ביטול או שינוי תנאי מקפח בחוזה אחיד

ניתן להגיש בקשת ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד אם לפיו יש קיפוח לקוחות או יש יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות. תנאים אלו ניתנים לביטול על ידי בית המשפט או בית הדין.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד?

חוזה אחיד הוא חוזה או נוסחו שהתנאים שלו, חלקם או כולם, נקבעו מראש על ידי צד מסויים כדי לשמש להסכמים עם אנשים רבים אחרים. החוזה נעשה לרוב בין הספק לבין הלקוח ונקבע על ידי הספק.

כאשר יש תנאי מקפח בחוזה אחיד, ניתן להגיש, לבית המשפט או לבית הדין, בקשה לשינוי או לביטול אותו תנאי, כך שיותאם לפי הקבוע בהוראות הדין. בית המשפט רשאי לבטל את התנאי המקפח בהסכם שבין הלקוח לספק או לשנות אותו באופן שהוא לא יהיה מקפח.

תנאי מקפח הוא תנאי בחוזה אחיד, שבהתחשב למכלול התנאים בחוזה ולנסיבות אחרות, יש לפיו קיפוח לקוחות או יתרון בלתי הוגן העלול להביא לקיפוח לקוחות.

ניתן לעיין ברשימה של תנאים מקפחים, ואף תנאים בטלים (ללא צורך במשפט או בדין) בכתבה על תנאי מקפח בחוזה אחיד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אחד מהאוכלסיות הבאות זכאי להגיש בקשה לביטול תנאי מקפח:

 • כל לקוח המתקשר עם ספק בחוזה אחיד.
 • היועץ המשפט לממשלה או בא כוחו, הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, המועצה הישראלית לצרכנות, הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות, בנק ישראל.

מי לא זכאי?

האמורים לעיל, לא זכאים להגיש בקשה לביטול או לשינוי לגבי אלה:

 • תנאי הקובע את התמורה הכספית שישלם הלקוח או הספק בעד נושא העסקה, ובלבד שהוא מנוסח בלשון פשוטה וברורה.
 • תנאי התואם תנאים שנקבעו בחיקוק, בהתאם לתכלית החיקוק.
 • תנאי התואם תנאים שנקבעו בהסכם בין-לאומי שישראל צד לו.
 • הסכם קיבוצי, בין שהוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו, לרבות הסדר קיבוצי אחר ובלבד שנעשה בכתב ונקבעו בו שיעורים לשכר עבודה.

מימוש הזכאות

במקרה שקיים תנאי מקפח בחוזה אחיד בין ספק ללקוח, ניתן להגיש בקשה לביטול התנאי המקפח או שינוי התנאי במידה הנדרשת לביטול הקיפוח, באמצעות אחת הדרכים הבאות:

1. על ידי הלקוח בבית משפט

הלקוח או הצרכן שהוא צד בהסכם עם ספק בו נקבע תנאי מקפח, רשאי להגיש בקשה לביטול או לשינוי אותו תנאי מקפח על ידי הגשת תביעה באחת מ-2 הצורות הבאות:

א. תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות

אם התביעה היא עד התקרה האמורה, ניתן להגיש אותה בסדר דין מקוצר על ידי הליך שהוא תביעה קטנה, ללא צורך בייצוג משפטי (בלי עורך דין). תביעה כזו ניתן להגיש:

 • בהגעה אל אזור ייעודי לתביעות קטנות במזכירות בית משפט השלום.
 • בכניסה לאתר נט המשפט והגשת תביעה מקוונת באינטרנט.

ב. תביעה רגילה בבית משפט רגיל

ניתן להגיש תביעה רגילה לבית משפט, בסדר דין רגיל (לא תביעה קטנה). אם התביעה היא עד 2,500,000 ₪ ניתן להגיש בבית משפט השלום ואם מעל הסכום אז בבית המשפט המחוזי.

יש להגיש תביעה זו במזכירות בית המשפט השלום או המחוזי לפי העניין.

2. על ידי גוף מאושר בבית הדין לחוזים אחידים

במקרה שיש תנאי מקפח, ניתן להגיש תביעה אל בית הדין לחוזים אחידים. אולם במקרה כזה, הלקוח או הצרכן לא רשאי לפנות לבית דין זה, אלא גוף מיוחד שאושר לכך.

למעשה, הרשאים להגיש תביעה לבית הדין לחוזים אחידים הם:

 • היועץ המשפט לממשלה או בא כוחו.
 • הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן.
 • המועצה הישראלית לצרכנות.
 • הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות.
 • בנק ישראל.

בקשה כזו מוגשת ב-5 עותקים והיא כוללת טופס מהחוזה האחיד האליו הבקשה מתייחסת, שם המבקש ומענו, התנאים בחוזה האחיד שלפיו הם מקפחים, נימוקי הבקשה ושם המשיב. אם המבקש לא היועץ המשפטי או מטעמו, אז עותק יימסר אליו.

עם הגשת הבקשה, אב הבית צריך לפרסם הודעה באחת מהדרכים: רשומות, עיתון יומי אחד או יותר, מסירת הודעה בדואר או בדרך אחרת למי שלדעתו עשוי להיות לו ענין בחוזה האחיד, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

צירוף משיבים בתביעה בבית הדין

ארגון יציג של ספקים או גורם אחר הנוגע בדבר, יכול להצטרף בתור משיב בבקשת הביטול, ועליו להגיש בקשת הצטרפות מנומקת לבית הדין, במספר עותקים מספיק לבית הדין ולשאר בעלי הדין. ניתן להשמיע את בקשת ההצטרפות בעל פה בשעת הדיון אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

אב בית הדין רשאי, בכל שלב של הדיון בבקשה, לצרף כמשיב את מי שימצא לנכון ובתנאים שייראו לו.

אם צורפו משיבים נוספים ונשלחה על כך הודעה למבקש, המבקש צריך למסור לבית הדין, תוך מועד שקבע אב בית הדין, עותקים נוספים מן הבקשה כמספר המשיבים הנוספים.

כתב תשובה בבית הדין

המשיב נדרש להגיש כתב תשובה בתוך 45 ימים מיום המצאת הבקשה. אם הצטרף משיב נוסף, הוא נדרש להגיש תוך הזמן שנקבע על ידי אב בית הדין.

בכתב התשובה יש לפרט: שם המשיב ומענו, נימוקי הבקשה. יש להגיש במספר עותקים מספיק לבית הדין ולשאר בעלי הדין.

אם המשיב לא מסר כתב תשובה, בית הדין יכול להחליט על יסוד הבקשה בלבד.

דיון והחלטה בבית הדין

אב בית הדין קובע את מועד הדיון ויזמן את בעלי הדין 14 ימים לפחות לפני מועדו.

בית הדין יכול להורות על קיום קדם-דיון בבקשה, אם ראה על מנת לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו ולהחישו, מן הראוי לקיים בירור לפני הדיון בבקשה. החלטה בקדם דיון נחשבת בתור החלטה בדיון עצמו.

אם המשיב לא התייצב במועד בדין או בקדם דיון, בית הדין רשאי לדחות את הדיון או לדון בבקשה שלא בפניו. ולעניין אם המבקש לא התייצב כאמור – לדחות את הדיון או להורות על ביטול הבקשה.

תוצאה של ביטול או שינוי תנאי מקפח

ביטול תנאי מקפח או שינויו, התנאי יהיה בטל או בנוסח כפי ששונה –

 • בכל חוזה אחיד אחר של אותו ספק שבית הדין קבע לגביו כי הוא דומה במהותו לחוזה האחיד שלגביו ניתנה החלטת בית הדין.
 • בכל חוזה שנכרת על פי החוזה האחיד שלגביו ניתנה החלטת בית הדין או על פי חוזה אחיד אחר, גם אם נכרת לפני מועד החלטת בית הדין.

עם זאת, ביטול או שינוי כאמור מקודם לא חלים על חיובים שקוימו על פי החוזה לפני מועד החלטת בית הדין. כמו כן, בית הדין רשאי לקבוע כי הביטול או השינוי כאמור יחולו רק על חוזים שנכרתו לאחר מועד החלטת בית הדין או ממועד אחר שיקבע, ובלבד שלולא קביעה כאמור תיגרם לספק פגיעה חמורה.

מידע נוסף

 • אב בית הדין רשאי, לאחד שמיעת בעלי הדין, לאחד בקשות התלויות ועומדות לפני בית הדין, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם הוגשו כולן לגבי חוזים אחידים דומים, לגבי תנאים מקפחים דומים או אם כרוכות בהן שאלות משפטיות דומות.
 • בית הדין רשאי לדרוש תצהיר כולל קביעת צורתו.
 • ניתן לערער על החלטת בית הדין לבית משפט העליון, בתוך 45 יום מיום מתן ההחלטה או מיום שהומצאה ההחלטה לבעל העניין אם לא היה נוכח במועד.
 • דיון בבית דין בחוזה אחיד, שעדיין לא ניתנה החלטה לגביו, לא גורע מסמכות של בית משפט לדון בטענה לגבי אותו חוזה אחיד. כמו כן, דיון בבית משפט לא מונע מבית הדין לדון באותו חוזה אחיד או בתנאי מסויים. אך בית הדין יכול לדחות את מועד הדיון עד למתן פסק דין בית המשפט.

חקיקה ופסיקה

 • חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982
 • תקנות החוזים האחידים, תשמ"ג-1983
 • תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), תשמ"ג-1983

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil