חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הצהרה על מכירה של זכות במקרקעין (באופן מקוון)

כל אדם אשר מבצע עסקה בנדל"ן של מכירת זכות במקרקעין, מחויב להגיש הצהרה לגבי העסקה שבוצעה בהתאם להוראות הדין הקבועות לכך. הגשת ההצהרה נעשית עם ביצוע העסקה בפועל.

מטרת הכתבה לספק הסבר על החובה.

מהי הצהרה על מכירת זכות במקרקעין?

כל מי שמבצע עסקת מכירה של זכות במקרקעין, נדרש בתוך 30 יום ממועד ביצוע המכירה להגיש הצהרה ביצוע העסקה משרדי מיסוי מקרקעין ברשות המסים.

זכות במקרקעין מוגדרת בהוראות הדין בתור בעלות, או חכירה לתקופה העולה על 25 שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה זו. ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים.

במילים אחרות, כאשר מבצעים עסקה בנדל"ן בה מוכרים נכס נדל"ן כמו דירה, משרד, בניין, קרקע או כל דבר אחר המחובר דרך קבע למקרקעין – חייבים לדווח על כך לרשות המסים לצורך חישוב תשלום מיסי מקרקעין (שבח או רכישה) או קבלת פטור מהם.

החל מחודש דצמבר 2017 חלה חובה על הגשת הצהרה באופן מקוון (באינטרנט) ולא באופן ידני, אלא אם מדובר על מקרים מיוחדים כמפורט בהמשך הכתבה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שמבצע עסקת מכירה של זכות במקרקעין.

פרטי הצהרה

ההצהרה על מכירה של זכות במקרעין חייבת לכלול את כל המידע הבא:

 • פרטי הזכות (במקרקעין).
 • פרטי העסקה.
 • התמורה על מכירת הזכות ותאריך המכירה.
 • התמורה על רכישת הזכות ותאריך הרכישה.
 • הניכויים והתוספות שהמצהיר מבקש לתבוע לעניין חישוב מס שבח.
 • סכום המס שצריך לשלם ודרך החישוב שלו.
 • זכאות לפטור מהמס.

מימוש החובה

עם ביצוע העסקה, מכירת הזכות במקרקעין, ובתוך 30 ימים ממועד מכירתה, יש להגיש הצהרה אל אגף מיסוי מקרקעין ברשות המסים. ההגשה נעשית באופן הבא:

מוכר זכויות שלא מיוצג על ידי עורך דין

על מוכר זכות במקרקעין שאינו מיוצג על ידי עורך דין, יש להגיש את ההצהרה באמצעות "מחשב ציבורי" במשרד מיסוי מקרקעין ברחבי הארץ (רשימת הסניפים). רק הנישום החייב בכך רשאי להגיש את ההצהרה.

לדיווח המקוון, יש לצרף המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות מקורית.
 • צילום חוזה מכר.
 • מסמכים נוספים (כמו נסח טאבו או אחרים).
 • מומלץ, אך לא חובה: להוריד את הטופס הידני, טופס 7000 (כאן) ולמלא אותו בתור טיוטה. כדי לייעל את התהליך ולקצר את הזמנים. לא צריך למסור אותו לאחר ההצהרה המקוונת.

עם ההגעה לסניף משרד המיסוי מקרקעין, צריך לגשת לעובד בחוליה המרכזית, אשר יכול לסייע בתהליך הגשת ההצהרה. עובד זה ינפיק עבור המבקש "מספר דיווח" ולאחר מכן יעבור עם המבקש לעמדת המחשב הציבורי להגשת ההצהרה. הדיווח נעשה כך:

 • יש לענות על מספר שאלות לצורך הנפקת סיסמא זמנית.
 • יש להקליד את מספר הדיווח שהתקבל מאת העובד בחוליה המרכזית.
 • יש למלא את שדות הטופס המקוון.
 • יש לוודא שהפרטים נכונים ואמיתיים ואז לאשר את שליחת ההצהרה. המערכת תנפיק מספר שומה.
 • יש להדפיס את טופס ההצהרה המלא ושני עותקים מטופס החתימות המקוצר (במערכת יופיעו קבצים להדפסה).
 • יש לחתום ידנית על תצהיר אמיתות הפרטים ולמסור אותו אל עובד החוליה בצירוף המסמכים כמפורט לעיל. עובד החוליה יקבל את המסמכים הללו ויעביר אותם לסריקה במשרד.
 • יש לשמור את טופס החתימות השני ואת טופס ההצהרה המלא.

כאמור, ניתן להיעזר בעובד החוליה לעניינים טכניים בלבד.

מוכר זכויות המיוצג על ידי עורך דין

מוכר זכויות במקרקעין אשר כן מיוצג על ידי עורך דין, יכול לפנות אליו על מנת להגיש בקשה באמצעותו. עורך הדין יוכל להגיש את הבקשה באמצעות מערכת שבח.נט של רשות המיסים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הצהרה באופן ידני

ככלל, הצהרה יש להגיש באופן מקוון בלבד.

אולם, מנהל שהוסמך לנושא יכול לאשר הגשת הצהרה באופן לא מקוון על ידי מסירה ביד במשרד הרשות או על ידי משלוח בדואר, וזאת במקרים הבאים:

 1. אם אין אפשרות במועד הגשת המסמך להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת, ובתנאי שמתקיימים אחד התנאים הבאים:
  • לפי בקשת מוכר הזכות במקרקעין – בתנאי שהחייב (מוכר הזכות במקרקעין) לא מיוצג על ידי עורך הדין, והוא הציג הוכחות לכך שאינו יכול להגיע למשרדי רשות המסים בגלל מגבלה פיזית או עקב היותו בחוץ לארץ.
  • לפי הוראת מנהל או מוסמך, למשך תקופה מסויימת – בתנאי שמתקיימות נסיבות חריגות הקשורות לפעילות מערכת המייצגים או מערכות המחשוב של רשות המסים, ובגלל סיבות טכנולוגיות לא מתאפשרת הגשה באופן מקוון. הוראה כזו תפורסם באתר רשות המיסים.
 2. עורך דין שגילו היה 66 או יותר בתאריך 15.10.2017 – אשר מגיש מסמך בשם אדם אחר.

כדי להגיש הצהרה ידנית, קודם כל צריך להגיש בקשה לאישור חריג להגשת דיווח באופן לא מקוון על פני טופס 7100 (כאן). לטופס זה יש לצרף מסמכים מאמתים.

תשלום מס שבח

לאחר הגשת ההצהרה, ניתן לפנות אל מחלקת הגבייה במשרד לצורך תשלום מס שבח שנעשה לפי שומה עצמית. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שובר דרך הבנק.

ניתן לשלם גם באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים עם כרטיס אשראי או עם העברה בנקאית.

מידע נוסף

 • מצהיר שלא פירט בהצהרה את כל הפרטים הנדרשים כאמור לעיל, נחשב כאילו לא הגיש הצהרה. אלא אם כן, שוכנע המנהל כי הפרטים האמורים אינם מצויים בידיעת המצהיר.
 • הגשת הצהרה באופן לא מקוון, נחשבת כאילו לא הוגשה הצהרה כלל לעניין הוראות הדין (למעט מקרים מיוחדים כמפורט בחלק הרחבות נוספות).
 • כאשר המערכת תאפשר זאת – יהיה ניתן להגיש הצהרה באופן מקוון גם ללא הגעה למשרדי המיסוי במקרקעין.
 • מי ששילם יותר מס שבח ממה שהוא היה אמור לשלם, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר מס שבח.
 • ניתן לבקש ניכויים והפחתות שמקטינות את גובה מס השבח.
 • עבור רוכשים: הצהרה על רכישה של זכות במקרקעין.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017
 • כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), תשע"ח-2017

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil