חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגבלת חשבון בנק – מקרים בהם חל חשבון בנק מוגבל או לקוח מוגבל, ומידע נוסף

לקוח של בנק בישראל, שנמשכו מחשבונו שיקים ללא כיסוי, עלול לגרום לכך שייחשב לקוח מוגבל עם חשבון בנק מוגבל. ההגבלה מקשה על ניהול חשבון בנק וצרכנות פיננסית.

מטרת הכתבה להסביר על הגבלת חשבונות ועל לקוחות, סוגי הגבלות, ההשלכות ועוד.

מהי הגבלת חשבון בנק (לקוח)?

הגבלת חשבון בנק והגבלת לקוח הן הגבלות על משיכת צ'קים של חשבונות בנק ושל לקוחות בעלי חשבונות מוגבלים. עיקר ההגבלות הן על שימוש בצ'קים בחשבון כזה ועל פתיחת חשבון חדש לצורך הצ'קים.

צ'ק (שיק או המחאה) הוא אמצעי תשלום מסוג שטר המאפשר לצד שלישי למשוך כסף מחשבונו של המושך (בעל החשבון). מדובר על אמצעי תשלום נפוץ במיוחד בעת ביצוע עסקה מסויימת של רכישת מוצרים או קבלת שירות, או למשל בעת שכירות של נכס (דירה, משרד וכד')

צ'קים עלולים לגרום למצב שבו חשבון בנק של לקוח יהפוך להיות חשבן מוגבל והלקוח יהפוך להיות לקוח מוגבל.

הגבלה חשבון בנק ולקוח חלה כאשר סורבו 10 צ'קים או יותר שנמשכו על חשבון הבנק בתקופה של 12 חודשים, וזאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב של הצ'ק הראשון לצ'ק האחרון.

צ'ק שסורב הוא צ'ק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרוע אותו מהסיבה שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון (א.כ.מ – אין כיסוי מספיק) והבנק לא היה חייב לפרוע את הצ'ק מכוח הסכם עם הלקוח (למשל הסכם של מסגרת אשראי או אובליגו).

מהו חשבון מוגבל ומיהו לקוח מוגבל?

חשבון מוגבל הוא חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו בשיק, שחלה עליו הגבלה כאמור מקודם (חזרה של 10 שיקים עקב אכ"מ).

לקוח מוגבל הוא בעל חשבון (שרשום כך בבנק), שיש לו חשבון מוגבל.

סוגי הגבלות, משך התקופה והשלכות על חשבון בנק ולקוח

קיימים 3 סוגי הגבלות שחלות על לקוח או חשבון מוגבל והם:

1. הגבלה רגילה

הגבלה רגילה היא הגבלת חשבון בנק ולקוח, כאשר:

 • נמשכו עליו במהלך תקופה של 12 חודשים, 10 צ'קים או יותר מסיבת אין כיסוי מספיק (ללא כיסוי) והבנק סירב לכבד אותם.

אם משך הזמן בין סירוב הצ'ק הראשון לאחרון, מתחת ל-15 ימים – החשבון לא ייחשב מוגבל. דבר זה מונע אירוע חד פעמי ויוצא דופן.

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא למשך 12 חודשים. תחילת ההגבלה היא במועד שבו צויין בהודעה ללקוח של הבנק או של המפקח על הבנקים, לפני העניין, כך שהיא תהיה לפחות 15 ימים מיום שליחת ההודעה ללקוח.

החשבון מוגדר חשבון מוגבל (רגיל) והלקוח מוגדר לקוח מוגבל (רגיל).

במהלך תקופת ההגבלה, לקוח מוגבל רגיל:

 • לא יכול למשוך צ'קים על חשבון מוגבל. הבנק לא יכבד את הצ'קים של אותו חשבון בנק. אולם ההגבלה לא חלה על חשבונות בנקים אחרים קיימים לאותו לקוח.
 • לא יכול לפתוח חשבונות בנק חדשים שנמשכים עליהם צ'קים. אבל, הוא כן רשאי לפתוח חשבון בנק רגיל ללא צ'קים בתקופת ההגבלה.

2. הגבלה בנסיבות מחמירות (הגבלה חמורה)

הגבלה בנסיבות מחמירות (הגבלה חמורה) היא הגבלת חשבון בנק ולקוח, כאשר מתקיים אחד מאלה:

 • לאותו לקוח הוגבל חשבון בנק נוסף.
 • כאשר אותו חשבון בנק הוגבל פעם נוספת בתוך 3 שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל חמור או של לקוח מוגבל חמור היא למשך 24 חודשים. תחילת ההגבלה היא בדומה להגבלה רגילה.

ההגבלה חלה על כלל החשבונות של אותו לקוח, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, אך לא חשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

השותפים לחשבון של לקוח מוגבל חמור והבעלים של החשבון שבו הוא מיופה כוח – יוגבלו רק במשיכת צ'קים מאותו חשבון, אך הם רשאים לפתוח חשבון אחד למשיכת צ'קים.

החשבון מוגדר חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות והלקוח מוגדר לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.

במהלך תקופת ההגבלה, לקוח מוגבל חמור:

 • לא יכול למשוך צ'קים על כל החשבונות שלו, חשבונות שבהם הוא שותף וגם חשבונות שבהם הוא מיופה כוח.
 • לא יכול לפתוח חשבונות בנק חדשים שנמשכים עליהם צ'קים. אבל, הוא כן רשאי לפתוח חשבון בנק רגיל ללא צ'קים בתקופת ההגבלה.

3. הגבלה בנסיבות מיוחדות (מוגבל מיוחד)

הגבלה בנסיבות מיוחדות (מוגבל מיוחד) היא הגבלת חשבון בנק ולקוח, כאשר מתקיים אחד מאלה:

 • הוטלו על החייב הגבלות מרשות האכיפה והגבייה לפי חוק הוצאה לפועל בעניין גביית חובות.
 • הוטלו על החייב הגבלות מהמרכז לגביית קנסות לפי חוק המרכז לגביית קנסות ממשלתיים.
 • הוכרז החייב בתור פושט רגל על ידי בית המשפט לפי פקודת פשיטת הרגל.
 • הוטלה על סרבן גט הגבלה על ידי בית דין רבני.

ההגבלה וההשלכות ממנה בדומה להגבלות ולהשלכות הקיימות על לקוח מוגבל חמור.

השלכות נוספות החלות על אותם לקוחות:

 • הבנק יכול לשלול או לבטל את כרטיס האשראי של הלקוח, לפי שיקול דעתו. אולם, החוק אינו אוסר על החזקת כרטיסי אשראי.
 • לקוח מוגבל מיוחד רשאי להשתמש באמצעות כרטיס דביט והבנק מחויב להנפיק ללקוח כרטיס זה. הזכות אינה חלה אם רשם הוצאה לפועל אסר זאת או בגלל עניינים הקשורים להלבנת הון.
 • הבנק יכול לסרב ללקוח להעניק אשראי מכל סוג שהוא (הלוואה, משכנתא, מסגרת אשראי וכד'), לפי שיקול דעתו.
 • מידע לגבי הגבלות מופיע במערכת נתוני אשראי ולפיכך היא עשויה לעבור אל לשכת נתוני אשראי ומשם לכל נותן אשראי.
 • נתונים אודות חשבונות בנק מוגבלים ולקוחות מוגבלים לרבות שמם ומספר זהותם מפורסמת על ידי בנק ישראל ומעודכנת נכון לכל יום. בנסיבות מיוחדות, לא מופיע פרטי זהות של הלקוחות.
 • לאחר תקופת ההגבלה אין מניעה חוקית ללקוח למשוך צ'קים על החשבון. אולם מתן שיקים הוא אינו שירות מחייב של הבנקים והוא יכול לסרב.

מתי נשלחת התראה על הגבלה?

לאחר שסורבו 5 צ'קים בחשבון בגלל הסיבה "אין כיסוי מספיק" (א.כ.מ) הבנק נדרש לשלוח התראה לבעל חשבון, למיופה כוח ולמורשה חתימה בחשבון על ההגבלה שבה הוא מפרט בין היתר כי אם יסורבו 10 צ'קים ומעלה מסיבה זו, החשבון יהפוך להיות מוגבל.

אם הבנק טרם הספיק לשלוח הודעה על התראה וחלה הגבלה על החשבון, הבנק לא חייב לשלוח התראה, אלא רק הודעה על הגבלה. התראה על הגבלה נשלחת עד 5 ימי עסקים מהיום שסורב הצ'ק ה-5.

במקרה של נסיבות מחמירות לא נשלחת התראה אך המפקח על הבנקים מודיע על ההגבלה החמורה או המיוחדת, למעט הגבלות מיוחדות שנשלחות על ידי ההוצאה לפועל.

הודעה על הגבלה

הבנק חייב להודיע בכתב על חשבון בנק מוגבל או לקוח מוגבל, הן לבעל החשבון, הן למיופה כח ולמורשה החתימה, והן למפקח על הבנקים.

המפקח על הבנקים חייב להודיע על חשבון מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה כח ולמורשה החתימה. כמו כן, המפקח חייב להודיע לכל הבנקים על לקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד.

הודעה על הגבלה נשלחת עד 5 ימי עסקים אחרי שסורב הצ'ק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה נכנסת לתוקף החל מהיום ה-15 יום שאחרי יום משלוח ההודעה.

חישוב צ'קים במניין הגבלת החשבון

רק צ'קים מסורבים, עקב אין כיסוי מספיק בשל יתרה שאינה מספקת בתאריך הפירעון הנקוב בצ'ק, נספרים במניין הצ'קים להגבלת החשבון.

במקרה של צ'ק שבוטל, שניתנה לגביו הוראת ביטול, הבנק חייב לבדוק האם יש יתרה מספקת בחשבון לתשלום הצ'ק, על אף פי שהלקוח נתן הוראה לבטל אותו. אם היה מספיק כסף, הצ'ק יוחזר בגלל הוראת ביטול, אם אין מספיק כסף, הצ'ק ייחשב כאילו סורב (גם אם ניתנה הוראת ביטול).

גם הסיבות הבאות, עשויות לגרום לכך, שהצ'קים יוחזרו עקב אין כיסוי מספיק: חשבון נסגר, חתימת המושך אינה תקינה, אין התאמה בין סכומים, חסר היסב או שההסיב אינו בסדר וכד'.

במקרים אלו, הצ'ק יחזור הן בכלל "אין כיסוי מספיק" והן בגלל סיבה נוספת.

סיבות שאינן מחשיבות את הצ'ק במניין אין כיסוי מספיק:

במקרים הבאים, הצ'ק לא יימנע במניין הצ'קים ללא כיסוי אפילו אם לא הייתה יתרה מספקת והם: המושך נפטר, טופס הצ'ק בוטל, משוך על בנק אחר / סניף אחר, חסרה חתימת המושך, עבר זמנו, הוצג לפני זמנו, חסרה חתימה בצד התיקון ועוד.

במקרה והחשבון מעוקל, וטרם עברו 60 יום מהודעת העיקול לבנק, הצ'ק יוחזר בגלל הסיבה כי החשבון עוקל אם יש כסף בחשבון. אם אין מספיק כסף בחשבון, אז הצ'ק יוחזר גם בגלל אין כיסוי מספיק וגם בגלל העיקול.

צ'ק שסורב פעם אחת, ייחשב פעם אחת בלבד, גם אם הופקד וסורב כמה וכמה פעמים.

יתרה בחשבון על פיה הבנק מחליט אם לכבד או לסרב

היתרה הקובעת בעת החלטת הבנק אם לכבד את הצ'ק או להחזיר אותו מחוסר כיסוי, היא היתרה בחשבון הבנק של הלקוח המשלם (הנמשך) בסוף יום העסקים שבו הוצג בחשבון המוטב (מי שקיבל את הצ'ק).

הבנק שבו נמשך הצ'ק, מציג את הצ'ק יום לאחר הפקדתו בבנק של חשבון המוטב, בין אם הדבר בוצע באופן אלקטרוני או ידני. הפקדת מזומן באותו יום שבו הלקוח רואה את הצ'ק נמשך מחשבונו היא הפקדה מאוחרת והבנק לא חייב להסתמך עליה.

לדוגמה: הצ'ק נקוב לתאריך ה-10 בחודש, המוטב הפקיד באותו יום, הלקוח המשלם צריך שיהיה לו כסף מספיק בחשבון כבר ב-10 בחודש. הפקדת מזומן ב-11 בחודש היא הפקדה מאוחרת.

ולעניין הפקדת צ'קים:

בעת הפקדת הצ'ק הזיכוי הוא זמני והופך להיות סופי רק לאחר 3 ימי עסקים בנוסף ליום העסקים שבו הוא הופקד. לכן אם הבנק הנמשך (משלם הכסף) מחליט להחזיר את הצ'ק בגלל אין כיסוי מספיק או סיבה אחרת כמו הוראת ביטול לדוגמה – חשבון המוטב (מקבל הכסף) יחויב בסכום הצ'ק וסכום לא יעמוד לרשותו.

דהיינו, הבנק לא נוהג לכלול צ'קים המופקדים בחשבון ביתרה הקובעת לכיסוי הצ'ק אם טרם חלפו 3 ימי עסקים. לכן, אם ידוע כי צ'ק מסויים צריך להימשך בתאריך ה-10 בחודש, ניתן להפקיד צ'ק בתאריך ה-7 בחודש או לפני כדי שב-10 בחודש, החיוב בחשבון ייפרע באופן תקין.

הודעה בדבר הצורך בהפקדת כספים בחשבון

החל מ-18.08.2021:

במידה והוצג צ'ק לפירעון ולא הייתה יתרה מספקת בחשבון הבנק שתאפשר את פירעונו, הבנק ישלח הודעה אל בעלי החשבון שעליו משוך הצ'ק, כדי לייעד אותו על הצורך להפקיד כספים בחשבונו כדי למנוע את סירוב השיק עד שעתיים וחצי לפני תום יום עסקים ("המועד האחרון").

ההודעה צריכה להישלח מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר לבעל החשבון להפקיד בו כספים עד המועד האחרון.

אם לא הופקדו הכספים עד למועד האחרון, הצ'ק ייחשב שיק מסורב.

המפקח על הבנקים יכול לקבוע כי מועד הפקדת הכספים יהיה לאחר המועד האחרון, וזאת בתנאי שלא יהיה מאוחר מתום יום העסקים.

ערעור הגבלת חשבון בנק

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור שהוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלו, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום – כדי לבקש ביטול צ'ק במניין צ'קים מסורבים.

ניתן לבקש זאת בגלל הסיבות הבאות:

 • הבנק סירב לפרוע את הצ'ק בגלל טעות.
 • הבנק סירב לפרוע את הצ'ק בגלל עיקול על החשבון, וגם התקיימו 2 התנאים הבאים: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול, ולא היה ניתן לפרוע את הצ'ק במשך 60 הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 • ללקוח יסוד סביר שהבנק היה חייב לפרוע את הצ'ק בגלל יתרה מספקת בחשבון או הסכם עם הבנק.
 • נבצר מהלקוח לטפל בענייניו בגלל פגיעה בו או ברכושו, בפעולת איבה ועקב כך הצ'ק סורב.
 • הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרז לגביו שעת חירום ובמועד בו נמשך הצ'ק הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו עקב שעת חירום וכתוצאה מכך השיק סורב.
 • הבנק לא שלח הודעה ללקוח על הצורך להפקיד כספים בחשבון כדי למנוע סירוב צ'ק, או הבנק שלח הודעה לפרטי התקשרות שאינם תואמים את הפרטים שהלקוח מסר לו, או שהמועד האחרון טרם חלף, וכתוצאה מכך הצ'ק סורב.

למידע נוסף: ביטול הגבלת חשבון בנק עובר ושב ולקוח.

איתור חשבונות מוגבלים או לקוחות מוגבלים

ניתן לבדוק האם חשבון בנק מסויים או לקוח מסויים הוא מוגבל על ידי הזנת פרטי חשבון הבנק או מספר תעודת זהות / מספר ח.פ בהתאמה באמצעות מערכת של מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל באמצעות קישור זה.

לקוחות מוגבלים או שיש להם חשבונות מוגבלים, לרבות אם מדובר בנסיבות מחמירות או מיוחדות, יכולים לגשת אל מערכת למידע ואישורים בנושא חשבונות ולקוחות מוגבלים ולהזין את פרטיהם שם.

עבירה ועונשין

משיכת שיק מחשבון מוגבל בתקופה בה הלקוח הוא מוגבל או מוגבל חמור או מוגבל מיוחד – דינה מאסר שנתיים או קנס לפי חוק העונשין, או קנס פי 4 מסכום הצ'ק – הסכום הגבוה מבינהם.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

החזרת צ'ק אכ"מ

מי שמחזיק בצ'ק שחזר בגלל הסיבה אין כיסוי מספיק יכול לפנות אל ההוצאה לפעול ולבקש ביצוע שטר (שיק) או להגיש תביעה אל בית המשפט בהליך אזרחי.

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי

לפי טיוטת הנחיית הרשות הגנת הפרטיות (לשעבר הרשת למשפט, טכנולוגיה ומידע), והוראות בנק ישראל, על הבנקים חל איסור שימוש במידע אודות ההגבלה אם בעל החשבון לא היה לקוח שלהם במהלך תקופת ההגבלה.

כמו כן, הבנקים חייבים לחוק לחלוטין נתונים בנוגע להגבלות חשבון בנק המוטלות על חייבים בהוצאה לפועל לאחר שההגבלה הוסרה. הרשות טוענת כי המידע המפורסם על ידי בנק ישראל נועד להזהיר מפני עסקאות אך לא נועד להפיץ את היסטוריית המידע.

לפיכך הבנקים לא יכולים לשמור מידע לאחר תום תקופת ההגבלה הנוגעת לאותם אנשים. למעט מקרה בו הבנקים חייבים להודיע לאדם אחר המבקש להצטרף לחשבון כזה, ורק למטרה זו.

לפי חוק, מי שמציע שירות נתוני אשראי חייב לרשום את מאגר המידע בתור מאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות. גם מאגר נתוני אשראי חייב לעמוד לפי הוראות הפרטיות, אבטחת מידע וסודיות.

לפי הוראות בנק ישראל, שמירת מידע (רק לעניין מידע המדווח על ידי הפיקוח על הבנקים) שלא לשם המטרה לשמה הוא נועד מהווה פגיעה בפרטיות ולכן הבנקים יכולים לשמור את המידע לתקופה של עד 3 שנים לאחר סיום ההגבלה.

לעניין הגבלות שבוטלו מעיקרן – אסור לשמור כלל. אולם לעניין דיווח לאדם המצטרף לחשבון, המידע יישמר לעובדים מסויימים רק לצורך ביצוע אותה הוראה חוקית ולא אחרת.

הוראה זו אינה תקפה לגבי מידע המצוי בבנק לגבי חשבונות של לקוחות מחזיקים אצל הבנק עצמו.

מידע נוסף

 • ניתן להשתמש באמצעי תשלום חליפיים כמו כרטיס אשראי, כרטיס נטען, כרטיס דביט, אפליקציות להעברת כסף, העברה בנקאית, ארנקים וירטואליים (כמו פייפל, גוגל פיי, אפל פיי וכד') ועוד.
 • גם על הבנק עצמו מוטלים חובות, כך שהוא אינו רשאי לפרוע צ'ק שנמשך על חשבון מוגבל, הבנק לא רשאי לספק טופסי צ'קים למשיכה מחשבון מוגבל ולא רשאי לפתוח חשבון בנק למשיכת צ'קים ללקוח מוגבל.
 • למרות האמור מקודם, הבנק רשאי לפרוע צ'ק במשך 15 ימים ממועד תחילת ההגבלה, בתנאי שהתאריך הנקוב על הצ'ק הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.
 • אדם הזכאי לכסף עקב אי פירעון הצ'ק, רשאי לדרוש את הכסף לפי כל דין ולתבוע לפי הצ'ק.
 • לעניין צ'ק שסורב וחזר עקב אכ"מ – אין זה משנה אם הייתה סיבה נוספת לסירוב הצ'ק, או אם ניתנה הוראת ביטול.
 • במקרים של הרכזה על שעת חירום, והמפקח על הבנקים סבר שצריך להשעות את הגבלת חשבון הבנק, הוא רשאי לקבוע זאת, לגבי המדינה כולה או לגבי אזור מסויים, כי בנק לא יגביל חשבון בנק או בעל החשבון בגלל צ'קים שסורבו.
 • צ'ק שסורב מהסיבה שהוטל על על החשבון עיקול, לא ייחשב צ'ק מסורב אם הוא הוצג בתוך 60 ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 • בית המשפט יכול להטיל הגבלה גבוהה יותר על הוראות החוק.
 • מתן אשראי ושימוש בצ'קים נתונה לשיקול דעת הבנק והוא אינו מחוייב לאשר זאת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981
 • תקנות שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981
 • איסור המשך שימוש של הבנקים במידע על הגבלת חשבונות (קובץ מושל"כ) לאחר תום תקופת ההגבלה, רמו"ט, 2003
 • שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת, הוראה 430, ניהול בנקאי תקין.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil