פנסיית נכות – מהי קצבת נכות מקרן פנסיה ואיך מקבלים אותה?

פנסיית נכון היא קצבת נכות מקרן פנסיה המשולמת לעמית שהיה מבוטח בביטוח נכות ואינו מסוגל להמשיך לעבוד בהתאם לכיסוי הביטוחי. הקצבה משולמת לעמית לאחר עמידה בתנאי הזכאות והגשת התביעה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)?

פנסיית נכות או קצבת נכות מקרן פנסיה, היא קצבה חודשית המשולמת לעמית (אדם שהצטרף) בקרן פנסיה שהיה לו ביטוח נכות פנסיוני פעיל והוא הפך להיות נכה שלא מסוגל לפרנס את עצמו.

נכה מוגדר בתור עמית עם כיסוי ביטוחי למקרה נכות כך שלפחות 25% מכושר העבודה שלו נפגע עקב מצב בריאותו, וכתוצאה מכך הוא אינו יכול לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, ניסיונו או הכשרתו בתקופה העולה על 90 ימים רצופים.

גובה הקצבה מושפע ממסלול הכספים בקרן הפנסיה (שיעור הכיסוי הביטוחי), השכר הקובע ממנו מפרישים לפנסיה, שיעור הפרשות לפנסיה, גיל העמית וכן דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי הרופא או הועדה הרפואית לפי העניין.

גובה הקצבה המירבי הוא 75% מהשכר הקובע ממנו מחשבים הפרשות לפנסיה. אולם לגבי נכה סיעודי, עשוי להיות זכאי לשיעור גבוה יותר ולכל היותר 100% השכר הקובע.

הקצבה אינה מושפעת מהוותק של העמית בקרן הפנסיה כלל, למעט תקופת אכשרה בגין מחלות קיימות ששם על העמית להמתין 5 שנים (60 חודשים) לקבלת קצבת נכות מסיבה זו.

הערה: האמור בכתבה זו מכוון בעיקר לעמיתי קרן פנסיה מקיפה. שכן עבור ביטוח מנהלים ההוראות לפי הסכם שנקבע בין הצדדים, ועבור קרן פנסיה ותיקה ועבר עמיתי פנסיה תקציבית ההוראות שונות מעט.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

למי מגיע קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)? מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 1. העמית היה מבוטח בביטוח נכות במועד האירוע המזכה – עמית פעיל או עמית שהיה בעל הסדר ריסק זמני.
 2. העמית איבד לפחות 25% מכושר ההשתכרות שלו עקב המצב הבריאותי (תאונה, מחלה או פגיעה).
 3. כתוצאה מתאונה, מחלה או פגיעה, העמית לא מסוגל להמשיך בעבודתו או לעבוד בכל עבודה אחרת לפי ניסיונו, הכשרתו או השכלתו לתקופה העולה על 90 ימים רצופים.
 4. הנכות לא נגרמה ממחלה או מתאונה שהוחרגה בהליך חיתום ביטוחי (רפואי).
 5. העמית לא הגיע לגיל הפרישה או לגיל תום תקופת ביטוח הנכות (שנבחר על ידו).
 6. עבור מחלה קיימת בלבד – הסתיימה תקופת אכשרה בת 60 חודשים (5 שנים) ממועד ההצטרפות, וטרם האירוע המזכה.

בנוסף לאמור לעיל, ייתכנו עוד תנאים בהתאם לתקנון קרן פנסיה כגון מועד אחרון להגשת תביעה או אף החזרת כספים שנמשכו מרכיב תגמולים בקרן הפנסיה.

מימוש הזכאות – איך לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)?

על מנת לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה, על העמית להגיש תביעה אל קרן הפנסיה שלו לעניין קבלת קצבת נכות. יש למלא טופס ייעודי של החברה המנהלת, וניתן לרוב למצוא אותו באתר האינטרנט של החברה או על ידי פניה אל מוקד שירות הלקוחות.

לתביעה יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על פגיעה בכושר ההשתכרות וכן על שיעור הפגיעה, מסמך על ויתור סודיות רפואית והסכמת העמית לקבלת עותקים של המסמכים אל קרן הפנסיה, וכן מסמכים נוספים בהתאם לדרישה סבירה של קרן הפנסיה.

עם הגשת התביעה, היא נבקדת על ידי רופא הקרן או הועדה הרפואית, לפי העניין, שקובעים את הזכאות של העמית, מועד אירוע מזכה, שיעור הנכות, תקופת הנכות ועוד.

אם התביעה אושרה, העמית יתחיל לקבל את הקצבה החודשית. אם התביעה נדחתה העמית יכול להגיש ערעור על ההחלטה הזו אל הועדה הרפואי לערעורים.

משך תקופת הזכאות

לאחר אישור התביעה, העמית זכאי לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה החל מהיום ה-91 ממועד האירוע המזכה בקצבת נכות, וגם כמובן כל עוד העמית עומד בתנאים ומוכר כנכה לצורך תשלום הקצבה. אם העמית המשיך להיות נכה גם לאחר תקופה זו – הוא זכאי לקבל קצבת נכות גם עבור 90 הימים הקודמים.

יש לציין כי ייתכן שקרן פנסיה מסויימת עשויה לשלם את הקצבה החל מהיום ה-61 ממועד האירוע המזכה, והכל לפי העניין.

אם מדובר על נכות חוזרת תוך 6 חודשים בגין אותו אירוע מזכה, אותו עמית זכאי לקבל את הקצבה ממועד האירוע המזכה.

הקצבה תשולם עד לאחד המועדים הבאים, המוקדם מבינהם:

 • תום תקופת הנכות – שנקבעה בתביעה.
 • תום תקופת הביטוח – שנקבעה על ידי העמית.
 • תום חודש פטירת מקבל קצבת הנכות.
 • גיל פרישה מעבודה. החל מיום זה, העמית זכאי לקבל קצבת פנסיה חודשית.

גובה קצבת הנכות

חישוב קצבת הנכות בקרן הפנסיה נעשית על ידי מכפלה של כל אלו:

 • שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות – שיעור הכיסוי נקבע על ידי מסלול הביטוח שרכש העמית בקרן הפנסיה. לרוב, מדובר על 75% שיעור כיסוי.
 • השכר הקובע של העמית – שכר עבודה ממנו מחשבים הפרשות לחיסכון פנסיוני.
 • דרגת נכות – שיעור הנכות שנקבע על ידי הועדה הרפואית. כאשר:
  • נכה מלא ששיעור הנכות שלו 75% ומעלה – 100% נכות.
  • נכה חלקי ששיעור הנכות שלו 25% עד 74% – לפי השיעור שנקבע.

לדוגמה:

אדם עם שיעור כיסוי של 75% ושכר ממנו מפרישים לפנסיה בסך 10,000 ₪, הפך להיות נכה ונקבע לו שיעור נכות בסך 50% על ידי הועדה הרפואית. מהי קצבת הנכות שלו?

 • שיעור כיסוי ביטוחי לנכות – 75%.
 • שכר קובע – 10,000 ₪.
 • דרגת נכות – 50%.
 • לכן הקצבה החודשית שלו היא 3,750 ₪ לחודש. לפי חישוב של: 75% * 10,000 ₪ * 50%.

אם אותו אדם היה עם שיעור נכות של 80%, אזי הקצבה שלו היא 7,500 ₪ לחודש. לפי חישוב של 75% * 10,000 ₪ * 100%.

קצבת נכות מקרן פנסיה כאשר מגיעה קצבה ממקום אחר

החברה המנהלת את קרן הפנסיה לרוב מתנה את תשלום קצבת הנכות בהגשת תביעה ומיצוי מלוא הזכויות של העמית אצל גופים אחרים המחייבים בתשלום קצבה ממקום אחר. כמו גם, היא רשאית לקזז סכומים שקיבל העמית מאותם גופים מתוך קצבת הנכות או אפילו להקטין סכומים אם יש סיכוי שמגיע לעמית כספים מאותם גופים.

לצורך כך, יש לפנות לאותם גופים כדי לממש את מלוא הזכאות, ואף להגיש ערעור אם התביעה נדחתה באותם גופים. גופים כמו המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד האוצר וכד' – בהתאם לתקנון הקרן.

יצויין כי עד קבלת קצבה מאותו גורם, החברה המנהלת רשאית לשלם סכום נמוך יותר.

מידע נוסף

 • עמית שמקבל קצבת נכות מקרן פנסיה ועובד (משתכר מעבודה) יקבל את הקצבה המלאה אם השכר המשולב (קצבת נכות ושכר העבודה) לא עולה על ההכנסה החודשית הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה. אם השכר עולה על ההכנסה הממוצעת – הקצבה תופחת בהתאם לתנאי תקנון קרן הפנסיה.
 • קצבת נכות היא הכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות.

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

  קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

  כתוב/כתבי תגובה