חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זיכוי ממס הכנסה על תרומה למוסד ציבורי או לקרן לאומית (סעיף 46)

רשות המסים מעניקה הטבה במס לכל מי שתורם כספים לגופים מוכרים במס והיא זיכוי ממס הכנסה על תרומה למוסד ציבורי (לפי סעיף 46). הזיכוי מקטין את המס שיש חובה לשלם באותה שנה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות.

מהו זיכוי ממס על תרומה?

זיכוי ממס הכנסה היא הטבה במס שמאפשרת לכל אדם או גורם, להקטין את הסכום שהוא חייב לשלם מס הכנסה. כלומר, הזיכוי הוא סכום כספי שמקטין את סכום המס החייב והמחושב בהתאם למדרגות מס הכנסה או לפי שיעורי המס הייעודיים לפי סוג המס.

תרומה הוא סכום כסף אשר מוסרים אותו לגוף מסויים כמו מוסד או עמותה, לצורך מימון פעילותה. התרומה לרוב ניתנת ללא קבלת תמורה שכנגד.

זיכוי ממס הכנסה על תרומה למוסד ציבורי היא הטבה במס שניתנת לכל אדם ותאגיד אשר תורמים כסף למוסד מוכר לעניין קבלת תרומות.

מוסד מוכר שקיבל אישור לפי סעיף 46 יכול להיות:

 1. קרן לאומית – הסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.
 2. מוסד ציבורי – חברה לתועלת הציבור (חל"צ), עמותה רשומה (ע"ר), הקדש ציבורי, אשר קיימים ופועלים למטרה ציבורית, כך שהנכסים והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד (קרי, ללא מטרת רווח), והם מגישים דו"ח שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם כדין.
  • מטרה ציבורית יכולה להיות מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית כמו שמירה על איכות הסביבה למען הכלל, קידום וטיפוח מגזר ההתנדבות בישראל ומינהל תקין במוסדות ציבור ועוד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לקבל זיכוי ממס על תרומה ניתנת לכל אדם או תאגיד (חברה בע"מ) אשר מתקיימים לגביהם התנאים הבאים:

 • התרומה ניתנה למוסד ציבורי או לקרן לאומית לפי הגדרתם לעיל.
 • סכום התרומה המזערי בשנת מס היא 190 ₪ (נכון לשנת 2021).

גובה זיכוי במס על תרומות

זיכוי במס על תרומות שניתנו למוסד ציבורי או לקרן לאומית, ניתן בשיעור של:

 • אם התורם הוא אדם פרטי – 35% מסכום התרומה.
 • אם התורם הוא תאגיד (חברה בע"מ) – 23% מסכום התרומה (לפי שיעור מס חברות).

יחד עם זאת, על מנת להיות זכאי לזיכוי במס, יש לתרום סכום מזערי כמפורט בתנאי הזכאות לעיל. הסכום אינו חייב להיות בתרומה אחת, אלא יכול שיינתן בכמה תרומות יחד, כך שהסכום הכולל של כולם באותה שנה הוא עולה על הסכום המזערי.

בנוסף לכך, סכום התרומה המירבי שניתן לתת במהלך שנת מס הוא הסכום הנמוך מבין אלה:

 • 30% מההכנסה החייבת של הנישום (מי שחייב במס) באותה שנה.
 • סכום של 9,294,000 ₪.

סכום שניתן מעל התקרות לעיל, יזוכה מהמס ב-3 שנות המס הבאות זו אחר זו, וזאת בתנאי שלא יינתן זיכוי בכל אחת מ-3 שנות המס עבור סכום של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.

דוגמה – חישוב זיכוי במס על תרומות

דוגמה:

 • אדם תרם 1,000 ₪ תרומה ל-10 גופים בשנת מס – זכאי לקבל זיכוי ממס בסך 350 ₪.
 • אדם תרם 100 ₪ תרומה לגוף אחד בשנת מס – לא זכאי לקבל כלל, כי סכום התרומה נמוך מהסכום הנמוך ביותר.

דוגמה:

 • אדם תרם 35,000 ₪ תרומה, כאשר יש לו הכנסות של 100,000 ₪ בשנה – סכום התרומה המירבי לאותה שנה היא רק 30%.
 • הזיכוי במס יינתן רק על 30,000 ₪ – זכאי לקבל זיכוי ממס בסך 10,500 ₪.
 • ההפרש 5,000 ₪ תרומה (35 אלף פחות 30 אלף) העולה על התקרה, ניתן להעביר לאחת מ-3 שנות המס הבאות ולקבל עבורם זיכוי ובתנאי שלא עולה שוב על התקרה.

דוגמה:

 • חברה בע"מ תרמה 10,000 ₪ בשנת מס – זכאית לקבל זיכוי בסך 2,300 ₪.

מימוש הזכאות – קבלת זיכוי על תרומות

על מנת לקבל זיכוי ממס על מתן תרומה למוסד ציבורי או לקרן לאומית, יש להגיש בקשה לקבלת הזיכוי במס.

זיכוי ממס לעובד שכיר

עובד שכיר צריך להגיש בקשה באופן הבא (הבקשה מוגשת במסגרת הליך תיאום מס הכנסה, עבור תרומה שנעשתה באותה שנת מס):

 • יש למלא טופס 116 ידני (תיאום מס) בקישור זה. בטופס ממלאים פרטים אישיים, בקשה לתיאום והקלה במס, וכן מסמנים, את סעיף 4 בחלק ה'.
 • יש לצרף קבלות לפי האופן הבא:
  • קבלה מקורית.
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) הנשלחת באמצעי דיגיטלי עם סימון צמד המילים מסמך ממוחשב על פני קבלה.
  • העתק קבלה עם צירוף חותמת "נאמן למקור" בצירוף חתימה.
 • מסמכים נוספים:
  • ניתן לצרף תלוש שכר לצורך זיהוי מספר תיק ניכויים של מקום העבודה.
  • ייתכן כי פקיד השומה ידרוש דפי חשבון בנק לאימות פרטי חשבון הבנק.
 • לאחר מכן, יש לגשת עם הטופס המודפס והמלא, וכן המסמכים אל פקיד השומה במקום המגורים (איתור סניפים).
 • בהמשך, פקיד השומה ייתן מסמך לתיאום המס לעניין התרומה ויש למסור אותו אל המעסיק.

קיימים מקומות עבודה בהם ניתן לבצע את הזיכוי באופן ישיר דרך מחלקת השכר של המעסיק, ללא צורך בהגשת פניה אל רשות המסים. במקרה כה, יש למסור את הקבלות אל מחלקת השכר. הגשת בקשה באופן זה מוגבלת לתקרת תרומה של 25,000 ₪ בשנה.

דרך נוספת היא הגשה באמצעות טופס 116 מקוון (מערכת הפניות של רשות המסים). למערכת זו יש לצרף את כל המסמכים והטפסים הרלוונטיים ולהגיש בקשה לזיכוי במס. לאחר מכן פקיד השומה ייתן מסמך לתיאום מס ויש למסור אותו אל המעסיק.

אם ההגשה נעשתה לאחר שנת המס, לא מגישים בקשה לתיאום או זיכוי במס, אלא מגישים בקשה לקבלת החזר מס הכנסה. ניתן לקרוא את המדריך בעניין החזר מס על תרומות.

זיכוי ממס לעובד עצמאי

עובד עצמאי, עוסק מורשה או פטור, צריכים לפעול כך (רק לאחר תום שנת המס):

 • יש למלא את טופס 1301 (כאן) שהוא דו"ח שנתי למס הכנסה. יש לרשום את סכום התרומות במשבצת 037 בסעיף 76.
 • יש לצרף קבלות לפי האופן הבא:
  • קבלה מקורית.
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) הנשלחת באמצעי דיגיטלי עם סימון צמד המילים מסמך ממוחשב על פני קבלה.
  • העתק קבלה עם צירוף חותמת "נאמן למקור" בצירוף חתימה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מוסדות ציבור לעניין תרומות

ניתן לבדוק אם מוסד ציבורי קיבל הכרה ואישור לצרכי תרומה באתר רשות המסים בקישור זה. יש להזין את מספר תיק במס הכנסה של המוסד או את שמו. לאחר מכן ניתן לקבל בדיקה אם קיים אישור כזה ועד איזה תוקף הוא.

במקרה של קרן לאומית, אין צורך לבדוק במערכת זו, שכן פשוט ניתן לפנות אל הקרן עצמה לצורך בדיקה האם ברשותם קיים אישור כאמור.

תקרות וסכומים לעניין תרומות

להלן תקרות וסכומים בשנים קודמות:

שנת מססכום מזעריסכום מירבי
2024207 ₪10,354,816 ₪
2023200 ₪10,019,808 ₪
2022190 ₪9,517,000 ₪
2021190 ₪9,294,000 ₪
2020190 ₪9,350,000 ₪
2019190 ₪9,322,000 ₪
2018180 ₪9,211,000 ₪
2017180 ₪9,184,000 ₪
2016180 ₪9,212,000 ₪
סכומים ותקרות לעניין זיכוי על תרומות

מידע נוסף

 • מוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 (קביעה של שר האוצר), שלא הגיש 2 דו"חות שנתיים רצופות, או שמן הדו"חות שהגיש עולה כי אינו מנהל פנקסי חשבונות כדין או שחלק מהותי מהפעילות שלו אינו להשגת המטרה הציבורית – יכול לאבד את האישור והקביעה לעניין קבלת תרומות.
 • אם הבקשה לא הוגשה במהלך שנת המס, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס על תרומה.
 • מועד הזיכוי לעובדים שכירים הוא במהלך קבלת ההכנסה בחודשים עוקבים, לגבי זיכוי שנעשה דרך הליך תיאום מס הכנסה, או בהתאם למועד קבלת החזר המס שנעשה דרך הליך החזר מס הכנסה.
 • מועד הזיכוי לעובדים עצמאיים לאחר עריכת שומת המס הסופית, כך שלא ניתן לנכות או להקטין את הזיכוי מתוך מקדמות מס הכנסה.
 • אין זה משנה מהו סכום התרומה הנמצא בקבלה לגבי קביעת הזכות, אלא הסכום הכולל של כל התרומות בשנת המס.
 • אם התורם למוסד ציבורי או לקרן לאומית, זכאי גם לניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר, אז הסכום הכולל עבורו ניתן לקבל זיכוי במס יכול להיות עד 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי האמור), אך לא יותר מכך.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • קביעת מטרה ציבורית לפי פקודת מס הכנסה – בהתאם לפרסומים בילקוט הפרסומים ברשומות
 • הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב" – רענון הנחיות, מיום 29.03.2018
 • אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו באמצעות תלוש משכורת – 07/2012, מיום 11.07.2012

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil