חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול הגבלת חשבון בנק עובר ושב ולקוח – זכאות, הגשת ערעור ועוד

לקוח של תאגיד בנקאי שחשבון הבנק שלו הוגבל בשל החזרת צ'קים, יכול לבקש הליך ביטול הגבלת חשבון בנק בנסיבות מצדיקות. קיימות כמה סיבות בגללן ניתן לבקש זאת.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו ביטול הגבלת חשבון בנק?

אדם שחזרו או סורבו בחשבון הבנק שלו 10 צ'קים או יותר, ייחשב לקוח מוגבל והחשבון ייחשב חשבון בנק מוגבל. אם חזרו בחשבון אחר או שהחשבון הוגבל שנית בתוך 3 שנים, הוא ייחשב לקוח מוגבל חמור.

משמעות הגבלת חשבון בנק היא שאותו לקוח לא יכול למשוך יותר שיקים על חשבונו כיוון שהבנק לא יכבד צ'קים לאותו חשבון. כמו כן, הוא לא יוכל לקבל צ'קים נוספים באותו חשבון בנק.

אם הלקוח הוא מוגבל חמור, אז המשמעות שהוא לא יוכל יותר למשוך צ'קים בשום חשבון בנק, גם בחשבונות בהם הוא שותף או מיופה כוח. כמו כן, לא יכול לפתוח חשבונות בנק חדשים לצורך משיכת צ'קים.

יחד עם זאת, לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, שהוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלו, רשאי להגיש בקשת ביטול הגבלת חשבון בנק על ידי הגשת ערעור לבית המשפט.

ההליך המשפטי מאפשר לאותו לקוח לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו. כך שבסופו של דבר, החשבון הבנק שלו יוכל לחזור להיחשב חשבון בנק רגיל ללא מגבלות.

אם הוא מוגבל חמור, אז ההליך יכול לאפשר הפיכה מלקוח מוגבל חמור ללקוח מוגבל רגיל, או אפילו להחזיר למצב ללא מגבלות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות להגשת בקשה לביטול הגבלת חשבון בנק נתונה למי שנחשב לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור (ככתוב מקודם), בתנאי שהתקיימו אחת הנסיבות הבאות או יותר:

 1. הבנק סירב לפרוע את הצ'ק בגלל טעות.
 2. הבנק סירב לפרוע את הצ'ק בגלל עיקול שהוטל על החשבון, בתנאי שהשיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול, ולא היה ניתן לפרוע את הצ'ק במשך 60 ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 3. הבנק היה חייב לפרוע בגלל יתרה מספקת החשבון הבנק או שהבנק היה חייב לפרוע את הצ'ק לפי הסכם איתו, זאת כאשר ללקוח יש יסוד סביר לכך.
 4. הלקוח לא היה יכול לטפל בענייניו עקב פגיעה בו או ברכוש שלו, וכתצואה מכך הצ'ק סורב.
 5. הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום, ובמועד משיכת הצ'ק הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו עקב כך, וכתוצאה מכך הצ'ק סורב. הכרזה על שעת חירום היא אחת מאלה:
  • הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית.
  • הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי פקודת המשטרה [נוסח משולב].
  • קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי חוק שירות המילואים.
  • הכרזה על מחלה מידבקת (נגיף הקורונה החדש). – פקע ולא ניתן יותר להגיש עקב כך.
 6. הבנק לא שלח הודעה ללקוח על הצורך להפקיד כספים בחשבון כדי למנוע סירוב צ'ק, או הבנק שלח הודעה לפרטי התקשרות שאינם תואמים את הפרטים שהלקוח מסר לו, או שהכספים הופקדו עד שעתיים וחצי לפני תום יום עסקים, וכתוצאה מכך הצ'ק סורב. בית המשפט יוכל לקבל את הבקשה רק אם התרשם שהלקוח היה יכול להפקיד בחשבון כספים שיאפשרו את פירעון השיק – החל מתאריך 18.08.2021.

מי לא זכאי?

 • מי שטוען כי נפל פגם בהתראה של הבנק.
 • מי שטוען כי לא קיבל התראה, וזאת בתנאי שהבנק אכן שלח את התראה.

מימוש הזכאות – הגשת ערעור ובקשה לביטול חשבון בנק

אדם שעומד בתנאי הזכאות האמורים לעיל, רשאי לבקש מבית המשפט שיבטל הבאת צ'ק במניין הצ'קים שסורבו.

לצורך כך, עליו לפעול באופן הבא:

1. מילוי בקשת ערעור

המבקש צריך למלא את הערעור על גבי טופס בקשה לפי סעיף 10 לחוק שקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. (פרטי הטופס בסוף הכתבה).

הבקשה חייבת לכלול את הפירוט של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם הוא מסתמך. כאשר המשיב הוא הבנק שעליו נמשך הצ'ק והמען הוא סניף הבנק.

בעלי חשבון משותף, רשאים להגיש יחד בקשה מאוחדת לגבי אותו חשבון בנק, גם אם הבקשה של כל אחד מהם היא לגבי צ'ק שונה.

2. צירוף מסמכים

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
 • העתק של מסמך או כל ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש.
 • העתק מפנייתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון, אל המשיב בבקשה לבטל את הבאת הצ'ק במניין הצ'קים שסורבו, ותשובת המשיב לפניה.
 • העתק מהודעה למבקש שותף, אם השיק נושא הבקשה נמשך על חשבון משותף.

3. מועד הגשת הבקשה

בקשה יש להגיש בתוך 20 ימים ממועד שהומצאה לו הודעת הבנק על הגבלת החשבון.

עם זאת, אם המבקש קיבל הודעה מאת המפקח על הבנקים לגבי הגבלת חשבון הבנק, אז בתוך 20 ימים ממועד המצאת הודעת הבנק על הגבלת החשבון, או בתוך 10 ימים ממועד המצאת ההודעה על ידי המפקח על הבנקים – המאוחר מבינהם.

4. מקום הגשת הבקשה

המבקש צריך להגיש את הבקשה אל בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור, ושהוא הקרוב ביותר לסניף הבנק.

הגשת הבקשה צריכה להיעשות במספר עותקים מספיק לכל אחד מבעלי הדין.

5. תשלום אגרה ופיקדון

עם הגשת הבקשה, יש לשלם פיקדון לכיסוי הוצאות משפט על סך 420 ₪ (לפי נתוני מדד שפורסם בחודש נובמבר 2017). סכום זה צמוד מדד שפורסם בחודש נובמבר לעומת מדד שפורסם אשתקד.

מבקש ומבקש-שותף יכולים להזין את פקיד הבנק המשיב כעד, ולצורך כך נדרשים לשלם סכום כסף מספיק (פיקדון) לכיסוי הוצאותיו של העד, לפני משלוח ההזמנה ותוך הזמן שייקבע, לפי הנחת דעתו של הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט. השכר נקבע בתור מומחה לפי הוראות הדין.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

בקשות שותפים

כאמור מקודם, בעלי חשבון משותף רשאים להגיש בקשה מאוחדת.

אולם, אם הצ'ק שלגביו מתבקשת הבקשה, משוך על חשבון משותף, אז המבקש נדרש לשלוח העתק מהבקשה בצירוף הודעה לפי הטופס בהמשך שבו יוזמנו להתיצב ביום שנקבע לדיון בבקשה.

מבקש שותף רשאי להגיש בקשה כאמור מקודם לגבי אותו צ'ק בתוך 10 ימים ממועד המצאת ההודעה בפסקה קודמת.

לאחר מכן, חלים הוראות ככתוב בתת כותרת "המשך הליכים" לגבי משיב ומבקש-שותף.

המשך הליכים

הבנק רשאי להשיב לבקשה בתוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו הבקשה. בהגשת התשובה גם הוא יכול לספק העתק של מסמך או כל ראיה אחרת שהוא מסתמך עליהם. ללא צורך בתצהיר. אם הוא לא הגיש את תשובתו, הוא לא יהיה רשאי להתנגד לבקשה.

המבקש (הלקוח), רשאי להשיב בתצהיר על תשובת המשיב (הבנק) בתוך 7 ימים ממועד המצאתה. בכתב התשובה לא יכול להעלות נימוק חדש או טענה שבעובדה לא מתיישבת עם הטענות הקודמות שלו.

החלטת בית משפט

בדין בית משפט בבקשה, לא ניתן להגיש נימוק או ראיה אחרת שלא הוזכרה בבקשה או בתשובת המשיב או בכתב התשובה של המבקש או מבקש השותף, אלא ממקרים מיוחדים, או אם הועלו לראשונה בכתב התשובה של המבקש או מבקש שותף.

החלטה בבקשה מהווה פסיקה גם לגבי מבקש שותף, גם אם לא הגיש בקשה מטעמו.

מסמכים

להלן המסמכים לגבי הבקשה של הערעור וההודעה למבקש שותף.

1. בקשה לפי סעיף 10

בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ׳׳א-1981

בבית משפט השלום
ב ____________

____________ נגד ____________

1. שם המבקש ____________ מספר זהות כמשמעותו בתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
2. מען המבקש ____________.
3. בחשבון משותף – שמות בעלי החשבון האחרים ומענם:
________________________
________________________
________________________
4. מספר החשבון שעליו נמשך השיק שסורב ____________.
5. שם הבנק, שם סניף הבנק ומענו ____________.
6. מספר השיק ______ שסורב סמנו השיק בספרות ובמלים ____________.
תאריך סירוב השיק ____________.
7. נימוקי הבקשה:
________________________
________________________
8. רשימת התצהירים, המסמכים והראיות המצורפים לבקשה.

____________ ____________
תאריך חתימה

2. הודעה למבקש שותף

הודעה למבקש-שותף

בבית משפט השלום
ב ____________

המבקש ____________
נגד
המשיב ____________

אל: מבקש-שותף
____________
____________

הואיל והמבקש במשפט שלעיל הגיש בקשה שהעתקה מצורף בזה:
הנך מוזמן להתייצב בבית משפט השלום ב ____________
ביום _____ שעה _____
הואיל ובמועד זה תינתן החלטה לעניין השיקים בנושא הבקשה.
הנך רשאי להגיש בקשה תוך 10 ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו ובה הרצאה של טענותיך.

סעד זמני

בית המשפט רשאי לבקשת מבקש הערעור לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה. עם מתן הצו, חלים הוראות אלו:

 • המבקש לא רשאי לפתוח חשבון בנק למשיכת צ'קים ובנק לא רשאי לאפשר זאת.
 • התקופה בה הצו עומד בתוקף לא מובאת בחשבון תקופת ההגבלה.
 • צ'קים שסורבו בתקופת תוקף הצו – נכללים במניין לצורך הגשת הערעור.

בעת ערעור על החלטת בית משפט השלום, בית המשפט של הערעור רשאי לאפשר פתיחת חשבון בנק בניגוד לצו האמור מקודם, או לקבוע כי תקופה של הצו תובא בחשבון תקופת ההגבלה.

מידע נוסף

 • בכל עניין אחר שבהן לא רשום כאן, חלים הוראות הדין בעניין סדר דין אזרחי.
 • עם הגשת הבקשה, בית המשפט רשאי לתת צו זמני על פי צד אחד עם הוראות ככל שייראו לו, אם נוכח שהשהייה הכרוכה בדיון עלולה לגרום נזק. משיב רשאי לבקש ביטול צו כזה בתוך 30 יום מהיום שהומצו לו.
 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם על ידי המדינה או סיוע משפטי שכר מצווה על ידי לשכת עורכי הדין.
 • מתן אשראי ושימוש בצ'קים נתונה לשיקול דעת הבנק והוא אינו מחוייב לאשר זאת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981
 • תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil