חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעה מוקדמת להתפטרות – חובת מסירה על ידי עובד ומידע נוסף

עובד המעוניין להתפטר מהעבודה שלו, צריך למסור למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות (לפני התפטרות) המאפשר להתכונן לסיום יחסי עבודה. אי מסירה עלולה לגרום לפיצוי המעסיק.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הודעה מוקדמת להתפטרות?

הודעה מוקדמת להתפטרות (עשויה להיחשב גם "מכתב התפטרות") היא הודעה בכתב שהעובד חייב למסור למעסיק אם הוא מבקש להתפטר ממקום העבודה שלו.

ההודעה חייבת להיות בכתב, וחייבת לכלול את תאריכי יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות לפי מועדים ותקופות מראש בהתאם להוראות החוק.

הודעה מוקדמת לפני התפטרות, נועדה לאפשר למעסיק להיערך מראש לעזיבת העובד ולהפסקת יחסי עבודה (יחסי עובד-מעסיק). היערכות כוללת איתור וגיוס עובד חדש מחליף, ביצוע חפיפה וכד'.

יחסי עבודה בין העובד לבין המעסיק, מסתיימים בפועל בתום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם המעסיק הודיע על ויתור על עבודה בפועל ופיצה את העובד.

הודעה מוקדמת להתפטרות הכרחית גם במקרה בו העובד מעוניין להתפטר בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים, כמו תחילת שירות צבאי או אזרחי-לאומי, הרעת תנאים, מעבר דירה וכו'.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל עובד המעוניין להתפטר ממקום העבודה.

מי לא חייב?

 • עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות

בנוסף לחובת העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, העובד חייב למסור את ההודעה מראש כך שתושלם התקופה הקבועה בחוק.

למעשה, תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות היא התקופה שבין יום הוצאת ההודעה לבין יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות – ובתנאי שזו תקופה שלא נמוכה מהתקופה בחוק.

במהלך התקופה המוקדמת, יחסי עבודה (עובד-מעביד) ממשיכים להתקיים, וחובות הצדדים ממשיכים להתקיים.

הערה: ימי הודעה מוקדמת אשר חלה לגביה דרישה לפי החוק, נספרים על ימים רגילים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה לא למספר ימי עבודה). לכן, ימי חגים או חופשה שנתית או מנוחה שבועית כן נכללים במסגרת ספירת הימים.

תקופת ההודעה המוקדמת היא:

הודעה מוקדמת להתפטרות לעובד במשכורת

עובד במשכורת הוא עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר.

ותק במקום העבודהתקופת ההודעה
במהלך 6 חודשי העבודה הראשוניםיום אחד עבור כל חודש
במהלך התקופה של החל מחודש העבודה ה-7 ועד תום 12 חודשי עבודה ראשונים6 ימים, בתוספת 2.5 ימים עבור כל חודש
לאחר שנת העבודה הראשונהחודש ימים
תקופת הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

לדוגמה: עובד במשכורת חודשית עם וותק של 8 חודשים המעוניין להתפטר, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת למעסיק?

העובד נדרש לתת 6 ימים בתוספת 5 ימים (2.5 ימים לכל חודש למשך חודשיים). לכן ההודעה המוקדמת צריכה להימסר לפחות 11 ימים לפני ההתפטרות בפועל.

הודעה מוקדמת להתפטרות לעובד בשכר

עובד בשכר הוא עובד שאינו עובד במשכורת. כלומר, עיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של פחות מחודש, כגון שכר יומי או שכר שעתי או שכר שבועי.

ותק במקום העבודהתקופת ההודעה
במהלך שנת העבודה הראשונהיום אחד עבור כל חודש
במהלך שנת העבודה השניה14 ימים, בתוספת יום אחד עבור כל חודשיים
במהלך שנת העבודה השלישית21 ימים, בתוספת יום אחד עבור כל חודשיים
לאחר שנת העבודה השלישיתחודש ימים
תקופת הודעה מוקדמת לעובד בשכר

לדוגמה: עובד בשכר שעתי עם וותק של שנה אחת וחצי המעוניין להתפטר, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת למעסיק?

העובד נדרש לתת 14 ימים בתוספת 3 ימים (יום על כל חודשיים למשך 6 חודשים). לכן ההודעה המוקדמת צריכה להימסר לפחות 17 ימים לפני ההתפטרות בפועל.

מימוש החובה – איך לתת הודעה מוקדמת להתפטרות?

עובד המעוניין להתפטר מכל סיבה (למעט מקרים מיוחדים), צריך לכתוב הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר אל המעסיק, כך שתתמלא לפחות תקופת ההודעה המזערית כאמור מקודם.

הפרטים החשובים הם יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה בפועל של ההתפטרות. כמו כן, פרטים בעניין שהעובד מעוניין להתפטר ולסיים את יחסי העבודה.

אין צורך לכתוב פרטים נוספים, אלא במקרים מסויימים כמו עקב גיוס, הרעת תנאים וכדומה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

ויתור על עבודה בפועל

ככתוב מקודם, מסירת הודעה מוקדמת להתפטרות אינה משמעה כי ההתפטרות היא מיידית, כך שיש תקופה שצריך להשלים אותה. בתקופה זו, עדיין מתקיימים יחסי עבודה בהם העובד עובד והמעסיק משלם שכר, וכל התנאים האחרים.

עם זאת, המעסיק רשאי לוותר על הנוכחות של העובד במקום העבודה ועל העבודה בפועל שלו בתקופה זו, כולה או חלה, וזאת בתנאי שהמעסיק ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל של העובד בעד התקופה בה ויתר בפועל על עבודתו.

במקרה זה, עם תשלום הפיצוי בעד ויתור העבודה בפועל – יחסי העבודה מסתיימים מיידית (עם התשלום של הפיצוי).

יש לציין כי בכל התקופה בה המעסיק ויתר על נוכחות העובד – אינה מהווה יחסי עבודה ולכן העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות (ימי חופשה, מחלה, ותק פיצויים, אי הפרשה לפנסיה, דמי הבראה וכד').

תשלום מס בגין פיצוי ויתור על עבודה בפועל

פיצוי ויתור על עבודה בפועל הוא נחשב מענק עקב פרישה מעבודה (הפסקת עבודה). לפיכך, הפיצוי פטור ממס הכנסה כל עוד גובה הסכום בצירופים הסכומים האחרים עקב סיום העבודה לא עולים על תקרת הפיצויים.

אם הסכום הכולל עולה על גובה התקרה, היתרה תחוייב לפי מדרגות מס הכנסה בגובה המס השולי החלות על העובד.

תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

עובד שהחליט על דעת עצמו להתפטר ולא לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, יהיה חייב לשלם למעסיק שלו פיצוי השווה לסכום השכר הרגיל עבור התקופה שלגביה הוא לא נתן הודעה מוקדמת.

במקרה זה, המעסיק יהיה רשאי לקזז מהשכר של העובד את סכום פיצויי השווה לשכר רגיל בתקופה זו.

חזרה מהודעת התפטרות

עובד יכול לחזור בו מהודעה מוקדמת להתפטרות, אך הצעד הזה לא מבטל את ההתפטרות בפועל, אלא אם המעסיק הסכים לכך. במקרה זה קיימת זכות מלאה של המעסיק לראות בהודעה זו כהתפטרות ולהפסיק את העסקת העובד בתום התקופה המוקדמת.

למרות זאת, אם הודעת ההתפטרות נעשתה בשעת כעס או מריבה (עידנא דריתחא), רשאי העובד לחזור בו ולבטל את ההתפטרות.

תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבועה בחוק

עובד ומעסיק יכולים לקבוע בהסכם עבודה סעיף הקובע כי תינתן תקופת הודעה ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק. אולם, סעיף זה עלול להיחשב כאינו חוקי ומשכך העובד לא יהיה מחוייב לפעול לפיו.

במקרה שהוסכם על תקופה כזו, בעת ההתפטרות, העובד רשאי לנצל את כל ימי ההודעה המוקדמת הארוכה והמעסיק חייב לכבד את ההחלטה הזו. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופה זו, יהיה עליו לשלם פיצוי השווה לסך השכר הרגיל של העובד על התקופה שבה הוא וויתר על העסקתו.

לעומת זאת, עובד רשאי גם למסור הודעה מוקדמת הקצרה מזו שסוכם על ידו ועל ידי המעסיק, אולם ההודעה הזו לא יכולה להיות קטנה יותר מאשר ההודעה המוקדמת על פי החוק. במקרה זה, המעסיק לא רשאי לקזז סכומים כלשהם.

אם לא סוכם אחרת, העובד לא רשאי לתת על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, ולכפות על המעסיק להעסיק אותו בתקופה שמעל הקבוע בחוק.

ימי חופשה עם הודעה מוקדמת להתפטרות

במקרה שעובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות, אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך התקופה זו, וזאת כדי להימנע מהחובה לשלם לו גם את השכר הרגיל על פי החוק וגם את הפידיון ימי החופשה שלא ניצל העובד.

לעומת זאת, אם ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, הוא יצטרך להוכיח שעשה זאת כדין, ממניעים ענייניים ובתום לב. בכל מקרה 14 ימים לפחות מתוך ההודעה המוקדמת לא יכולות להיות מנוצלות לטובת החופשה.

אם העובד מבקש לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, המעסיק לא נדרש לאפשר לו אך הוא צריך לסרב ממניעיים ענייניים בלבד. במקרה זה, בתום תקופת העסקה העובד יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה שלא ניצל. גם במקרה זה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

עוד חשוב לציין כי לא ניתן להוציא את העובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת אם האחרונה נמוכה מ-15 ימים.

דמי אבטלה עם הודעה מוקדמת להתפטרות

במהלך התקופה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד ולכן לא זכאי לקבלת דמי אבטלה. במקרה והעובד התפטר בצורה מיידית מרצונו וללא הצדקה, הוא לא זכאי לקבל דמי אבטלה מיד עם תום ההתפטרות, אלא רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות.

אולם, עובד שהתפטר בנסיבות מוצדקות, זכאי לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון לאחר ההתפטרות, כמובן בתנאי שהוא נמצא זכאי לדמי אבטלה. התפטרות מוצדקת היא:

 1. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של התובע או של בן משפחתו.
 2. התפטרות בגלל הרעה מחושית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו.

מידע נוסף

 • הודעה מוקדמת לא חייבת לכלול את הסיבה מדוע העובד מעוניין להתפטר ממקום העבודה. אלא אם מדובר על התפטרות עקב הרעת תנאים, אז העובד צריך להודיע מראש עם ציון הסיבה ולאפשר למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה.
 • ימי מחלה או ימי מילואים יכולים להיות חופפים עם ימי הודעה המוקדמת.
 • חופשת לידה באה בחישוב תקופת ההודעה המוקדמת.
 • חופשה ללא תשלום לא באה בחשבון חלק מהחישוב תקופת ההודעה המוקדמת.
 • אסור לקבוע בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת קצרה מהקבועה בחוק. סעיף זה לא תקף חוקית.
 • בעת סיום יחסי עבודה, עובד זכאי לקבל אישור על תקופת עבודה והעסקה.
 • עובד עשוי להיות זכאי לקבל החזר מס הכנסה או לבצע תיאום מס הכנסה לחישוב נכון של המס.
 • עובד עשוי להיות זכאי לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).
 • עובד זכאי לקבל לפחות שכר שהוא לא נמוך מגובה שכר מינימום בישראל.
 • מעסיק המפטר עובד, נדרש למסור לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil