חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ימי מחלה עקב הריון ולידה של בת זוג – היעדרות ותשלום דמי מחלה

עובד יכול לזקוף ימי מחלה עקב הריון ולידה של בת זוג מהצבירה שלו כך שהוא יוכל לצאת לחופשת מחלה ולקבל על כך תשלום דמי מחלה. ניתן לממש את הזכות מספר פעמים, בהתאם לחוק וההוראות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

ימי מחלה עקב הריון ולידה של בת זוג

עובד יכול לזקוף עד 7 ימים בשנה היעדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת הזוג שלו, או בגלל לידה של בת הזוג שלו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. כלומר, מדובר על היעדרות שהינה ימי מחלה / חופשת מחלה מתוך הצבירה של העובד.

היעדרות עובד מהעבודה תיראה היעדרות מזכה בניצול על חשבון היתרה הצבורה, רק אם ההיעדרות היא לצורך אחת הסיבות הבאות:

 1. ליווי בת זוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר.
 2. ליווי בת זוג במקרה של הפלה – גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.
 3. ליווי בת זוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, גם כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים.
 4. נוכחות בלידה – החל מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
 5. נוכחות לאחר יום הלידה – היום הרביעי והחמישי בלבד, אם ב-3 הקודמים גם היה בחופשה שנתית או בחופשה ללא תשלום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שהוא בן זוג כאמור, והכל לפי אחת או יותר מהסיבות המפורטות לעיל.

מספר ימי מחלה עקב הריון ולידה של בת זוג

בהתאם לחוק, העובד יכול לנצל עד 7 ימי מחלה בשנה על חשבון היתרה הצבורה.

החוק והתקנות אינן מגבילות בהיעדרות שאינה רצופה. כלומר, גם אם 7 ימים אלו יהיו מפוזרים על פני השנה.

למשל:

העובד נעדר מהעבודה עקב הריון ולידה של בת זוגתו, באחת או יותר מהנסיבות האמורות לעיל, יומיים בחודש ינואר, 3 ימים בחודש פברואר ו-3 ימים בחודש מרץ. האם זכאי לימי המחלה?

כן, משום שעונה על הקריטריונים. אולם, העובד נעדר סך הכל 8 ימים, שזה מעבר למכסה ולכן יהיה זכאי רק עבור 7 ימים.

דמי מחלה עקב הריון ולידה של בת זוג

עובד כאמור זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו ולקבל על כך תשלום של דמי מחלה.

דמי המחלה המשולמים הם כמו תשלום של דמי מחלה על ימי מחלה רגילים והכל באופן הבא:

 • היום הראשון – ללא תשלום.
 • היום השני והשלישי – 50% שכר רגיל.
 • היום הרביעי ואילך – 100% שכר רגיל.

אם לעובד מגיע תשלום החל מהיום הראשון, עקב הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – הוא יהיה זכאי לכך.

למרות האמור לעיל, לגבי נקודה 5 שהינה "נוכחות לאחר יום הלידה" – דמי מחלה של היום הרביעי והחמישי הם לפי תשלום של היום השני והשלישי – כלומר, לפי 50% שכר רגיל.

מימוש הזכאות – איך לנצל את ימי המחלה?

הזכאות אינה אוטומטית, עובד שעונה על הקריטריונים לעיל, צריך להגיש בקשה למעסיק שלו, ללא בקשה זו המעסיק לא יהיה חייב לחשב את ימי המחלה על חשבון היתרה הצבורה ואף לא יהיה חייב לשלם דמי מחלה.

העובד צריך למסור למעסיק:

 1. הצהרה חתומה – מכתב בו העובד מצהיר על ימי ההיעדרות, הסיבה להיעדרות, תקופתה וסך ההיעדרות, פרטי בת הזוג וחתימה. נוסח בהמשך.
 2. אישור רפואי – אישור מהרופא המטפל או הרופא המחליף, בעניין טיפולים או בדיקות הקשורות להריון והמועדים שלהם, או בעניין הלידה והמועד.

בנוסף לכך ומבלי קשר לעיל, העובד חייב להודיע למעסיק, בדומה ליציאה לחופשת מחלה, הודעה על היעדרות תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון על התקופה המשוערת בה לא יוכל לעבוד.

נוסח ההצהרה

הצהרה

לענין היעדרות מהעבודה לפי סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000 –

(1) אני הח"מ שם פרטי ושם משפחה, מס' ת"ז, ____________________

מען _________________

מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי מיום _________ עד יום ________ ומצהיר כי היעדרותי היתה נחוצה לצורך –

 • ליווי בת הזוג בקשר להריון שכרוך בהם סיכון.
 • ליווי בת הזוג בקשר להריון בנסיבות שבהן היא תלויה בעזרת הזולת לביצוע טיפולים או בדיקות כאמור.
 • נוכחות בלידה של בת הזוג –
  • תחילת הופעתם של צירי לידה: יום שעה _____________; מועד תום הלידה: יום שעה _____________

מצורף אישור רפואי המעיד על סיבת ההיעדרות שלי כמפורט לעיל ועל מועדיה.

(2) פרטי בת הזוג:

שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז ____________________

מען _________________

(3) מספר הימים שבהם נעדרתי מהעבודה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון של בת הזוג שלי או בשל לידה שלה במשך שנה זו: ____________________

תאריך ___________________

חתימת העובד ___________________

מידע נוסף

 • במקרה של לידה, העובד יכול לנצל את 3 הימים הראשונים בתור חופשה שנתית רגילה ולקבל עבורם דמי חופשה, או להשאיר אותם בתור חופשה ללא תשלום.
 • היעדרות זו של ימי מחלה, אינה באה לפגוע בזכויות העובד לגבי חופשת אבהות או חלוקה של תקופת לידה והורות (חופשת לידה).

חקיקה ופסיקה

 • חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000
 • תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א-2000
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil