תפריט סגור

מס בלו – מהו הבלו על דלק, על מה עוד מוטל ומה שיעורו?

צרכנים ועסקים שרוכשים מוצרים מסויימים בייצור מקומי, עשויים להידרש לשלם מס עקיף נוסף והוא מס בלו שמוטל בעת הוצאה ממקום הייצור. סוג המס הידוע הוא מס הבלו על הדלק שחל על מוצרי דלק מסויימים בישראל.

מטרת הכתבה להסביר את סוג המס, על מי מוטל ומידע נוסף.

מה זה מס בלו?

מס בלו, או בקיצור, הבלו, הוא מס עקיף נוסף המוטל על רכישת מוצרים מסויימים מייצור מקומי כמו למשל, מוצרי טבק, מוצרי אלכוהול וכמובן גם מוצרי הדלק השונים. מס הבלו מוטל בסכום מסויים שהינו קבוע בעד כל יחידה של המוצר, ולא בשיעור כמו שנהוג במס קנייה.

מס הבלו מוטל על מוצרים אלו, בין היתר מהסיבה שהמדינה מעוניינת להקטין את הצריכה שלהם, לרוב מסיבות הקשורות לכלכלת המשק, בריאות או נושאים אחרים שהוא עשוי לגרום להם לפגיעה או לנזק.

המוצר העיקרי שמוטל עליו הבלו, הוא מוצר הדלק. כאשר דלק הכוונה היא נפט ודלק בצורת גז, נוזל, מוצק, סינטטי, גולמי או מעובד, שמנים מינרליים לרבות משומשים, וכל המוצרים המופקים מחומרים אלו בדרך של הפרדה, זיקוק, חידוש, פיצוי או עיבוד בצורה כלשהי. זאת כמובן למעט נפט גולמי שלא נמסר לעיבוד ולא השתמשו בו לצורך שאינו הפעלת שדה נפט ולא מסרו אותו לשימוש זה.

למעשה, כאשר יצרן המוציא דלק ממקום היצור, הוא נדרש לשלם את הבלו בעת הוצאת הדלק ממקום היצור ובשיעור שנקבע לפי הצו. אולם, לעיתים היצרן רשאי לשלם את מס הבלו בעת הוצאת הדלק ממקום האחסון, לאחר שהוזרם בצינור ממקום הייצור ולאחר אישור מנהל רשות המסים בישראל.

יחד עם זאת, אם נעשה שימוש בדלק במקום הייצור או באתר האחסון, שלא בדרך של עיבוד הדלק לסוג אחר של דלק החייב במס, העושה בשימוש צריך לשלם את המס במועד.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס?

מס הבלו מוטל על האוכלוסייה הבאה:

 • יצרן דלק – בעת הוצאת הדלק ממקום היצור או האחסון, לפי העניין.
 • מי שעשה שימוש – בעת שימוש בדלק במקום היצור או האחסון, לפי העניין, שלא בדרך של עיבוד.

יחד עם זאת, בפועל המחיר מתגלגל לצרכן הסופי (פרטי או עסקי) בעת רכישת דלק מחברת דלק.

מועד תשלום מס הבלו

תשלום מס הבלו נעשה במועד הוצאת הדלק ממקום הייצור או במועד השימוש במקום הייצור.

אולם, מנהל רשות המיסים לאחר התייעצות עם מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה, רשאי בתנאים הנראים לו, לדחות תשלום בלו, כולו או מקצתו, למועד אחר, עם עירבון או בלעדיו, וזאת בתנאי שהדחייה לא תעלה על 10 ימים ממועד הוצאת הדלק ממקום הייצור.

אם מנהל רשות המיסים דחה את מועד התשלום כאמור מקודם, ולא שולם המס במועד שנקבע, הוא רשאי לדרוש את תשלום הבלו, או חלק ממנו שטרם שולם, לפי שיעור הבלו החל בשעת התשלום בפועל.

שיעור הבלו על דלק

להלן טבלה המציגה את גובה מס הבלו על הדלק. המחירים הם בשקלים חדשים לכל מדד.

תאריך עדכוןבלו בנזין (ק"ל)בלו בנזין 100 לכלי טיס (ק"ל)בלו נפטא (ק"ל)בלו קרוסין (ק"ל)בלו סולר (ק"ל)בלו גפ"מ (ט.מ)בלו מזוט קל (ט.מ)בלו מזוט 1500 (ט.מ)בלו מזוט 4000 (ט.מ)בלו מזוט דל גפרית (ט.מ)
01.06.20203,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.05.20203,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.04.20203,074.152,049.433,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.03.20203,074.152,049.433,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.02.20203,074.152,049.433,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.01.20203,074.152,049.433,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.12.20193,074.152,945.373,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.11.20193,074.152,945.373,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.10.20193,074.152,945.373,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.09.20193,074.152,945.373,074.152,945.372,945.37121.3915.2515.2515.2515.25
01.08.20193,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.07.20193,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.06.20193,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.05.20193,071.102,047.403,071.102,942.452,942.45121.2715.2315.2315.2315.23
01.04.20193,064.852,043.233,064.852,936.462,936.46121.0215.2015.2015.2015.20
01.03.20193,064.852,043.233,064.852,936.462,936.46121.0215.2015.2015.2015.20
01.02.20193,064.852,043.233,064.852,936.462,936.46121.0215.2015.2015.2015.20
01.01.20193,064.852,043.233,064.852,936.462,936.46121.0215.2015.2015.2015.20
שיעור הבלו על דלק – מחירים ב-₪
 • ק"ל – קילו ליטר.
 • ט.מ – טון מטרי.

תשלום הבלו נעשה לפי סכומים אלו במועד התשלום כאמור לעיל.

עדכון גובה מס בלו

מס הבלו מתעדכן בכל שנה בתאריכים הבאים:

 • 1 ינואר.
 • 1 מאי.
 • 1 ספטמבר.

השינוי / העדכון מבוצע לפי מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס, לפי השינוי שחל במדד החדש שפורסם לאחרונה לפני מועדי העדכון לעיל, לעומת מדד יסודי שהוא המדד שפורסם לאחרונה במועד העדכון הקודם לכן.

פטור על מס בלו

יצרן שמייצא דלק מחוץ לארץ, לא נדרש לשלם עליו בלו, אם הוכח זאת למנהל רשות המיסים. אם המס שולם, ניתן להגיש בקשה להחזר המס לרשות המסים תוך 6 חודשים מיום היצוא.

בנוסף לכך, קיים צו המאפשר לקבל פטור מיוחד והישבון, מלא או חלקי, במקרים מסויימים. למידע נוסף ניתן לעיין בכתבה על החזר בלו על דלק.

הרחבות נוספות

להלן הרחבות על המידע האמור בעמוד זה.

1. הוצאת דלק ממקום היצור

אסור להוציא דלק החייב בתשלום מס הבלו על דלק ממקום הייצור או האחסון, לפני העניין, בלי אישור רשות המיסים כי המס שולם בפועל או כי תשלום המס נדחה.

מנהל רשות המיסים רשאי במקרים מסויימים, לפטור אדם או אנשים מהחובה לקבל אישור כזה, וכן להרשות הזרמת דלק ממקום יצור, למקום יצור אחר או למקום אחסון, ללא תשלום מס בלו, כולו או חלקו.

2. איסור הוצאת דלק בדחיית תשלום בלו

למרות שמנהל רשות המיסים רשאי לדחות את התשלום כאמור לעיל, אם היה חשש סביר כי הבלו לא ישולם במועד שנקבע, מנהל רשות המיסים רשאי לאסור הוצאת דלק ממקום היצור או האחסון, בדחיית תשלום בלו, עד להסרת החשש, באמצעות הוראה לבעלה רישיון.

ככל שהוטל איסור כזה, הוצאת דלק תתאפשר רק לאחר שמנהל רשות המסים אישר כי הוסר החשש.

3. החזקת דלק שלא שולם עליו בלו

אדם לא רשאי להחזיק דלק החייב במס בלו ואסור להעביר לאדם אחר בכל דרך שהיא, אם לא שולם המס או שהתשלום נדחה, או שניתן עליו פטור.

עם זאת, מי שרכש דלק לשימוש האישי ורכש אותו מאדם המורשה למוכר דלק, לא ייאשם בעבירה זו, אם לא ידע ולא היה עליו לדעת בנסיבות המקרה, כי הבלו על אותו דלק לא שולם, כולו או חלקו.

4. הטלת מס בלו שנית

דלק ששולם עליו מכס או בלו, לא יוטל עליו בלו שנית.

אולם, במקרים אלו, הבלו יוטל שנית:

 • דלק שעובד לסוג דלק אחר שחייב במס.
 • דלק שחייב במס שחודש אחרי השימוש בו.

מידע נוסף

 • דלק שלא השתמשו בו לאחר תשלום הבלו או המכס, אלא עובד לסוג אחר של דלק, ינוכה סכום המס הקודם מסכום הבלו החדש.
 • אם שולם בלו על דלק שהוצא ממקום הייצור ולא נמכר, או שנמכר ללא תמורה – לא ניתן לקבל עליו החזר מס.
 • מס בלו הוא חייב גם בתשלום מס ערך מוסף עליו.
 • עבירה על חוק הבלו על דלק – דין קנס או מאסר בפועל.
 • מס בלו אינו מס קניה, למרות שהמטרות שלהם דומות.
 • מחיר הדלק – מהו המחיר העדכני להיום, כיצד הוא מורכב ומידע נוסף

גורם ממשל

הגוף האחראי הינו רשות המיסים וניתן ליצור קשר בנושאי בלו והסדר על סולר כך:

 • מוקד טלפוני –
  • 4954* או 1222-4954 או 02-5656400.
  • ימים א-ה בין השעות 08:15-15:30.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
 • צו הבלו על דלק (הטלת בלו), תשס"ד-2004

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *