תפריט סגור

הודעה מוקדמת לפני פיטורים – כל מה שאתם חייבים לדעת

מעסיקים שמעוניינים לפטר עובד ממקום העבודה, נדרשים להודיע אל העובד שלהם בכתב ומראש, או במילים אחרות – מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים. החוק קובע כי המעסיק מחוייב לעשות כך, אם הוא היה מודיע לעובד על סיום העסקה, בדיוק כמו שעובד נדרש לעשות זאת אם מעוניינים לסיים את העסקה.

מעסיק יכול להודיע לעובד על סיום העסקה (לפטר) בצורה מיידית או העובד יכול לסיים את העסקה (להתפטר) בצורה מיידית. במקרה זה, הצד שמודיע על סיום העסקה מיידית צריך לפצות את הצד השני.

הכתבה הזו תסביר לכם מה החוק קובע לגבי מתן התראה מראש לעובד על ידי המעסיק ומידע נוסף.

מה זה הודעה מוקדמת לפיטורים?

מעסיקים שמעוניינים לפטר את העובדים שלהם ממקום העבודה, נדרשים לספק להם הודעה מוקדמת להפיטורים וזאת על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. ההודעה נועדה על מנת לאפשר לעובד לדעת מראש שהמעסיק לא מעוניין בהמשך העסקתו ובהתאם לכך העובד יוכל לפעול.

ההיגיון שעומד מאחורי זה הוא שעובד כזה צריך לאתר מקום עבודה חדש ולכן נדרש לו זמן לצורך איתור עבודה חדשה, עדכון קורות חיים, שליחתם וכדומה.

ההודעה המוקדמת היא הודעה בכתב (חובה בכתב) שמציינת את יום מתן ההודעה וכן את יום הכניסה לתוקף של הפיטורים. יחסי עובד מעביד מסתיימים כאשר תקופת ההודעה המוקדמת מסתיימת.

חשוב לציין: ההודעה המוקדמת לא חייבת לכלול את סיבת העזיבה והעובד לא רשאי לדרוש מהמעסיק לציין את סיבת הפסקת העבודה.

תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים

תקופת ההודעה המוקדמת היא התקופה שבין היום שבו הודיע המעסיק לעבוד כי הוא מפטר אותו ממקום העבודה ועד יום הכניסה לפועל של הפיטורים. למרות זאת, התקופה הזו לא יכולה להיות נמוכה יותר ממה שרשום בחוק והיא נמדדת לפי הוותק של העובד במקום העבודה.

במהלך התקופה המוקדמת, העובד חייב לפעול לרשות המעסיק ולעבוד באותה צורה כמו שזה היה לפני כן. המעסיק במהלך התקופה חייב להעניק לעובד את כל התנאים שהיו עד לפני כן.

החוק קובע הודעות מוקדמות לעובד שהוא עובד בשכר ועובד שהוא עובד במשכורת:

1. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

 • עד 6 חודשי וותק – יום עבודה אחד עבור כל חודש עבודה.
 • 7 חודשי וותק עד שנה וותק אחת – 6 ימי עבודה בתוספת 2.5 ימי עבודה עבור כל חודש עבודה מהחודש ה-7.
 • שנה וותק אחת ומעלה – חודש ימים.

לדוגמה:

מעסיק מעוניין לפטר עובד במשכורת חודשית עם וותק של 8 חודשים, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת לעובד?

המעסיק נדרש לתת 6 ימים בתוספת 5 ימי עבודה (2.5 ימי עבודה לכל חודש למשך חודשיים). לכן ההודעה המוקדמת של עובד זה צריכה להיות 11 ימים לפני הפיטורים בפועל.

2. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר (עובד יומי / שעתי)

 • עד שנת וותק אחת – יום עבודה אחד עבור כל חודש עבודה.
 • שנת וותק אחת עד שנתיים – 14 ימי עבודה בתוספת יום עבודה אחד עבור כל חודשיים.
 • 2 עד 3 שנות וותק – 21 ימי עבודה בתוספת יום עבודה אחד עבור כל חודשיים.
 • מעל 3 שנות וותק – חודש ימים.

לדוגמה:

מעסיק מעוניין לפטור עובד במשכורת שעתית עם וותק של שנה אחת וחצי, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהוא נדרש לתת לעובד?

המעסיק נדרש לתת 14 ימי עבודה בתוספת 3 ימי עבודה (יום עבודה על כל חודשיים למשך 6 חודשים). לכן ההודעה המוקדמת של עובד זה צריכה להיות 17 ימים לפני הפיטורים בפועל.

ויתור על עבודה בפועל

מעסיק שנתן הודעה מוקדמת צריך להמשיך להעסיק את העובד בתקופה זו. אולם, המעסיק רשאי לוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופה זו, כולה או חלק ממנה, ובתנאי שהמעסיק ישלם לעובד זה פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בתקופה זה וויתר על עבודתו.

במצב זה, כאשר המעסיק ישלם לעובד את תשלום הוויתור על עבודה בפועל, יחסי עובד מעביד מסתיימים. במקרה זה, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות (ימי חופשה, מחלה או וותק לצרכי פיצויים), הוא אינו זכאי לקבל הפרשות לפנסיה או לקופות גמל.

כך למשל, אם המעסיק נתן הודעה מוקדמת של 30 ימים לפני הפיטורים, הוא רשאי לוותר על התקופה הזו או חלק ממנה כך שהוא ישלם לעובד את השכר הרגיל שלו, ללא נסיעות, פנסיה ותנאים אחרים.

תשלום מס בגין ויתור על עבודה בפועל

תשלום בגין ויתור על עבודה בפועל פטור ממס הכנסה כל עוד גובה הסכום בצירופים הסכומים האחרים עקב סיום העבודה לא עולים על התקרה הקבועה בחוק. במקרה והסכום עולה על גובה התקרה, היתרה תחוייב לפי מדרגות מס הכנסה שחלות על העובד.

תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים

מעסיק שהחליט על דעת עצמו לפטר את העובד ולא לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים, יהיה חייב לשלם לעובד פיצוי השווה לסכום השכר הרגיל עבור התקופה שלגביה הוא לא נתן הודעה מוקדמת.

במקרה זה, המעסיק יצטרך לשלם לעובד סכום פיצויי השווה לשכר רגיל בתקופה זו.

חזרה מהודעת פיטורים

מעסיק יכול לחזור בו מהודעה מוקדמת לפיטורים, אך הצעד הזה לא מבטל את הפיטורים בפועל, אלא אם העובד הסכים לכך. במקרה זה קיימת זכות מלאה של העובד לראות בהודעה זו כהפיטורים ולהפסיק להגיע לעבודה בתום התקופה המוקדמת. העובד יהיה זכאי גם לקבלת פיצויי פיטורין כחוק.

למרות זאת, אם הודעת הפיטורים נעשתה בשעת כעס או מריבה (עידנא דריתחא), רשאי המעסיק לחזור בו ולבטל את הפיטורים.

תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבועה בחוק

עובד ומעסיק יכולים לחתום על הסכם או להוסיף סעיף בהסכם עבודה שקובע כי תינתן תקופת הודעה ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק, אולם, העובד לא מחוייב לכך וזה תלוי לפי שיקול דעת העובד.

במקרה שהוסכם על תקופה כזו, בעת הפיטורים, העובד רשאי לנצל את כל ימי ההודעה המוקדמת הארוכה והמעסיק חייב לכבד את ההחלטה הזו. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופה זו, יהיה עליו לשלם פיצוי השווה לסך השכר הרגיל של העובד על התקופה שבה הוא וויתר על העסקתו.

אם לא סוכם אחרת, המעסיק לא רשאי לתת על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, ולכפות על העובד להיות מועסק בתקופה שמעל הקבוע בחוק.

ימי חופשה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

במקרה שמעסיק נתן הודעה מוקדמת לפיטורים, אסור לו לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך התקופה זו, וזאת כדי להימנע מהחובה לשלם לעובד גם את השכר הרגיל על פי החוק וגם את הפידיון ימי החופשה שלא ניצל העובד.

לעומת זאת, אם ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, הוא יצטרך להוכיח שעשה זאת כדין, ממניעים ענייניים ובתום לב. בכל מקרה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

אם העובד מבקש לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, המעסיק לא נדרש לאפשר לו אך הוא צריך לסרב ממניעיים ענייניים בלבד. במקרה זה, בתום תקופת העסקה העובד יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה שלא ניצל. גם במקרה זה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

עוד חשוב לציין כי לא ניתן להוציא את העובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת אם האחרונה נמוכה מ-15 ימים.

ימי מחלה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

קיים איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת לבין ימי מחלה. לפיכך, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודה עקב מחלתו במהלך התקופה בה הוא שהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה עד לכמות המקסימלית שמוצר לצבור.

למרות זאת, אם נתן המעסיק לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שהעובד נעדר מהעבודה עקב מחלתו, המעסיק רשאי לפטר את העובד בתום תקופת הודעה מוקדמת גם אם חל בתקופת המחלה.

דמי אבטלה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

במהלך התקופה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד ולכן לא זכאי לקבלת דמי אבטלה.

במידה והמעסיק פיטר את העובד מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת או שניתנה לו הודעה מוקדמת קצרה מהחוק, במקרה זה העובד מקבל תשלום עבור התקופה הזו ולכן העובד לא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה הזו.

לאחר תום התקופה שבגינה ניתן תשלום, ניתן להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות.

מה עוד חשוב לדעת?

 • מעסיק לא יכול לחפוף את ימי הודעה מוקדמת יחד עם הזמן שבו עובד נמצא במילואים ועם 30 הימים מתום שירות המילואים (אם שירות מילואים מעל יומיים רצופים). כך שההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר 30 יום מתום שירות המילואים.
 • יש לחשב גם את תקופת חופשת הלידה לעניין חישוב תקופת ההודעה המוקדמת.
 • חופשה ללא תשלום אין לקחת בחשבון כחלק מהחישוב לעניין תקופת ההודעה המוקדמת.
 • אסור למעסיק לקבוע בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת קצרה מזו הקבועה בחוק. להסכם כזה אין תוקף גם אם העובד הסכים לו.

עוד בנושא

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *