חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תשלום מקדמת מס שבח על ידי הרוכש על חשבון המס שחייב המוכר

מס שבח מוטל על המוכר וחובת התשלום מוטלת אף עליו, אולם, רוכש הרוכש את הזכות במקרקעין צריך לבצע תשלום מקדמת מס שבח לרשות המסים. התשלום מהווה חלק מסכום העסקה לרכישת הזכות האמורה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי תשלום מקדמת מס שבח?

מס שבח הוא מס שמוטל על השבח שהוא עליית הערך של הזכות במקרקעין (דירת מגורים למשל), כלומר על ההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה. המס מוטל על מוכר הזכות במקרקעין ולא צד אחר בעסקה, ולפיכך חובת תשלום מס שבח היא על המוכר.

יחד עם זאת, במקרה שאין פטור ממס שבח וחלה חובת תשלום, אז רוכש הזכות במקרקעין נדרש להעביר אל רשות המסים תשלום מקדמה על חשבון תשלום מס השבח של המוכר.

סכום על חשבון המקדמה צריך להיות מועבר אל רשות המסים מכל תשלום שהרוכש מחויב לשלם למוכר על פי המועדים שנקבעו בהסכם בינהם, זאת לאחר ששולם למוכר מעל 40% מהתמורה או לאחר הגשת הצהרה לרכישת הזכות.

מקדמת מס שבח ששולמה לרשות המסים נחשבת כאילו שולמה על חשבון התמורה בין הצדדים. כלומר, המקדמה היא חלק מסכום העסקה.

בנוסף לכך, מקדמת מס שבח המשולמת על ידי הרוכש מהווה חלק מסכום המס שהמוכר חייב לשלם לרשות המסים על השבח.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

רוכש זכות במקרקעין חייב לשלם מקדמת מס שבח, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הוא רוכש את זכות המקרקעין תמורת כסף בלבד (לא מדובר על מתנה, פינוי בינוי, ירושה וכד').
 • הזכות במקרקעין הנרכשת מחייבת את המוכר במס שבח, והמוכר אינו זכאי לפטור ממס שבח.

מי לא חייב?

רוכש זכות במקרקעין אינו חייב בתשלום מקדמה במקרים בהם חלה עסקה מהעסקאות המפורטות להלן:

 • מכירת דירת מגורים מזכה שהתבקש עבורה פטור מתשלום מס שבח.
 • מכירת זכות במקרקעין על ידי רשות מקומית, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל.
 • מכירת זכות במקרקעין על ידי קבלן שמתקיימת לגביה חובת רישום בפנקסי המקרקעין (כלומר, עדיין אין בהן טאבו).
 • מכירת זכות במקרקעין מסוגים שנקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
 • מכירת זכות במקרקעין שאינה כולה בכסף.

שיעור מקדמת מס שבח

שיעור המקדמה שהרוכש צריך להעביר לרשות המסים על חשבון מס שבח של המוכר הוא לפי האופן הבא:

 • אם המכירה נעשית על ידי אדם –
  • אם המוכר (ממנו רוכשים את הדירה) רכש את הדירה לפני 07.11.2001 – המקדמה היא 15% מהתמורה.
  • אם המוכר (ממנו רוכשים את הדירה) רכש את הדירה בתאריך 07.11.2001 או לאחר מכן – המקדמה היא 7.5% מהתמורה.
 • אם המכירה נעשית על ידי חברה (תאגיד) – המקדמה היא 7.5%.

התמורה היא סכום העסקה שנקבעה בין המוכר לבין הרוכש בהסכם.

כמו כן, חישוב מס שבח נעשה על ידי מוכר הזכות ואפשר לעשות זאת גם דרך אתר רשות המסים.

מועד תשלום מקדמת מס שבח

רוכש הזכות, נדרש להעביר לרשות המסים מקדמת מס שבח לפי השיעור לעיל במועד המאוחר מבין 2 אלו:

מימוש החובה

ראשית כל, יש לחשב את סכום המקדמה שהרוכש נדרש להעביר לרשות המסים. המקדמה מוכפלת בסכום התמורה (העסקה) שבין המוכר לקונה.

לאחר מכן, יש למלא את טופס 7152 (בקשה להפקת שובר תשלום מקדמה על חשבון מס שבח) בקישור זה. את הבקשה הזו יש להעביר אל משרד מיסוי מקרקעין על ידי הגעה באופן אישי או שליחה בדואר לכתובת המשרד (רשימת הסניפים).

עם אישור הבקשה, תונפק לרוכש שובר לתשלום מקדמת מס שבח שאותה ניתן לשלם באתר רשות המסים בקישור הבא, בהעברה בנקאית או בסניפי הדואר.

ניתן לקבל את השובה גם דרך הגעה אישית למשרדי המיסוי במקרקעין. אם הבקשה נשלחה בדואר, הוא יקבל את השובר לכתובת שצויינה בטופס בתוך 14 ימי עסקים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הקטנת שיעור מקדמה

אם סכום מס השבח נמוך מסכום המקדמה, אפשר לבקש בקשה להקטנת שיעור מקדמת מס שבח מקרקעין. כדי לעשות זאת, יש למלא את טופס 7155 (בקשה להקטנת שיעורי מקדמה) בקישור זה, ולצרף מסמכים להוכחת סכום מס שבח שחל על המכירה.

הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי המוכר או על ידי הרוכש ויש להגיש אותה אל משרדי מיסוי מקרקעין ויש לעשות אותה עד למועד האחרון להגשת הצהרה של מוכר או רוכש. אפשר להגיש אותה גם כחלק מההצהרה המוגשת על ידי המוכר או הרוכש, לפי העניין.

אם המוכר או הרוכש מיוצגים על ידי עורך דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון דרך משרדו, באופן בו מוגשת ההצהרה וכחלק ממנה.

תשובה חיובית או שלילית תתקבל בתוך 20 ימים ממועד קבלת הבקשה. אם לא ניתנה תשובה בתוך הזמן, הבקשה מתקבלת אוטומטית.

במקרה של דחיית הבקשה, ניתן להגיש בקשה מנומקת בכתב לבחינה נוספת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הדחייה על פני טופס 7156 (כאן). התשובה תהיה מנומקת בכתב בתוך 45 ימים מיום הבקשת הבקשה הנוספת, בהסתמך על המסמכים שצורפו לבקשה. אם לא ניתנה תשובה בזמן, הדבר ייחשב כאילו הבקשה אושרה.

החזר מקדמת מס שבח לרוכש

רוכש את הזכות במקרקעין רשאי לבקש מאגף מיסוי מקרקעין לקבל את מקדמת מס השבח ששולמה, אם מנהל מיסוי מקרקעין שוכנע כי:

 • מכירת הזכות במקרקעין לא הושלמה בגלל נסיבות התלויות במוכר בלבד, באופן שההחזקה במקרקעין לא נמסרה לרוכש או לא ניתנה לפקודתו לפי המתחייב בהסכם המכירה.

במקרה כזה סכום המקדמה יוחזר לרוכש בתוספת ריבית והצמדה.

עם זאת, ביטול תשלום כאמור (החזר מקדמה לרוכש) לא פוגעת בזכויות הצדדים להסכם לפי כל דין.

השבת סכום עודף על תשלום המקדמה

אם סכום המקדמה ששולמה גבוה מסכום המס שחושב לפי שומת מס שבח או לפי החלטה בהשגה או החלטת ועדת ערר, הסכום העודף יוחזר למוכר בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.

מידע נוסף

 • אם הרוכש מיוצג על ידי עורך דין, ניתן להגיש בקשה להפקת שובר גם דרך משרדו.
 • אם סכום התשלום שהרוכש שילם למוכר עלה על 40% מהתמורה במועד מסויים, לרשות המסים יש להעביר את החלק העולה על 40% ועד גובה המקדמה. ולגבי מוכר שהוא קבלן – במקום 40%, ההוראות חלות לגבי 80%.
 • לעניין הוראות בעניין תנאים לתוקף של עסקאות, תשלום המקדמה ייחשב כאילו שולם המס שחייב בו המוכר, ובתנאי שהמקדמה, כולה או חלקה, לא הוחזרה לרוכש כמפורט לעיל.
 • על תשלום מקדמה לא חל ריבית או קנס בשל פיגור בתשלום.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil