חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעה מוקדמת לפיטורים – חובת מסירה על ידי עובד ומידע נוסף

מעסיק המעוניין לפטר עובד ממקום העבודה, צריך למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים (לפני פיטורים) המאפשר להתכונן לסיום יחסי עבודה. אי מסירה עלולה לגרום לפיצוי העובד.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהי הודעה מוקדמת לפיטורים?

הודעה מוקדמת להתפטרות (אשר עשויה להיחשב גם בתור "מכתב פיטורים") היא הודעה בכתב שהמעסיק חייב למסור לעובד אם הוא מבקש לפטר את העובד ממקום העבודה.

ההודעה חייבת להיות בכתב, וחייבת לכלול את תאריכי יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים לפי מועדים ותקופות מראש בהתאם להוראות החוק.

הודעה מוקדמת לפני פיטורים, נועדה כדי לאפשר לעובד להיערך מראש לעזיבתו ולהפסקת יחסי עבודה (יחסי עובד-מעסיק). היערכות כוללת איתור וחיפוש מקום עבודה חדש ועוד.

יחסי עבודה בין העובד לבין המעסיק, מסתיימים בפועל בתום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם המעסיק הודיע על ויתור על עבודה בפועל ופיצה את העובד.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מעסיק המעוניין לפטר עובד ממקום העבודה.

מי לא חייב?

  • מעסיק, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים בשל שלילתם לפי החוק, או לפי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים

בנוסף לחובת המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, המעסיק חייב למסור את ההודעה מראש כך שתושלם התקופה הקבועה בחוק.

למעשה, תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים היא התקופה שבין יום הוצאת ההודעה לבין יום הכניסה לתוקף של הפיטורים – ובתנאי שזו תקופה שלא נמוכה מהתקופה בחוק.

במהלך התקופה המוקדמת, יחסי עבודה (עובד-מעביד) ממשיכים להתקיים, וחובות הצדדים ממשיכים להתקיים.

הערה: ימי הודעה מוקדמת אשר חלה לגביה דרישה לפי החוק, נספרים על ימים רגילים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה לא למספר ימי עבודה). לכן, ימי חגים או חופשה שנתית או מנוחה שבועית כן נכללים במסגרת ספירת הימים.

תקופת ההודעה המוקדמת היא:

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

עובד במשכורת הוא עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר.

ותק במקום העבודהתקופת ההודעה
במהלך 6 חודשי העבודה הראשוניםיום אחד עבור כל חודש
במהלך התקופה של החל מחודש העבודה ה-7 ועד תום 12 חודשי עבודה ראשונים6 ימים, בתוספת 2.5 ימים עבור כל חודש
לאחר שנת העבודה הראשונהחודש ימים
תקופת הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

לדוגמה: עובד במשכורת חודשית עם וותק של 8 חודשים ומעסיקו מעוניין לפטר אותו, מהי תקופת ההודעה המוקדמת שהמעסיק נדרש לתת לעובד?

המעסיק נדרש לתת 6 ימי הודעה מוקדמת בתוספת 5 ימים (2.5 ימים לכל חודש למשך חודשיים). לכן ההודעה המוקדמת צריכה להימסר לפחות 11 ימים לפני הפיטורים בפועל.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

עובד בשכר הוא עובד שאינו עובד במשכורת. כלומר, עיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של פחות מחודש, כגון שכר יומי או שכר שעתי או שכר שבועי.

ותק במקום העבודהתקופת ההודעה
במהלך שנת העבודה הראשונהיום אחד עבור כל חודש
במהלך שנת העבודה השניה14 ימים, בתוספת יום אחד עבור כל חודשיים
במהלך שנת העבודה השלישית21 ימים, בתוספת יום אחד עבור כל חודשיים
לאחר שנת העבודה השלישיתחודש ימים
תקופת הודעה מוקדמת לעובד בשכר

לדוגמה: עובד בשכר שעתי עם וותק של שנה אחת וחצי ומעסיקו מעוניין לפטר אותו, תקופת ההודעה המוקדמת שהמעסיק נדרש לתת לעובד?

המעסיק נדרש לתת 14 ימי הודעה מוקדמת בתוספת 3 ימים (יום על כל חודשיים למשך 6 חודשים). לכן ההודעה המוקדמת צריכה להיות לפחות 17 ימים לפני הפיטורים בפועל.

מימוש החובה – איך לתת הודעה מוקדמת לפיטורים?

מעסיק המעוניין לפטר מכל סיבה (למעט מקרים מיוחדים), צריך לכתוב הודעה מוקדמת בכתב, שתימסר אל העובד, כך שתתמלא לפחות תקופת ההודעה המזערית כאמור מקודם.

הפרטים החשובים הם יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה בפועל של הפיטורים. כמו כן, פרטים בעניין שהעובד מעוניין להתפטר ולסיים את יחסי העבודה.

אין צורך לכתוב פרטים נוספים, אלא במקרים מסויימים בהם העובד עשוי שלא להיות זכאי לפיצויים.

עוד יצויין כי המעסיק חייב לבצע שימוע לפני פיטורים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

ויתור על עבודה בפועל

כאמור מקודם, מסירת הודעה מוקדמת לפיטורים אינה משמעה כי הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי. בפועל יש להשלים את התקופה המזערית שיש להשלימה. בתקופה זו, עדיין מתקיימים יחסי עבודה בהם העובד עובד והמעסיק משלם שכר, וכל התנאים האחרים.

על אף האמור לעיל, המעסיק רשאי לוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופה זו, כולה או חלק ממנה, ובתנאי שהמעסיק ישלם לעובד זה פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה בה ויתר בפועל על עבודתו.

במקרה זה, עם תשלום הפיצוי בעד ויתור העבודה בפועל – יחסי העבודה מסתיימים מיידית (עם התשלום של הפיצוי).

יש לציין כי בכל התקופה בה המעסיק ויתר על נוכחות העובד – אינה מהווה יחסי עבודה ולכן העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות (ימי חופשה, מחלה, ותק פיצויים, אי הפרשה לפנסיה, דמי הבראה וכד').

תשלום מס בגין פיצוי ויתור על עבודה בפועל

פיצוי ויתור על עבודה בפועל הוא נחשב מענק עקב פרישה מעבודה (הפסקת עבודה). לפיכך, המעסיק עשוי להידרש לנכות משכר העובד את סכום המס החייב על אותו תשלום, אלא אם העובד זכאי לפטור ממס הכנסה וזאת כל עוד גובה הסכום בצירופים הסכומים האחרים עקב סיום העבודה לא עולים על התקרה הקבועה לעניין פיצויי פיטורים.

במקרה והסכום עולה על גובה התקרה, היתרה תחוייב לפי מדרגות מס הכנסה שחלות על העובד.

תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים

מעסיק שהחליט על דעת עצמו לפטר את העובד ולא לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים, יהיה חייב לשלם לעובד פיצוי השווה לסכום השכר הרגיל עבור התקופה שלגביה הוא לא נתן הודעה מוקדמת.

במקרה זה, המעסיק יצטרך לשלם לעובד סכום פיצויי השווה לשכר רגיל בתקופה זו.

חזרה מהודעת פיטורים

מעסיק יכול לחזור בו מהודעה מוקדמת לפיטורים, אך הצעד הזה לא מבטל את הפיטורים בפועל, אלא אם העובד הסכים לכך. במקרה זה קיימת זכות מלאה של העובד לראות בהודעה זו כפיטורים ולהפסיק לעבוד בתום התקופה המוקדמת.

למרות זאת, אם הודעת הפיטורים נעשתה בשעת כעס או מריבה (עידנא דריתחא), רשאי המעסיק לחזור בו ולבטל את הפיטורים.

תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהקבועה בחוק

עובד ומעסיק יכולים לקבוע בהסכם עבודה סעיף הקובע כי תינתן תקופת הודעה ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק. אולם, סעיף זה עלול להיחשב כאינו חוקי ומשכך העובד לא יהיה מחוייב לפעול לפיו.

במקרה שהוסכם על תקופה כזו, בעת הפיטורים, העובד רשאי לנצל את כל ימי ההודעה המוקדמת הארוכה והמעסיק חייב לכבד את ההחלטה הזו. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופה זו, יהיה עליו לשלם פיצוי השווה לסך השכר הרגיל של העובד על התקופה שבה הוא וויתר על העסקתו.

אם לא סוכם אחרת, המעסיק לא רשאי לתת על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, ולכפות על העובד להיות מועסק בתקופה שמעל הקבוע בחוק.

ימי חופשה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

במקרה שמעסיק נתן הודעה מוקדמת לפיטורים, אסור לו לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך התקופה זו, וזאת כדי להימנע מהחובה לשלם לעובד גם את השכר הרגיל על פי החוק וגם את הפידיון ימי החופשה שלא ניצל העובד.

לעומת זאת, אם המעסיק דרש מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, הוא יצטרך להוכיח שעשה זאת כדין, ממניעים ענייניים ובתום לב. בכל מקרה 14 ימים לפחות מתוך ההודעה המוקדמת לא יכולות להיות מנוצלות לטובת החופשה.

אם העובד מבקש לנצל את ימי החופשה במהלך התקופה המוקדמת, המעסיק לא נדרש לאפשר לו אך הוא צריך לסרב ממניעיים ענייניים בלבד. במקרה זה, בתום תקופת העסקה העובד יהיה זכאי לפידיון ימי החופשה שלא ניצל. גם במקרה זה יש לוודא כי לפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לטובת החופשה.

עוד חשוב לציין כי לא ניתן להוציא את העובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת אם האחרונה נמוכה מ-15 ימים.

ימי מחלה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

קיים איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת לבין ימי מחלה. לפיכך, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודה עקב מחלתו במהלך התקופה בה הוא שהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה עד לכמות המקסימלית שמוצר לצבור.

למרות זאת, אם נתן המעסיק לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שהעובד נעדר מהעבודה עקב מחלתו, המעסיק רשאי לפטר את העובד בתום תקופת הודעה מוקדמת גם אם חל בתקופת המחלה.

דמי אבטלה עם הודעה מוקדמת לפיטורים

במהלך התקופה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד ולכן לא זכאי לקבלת דמי אבטלה.

במידה והמעסיק פיטר את העובד מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת או שניתנה לו הודעה מוקדמת קצרה מהחוק, במקרה זה העובד מקבל תשלום עבור התקופה הזו ולכן העובד לא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה הזו.

לאחר תום התקופה שבגינה ניתן תשלום, ניתן להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות.

מידע נוסף

  • מעסיק לא רשאי לחפוף את ימי הודעה מוקדמת יחד עם הזמן שבו עובד נמצא במילואים ועם 30 הימים מתום שירות המילואים (אם שירות מילואים מעל יומיים רצופים). כך שההודעה המוקדמת יכולה להתחיל רק לאחר 30 יום מתום שירות המילואים.
  • יש לחשב גם את תקופת חופשת הלידה לעניין חישוב תקופת ההודעה המוקדמת.
  • חופשה ללא תשלום לא באה בחשבון כחלק מהחישוב לעניין תקופת ההודעה המוקדמת.
  • אסור למעסיק לקבוע בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת קצרה מזו הקבועה בחוק. להסכם כזה אין תוקף גם אם העובד הסכים לו.
  • בעת סיום יחסי עבודה, מעסיק חייב למסור לעובד אישור על תקופת עבודה והעסקה.
  • עובד המעוניין להתפטר ממקום העבודה, נדרש למסור למעסיק הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil