חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק למעסיק בעד העסקת עובד בתקופת קורונה (מענק לעידוד תעסוקה) ("פעימה רביעית")

מעסיק שהגדיל את מצבת העובדים שלו על ידי גיוס עובד או החזרתו בתקופת נגיף הקורונה, זכאי לקבל מענק לעידוד תעסוקה ("פעימה רביעית"). המענק ניתן למעסיק בהתאם לתנאי זכאות מסויימים שנקבעו בחוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. עדכון אחרון 30.09.2020.

מהו מענק לעידוד תעסוקה?

מענק לעידוד תעסוקה הוא המשולם למעסיק בעד כל עובד מזכה, עובד שהועסק אצל המעסיק בין אם על ידי גיוס העובד ובין אם על ידי החזרתו מחופשה ללא תשלום בתקופת נגיף הקורונה בישראל. חשוב לציין כי מענק זה הוא מספר 4 במענקים המשולמים לעסקים עם פרוץ נגיף הקורונה בארץ, לכן ייתכן מאוד כי יקראו לו גם בשם "מענק פעימה רביעית".

למעשה, מדובר על יוזמה של משרד האוצר שמטרתה לנסות ולהחזיר כמה שיותר עובדים למעגל העבודה, שכאמור היו בחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של מעל 30 ימים. הכלי באמצעותו הממשלה מנסה להשיג את המטרה הזו היא על ידי מתן מענק לעידוד התעסוקה למעסיקים.

עידוד תעסוקה מקטין מצד אחד את שיעור המובטלים או אלו שנמצאים בחופשה ללא תשלום, בין אם מגיע לכם תמיכות ממשלתיות (כמו דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, גמלת הבטחת הכנסה וכד') ובין אם לא מגיע לעובדים אלו את התמיכות. מצד שני, הוא מניע את גלגל המשק כדי לחזור מהר יותר ככל הניתן למצב שיש תעסוקה ועבודה במשק.

יש לציין כי מענק לעידוד תעסוקה משולם למעסיקים בלבד (ושעומדים בתנאי הזכאות), לא לעובדים. המענק מגיע בנוסף למענקי פעימה ראשונה, שנייה ושלישית.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מעסיק, יהיה זכאי למענק זה, אם המעסיק עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:

 1. תיקים ברשות המסים – למעסיק היה תיק פעיל ברשות המסים (מע"מ, מס הכנסה מקדמות ומס הכנסה ניכויים) באופן רציף בין התאריכים 29.02.2020 עד 31.05.2020, לפחות. (כלומר הוא דיווח על פתיחה עד יום 29.2 ולא דיווח על סגירה עד יום 31.5).
 2. תיקים במוסד לביטוח לאומי – למעסיק היה תיק פעיל במוסד לביטוח לאומי באופן רציף בין התאריכים 29.02.2020 עד 31.05.2020, לפחות. (כלומר הוא דיווח על פתיחה עד יום 29.2 ולא דיווח על סגירה עד יום 31.5).
 3. חובת ניהול פנקסים – המעסיק ניהל פנקסי חשבונות על הכנסותיו, אם היה חייב בכך.

מעסיק שעומד בתנאים לעיל, יהיה זכאי לקבל את המענק עבור כל עובד שעומד בכל תנאי הזכאות:

 1. תושב ישראל – העובד הוא תושב ישראל או תושב ישראל באזור (יהודה והשומרון וחבל עזה), העובד אצל המעסיק בישראל או באזור.
 2. הכנסה חייבת במס הכנסה – הכנסת העובד אצל המעסיק חייבת במס הכנסה ממשכורת לפי דין, והמעסיק ניכה משכר העובד, אם הניכוי היה חייב בכך.
 3. הכנסה חייבת בדמי ביטוח – הכנסת העובד אצל המעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי לפי דין, והמעסיק ניכה משכר העובד, אם הניכוי היה חייב בכך.
 4. שכר עבודה מזערי – השכר של העובד אצל המעסיק בעד כל חודש שעבורו מתקבל המענק הוא לפחות בגובה השכר המזערי (3,300 ₪ לעובד רגיל, או 1,875 ₪ לעובד שמשתכר שכר מינימום מותאם ושיש לו אישור כאמור) (אולם לעניין חודש ספטמבר 2020 – 2,500 ₪ ו-1,400 ₪ בהתאמה).
 5. גיל העובד – לעובד מלאו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים).
 6. תנאי זכאות נוספים לעובד – לגבי העובד, מתקיים אחד המקרים הבאים:
  • העובד נדרש בתור דורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה, אלא אם כן ההתייצבות לא נדרשה לצורך הכרה כדורש עבודה בין התקופה 01.01.2020 ועד 29.02.2020, והוא לא עובד במועד רישומו עד לתאריך 30.04.2020.
  • העובד פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום (ביוזמת המעסיק לתקופה של 30 ימים לפחות) בין התאריכים 01.03.2020 עד 30.04.2020, או שתקופת לידה והורות שלו, כולה או חלקה, הייתה בתקופה זו, ועבד אצל המעסיק שפיטר אותו או הוציאו לחל"ת או לפני שהחלה תקופת לידה והורות בחודש פברואר 2020.
  • העובד היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020.
  • העובד היה זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020.
  • העובד היה זכאי לקבל דמי אבטלה בעד חודש מאי 2020, לרבות בשל כך שתקופת הזכאות שלו הוארכה.

הערות לעניין נקודה ראשונה בסעיף 6 (לגבי עובד) –

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה עד 30.04.2020 והצהיר כי פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום – ייחשב כך לעניין תנאי הזכאות, אלא אם הוכח אחרת.
 • עובד שלא נרשם בשירות התעסוקה עד 29.02.2020 – ייחשב כמי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום לעניין תנאי הזכאות, רק אם מנהל שירות התעסוקה שוכנע בכך.

עם זאת, עובדים שעומדים באחד מהתנאים הבאים, אינם מזכים את המעסיק בתשלום המענק:

 • הוא המעסיק או קרוב משפחה של המעסיק שעבד אצלו לראשונה המעסיק ביום 01.03.2020 או אחריו. לעניין תאגיד – הוא בעל השליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרוב משפחה של מנהל התאגיד או בעליו ושעבד אצלו לראשונה המעסיק ביום 01.03.2020 או אחריו.
 • הוא עובד זר לפי חוק עובדים זרים.
 • שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית, בעבור החודש עבורו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.

"קרוב משפחה" – בן או בת זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס או גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם או חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב משפחה שהוא שלוב.

מי לא זכאי?

למרות האמור לעיל, המעסיקים הבאים לא זכאים לקבל מענק לעידוד תעסוקה:

 • המדינה.
 • גוף מתוקצב – תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית.
 • גוף נתמך עם השתתפות המדינה מעל 25% מתקציבו – תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין.
 • קופת חולים ותאגיד בריאות לפי חוק יסודות התקציב.
 • מוסד חינוך לפי חוק לימוד חובה, שהממשלה משתתפת בתקציבו בשיעור של 40% לפחות באופן ישיר או עקיף.
 • מוסד מוכר או מוסד עם תעודת היתר, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, שהממשלה משתתפת בתקציבו בשיעור של 40% לפחות באופן ישיר או עקיף.

גובה מענק לעידוד תעסוקה

מעסיק רשאי לבחור אחד מבין 2 מסלולים של קבלת מענק לעידוד תעסוקה. ליתר דיוק, ברירת מחדל היא מסלול מספר אחד, אך המעסיק רשאי לבחור את המסלול השני ובכך המסלול הראשון לא יחול.

המשמעות של "מצבת עובדים" לחודש מסויים, ככתוב במסלולים בהמשך הוא: מספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו. במספר זה לא מובאים עובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת באותו חודש, כולו או חלקו, אלא אם הם שבו לעבוד באותו חודש.

אולם, לעניין מצבת עובדים לחודש ספטמבר 2020 יובאו גם בחשבון עובדים שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום מיום 16.09.2020, ובתנאי שהועסקו לפחות 15 ימים אצל המעסיק במהלך חודש ספטמבר 2020.

משמעות "תחילת עבודה" הוא היום הראשון לעבודתו של העובד אצל המעסיק או היום הראשון שבו עובד חזר למקום העובדה שלו לאחר שיצא לחופשה ללא תשלום, לפני העניין.

להלן 2 המסלולים:

מסלול מספר 1

במסלול זה, המעסיק יהיה זכאי לקבל מענק לעידוד תעסוקה, עבור כל עובד וגם עבור כל חודש מחודש יוני 2020 ועד חודש ספטמבר 2020 כולל.

סכום המענק לכל עובד נקבע כך:

תחילת עבודהתנאים נוספיםסכום המענק
19.04.2020 – 30.04.2020העובד הועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מרץ 2020875 ₪
01.05.2020 – 31.05.2020העובד הועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש אפריל 2020875 ₪
01.06.2020 ואילך (עד חודש ספטמבר 2020)1. העובד הועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020
2. בחודש הראשון הוא החל לעבוד לפני ה-15 באותו חודש ועבד ברציפות עד תום החודש לפחות

במניין מצבת העובדים לחודש מאי 2020 – ניתן לכלול עובדים שהחלו לעבוד בין 19.04 עד 31.05 שעבורם ניתן מענק.
1,875 ₪
מענק לעידוד תעסוקה – מסלול ראשון

מסלול מספר 2

מעסיק יכול לבחור מסלול זה ואז לא יחול מסלול 1.

במסלול זה, המעסיק יהיה זכאי לקבל מענק לעידוד תעסוקה, עבור כל עובד וגם עבור כל חודש מחודש יולי 2020 ועד חודש אוקטובר 2020 כולל.

סכום המענק לכל עובד נקבע כך:

תחילת עבודהתנאים נוספיםסכום המענק
01.07.2020 ואילך (עד חודש אוקטובר 2020)1. העובד הועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020
2. בחודש הראשון הוא החל לעבוד לפני ה-15 באותו חודש ועבד ברציפות עד תום החודש לפחות
1,875 ₪
מענק לעידוד תעסוקה – מסלול שני

דוגמה

כדי להסביר יותר את המענק, הנה דוגמה:

למעסיק היו 60 עובדים בחודש מרץ 2020. בתאריך 05 אפריל 2020 הוציא המעסיק 20 עובדים לחופשה ללא תשלום מתוך העובדים שהיו אצלו סך הכל. 5 עובדים מתוך אלו שהוצאו לחל"ת, הוחזרו בתאריך 26.04.2020.

בתאריך 10.05.2020 המעסיק החזיר עוד 10 עובדים לעבודה. בתאריך 01.06.2020 המעסיק החזיר את השאר ובתאריך 10.06.2020 גייס עוד 5 עובדים.

בהינתן כי המעסיק עומד בכל תנאי הזכאות, והעובדים כולם מזכים את המעסיק – כמה מענק יקבל עבור העובדים?

מסלול ראשון:

 • חודש אפריל 2020 –
  • מצבת עובדים מרץ 2020 – 60.
  • 5 העובדים שהוחזרו (העובד ה-41 ועד ה-45) – אינם מזכים במענק כי החל"ת עבורם מתחת ל-30 ימים והם מתחת למצבת עובדים של חודש מרץ 2020.
 • חודש מאי 2020 –
  • מצבת עובדים אפריל 2020 – 45 (60 עובדים מינוס 20 שהוצאו, ובתוספת 5 שהוחזרו).
  • 10 העובדים שהוחזרו (העובד ה-46 ועד ה-55) – כן מזכים במענק בסך 875 ₪ לכל אחד (סה"כ 8,750 ₪).
 • חודש יוני 2020 –
  • מצבת עובדים מאי 2020 – 55 (45 עובדים + 10 שהוחזרו).
  • 5 עובדים הנותרים שחזרו (העובד ה-56 ועד ה-60) – כן מזכים במענק בסך 1,875 ₪ לכל אחד (סה"כ 9,375 ₪).
  • 5 העובדים החדשים (העובד ה-61 ועד ה-65) – כן מזכים במענק בסך 1,875 ₪ לכל אחד (סה"כ 9,375 ₪).

סך הכל המעסיק יקבל מענק בגובה –

 • חודש יוני 2020 – 8,750 ₪ (חודש מאי).
 • חודש יולי 2020 – 27,500 ₪ (8,750 ₪ + 18,750 ₪).
 • חודש אוגוסט 2020 – 27,500 ₪.
 • חודש ספטמבר 2020 – 27,500 ₪.
 • סך הכל – 91,250 ₪.

מסלול שני:

לא רלוונטי כי לא הועסקו עובדים חדשים בחודש יולי.

דוגמה נוספת

למעסיק היו 100 עובדים בחודש אפריל 2020. בתאריך 10.04.2020, 20 מהם פוטרו ו-50 הוצאו לחל"ת. בחודש מאי לא נעשה שינוי במצבת עובדים. ב-01.06 הוחזרו מתוך עובדי החל"ת 10 עובדים, ונניח כי ב-01.07 אמורים לחזור עוד 30 עובדים, ב-20.07 אמורים לחזור שאר 10 העובדים.

ב-10.08 אמורים להיות מגוייסים 10 עובדים.

כמה מענק יקבל?

מסלול ראשון:

 • חודש מאי 2020 –
  • מצבת עובדים אפריל 2020 – 30 עובדים (100 מינוס 50 מינוס 20).
  • לא הוחזרו עובדים – אין מענק.
 • חודש יוני 2020 –
  • מצבת עובדים מאי 2020 – 30 עובדים (אין שינוי).
  • 10 עובדים הוחזרו – מזכים בסך 875 לכל אחד (סה"כ 8,750 ₪).
 • חודש יולי 2020 –
  • מצבת עובדים יוני 2020 – 40 עובדים (30 + 10 שנוספו).
  • 30 עובדים הוחזרו – מזכים במענק 1,875 ₪ לכל אחד (סה"כ 56,250 ₪).
  • 10 עובדים שהוחזרו ב-20.07 – לא מזכים, כי חודש ראשון הם צריכים לחזור לפני ה-15 לחודש.
 • חודש אוגוסט 2020 –
  • מצבת עובדים יולי 2020 – 80 עובדים (40 + 30 + 10).
  • 10 שגוייסו – מזכים במענק 1,875 ₪ לכל אחד (18,750 ₪).

סך הכל מענק –

 • חודש יוני 2020 – 8,750 ₪.
 • חודש יולי 2020 – 65,000 ₪ (56,250 ₪ + 8,750 ₪).
 • חודש אוגוסט 2020 – 83,750 ₪ (18,750 ₪ + 56,250 ₪ + 8,750 ₪).
 • חודש ספטמבר 2020 – 83,750 ₪.
 • סך הכל – 241,250 ₪.

מסלול שני:

 • חודש יולי 2020 –
  • מצבת עובדים יוני 2020 – 40 עובדים (30 + 10 שנוספו).
  • 30 עובדים הוחזרו – מזכים במענק 1,875 ₪ לכל אחד (סה"כ 56,250 ₪).
  • 10 עובדים שהוחזרו ב-20.07 – לא מזכים, כי חודש ראשון הם צריכים לחזור לפני ה-15 לחודש.
 • חודש אוגוסט 2020 –
  • מצבת עובדים יולי 2020 – 80 עובדים (40 + 30 + 10).
  • 10 שגוייסו – מזכים במענק 1,875 ₪ לכל אחד (18,750 ₪).

סך הכל מענק –

 • חודש יולי 2020 – 56,250 ₪.
 • חודש אוגוסט 2020 – 75,000 ₪ (18,750 ₪ + 56,250 ₪).
 • חודש ספטמבר 2020 – 75,000 ₪.
 • חודש אוקטובר 2020 – 75,000 ₪.
 • סך הכל – 281,250 ₪.

במקרה כזה עדיף מסלול מספר 2.

גובה מענק לעובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד

מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק הזכאי למענק ואשר שמשלם לעובד את השכר הגבוה מבין אלו. זאת בהתאם להצהרת עובד דרך אתר לשכת שירות התעסוקה.

כך למשל, אם הוא מועסק אצל מעסיק אחד ב-5000 ₪ ואצל מעסיק שני ב-3500 ₪, כאשר 2 המעסיקים זכאים – אז מעסיק ראשון יקבל את המענק.

מימוש הזכאות – בקשה לקבלת המענק

מעסיק הזכאי למענק זה, צריך להגיש בקשה למנהל שירות התעסוקה לגבי כל אחד מהחודשים שבהם הוחזרו או גוייסו עובדים ועבורם מתבקש המענק.

1. הגשת הבקשה על ידי המעסיק

מעסיק נדרש להגיש בקשה שהיא הצהרה הכוללת את הפרטים הבאים:

 • קיומים של תנאי הזכאות של המעסיק – עסק פעיל ברשות המיסים ובביטוח לאומי, וכן ניהול ספרים.
 • תיק ניכויים במס הכנסה של המעסיק – ולגבי מעסיק שהוא חברה בעירבון מוגבל, גם מספר החברה שלה.
 • מצבת העובדים אצל המעסיק – ומספר העובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש בו מתבקש המענק.
 • שם העובד המזכה בתשלום המענק ומספר זהותו.
 • מועד תחילת העבודה של העובד – או תחילת חזרה לאחר חל"ת.
 • שכר העובד מעל השכר המזערי – לפי הכתוב בתנאי הזכאות לעיל או שיש לו שכר מותאם ויש אישור לכך.
 • היקף משרה של העובד – משרה מלאה או חלקית.
 • הוכחה כי לא מתקיים לגבי העובד מקרים שלא מזכים את המעסיק – ככתוב בתנאי הזכאות.
 • אישור על כך שפרטי החשבון כאמור במערכות רשות המיסים – אם לא, יש לעדכן את הפרטים ברשות המיסים.
 • פרטי חברת חילול שכר – אם יש כזו לגביו.

את הבקשה יש להגיש תוך 60 ימים מתום אותו חודש לגביו מתבקש המענק. לבקשה יש לצרף מסמכים מאמתים.

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות הטופס הזה (יש להירשם לאתר הממשלתי).

מועד הגשה ראשון החל מתאריך 16.07.2020.

2. הצהרה על ידי העובד

כדי שמעסיק יוכל להגיש את הבקשה, תנאי נוסף הוא שהעובד יגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה או בדרך אחרת, כי הוא מועסק אצל המעסיק או אפילו אצל יותר ממעסיק אחד. הצהרה זו כוללת:

 • שם העובד המזכה בתשלום המענק ומספר זהותו.
 • מועד תחילת העבודה של העובד – או תחילת חזרה לאחר חל"ת.
 • שכר העובד מעל השכר המזערי – לפי הכתוב בתנאי הזכאות לעיל או שיש לו שכר מותאם ויש אישור לכך.
 • היקף משרה של העובד – משרה מלאה או חלקית.
 • הוכחה כי לא מתקיים לגבי העובד מקרים שלא מזכים את המעסיק – ככתוב בתנאי הזכאות.
 • אם הוא פוטר או הוצאה לחופשה ללא תשלום – מסמכים מעידים.
 • אם מועסק במקום עבודה נוסף – שם המעסיק הנוסף וציון המעסיק שמשלם שכר גבוה יותר.
 • תיק ניכויים במס הכנסה של המעסיק – ולגבי מעסיק שהוא חברה בע"מ, גם מספר החברה שלה.

עובד נדרש לבצע זאת גם דרך האזור האישי באתר הממשלתי.

3. קביעת זכאות למענק

לאחר שהמעסיק הגיש בקשה לקבלת מענק, מנהל שירות התעסוקה או מי שהוסמך על ידו, נדרש לקבוע תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה כולל צירוף המסמכים הנדרשים – את:

 • זכאותו של המעסיק למענק.
 • מספר העובדים המזכים במענק.
 • סכום המענק בעד כל חודש לגביו מתקבל המענק.

21 ימים אלו יכולים להיארך לפי החלטת שר האוצר.

4. אופן תשלום המענק

לאחר אישור התביעה, המענק ישולם על ידי רשות המיסים בישראל או ממשרד ממשלתי אחר אם ניתנה הסכמה לכך על ידי שר האוצר.

התשלום נעשה ישירות לחשבון הבנק של המעסיק כמפורט אצל רשות המיסים בישראל.

מידע נוסף

 • מנהל שירות התעסוקה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לתקן ביוזמתו את הקביעה, לפי בקשת מעסיק או עובד לגבי הגדרת עובד מזכה – אם התגלו עובדות חדשות או נפלה טעות בקביעה. בקשה זו תוגש תוך 60 ימים מיום החלטת הקביעה.
 • אם המענק שולם ביתר, המעסיק צריך להחזיר את ההפרש בין הסכום האמיתי לבין מה ששולם, זאת בתוך 90 יום מיום המצאת הדרישה המנומקת להחזר. המעסיק רשאי לפנות לעיון חוזר בדרישה זאת תוך 60 ימים מיום המצאת הדרישה. סכום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה מהיום ששולם ועד שהוחזר. הסכום יכול להיות גם מקוזז מסכומים אחרים שמגיעים למעסיק לפי חוק זה.
 • המענק לא נחשב חלק ממחזור עסקאות לצרכי מע"מ.
 • על החלטת קביעת זכאות או תשלום ביתר, אפשר לפנות לועדת ערר, רק לאחר שהמעסיק או העובד הגישו פניה למנהל שירות התעסוקה או מי מטעמו וניתנה החלטה בעניין.
 • מעסיק שהגיש בקשה ומסר הצהרה לא נכונה – דינו מאסר שנה או קנס. אם העבירה נעברה על ידי תאגיד, אז כפל הקנס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil