חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תנאי מקפח בחוזה אחיד – פרטים, חזקות וביטול

לקוח המתקשר בעסקה במסגרת חוזה אחיד עם ספק ובו יש תנאי מקפח או כמה כאלו, זכאי לזכויות הגנה ואף ביטול התנאי. הזכות נועדה להגן על הלקוחות ולמנוע יתרון בלתי הוגן.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו תנאי מקפח בחוזה אחד?

חוזה אחיד, הוא חוזה או הסכם או נוסח של חוזה, שתנאיו , כולם או חלקם, נקבעו מראש על ידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים אחרים.

החוזה האחיד נעשה לרוב בין הספק, מי שמציע שההתקשרות איתו תהיה לפי חוזה אחיד במיוחד אם הוא הנותן או המקבל דבר מסויים מההתקשרות. הלקוח הוא מי שספק מציע לו התקשרות בהסכם כזה, במיוחד אם הוא המקבל או הנותן דבר.

תנאי מקפח – הוא תנאי בחוזה אחיד, בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות, שלפיו יש קיפוח לקוחות או יש יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות.

זאת כאשר תנאי הוא תניה בחוזה אחיד, לרבות תניה המאוזכרת בו וכן כל תניה אחרת שהיא חלק מההתקשרות, ולמעט תניה שספק ולקוח הסכימו עליה במיוחד לצורך חוזה מסויים.

כאשר קיים תנאי מקפח, בית המשפט ובית הדין, לפי העניין, ישנו או יבטלו, לפי הוראות החוק בעניין, את התנאי המקפח.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל לקוח המתקשר עם ספק בחוזה אחיד.

מקרים בהם תנאי הוא תנאי מקפח

הוראות החוק קובעות חזקות (הוכחות משפטיות) לפיהן תנאים יכולים להיחשב תנאים מקפחים. אלו מקרים בהם תנאים הם תנאים מקפחים:

 1. תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהייתה מוטלת עליו לפי דין אם לא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אם לא אותו תנאי.
 2. תנאי המקנה לספק זכות בלי סבירה לביטול, להשעיה או לדחיית ביצוע החוזה, או שינוי החיובים המהותיים לפי החוזה.
 3. תנאי המקנה לספק זכות להעביר את האחריות שלו לצד שלישי.
 4. תנאי המקנה לספק זכות לקבוע או לשנות, על דעתו בלבד, ולאחר כרירת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים על הלקוח, אלא אם השינויים אינם בשליטתו.
 5. תנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או לאדם אחר, או המגביל בצורה אחרת את החופש של הלקוח להתקשר או לא להתקשר עם אדם אחר.
 6. תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדת ללקוח לפי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדת ללקוח מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת.
 7. תנאי המקנה לספק באופן בלתי סביר תקופה שלא עומדת לו לפי הוראות הדין, לרבות תנאי המתיר לספק לצרף תרופות שלא ניתן לצרף לפי דין או תנאי הקובע פיצויים מוסכמים שאינם סבירים לטובת הספק.
 8. תנאי המטיל את נטל ההוכחה על הלקוח, ואם לא תנאי זה נטל ההוכחה לא היה מוטל עליו.
 9. תנאי השולל או המגביל את הזכות של הלקוח להשמיע טענות מסויימות בערכאות משפטיות, או הקובע כי כל סכסוך בין הספק והלקוח יידון בבוררות.
 10. תנאי המתנה על הוראת דין בעניין מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך.
 11. תנאי הקובע מסירת סכסוך לבוררות כאשר לספק יש השפעה גדולה יותר מהלקוח על תנאי הבוררות, לרבות קביעת הבורר, מקום הבוררות, תנאי שלפיהם תתנהל הבוררות, אופן ניהול וסדרי דין הבוררות – וזאת גם אם הספק הוכיח כי מסירת הסכסוך לבוררות לכשעצמה לפי נקודה 9 לעיל היא לא מקפחת.
 12. תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר, לפי החוזה, למדד כלשהו, כך שירידה של המדד או עלייה שלו לא תזכה את הלקוח.
 13. תנאי שלפיו נדרש הלקוח לאשר או להצהיר כי קרא את החוזה, או תנאי שבו הלקוח מצהיר על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים, או על עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר אותו, והכול למעט מידע שהלקוח מסר לספק בחוזה.

כאמור לעיל, תנאי מקפח ניתן לשינוי או לביטול על ידי בית הדין או בית המשפט.

מימוש הזכאות

הזכות אמורה להגיע באופן אוטומטי.

במידה והספק קבע תנאי שהוא תנאי מקפח, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט או לבית הדין (קרי – לבית הדין לחוזים אחידיים) בבקשה לביטול או לשינוי אותו תנאי מקפח, כך שיהיה מותאם לפי הוראות החוק.

ביטול נעשה על ידי פניה אל המועצה לצרכנות, הרשות להגנת הצרכן או גופים אחרים שנקבעו לכך. מידע על זכות ביטול בכתבה אחרת.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תנאים בטלים בחוזה אחיד

מבלי לגרוע מהתנאים המקפחים לעיל, חוזה אחיד הכולל תנאי אחד או יותר הבאים, אותו תנאי בטל:

 • תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות.
 • תנאי בחוזה אחיד הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק גוף או למעשה זדון המוטלת עליו על פי דין.

חקיקה ופסיקה

 • חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982
 • תקנות החוזים האחידים, תשמ"ג-1983

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil