חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה לתקופה קצובה – זכאות ואופן הגשת הבקשה

צרכן שרכש מוצרים או שירותים במסגרת עסקה לתקופה קצובה, זכאי לבטל את העסקה בהתאם לתנאים לפי הוראות הדין. ביטול העסקה היא זכות צרכנית חשובה לכל צרכן.

מטרתה כתבה להסביר את אופן הגשת הבקשה.

מהי ביטול עסקה לתקופה קצובה?

עסקה לתקופה קצובה היא עסקה שבה מתבצעת מכירת מוצר / טובין או מתן שירותים על ידי עוסק, כך שהתקופה למכירת הנכס או מתן השירות היא לתקופה מסויימת עם תוקף.

עסקה לתקופה קצובה מוגדרת ככזו שנעשית לתקופה מסויימת, או כזו שבתקופה מסויימת הצרכן מקבל מחיר מוזל או הטבה אחרת גם אם העסקה עצמה שלא לתקופה מסויימת, או כזו הקשורה לעסקה אחרת ומשפיעה או מושפעת ממנה מבחינת המחיר.

לעיתים הצרכן לא מעוניין יותר להמשיך את קבלת המוצרים או השירותים מהעוסק ומעוניין להפסיק את ההתקשרות.

מועד הביטול של העסקה ותנאיה נקבעים בחוק בהתאם לסוג העסקה וסוגי המוצרים או השירותים הניתנים במסגרתה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן ביצע עסקה עם עוסק במסגרת עסקה לתקופה קצובה.

ביטול עסקה לפי סוג העסקה

ככלל, ביטול עסקה לתקופה קצובה, מועד החזרת המוצר או ביטול השירות, קבלת הכסף בחזרה או ביטול חיוב, ומוצרים או שירותים שלא ניתן להחזיר, כפופים לפי סוג העסקה, והכל באופן הבא:

 1. ביטול עסקת מכר מרחוק – עסקה שנעשית ללא נוכחות הצדדים. פירוט מורחב בכתבה זו.
 2. ביטול עסקה ברוכלות – עסקה שנעשית שלא במקום עסקו הרגיל של העסק או מי מטעמו. פירוט מורחב בכתבה זו.
 3. ביטול עסקה צרכנית – עסקה שהצרכן רוכש אצל העוסק פיזית וניתן להחזירו בהתאם לסוג המוצר והתנאים. פירוט מורחב בכתבה זו.
 4. ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – לפי האמור בנקודות לעיל.
 5. ביטול עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש – פירוט בחלק "הרחבות נוספות" בהמשך.
 6. עסקה בעניין רכישת שירותים במכון כושר – פירוט בחלק "הרחבות נוספות" בהמשך.

מימוש הזכאות – איך לבטל עסקה לתקופה קצובה?

צרכן שמעוניין לבטל עסקה לתקופה קצובה ולקבל את כספו תמורת החזרת המוצר לעוסק או ביטול השירות, צריך לפעול באופן הבא (בכפוף לאמור בביטול עסקה לפי סוג העסקה):

1. הודעה על ביטול עסקה

למסור לעוסק הודעת ביטול עסקה או ההתקשרות. בהודעה יש לציין את שם העוסק ואת מספר הזהות שלו. אם הודעת הביטול נעשית בעל פה, אז יש לספק פרט מזהה נוסף שהוסכם עם הצרכן בעת ההתקשרות.

2. דרכי ביטול עסקה

להודיע על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות, ובהתאם לפרטים שמסר העוסק לצרכן בעת ביצוע העסקה בנוגע לדרכים:

 • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, אלא אם נקבע לפי החוק כי הביטול ייעשה בכתב.
 • דואר רשום.
 • פקס, אם יש לעוסק.
 • דואר אלקטרוני.
 • באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.

בעסקה שניתן להתקשר לגביה באינטרנט, העוסק צריך, בדף הבית של אתר האינטרנט, ליצור קישור ייעודי באמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול, במקום בולט וברור.

כדאי לשמור את התיעוד של העסקה לצורך הוכחה עתידית.

3. החזרת המוצר

במקרה שמדובר על ביטול עקב התחרטות, על הצרכן להחזיר לעוסק ובמקום עסקו, את המוצר שלגביו נעשתה העסקה. אם המוצר התקבל בעקבות עשיית עסקה או חוזה (למשל מוצר לשימוש עבור אספקת שירותים), יש להחזיר גם אותו.

מועד ההחזרה ותנאיה קבועים לפי סוג העסקה.

במקרה שמדובר על ביטול עקב פגם, או, אי התאמה בין הנכס ובין השירות, יש להעמיד את המוצר או השירות לרשות עסקו במקום בו נמסר לו המוצר או הנכס, וצריך להודיע אל העוסק. כך גם לגבי מוצר שהתקבל בעקבות עשיית עסקה.

4. קבלת כסף

בהתאם לסוג העסקה, העוסק חייב להשיב לצרכן את אותו חלק מהמחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, ולא יגבה סכום כלשהו למעט דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם.

יחד עם זאת, קיימות עסקאות ומקרים לפיהם אסור לגבות דמי ביטול, ובמקרה כזה האיסור על גביית העמלה גוברת.

בנוסף, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס לבין השירות – אסור לגבות דמי ביטול.

בנוסף, העוסק חייב לבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב.

הרחבות נוספות

להלן מקרים נוספים של ביטול עסקה כאמור.

1. עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש

יחידות נופש לפי חוק היא זכות, בין קנינית ובין שלא קנינית, המקנה לבעליה זכות שימוש לסירוגין, בחדר או במקום מגורים אחר, בארץ או בחוץ לארץ, במשך שלוש שנים לפחות, לתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה.

כדי לבטל עסקה כזו, על הצרכן להודיע בכתב אל העוסק – ניתן לבטל בכל עת. ביטול העסקה נכנס לתוקף במועד השנתי הסמוך לאחר מסירת הודעה על ביטול, ואם נמסרה במהלך המועד השנתי, אז ביטול עסקה נכנס לתוקף בתום המועד.

במקרה זה, אסור לגבות דמי ביטול, אך אם הוחל בביצוע העסקה, אז רשאי לגבות:

 • החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש על זכות השימוש שיש לצרכן בה עד למועד כניסת הביטול לתוקף.
 • 50% מהסכום שנותר ממחיר יחידת הנופש לאחר ניכוי אותו חלק יחסי. זאת בתנאי שהעוסק לא הגביל את זכותו של הצרכן להמחות את זכויותיו על פי החוזה, לרבות בדרך של חיוב בתשלום.

עוסק חייב להשיב לצרכן כל סכום שהצרכן שילם בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בתוספת הפרשי הצמדה מיום תשלומו עד יום החזרתו, או חייב לבטל את חיובו בעד התקופה האמורה, וזאת למעט הסכומים שהוא רשאי לנכות כאמור מקודם.

2. עסקה בעניין רכישת שירותים במכון כושר

מכון כושר הוא לפי המוגדר בחוק מכוני כושר, וגם מקום שניתנים בו שירותי ספורט או מועדון בריאות, לרבות שירותי בריכת שחייה, תרגילי התעמלות ועיצוב הגוף, מרחץ אדים או אמבט זרמים, והכול למעט חוג המבוסס על תכנית לימודים, שניתן להצטרף אליו בהרשמה מראש ולא ניתן להצטרף אליו במועד מאוחר יותר ולמעט מקום שניתנים בו שירותי בריכת שחייה בלבד, הפעילה בתקופה שאינה עולה על חמישה חודשים בשנה.

כדי לבטל עסקה כזו, על הצרכן להודיע בכתב אל העוסק – ניתן לבטל בכל עת. ביטול העסקה נכנס לתוקף בתום החודש ממועד מסירת הודעת הביטול.

עוסק חייב להשיב לצרכן כל תשלום שהצרכן אמור לשלם כולל דמי רישום, או לבטל את חיובו בשל העסקה.

במקרה זה, אסור לגבות דמי ביטול, אך אם הוחל בביצוע העסקה, אז רשאי לגבות תשלומים אלו בלבד:

 • החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.
 • דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי.

מחיר חודשי במסלול חלופי הוא המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות היתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות.

עם זאת, דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים לעיל לבין להלן:

 • 25% מהתמורה – אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה, על 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה, או על 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה.
 • הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

מידע נוסף

 • העוסק יכול לגבות דמי התקנה, תשלום בעד הוצאות התקנה של טובין בבית הצרכן, לצורך מתן שירות העסקה, וכל זאת בסכום שלא יעלה על 100 ₪.
 • העוסק יכול לתבוע נזקים אם ערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • אם העוסק מסרב לבטל עסקה, ניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי בסך 10,000 ₪.
 • עוסק חייב להודיע על מועד סיום העסקה גם באמצעות חוזה (אם קיים) או מסמך פירוט העסקה, גם באמצעות חשבונית או הודעת תשלום וגם באמצעות מסרון או הודעה קולית.
 • עסקה שהגיע לתאריך מועד הסיום שלה, מבוטלת ולא ניתן להאריך אותה באופן אוטומטי. רק צרכן רשאי להסכים את להאריך את העסקה לתקופה נוספת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil