חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עסקה לתקופה קצובה – הסבר, זכויות הצרכן, תנאים ועוד

צרכן שרוכש מוצרים או שירותים לתקופה מסויימת שהיא לרוב מוגבלת, הרי שזוהי עסקה לתקופה קצובה ויש לכך השלכות וזכויות. עסקה זו היא שונה מאשר עסקה רגילה, עסקה מרחוק וכד'.

מטרת הכתבה להסביר את מהות העסקה, ביטולה, תנאים ומידע נוסף.

מהי עסקה לתקופה קצובה?

עסקה לתקופה קצובה היא עסקה למכירת נכס או למתן שירות, בין צרכן לעוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) אשר נעשית לתקופה כלשהי כך שלאחריה היא מסתיימת.

עסקה זו לעניין החוק לא נחשבת בתור עסקה במקרקעין (הקניית בעלות או זכות) או התחייבות לעשות עסקה (עסקה במקרקעין שלא הסתיימה).

לפי חוק, עסקה לתקופה קצובה נחשבת כל אחת מאלה:

 1. עסקה לתקופה מסויימת לרכישת טובין (מוצרים, סחורה) או שירותים.
 2. עסקה שבה, בתקופה מסויימת, נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת בעסקה הטבה אחרת בעבורם, בין אם העסקה עצמה היא לתקופה מסויימת או לבלתי-מסויימת. אולם, למעט עסקה שבמהלכה לתקופה מוגבלת וללא כל תנאי, העוסק הוזיל את מחיר המוצר או השירות, או הציע הטבה אחרת.
 3. עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כך שהמחיר בעבור רכישת הטובין או השירותים בעסקה אחת מושפע, לתקופה מסויימת, מהמחיר המשולם בעסקה האחרת או משפיע עליו.

לדוגמה:

 • עסקה שצרכן ביצע עם חברת ניקיון לבניין למשך 12 חודשים.
 • עסקה שבה הצרכן רכש שירותי סלולר במחיר זול יותר מהמחיר הרגיל לתקופה של 24 חודשים ולאחר מכן המחיר עולה.
 • עסקה שבה הצרכן רכש שירותי אינטרנט במחיר זול יותר לתקופה של 18 חודשים עקב כך שהוא גם לקוח של אותה חברה לשירותי טלוויזיה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן הרוכש מוצר או שירות במסגרת עסקה לתקופה קצובה.

מועד סיום העסקה או ההתחייבות

מכיוון שהעסקה היא לתקופה מסויימת, הרי יש לה מועד סיום שנקבע לפי אחת מ-3 ההגדרות האמורות לעיל, בהתאמה:

 1. מועד סיום העסקה.
 2. מועד סיום התקופה שבה המוצרים או השירותים נרכשים במחיר מוזל או שניתנת בעבורם הטבה אחרת.
 3. מועד סיום השפעת המחיר בעסקאות קשורת בין אחת לשניה.

כך למשל:

כאמור בדוגמה לעיל: בעסקה שבה הצרכן רוכש שירותי סלולר במחיר מוזל למשך 24 חודשים ולאחר מכן המחיר עולה.

מועד סיום העסקה הוא תום 24 חודשים לאחר תחילת העסקה. לאחר מכן, העסקה מסתיימת אם לא הוארכה, ולא מתמשכת.

מתן הודעה על מועד סיום עסקה

בעסקה לתקופה קצובה, בה הצרכן משלם בתשלומים, בהרשאה לחיוב חשבון בנקאי או בהוראת קבע בכרטיס אשראי – העוסק חייב להודיע לצרכן על מועד סיום העסקה או התחייבות בתקופת הודעה שבין 60 ימים לפני המועד האמור לבין 30 ימים לפני המועד האמור.

בנוסף לכך, העוסק חייב להודיע לצרכן על המועד האמור בכל אחת מ-3 הדרכים הבאות:

1. חוזה או מסמך

בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך המפרט את פרטי העסקה (פרטי הצרכן, תכונות המוצר או השירות ומחירו, אופן ביטול עסקה, אחריות ותנאים נוספים).

2. חשבונית, קבלה או הודעה לתשלום

בכל חשבונית או קבלה או הודעה לתשלום, הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה 3 חודשים לפני מועד סיום העסקה, ואם נשלחת יותר מפעם בחודש, אז ציון המועד מספיק אחת לחודש.

מועד סיום העסקה חייב להיות מצויין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

3. מסרון או הודעה קולית

במסרון לטלפון הנייד שהצרכן מסר לעוסק, אם מסר – בתוך 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות. אם חל בשבת או בחג – יום לאחר מכן.

במקרה של עוסק המספק שירותי סלולר – אם מספר הטלפון של הצרכן חסום לשירות קבלת הודעות SMS (מסרונים), העוסק (חברת סלולר) צריכה להודיע במועד זה (21 ימים לפני סיום העסקה) על סיום העסקה או ההתחייבות בשיחת טלפון או בהודעה קולית.

חידוש או הארכת עסקה לתקופה קצובה נוספת

במקרה שהעוסק פנה אל הצרכן בתקופת ההודעה (בין 60 ימים לפני מועד סיום העסקה לבין 30 ימים לפני המועד האמור), כדי להאריך את ההתקשרות בינהם, והצרכן הודיע כי הוא מסכים להארכה – אז תוקף החוזה יוארך בהתאם להסכמת הצדדים.

במידה שהועסק פנה את הצרכן לאחר תקופת ההודעה (החל מ-30 ימים לפני מועד סיום העסקה), כדי להאריך את ההתקשרות בינהם, והצרכן הודיע כי הוא מסכים להארכה – תוקף החוזה יוארך לפי הסכמתם, אבל במהלך 30 הימים הראשונים שבתקופת הארכה העוסק לא רשאי להעלות את מחיר העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן, והצרכן יהיה רשאי להודיע על ביטול הסכמתו.

איסור חידוש אוטומטי

עסקה לתקופה קצובה אינה ניתנת לחידוש אוטומטי. תנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות היא ללא תוקף חוקי מחייב.

המשמעות המשפטית במקרה של תנאי זה – כאילו נקבע בחוזה שהעסקה בטלה באותו מועד.

יחד עם זאת, תנאי זה לא חל ב-2 המקרים הבאים:

1. מוצרים או שירותים מסויימים

מוצרים או שירותים או סוגים של מוצרים או שירותים הבאים, בתנאי שהעוסק הודיע לצרכן בתקופת ההודעה (בין 60 ימים לפני מועד סיום העסקה לבין 30 ימים לפני המועד האמור) על מועד סיום העסקה:

 • שירותי טלפון פני ארציים נייחים או שירותי טלפוניה ניידת (סלולר).
 • שירות להספקת בין בין ספק גז לצרכן גז.

העוסק צריך לפרט בהודעה לצרכן את תנאי העסקה תוך כדי ציון במפורש כי ההתקשרות בינהם תימשך גם לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות, אלא אם כן יודיע הצרכן כי ברצונו לסיים וגם כי זכותו לסיים את ההתקשרות בכל עת.

2. עסקאות מסויימות

עסקה לתקופה קצובה שבה המוצרים או השירותים נרכשים במחיר מוזל או שניתנת בעבורם הטבה אחרת, או עסקה לתקופה קצובה בה קיימת השפעת המחיר בעסקאות קשורת בין אחת לשניה (נקודות 2 + 3 בהגדרות עסקה לתקופה קצובה לעיל), וזאת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

 • סכומי התשלומים שיחולו לאחר מועד סיום העסקה ננקבו באופן ברור במסמך בכתב שנמסר לצרכן במועד ההתקשרות בינהם, וייתכן כי יצויין כי המחירים משתנים לפי מדד המחירים לצרכן. אם תשלומים כאלו או אחרים נקבעים על ידי ממשלה או שר, אז העוסק צריך לציין בהודעה את מחיר העסקה במועד מתן ההודעה וכי התשלומים נקבעים על ידי ממשלה או שר.
 • ניתנה לצרכן, בתקופת ההודעה (כהגדרה מקודם), הודעה על מועד סיום עסקה כאמור לעיל, וזאת בתנאי שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקה. אבל לא תיהיה חובה לתת הודעה כזו, אם מועד סיום העסקה הוא עד 4 חודשים ממועד ההתקשרות, ואז הצרכן רשאי להודיע על סיום התקשרות, לאחר מועד סיום העסקה, ללא חיוב בתשלום כלשהו בגלל סיום ההתקשרות.

ביטול עסקה לתקופה קצובה

במקרה של עסקה לתקופה קצובה בעניין רכישה של יחידת נופש או בעניין רכישת שירותים במכון כושר – הצרכן יכול לבטל את העסקה בכל עת, זאת בדרך ובתנאים כאמור בחוק לגבי שירותים אלו, במקרה האמור חלים ההוראות כאמור לגבם.

יחד עם זאת, ביטול עסקה לתקופה קצובה נעשית לפי אחת מאלה, לפי העניין:

מידע נוסף

 • במקרה של הארכה, איסור חידוש ומתן הודעה לצרכן, נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים להאריך את ההתקשרות בינו לבין העוסק הוא על העוסק.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil