חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הנחה מארנונה לעסקים עקב משבר קורונה ("מענק ארנונה")

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וסגירת עסקים, המדינה החליטה על הקלות לעסקים במתכונת של מתן הנחה מארנונה עד לכדי פטור מתשלום. ההנחה כאמור ניתנת לעסקים במקרים מיוחדים.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

הנחה מארנונה בשל משבר הקורונה

בעקבות משבר נגיף הקורונה בישראל, נחתמו מספר תקנות ונקבעו מספר הגבלות והקלות לסוגי אוכלוסיות שונות בישראל. שר הפנים חתם ביום 21.04.2020 על תקנות אשר מקנות הנחה מארנונה, אך מדובר בעיקר על עסקים ומסחר ולא על ארנונה למגורים.

ההנחה לארנונה כאמור היא בגובה של 100%, משמע כי מדובר על פטור מלא, וזאת למשך 3 חודשים – החל מתאריך 01.03.2020 ועד לתאריך 31.05.2020. אולם, המועצות והרשויות יכולות להעניק הנחה כוללת של עד 25% בתשלום שנתי לכל שנת 2020.

בנוסף, נוספה האפשרות לקבל הנחה של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס, למשך שנים 2020 ועד 2021 למי שזכאי לקבל מענק סיוע הוצאות קבועות – מענק פעימה שלישית. ההנחה היא לגבי התקופה של 2 חודשים לאחר 2 חודשי זכאות לקבלת המענק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לקבל הנחה מארנונה הוא מי שעונה על התנאים הבאים לפי התקופה הרלוונטית:

א. זכאות לפטור מלא לחודשים מרץ-מאי 2020:

 • סוג הנכסים – המגזר העסקי כולל חנויות, משרדים, מבני מסחר, תעשייה ובתי מלאכה, בתי מלון, חניונים ועוד.
 • מחזיק בנכס – מי שעדיין מחזיק בנכס או החזיק בו בתאריך 01.03.2020 ואילך. למעט מי שהחזיק בנכס עד 29.02.2020.

ב. זכאות להנחה 95% לחודשים יוני 2020 – אוגוסט 2021:

 • סוג הנכסים – המגזר העסקי כולל חנויות, משרדים, מבני מסחר, תעשייה ובתי מלאכה, בתי מלון, חניונים ועוד.
 • זכאות למענק סיוע הוצאות קבועות – העסק נקבע על ידי רשות המיסים כמי שזכאי לקבל מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש בעד תקופה מאחת התקופות (כל חודשיים החל ממאי-יוני 2020 ועד מאי-יוני 2021).
 • הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לפי נתוני רשות המסים כי המחזיק עונה על אחד מאלה:
  • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 לא עולה על 200 מיליון ₪ ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 60% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
  • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים, ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 80% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס.
  • הוא החל את פעילותו בתקופה הקבועה 01.01.2020 עד 29.02.2020, ונמצא זכאי לקבלת המענק.

לגבי עסק שהחל לפעול לאחר 1 במאי 2020 – מחזור העסקות בתקופת הבסיס מחושבת לפי מחזור העסקאות החל מה-1 בחודש שלאחר תחילת הפעילות ועד 29.02.2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.

הערה: למרות כתוב בסעיף ב לעיל – מי שעומד בתנאי הזכאות בחודשים 1 ספטמבר – 31 אוקטובר, ונמצא זכאי למענק הסיוע האמור – יהיה זכאי לקבל הנחה מארנונה בסך 100% בתקופה העוקבת (1 נובמבר – 31 דצמבר). זאת כאמור רק לאחר שהסוכנות לעסקים קטנים מסרה לרשות המסים כי העוסק זכאי.

מי לא זכאי?

מי שמחזיק את אחד הנכסים הבאים, לא זכאי להנחה:

 • נכס שעיקרה מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
 • נכס שסיווגו בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, קרקע תפוסה למערכת סולארית.
 • מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה (למעט בקניון) או חנות שעיקרה מכירת מוצרי הגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשוב (למעט בקניון).
 • נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב, תאגיד שהוקם בחוק או לפיו (תאגיד עזר לרשות מקומית).
 • נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנוה לפי פקודת מסי עירייה וממשלה, מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק קיבל פטור מארנונה לפי פקודה כאמור.
 • בניין שנהרס או ניזוק במדינה שאינה ראויה לשימוש ולא משתמשים בו.
 • בניין ריק שלא משתמשים בו.
 • נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי זכאי להנחה ככתוב בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו.

מימוש הזכאות – איך לקבל את ההנחה?

על מנת לקבל את ההנחה, יש להגיש בקשה לקבלת ההטבה.

לגבי התקופה של החודשים מרץ-מאי 2020

ככלל, התקנות לא הורו על הליך באמצעו יש להגיש בקשה לגב הפטור מהארנונה והמשמעות היא שמדובר על הנחה המגיעה באופן אוטומטי לכל מי שמחזיק בנכס הזכאי. על אף האמור כאן, מומלץ לוודא מול הרשות המקומית או המועצה האזורית, אם נדרש הליך מסויים.

לגבי התקופה של החודשים יוני 2020 – אוגוסט 2021

יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (טרם פורסם הטופס, אך הנה קישור לפרטים נוספים). הטופס אמור לכלול פרטים על הנכס, מחזיק הנכס, הרשות המקומית בה הנכס מצוי ופרטים נוספים.

בנוסף, יש להיכנס לאתר רשות המסים ולקבל אישור זכאות לקבלת מענק סיוע בעד הוצאות קבועות (דרך האזור האישי, היכן שמגישים את הבקשה למענק). ניתן להגיש בקשה בכל אחד מתקופות הזכאות, או לכמה תקופות זכאות במקביל.

יש להגיש את הבקשה עד לתאריך 31.12.2022.

הרחבות נוספות

מחזיק בנכס אחר, שלא כתוב לעיל, עשוי להיות זכאי להנחה אם הוא הוגדר ברשימת העסקים שאסור להם לפעול ככתוב בכתבה על מקומות עבודה קיומיים, מותרים ואסורים.

על מנת לקבל את ההנחה, המחזיק רשאי להגיש בקשה לגזבר הרשות המקומית, אם בתקופה של 3 החודשים כאמור לעיל, העסק שלו לא עבד לפחות 21 ימים. היועץ המשפטי של הרשות המקומית רשאי לתת חוות דעת לגזבר כי הפעילות של העסק אוסרה והוא לא עבד כאמור מקודם.

מידע נוסף

 • אזרחים מסויימים, זכאים לקבל הנחה מארנונה בהתאם למעמד שלהם והגדרתם בהוראות הדין ואף לעניין הביטוח הלאומי.
 • אזרחים נמנים עם אוכלוסייה כאמור, עשויים לקבל הנחה מארנונה בהתאם למבחן ההכנסות של משק הבית.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020
 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020
 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil