חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שהוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בתקופת קורונה

עובדים שכירים שהגיעו לגיל הפרישה אינם זכאים לתשלום דמי אבטלה, אך אנשים מסויימים זכאים לקבל מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. מדובר על תשלום של כסף מיוחד לאנשים בעקבות משבר נגיף הקורונה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. הכתבה עודכנה בתאריך 29.07.2020 לפי הוראות החוק החדשות במסגרת התוכנית לסיוע כלכלי.

מה זה מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה?

בעקבות משבר והתפשטות נגיף הקורונה, המדינה החליטה על שורת צעדים והקלות לציבור העובדים השכירים (ולרבות אלו שפוטרו או נשלחו לחל"ת) וכן לציבור העצמאים. צעדים אלו כוללים הקלות בזכאות לדמי אבטלה, הקטנת מקדמות לעסקים, הארכת תשלום דמי אבטלה ועוד.

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה הוא תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאוכלוסיית עובדים שכירים שפוטרו מעבודתם או שהוצאו לחופשה ללא תשלום, וגם שהגיעו לגיל הפרישה (פרישת חובה). יש לציין כי אוכלוסיה זו אינה מקבלת תשלום דמי אבטלה מכיוון שהם לא עונים על הקריטריונים וזכאות לאבטלה.

בעקבות המשבר עובדים אלו נדרשו לשבת בבית בחופשה ללא תשלום (חל"ת) או אפילו פוטרו, דבר זה פוגע בהם מבחינה פיננסית. כי אם ההכנסה מפנסיה הייתה מספיקה להם, סביר להניח שלא היו עובדים ולכן כדי שיסתגלו לתקופה החדשה, ניתן להם המענק.

על מנת לקבל את המענק, יש להגיש בקשה אל המוסד לביטוח הלאומי, ללא צורך בהוספת מסמכים. אולם הביטוח הלאומי יכול לדרוש מסמכים רלוונטיים בעניין הזכאות וגובה הכנסה (הכנסה מפרישה של פנסיה מעבודה או מגוף ממשלתי ביטחוני).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם שבתקופה הקובעת עונה על כל התנאים הבאים, זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה:

 • אדם שמלאו לו 67 שנים או יותר.
 • תושב ישראל לעניין הביטוח הלאומי.
 • במהלך "התקופה הקובעת" הוא פוטר מעבודתו או שהוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים או יותר. אולם עבור מענק אוגוסט 2020 ואילך תקופת החל"ת הדרושה קוצרה ל-14 ימים.
 • הוא היה עובד שכיר בתקופה של 3 חודשים רצופים שקדמו לחודש בו הוא הפסיק לעבוד לראשונה (פוטר או הוצא לחל"ת).

מי לא זכאי?

 • מי הכנסתו מקצבה עולה 5,000 ₪ – משום שאז המענק מאופס.

כך למשל:

אדם תושב בן 68 עבד במפעל במשך 6 חודשים רצופים והמעסיק הודיע לו על יציאה לחל"ת לתקופה של 45 ימים בתאריך 15.03.2020. האם הוא זכאי למענק?

תשובה – כן.

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום 01.03.2020 ועד יום 30.06.2021, ואם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה (שיעור האבטלה) פחת מ־7.5% יהיה סיומה 30 ימים לאחר הפרסום, אך לא לפני 31.12.2020, והודעה על כך תפורסם ברשומות על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

גובה סכום מענק הסתגלות מיוחד

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה משולם עבור חודשים מסויימים בלבד ככתוב בהמשך. גובה המענק נקבע לפי מועד הפסקת העבודה ולפי ההכנסה שלו.

"הכנסה" – מוגדרת בתור הכנסה מקצבת פרישה שהיא כל אלו: קצבת פרישה מעבודה ("קצבת פנסיה"), קצבת פרישה עקב שירות צה"ל, שירות במשטרת ישראל או שירות בשירות בתי הסוהר.

סכום המענק ותנאים נוספים כמפורט כאן:

1. מענק הסתגלות מיוחד מרץ 2020

מענק לחודש מרץ 2020 משולם למי שפוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.03.2020 ועד לתאריך 31.03.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 31.03.2020.

גובה המענק לחודש מרץ 2020:

גובה הכנסה מרץ 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל1,500 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד מרץ 2020

2. מענק הסתגלות מיוחד אפריל 2020

מענק לחודש אפריל 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מרץ 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.04.2020 ועד 30.04.2020.
 • פוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.04.2020 ועד לתאריך 30.04.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 30.04.2020.

גובה המענק לחודש אפריל 2020:

גובה הכנסה אפריל 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד אפריל 2020

3. מענק הסתגלות מיוחד מאי 2020

מענק לחודש מאי 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש אפריל 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.05.2020 ועד 31.05.2020.
 • פוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.05.2020 ועד לתאריך 31.05.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 31.05.2020.

גובה המענק לחודש מאי 2020:

גובה הכנסה מאי 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד מאי 2020

על אף האמור לעיין חלק זה (מאי 2020), מי שהפסיק לעבוד (פוטר או הוצא לחל"ת) בתאריך 01.03.2020 או אחריו, וחזר לעבוד בחודש מאי 2020, יהיה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי. המענק החלקי מחושב לפי מכפלה של מספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד וזאת חלקי 31, בסכום המענק המלא לפי הטבלה הזו.

4. מענק הסתגלות מיוחד יוני 2020

מענק לחודש יוני 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מאי 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.06.2020 ועד 30.06.2020.
 • פוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.06.2020 ועד לתאריך 30.06.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 30.06.2020.

גובה המענק לחודש יוני 2020:

גובה הכנסה יוני 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד יוני 2020

על אף האמור לעיין חלק זה (יוני 2020), מי שהפסיק לעבוד (פוטר או הוצא לחל"ת) בתאריך 01.03.2020 או אחריו, וחזר לעבוד בחודש יוני 2020, יהיה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי. המענק החלקי מחושב לפי מכפלה של מספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד וזאת חלקי 30, בסכום המענק המלא לפי הטבלה הזו.

5. מענק הסתגלות מיוחד יולי 2020

מענק לחודש יולי 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש יוני 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.07.2020 ועד 31.07.2020.
 • פוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.07.2020 ועד לתאריך 31.07.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 31.07.2020.

גובה המענק לחודש יולי 2020:

גובה הכנסה יולי 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד יולי 2020

על אף האמור לעיין חלק זה (יולי 2020), מי שהפסיק לעבוד (פוטר או הוצא לחל"ת) בתאריך 01.03.2020 או אחריו, וחזר לעבוד בחודש יולי 2020, יהיה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי. המענק החלקי מחושב לפי מכפלה של מספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד וזאת חלקי 31, בסכום המענק המלא לפי הטבלה הזו.

6. מענק הסתגלות מיוחד החל מחודש אוגוסט 2020

מענק לחודש אוגוסט 2020 ועד חודש יוני 2021 – משולם באותו אופן כמו חודשים קודמים, כך שהוא משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור החודש הקודם לחודש הזכאות וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל חודש הזכאות.
 • פוטר או הוצא לחל"ת כאמור לעיל, במהלך חודש הזכאות, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד תום חודש הזכאות.

גובה המענק לחודשים אוגוסט 2020 ועד תום התקופה הקובעת:

גובה הכנסה אוגוסט 2020 – תום התקופה הקובעתגובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪
מענק הסתגלות מיוחד אוגוסט 2020 – תום התקופה הקובעת

על אף האמור לעיין חלק זה, מי שהפסיק לעבוד (פוטר או הוצא לחל"ת) בתאריך 01.03.2020 או אחריו, וחזר לעבוד בחודש הזכאות, יהיה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי. המענק החלקי מחושב לפי מכפלה של מספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד וזאת חלקי מספר הימים באותו חודש, בסכום המענק המלא לפי הטבלה הזו.

במהלך התקופה הקבועת, בתקופה שבה שיעור האבטלה מתחת ל-10% ומעל 7.5% – המענק ישולם בשיעור של 90% מהשיעור הרגיל שלפני כן.

מימוש הזכאות – איך לקבל את המענק?

על מנת לקבל את התשלום, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. ניתן להגיש את התביעה לקבלת המענק באחת הדרכים הבאות:

 1. טופס מקוון באינטרנט – אפשר למלא ולהגיש דרך האינטרנט בקישור זה.
 2. טופס ידני בל/489 – אפשר למלא את הטופס הידני בקישור זה. לאחר מכן, יש להגיש אותו דרך קישור לשליחת מסמכים לביטוח לאומי אונליין. בנושא יש לבחור "קצבת אזרח ותיק".
 3. מוקד טלפוני – אפשר להתקשר למוקד ייעוץ לאזרח ותיק 9696* או דרך המוקד הטלפוני 6050*, הנציגים של המוסד לביטוח לאומי ימלאו את הטופס עבור המבקש.

טופס הבקשה כולל את הפירוט הבא:

 • שם פרטי ומשפחה, מספר זהות ותאריך הנפקת התעודה, תאריך לידה.
 • כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני (אם יש).
 • מועד הפסקת העבודה והסיבה לכך, תקופת העסקה ופרטי המעסיק.
 • ההכנסה בחודש שלגביו מתבקש המענק.
 • הצהרה על נכונות הפרטים עם חתימת המבקש.
 • פרטי חשבון בנק ופרטים נוספים.
 • במענקים של חודש אוגוסט 2020 ואילך – שהוא פוטר או הוצא לחל"ת בגלל התפרצות נגיף הקורונה.

אין צורך להגיש ולא צריך לצרף שום מסמכים לתביעה. יחד עם זאת, המוסד לביטוח לאומי עשוי לבקש את אחד המסמכים הבאים או אחרים:

 • אישור המעסיק על תקופת העסקה והשכר (בל/1514) – זהו טופס בו המעסיק מציין את תקופת עבודת העובד וסיבת הפסקת העבודה.
 • תלושי קצבה – אישור על גובה הכנסות מגוף הפנסיה או מגוף ממשלתי ביטחוני לגבי התשלום.

ניתן להגיש בקשה למענק זה עד לתאריך 30.06.2021 (תוך 12 חודשים מיום חקיקת החוק).

הרחבות נוספות

נשים בנות 62 עד 67 זכאיות לקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת דמי אבטלה, הסכום הגבוה מבין השניים. לפיכך, הן יכולות להגיש תביעה לשתיהן יחד – והמוסד לביטוח לאומי ישלם את הקצבה הגבוהה מבינהם.

מידע נוסף

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה לא מחושב בתור הכנסה לעניין קצבת אזרח ותיק ולעניין גמלת תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק. יחד עם זאת, מענק של חודש מרץ, אפריל ומאי – כן נחשב הכנסה לעניין חוק הבטחת הכנסה, כך שעשוי להקטין את התוספת לאזרח ותיק.
 • יחד עם זאת, מי שהחל כבר לקבל הבטחת הכנסה לפני הפסקת עבודתו וכתוצאה ממענק הסתגלות הוא הפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה, ימשיך להיות זכאי להטבות הניתנות לו לפי כל דין או הסכם או נוהג שמשולם לזכאי הבטחת הכנסה.
 • אדם בגיל 67 ומעלה שמעוניין לקבל את המענק, לא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה או להתייצב בלשכת שירות התעסוקה.
 • מענק הסתגלות מיוחד לא ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
 • ככל שהמוסד לביטוח לאומי שילם את המענק ביתר, הוא רשאי לדרוש בחזרה או לנכות מגמלה אחרת המזכה את המבקש.
 • הסכמות לדון בתביעה לפי מענק זה נתונה לבית הדין האזורי לעבודה.

שינויים

 • בתאריך 30.06.2020 פורסם החוק שמחליף את תקנות שעת החירום. מי שהיה זכאי למענק לפי התקנות, לא רשאי לתבוע לפי חוק זה כפל מענק עבור אותם חודשים שהיה זכאי לקבל לפי התקנות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil