חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה – זכויות, תנאים וביטולים

צרכנים המתקשרים עם מוסד רפואי במסגרת עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, זכאים לזכויות והגנות נוספות לפי הוראות הדין. הזכויות בעניין מגיעות במיוחד לאותם צרכנים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה?

צרכנים רבים רוכשים שירותי רפואה באופן מתמשך, שירותים הניתנים על ידי גופים שונים במסגרת עסקה מתמשכת. תנאי העסקה הזו נעשים לפי חוזה אחיד שאינו ניתן למשא ומתן בין הצדדים, והיא נעשית לרוב עם ציבור האנשים והאוכלוסייה החלשה שהם קשישים או חולים אחרים הנזקקים למעקב וטיפול רפואי תמידי.

שירותי הרפואה הם כל אלה:

 • טיפול רפואי, לרבות שירותי תמיכה רפואית ובכלל זה הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי או ביקור רופא.
 • הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר.

העסקה לרוב נעשית מול עסקים המציעים את אותם שירותי הרפואה, אך לפי ההוראות, הוחרגו קופות חולים או מעונות (כגון בתי אבות), לגבי טיפולים שנעשים בעצמם או על ידי גוף אחר, וגם מוסדות רפואיים – משום שגופים אלו מפוקחים ומוסדרים כבר לפי חקיקה והוראות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן בישראל שמתקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה.

חתימת הסכם וחובת גילוי

עוסק רשאי לערוך עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה עם צרכן, רק אם התקיימו 2 התנאים הבאים:

 1. חתימת הסכם בכתב – נחתם חוזה בכתב בין העוסק לבין הצרכן, בעברית או בשפה שבה מסר העוסק לצרכן מידע לגבי העסקה.
 2. מסירת טופס גילוי – העוסק חייב למסור לצרכן טופס גילוי, עד למועד חתימת החוזה, החתום על ידיו, ובו כל הפרטים הבאים:
  • פרטי העוסק – שמו, מספר זהותו, כתובת העוסק ומספר הטלפון שלו, וכן מספר פקס או מייל אם קיימים. אם העוסק גם תאגיד – אז גם פירוט סוג התאגיד.
  • פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות תנאים ומגבלות ככל שישנם, לגבי פעולת המכשירים והציוד, וכן האזורים שבהם השירותים יינתנו או שאליהם המכשירים יסופקו או הציוד על פי העסקה, וכן הימים והשעות שבהם הם יינתנו או יסופקו.
  • פרטים על המחיר הכולל של העסקה, הסכומים שישולמו בתקופת העסקה אם המחיר הכולל לא משולם כולו במועד העשייה, וכן אופן התשלום ותנאיו.
  • פרטים בעניין זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, ופירוט התשלומים שהצרכן חייב לשלם בגלל ביטול עסקה לפני מועד סיומה, אם נקבעו תשלומים בחוזה.
  • פרטים בעניין האחריות לשירות, למכשירים ולציוד הכלולים בעסקה, וכן תנאי האחריות.

טופס הגילוי חייב להימסר בנפרד מהחוזה והצרכן חייב לאשר בחתימת ידו את קבלתו.

מסירת פרטים וחובת הגילוי של העוסק בעניין עסקה מתמשכת רגילה (שאינה לעניין שירותים רפואיים) לא חלה בעסקה זו, כי חלים הוראות אלו לעיל בעניין גילוי לצרכן. אולם ההוראות בעניין חובת הגילוי מוסיפות על האמור ולא גורעות ממנו.

משך ההסכם בעסקה מתמשכת של שירותי רפואה

ככלל, עסקה מתמשכת יכולה להיות לתקופה קצובה ולתקופה בלתי קצובה.

העסקה המתמשכת בעניין שירותי רפואה היא גם עסקה לתקופה קצובה (עסקה שנעשית לתקופה מסויימת שלאחריה היא מבוטלת), אז התקופה המירבית היא שנה אחת בלבד (12 חודשים).

כזכור, בעסקה לתקופה קצובה אסור לקבוע תנאי כי ההתקשרות יכולה להימשך גם לאחר סיום העסקה או ההתחייבות. עם זאת, העוסק רשאי להאריך את תוקפה של עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לאחר מועד סיומה, גם אם הצרכן לא הודיע בתקופת ההודעה על סיום ההתקשרות, והכל אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • תקופת ההארכה היא תקופה שלא תעלה על 6 חודשים בכל פעם.
 • במהלך תקופת הארכה לא ישונות תנאי העסקה לרבות המחיר שלה.
 • העוסק הודיע לצרכן, בכתב, בתקופת ההודעה (תקופה שבין 60 ימים לפני סיום העסקה ועד 30 ימים לפני המועד), על מועד סיום העסקה, פירט בהודעה את תנאי העסקה וציין במפורש כי ההתקשרות תימשך לאחר מועד סיום העסקה, אלא אם הצרכן יודיע שברצונו לסיים את את העסקה וכן כי זכותו של הצרכן לסיים את ההתקשרות בכל עת.

ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

הצרכן יכול לבטל עסקה כזו והיא תסתיים כמו כל עסקה מתמשכת רגילה – בתוך 3 ימי עסקים מהיום שבו נמסרה הודעה על ביטול עסקה מתמשכת. אם נמסרה בדואר רשום – אז בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח. אולם הצרכן יכול לקבוע מועד אחר לסיום העסקה.

ביטול העסקה נעשה בתנאים אלו:

 • ביטול בתוך 30 הימים שלאחר חתימת ההסכם – אם הצרכן הודיע על סיום החוזה בתוך 30 הימים מיום חתימת ההסכם על ידי 2 הצדדים או מהיום שבו אישר את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר, אז הצרכן לא רשאי לגבות כלל דמי ביטול, גם אם הוחל במתן השירות.
 • ביטול לאחר 30 הימים כאמור – אם העסקה היא עסקה לתקופה קצובה והצרכן ביל אותה לפני מועד סיומה ולאחר 30 הימים כאמור מקודם, אז אסור לגבות דמי ביטול, אלא אם כן נקבעו מראש דמי ביטול בשל ביטול עסקה לפני מועד סיומה וסכום שנקבע בחוזה.

ככל שהעסקה בוטלה, אז:

 • העוסק חייב להשיב לצרכן במועד ביטול העסקה – את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם על התקופה שלאחר מתן ההודעה על הביטול, או חייב לבטל את חיובו בעד התקופה האמורה, וכן חייב למסור הודעה על ביטול החיוב.
 • אם הוחל במתן שירות בעסקה והיא בוטלה – הצרכן חייב לשלם את התמורה היחסית על השירות שניתן לו, ואם קיבל מכשירים או ציוד, נדרש להחזיר אותם לעוסק במקום שנמסר לו ולהודיע על כך לעוסק.
 • אם העוסק התקין מכשירים או ציוד בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, הוא יהיה רשאי לגבות תשלום על הוצאות התקנה בסכום של עד 100 ₪ לכל היותר.

מימוש הזכאות

הזכאות לפי הוראות אלו הן אוטומטיות, אין צורך לבצע דבר כדי לממש אותם.

צרכן שהעוסק הפר הוראות אלו, רשאי להגיש תלונה אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן או להגיש תביעה בבית המשפט (לרבות באמצעות תביעה קטנה). ניתן לקבל סיוע משפטי חינם למימוש הזכאות.

הממונה על הגנת הצרכן ולסחר הוגן רשאי להטיל עיצום כספי כך:

 • בסך 22,000 ₪ או 7,000 ₪ אם הוא אינו תאגיד, על עוסק שלא חתם הסכם בכתב או לא מסר הודעת גילוי.
 • בסך 45,000 ₪ או 25,000 ₪ אם הוא אינו תאגיד, על עוסק שהתקשר בהסכם לתקופה קצובה מעל שנה בניגוד להוראות, או גבה דמי ביטול בניגוד להוראות, או לא השיב לצרכן חלק ממחיר העסקה או לא ביטל חיוב כאמור.

בית המשפט רשאי לפסוק לצרכן קבלת פיצוי גם ללא הוכחת נזק בסכום של 10,000 ₪ – אם העוסק לא הודיע בכתב לצרכן על הארכת ההסכם בניגוד להוראות, או אם העוסק לא ביטל חיוב או לא השיב את חלק ממחיר העסקה.

מידע נוסף

 • אם קיים תנאי בחוזה לעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, הקובע באופן מפורש או משתמע, כי לאחר העתקת מקום מגורים של הצרכן למעון או אשפוז לתקופה ממושכת או פטירתו, ימשיכו החיובים המוטלים על הצרכן לפי ההסכם או על אדם אחר – לא יהיה לו תוקף. אם נקבע כזה – יראו בו כאילו הוא בוטל באותו מועד.
 • האותיות בטופס הגילוי ובחוזה האחיד חייבים להיות לפחות 2 מילימטרים, לא יכולות להיות נטויות או מוצרות, צבען חייב להיות נוגד את צבע הנייר או הרקע, הרווח בין השורות חייב להיות לפחות גודל האות בשורה והאותיות בשורה לא יכולות לגעת זו בזו. כמו כן, הכיתוב לא יכול להיות בניצב לתוכן המידע או בהיפוכו או באלכסון.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil