאין לציבור עניין ממשי בה) לא זכאים להטבות שונות כמו עובדים שכירים אחרים, ובכלל זה דמי אבטלה מהביטוח הלאומי ועוד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

שכיר בעל שליטה בחברת מעטים אשר עונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה:

 1. ותק בתור בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שהיה בעל שליטה בחברת מעטים במהלך 6 חודשים לפחות הקדמו לפני חודש אפריל 2020 ועד הגשת התביעה (כלומר מחודש אוקטובר 2019 ועד מרץ 2020 לפחות).
 2. קבלת שכר עבודה – ב-6 חודשים שקדמו לחודש מרץ 2020 (ספטמבר 2020 עד פברואר 2020 לפחות) הוא קיבל הכנסת עבודה מחברת מעטים.
 3. גיל השכיר בעל שליטה – בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר (כלומר, נולד בשנת 1999 או לפני).
 4. מבחן הכנסות – ההכנסה החייבת במס שלו בשנת 2018 בצירוף ההכנסה החייבת של חברת המעטים לפי החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין בקבלת זכויות לרווחים (או 2019 לגבי חברת מעטים שנפתחה בשנה זו או לגבי חברת מעטים שנפתחה ב-2018 והיו ולא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל שליטה) לא עולה על 1,000,000 ₪. אם הייתה לו ולבת זוגו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, 50% מההכנסה הזו תיכלל במספר זה לגבי כל אחד מבני הזוג.
 5. גובה הכנסות – הכנסת העבודה החודשית הממוצעת של השכיר בשנת 2018 (או 2019, לפי העניין) עולה על 714 ₪.
 6. מבחן מחזור עסקאות – מחזור העסקאות של חברת המעטים בין התאריכים 01.03.2020 – 30.06.2020 נמוך ממחזור העסקאות 01.03.2019 – 30.06.2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. חברה שהחלה לעבוד לאחר 01.03.2019 – מחזור בסיס יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 4.
 7. דוח שנתי למס הכנסה – החברה הגישה דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, לפי העניין, והוא הגיש דוח אישי למס הכנסה.
 8. דוחות תקופתיים למע"מ – החברה כאמור הגישה דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיוה למע"מ לשנת 2020.
 9. מבוטח בעל שליטה בביטוח לאומי – לפי הדיווחים החודשיים למוסד לביטוח לאומי, הוא היה מבוטח בעל שליטה בתקופה שבין 01.10.2019 – 29.02.2020, וגם לא היה זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון מתאריך 01.10.2019 – 30.04.2020.

על אף האמור לעיל, שכיר בעל שליטה לא יהיה זכאי אם קיימים לגבי חברת המעטים סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • החברה הייתה חייבת בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והיא לא ניהלה אותם.
 • פנקסיה של החברה לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

הגדרות:

הכנסה חייבת במס – הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין ("הוצאות מוכרות במס") ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון. כאשר 'ניכויים' – למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט.

מחזור עסקאות – סך כל המכירות של העסק/החברה לגבי כל עסקה, לרבות מס והיטלים והוצאות, ולמעט מס ערך מוסף על העסקה.

הכנסת עבודה חודשית ממוצעת – 'הכנסת עבודה' (הגדרה בהמשך) לשנת 2018 ששילמה חברת מעטים לשכיר בעל שליטה, ולגבי שכיר בחברת מעטים שנפתחה ב-2019 או ב-2018 ובאותה שנה לא שילמה שכר לשכיר, אז סכום הכנסת העבודה לשנת 2019 – כאשר ההכנסה הזו (לפי העניין) מחולקת במספר החודשים בהם עבד השכיר בתור בעל שליטה כאמור.

'הכנסת עבודה' – הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה, טובת הנאה או קצובה ממעסיק, תשלומים לכיסוי הוצאות, הוצאות אחזקת רכב או טלפון, שווי שימוש ברכב ובטלפון נייד, ביגוד), לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ואף תגמול על ימי שירות מילואים.

סכום מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

גובה מענק הסיוע לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים מחושב לפי גובה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת של השכיר (בשנת 2018 כזכור). החישוב נעשה כך:

גובה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת ב-2018 (או 2019, לפני העניין)גובה מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה
עד 40,000 ₪70% * ההכנסה החודשית הממוצעת, וזאת עד התקרה ככתוב בהמשך.
מעל 40,000 ₪ ועד 83,333 ₪התקרה ככתוב בהמשך בניכוי סכום העולה על 40,000 ₪ במכפלת 17.3%
מעל 83,333 ₪אין זכאות, כי ההכנסה מעל תנאי הזכאות ככתוב לעיל

תקרת המענק המירבי היא הסכום הנמוך מבין אלה:

 • 10,500 ₪.
 • סכום המענק שהיה השכיר זכאי לקבל, אילו הכנסת העבודה החודשית הממוצעת הייתה מחושבת לפי ההכנסות מחברת מעטים אחת או יותר שבה היה בעל שליטה.

דוגמאות

דוגמה 1:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 30,000 ₪, לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 0.7 * 30,000 ₪ = 21,000 ₪, אבל מכיוון שזה מעל התקרה, גובה המענק הסופי יהיה 10,500 ₪.

דוגמה 2:

 • שאלה: ההכנסה החודשית הממוצעת היא 50,000 ₪ מחברה אחת ו-10,000 ₪ מחברה אחרת (סה"כ 60,000 ₪), לכמה מענק זכאי?
 • תשובה: מחשבים 10,500 ₪ בניכוי 3,460 ₪ (המכפלה של 20,000 ב-0.173), גובה המענק הסופי יהיה 7,040 ₪.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע לשכיר בעל שליטה?

על מנת לקבל מענק סיוע לשכיר בעלי שליטה בחברת מעטים, צריך להגיש תביעה אל רשות המסים באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה על ידי הזנת מספר זהות וקוד אישי. למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר.

בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לשכיר בעלי שליטה בחברת מעטים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון.

את התביעה יש להגיש תוך 70 ימים החל מתאריך 03.05.2020, כלומר עד 12.07.2020. רשות המסים דחתה, יש להגיש החל מ-18.05.2020, ועד 27.07.2020. נדחה שנית – 21.05.2020 בשעות הערב ועד 30.07.2020. הוארך שוב עד לתאריך 07.08.2020.

לאחר הגשת התביעה על ידי שכיר בעלי שליטה, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 5 ימים בלבד.

מועד קבלת המענק

אם נקבעה הזכאות של העובד השכיר בעלי שליטה לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 5 ימים ממועד הזכאות אל חשבון הבנק של השכיר שהיה מופיע אצל רשות המסים. ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה.

השגה וערעור

שכיר בעלי שליטה שחושב שמגיע לו לקבל את המענק אך הבקשה סורבה מטעמי קביעת הזכאות, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 30 יום מיום שנמסרה הקביעה.

במידה והעובד השכיר בעלי שליטה לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש ערעור על החלטת רשות המסים בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום העסק.

מידע נוסף

 • אם המענק שולם ביתר, העובד השכיר בעל שליטה צריך להחזיר לרשות המסים את הכסף תוך 90 יום כולל ריבית והצמדה.
 • אם המענק שולם בחסר, רשות המסים תעביר את ההפרש ב-15 בפברואר לשנה העוקבת בתוספת ריבית והצמדה.
 • מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה לא נחשב הכנסה לעניין הבטחת הכנסה, קצבאות הביטוח הלאומי, דמי ביטוח לאומי, דמי מזונות, דמי ביטוח בריאות (מס בריאות), תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם.
 • מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה כן נחשב הכנסה לעניין מס הכנסה.
 • מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה לא נחשב כחלק ממחזור עסקאות לעניין מס ערך מוסף.
 • מנהל רשות המסים עשוי לתקן ביוזמתו או ביוזמת העובד השכיר בעל שליטה את הקביעה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות.
 • זכות לקבל מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה לא ניתן להעברה, שיעבוד או עיקול (למעט תשלום מזונות לפי פסק דין).
 • מענק זה לא ניתן לעיקול במשך 90 ימים מאז ששולם.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020
 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil