קריירה והשכלה

הודעה מוקדמת לפני התפטרות – כל מה שאתם חייבים לדעת

עובדים שמעוניינים לעזוב את מקום העבודה שלהם נדרשים להודיע אל המעסיק שלהם בכתב ומראש, או במילים אחרות – מתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות. החוק קובע כי עובדים המעוניינים לסיים את העסקה, מחוייבים לעשות כך וגם המעסיק מחוייב לעשות כך, אם הוא היה מודיע לעובד על סיום העסקה.

עובד יכול לסיים את העסקה (להתפטר) בצורה מיידית או המעסיק יכול להודיע לעובד על סיום העסקה (לפטר) בצורה מיידית. אבל זה לא כל כך פשוט, החוק קובע כי צד המפר את החוק, צפוי לעונש, כלומר צריך לפצות את הצד השני.

הכתבה הזו תסביר לכם מה החוק קובע לגבי התראה מראש ובהמשך, נספק לכם קישור אל כתבה אחרת שתעזור לכם ליצור מכתב התפטרות.

מה זה הודעה מוקדמת להתפטרות?

עובדים שמעוניינים לעזוב את מקום העבודה שלהם, נדרשים לספק למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות וזאת על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. ההודעה נועדה על מנת לאפשר למעסיק לדעת מראש שהעובד רוצה לעזוב ובהתאם לכך הוא יוכל לפעול.

מעסיק כזה צריך למצוא מחליף עבור אותו עובד ולבצע לעובד חדש חפיפה, דבר שלוקח זמן לכשעצמו. בנוסף לכך, המעסיק צריך להיערך לקראת סיום יחסי עובד מעביד כך שהוא יוכל לפדות את כל הזכויות של העובד שמעוניין לעזוב ולשלם בהתאם את כל הזכויות.

ההודעה המוקדמת היא הודעה בכתב (חובה בכתב) שמציינת את יום מתן ההודעה וכן את יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות. יחסי עובד מעביד מסתיימים כאשר תקופת ההודעה המוקדמת מסתיימת.

חשוב לציין: ההודעה המוקדמת לא חייבת לכלול את סיבת העזיבה והמעסיק לא רשאי לדרוש מהעובד לציין את הסיבה לעזיבה או לחתום על טופס אחר שמציין את הסיבה.

למרות זאת, אם מדובר על התפטרות עקב הרעת תנאים, העובד צריך להודיע מראש עם ציון הסיבה ולאפשר למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה. אחרת, יהיה קשה להוכיח כי ההתפטרות נעשתה בעקבות הרעת תנאים.

תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות

תקופת ההודעה המוקדמת היא התקופה שבין היום שבו הודיע העובד למעסיק כי הוא מתפטר ממקום העבודה ועד יום הכניסה לפועל של ההתפטרות. למרות זאת, התקופה הזו לא יכולה להיות נמוכה יותר ממה שרשום בחוק והיא נמדדת לפי הוותק של העובד במקום העבודה.

במהלך התקופה המוקדמת, העובד חייב לפעול לרשות המעסיק ולעבוד באותה צורה כמו שזה היה לפני כן. המעסיק במהלך התקופה חייב להעניק לעובד את כל התנאים שהיו עד לפני כן.

החוק קובע הודעות מוקדמות לעובד שהוא עובד בשכר ועובד שהוא עובד במשכורת:

1. הודעה מוקדמת להתפטרות לעובד במשכורת

 • עד 6 חודשי וותק – יום עבודה אחד עבור כל חודש עבודה.
 • 7 חודשי וותק עד שנה וותק אחת – 6 ימי עבודה בתוספת 2.5 ימי עבודה עבור כל חודש עבודה מהחודש ה-7.
 • שנה וותק אחת ומעלה – חודש ימים.

לדוגמה:

עובד במשכורת חודשית עם וותק של 8 חודשים המעוניין להתפטר, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת למעסיק?

העובד נדרש לתת 6 ימים בתוספת 5 ימי עבודה (2.5 ימי עבודה לכל חודש למשך חודשיים). לכן ההודעה המוקדמת של עובד זה צריכה להיות 11 ימים לפני ההתפטרות בפועל.

2. הודעה מוקדמת להתפטרות לעובד בשכר (עובד יומי / שעתי)

 • עד שנת וותק אחת – יום עבודה אחד עבור כל חודש עבודה.
 • שנת וותק אחת עד שנתיים – 14 ימי עבודה בתוספת יום עבודה אחד עבור כל חודשיים.
 • 2 עד 3 שנות וותק – 21 ימי עבודה בתוספת יום עבודה אחד עבור כל חודשיים.
 • מעל 3 שנות וותק – חודש ימים.

לדוגמה:

עובד במשכורת שעתית עם וותק של שנה אחת וחצי המעוניין להתפטר, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת למעסיק?

העובד נדרש לתת 14 ימי עבודה בתוספת 3 ימי עבודה (יום עבודה על כל חודשיים למשך 6 חודשים). לכן ההודעה המוקדמת של עובד זה צריכה להיות 17 ימים לפני ההתפטרות בפועל.

ויתור על עבודה בפועל

עובד שנתן הודעה מוקדמת צריך להמשיך לעבוד בתקופה זו. אולם, המעסיק רשאי לוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופה זו, כולה או חלק ממנה, ובתנאי שהמעסיק ישלם לעובד זה פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בתקופה זה וויתר על עבודתו.

במצב זה, כאשר המעסיק ישלם לעובד את תשלום הוויתור על עבודה בפועל, יחסי עובד מעביד מסתיימים. במקרה זה, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות (ימי חופשה, מחלה או וותק לצרכי פיצויים), הוא אינו זכאי לקבל הפרשות לפנסיה או לקופות גמל.

כך למשל, אם העובד נתן הודעה מוקדמת של 30 ימים לפני ההתפטרות, המעסיק רשאי לוותר על התקופה הזו או חלק ממנה כך שהוא ישלם לו את השכר הרגיל שלו, ללא נסיעות, פנסיה ותנאים אחרים.

תשלום מס בגין ויתור על עבודה בפועל

תשלום בגין ויתור על עבודה בפועל פטור ממס הכנסה כל עוד גובה הסכום בצירופים הסכומים האחרים עקב סיום העבודה לא עולים על התקרה הקבועה בחוק. במקרה והסכום עולה על גובה התקרה, היתרה תחוייב לפי מדרגות מס הכנסה שחלות על העובד.

תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

עובד שהחליט על דעת עצמו להתפטר ולא לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, יהיה חייב לשלם למעסיק שלו פיצוי השווה לסכום השכר הרגיל עבור התקופה שלגביה הוא לא נתן הודעה מוקדמת.

במקרה זה, המעסיק יהיה רשאי לקזז מהשכר של העובד את סכום פיצויי השווה לשכר רגיל בתקופה זו.

חזרה מהודעת התפטרות

עובד יכול לחזור בו מהודעה מוקדמת להתפטרות, אך הצעד הזה לא מבטל את ההתפטרות בפועל, אלא אם המעסיק הסכים לכך. במקרה זה קיימת זכות מלאה של המעסיק לראות בהודעה זו כהתפטרות ולהפסיק את העסקת העובד בתום התקופה המוקדמת.

למרות זאת, אם הודעת ההתפטרות נעשתה בשעת כעס או מריבה (עידנא דריתחא), רשאי העובד לחזור בו ולבטל את ההתפטרות.

תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבועה בחוק

עובד ומעסיק יכולים לחתום על הסכם או להוסיף סעיף בהסכם עבודה שקובע כי תינתן תקופת הודעה ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק, אולם, העובד לא מחוייב לכך וזה תלוי לפי שיקול דעת העובד.

במקרה שהוסכם על תקופה כזו, בעת ההתפטרות, העובד רשאי לנצל את כל ימי ההודעה המוקדמת הארוכה והמעסיק חייב לכבד את ההחלטה הזו. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופה זו, יהיה עליו לשלם פיצוי השווה לסך השכר הרגיל של העובד על התקופה שבה הוא וויתר על העסקתו.

לעומת זאת, עובד רשאי גם למסור הודעה מוקדמת הקצרה מזו שסוכם על ידו ועל ידי המעסיק, אולם ההודעה הזו לא יכולה להיות קטנה יותר מאשר ההודעה המוקדמת על פי החוק. במקרה זה, המעסיק לא רשאי לקזז סכומים כלשהם.

אם לא סוכם אחרת, העובד לא רשאי לתת על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, ולכפות על המעסיק להעסיק אותו בתקופה שמעל הקבוע בחוק.

ימי חופשה עם הודעה מוקדמת להתפטרות

במקרה שעובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות, אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך התקופה זו, וזאת כדי להימנע מהחובה לשלם לו גם את השכר הרגיל על פי החוק וגם את הפידיון ימי החופשה שלא ניצל העובד.

לעומת זאת, אם ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, הוא יצטרך להוכיח שעשה זאת כדין, ממניעים ענייניים ובתום לב. בכל מקרה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

אם העובד מבקש לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, המעסיק לא נדרש לאפשר לו אך הוא צריך לסרב ממניעיים ענייניים בלבד. במקרה זה, בתום תקופת העסקה העובד יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה שלא ניצל. גם במקרה זה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

עוד חשוב לציין כי לא ניתן להוציא את העובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת אם האחרונה נמוכה מ-15 ימים.

דמי אבטלה עם הודעה מוקדמת להתפטרות

במהלך התקופה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד ולכן לא זכאי לקבלת דמי אבטלה.

במקרה והעובד התפטר בצורה מיידית מרצונו וללא הצדקה, הוא לא זכאי לקבל דמי אבטלה מיד עם תום ההתפטרות, אלא רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות.

למרות זאת, עובד שהתפטר בצורה מוצדקת, זכאי לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון לאחר ההתפטרות, כמובן בתנאי שהוא זכאי לדמי אבטלה וביצע את כל האמור בחוק. התפטרות מוצדקת היא:

 1. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של התובע או של בן משפחתו.
 2. התפטרות בגלל הרעה מחושית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו.

מה עוד חשוב לדעת?

 • חוק דמי מחלה לא מטיל הגבלה על חפיפה בין ימי מחלה לבין תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • אין הגבלה על חפיפה בין ימי מילואים לבין תקופת הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • יש לחשב גם את תקופת חופשת הלידה לעניין חישוב תקופת ההודעה המוקדמת.
 • חופשה ללא תשלום אין לקחת בחשבון כחלק מהחישוב לעניין תקופת ההודעה המוקדמת.
 • אסור למעסיק לקבוע בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת קצרה מזו הקבועה בחוק. להסכם כזה אין תוקף גם אם העובד הסכים לו.

איך לכתוב מכתב התפטרות?

אם אתם צריכים לדעת איך לכתוב הודעה מוקדמת להתפטרות, אתם יכולים לקבל דוגמה בקישור הבא: מכתב התפטרות.

עוד בנושא

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *