שומת מס שבח מקרקעין – מידע על הליך שומה עצמית או לפי מיטב השפיטה

עם הגשת הצהרה בדבר מכירת זכות במקרקעין, מחושב השבח ולפיו מחושב מס שבח לצורך תשלום, הליך הצהרה וקביעת הסכום ידועים בתור שומת מס שבח. עם אישור השומה, יתקבל אישור על כך ולאחר מכן יש לבצע תשלום (אם אין פטור).

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי שומת מס שבח?

שומת מס שבח מקרקעין ידועה גם בתור קביעת סכום השבח (ההפרש בין סכום מכירת הזכות במקרקעין לבין סכום רכישתה) לאחר ביצוע הצהרה על מכירת זכות במקרקעין. השומה יכולה להיערך על ידי המוכר עצמו (שומה עצמית) או על ידי מנהל מיסוי מקרקעין (שומה לפי מיטב השפיטה).

עם ביצוע שומת מס שבח, מוכר הזכות במקרקעין נדרש לשלם מס שבח. המס מוטל כאמור על השבח, על עליית הערך של הזכות במקרקעין לפי שיעורה.

ככלל, שומת מס שבח נעשית על ידי מוכר הזכות (שומה עצמית). אם היא אושרה, יש לבצע את תשלום המס. אם היא לא אושרה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, אז תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה בהתאם לנתונים ומשכך – מוכר הזכות נדרש לשלם את הסכום שנקבע עבורו.

למוכר הזכות במקרקרעין יש את הזכות להגיש השגה על החלטת מנהל המיסוי אם הוא חולק על כך, וזאת על מנת לשנות את השומה בהתאם. כן אפשר להגיש ערר על ההשגה לבית המשפט.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מוכר זכות במקרקעין אשר חייב בתשלום מס שבח ואין לו זכות פטור מתשלום המס.

מימוש החובה – הליך הגשה

שומת מס שבח יש לבצע מול משרד מיסוי מקרקעין בהתאם למיקום הזכות במקרקעין (רשימת הסניפים).

שומה עצמית:

 • שומה עצמית למס שבח נעשית במסגרת יישום באתר רשות המסים (כאן) והיא נעשית במסגרת הליך הגשת ההצהרה.
 • אם השומה העצמית התקבלה – מנהל המיסוי ישלח למוכר בתוך 20 ימים מיום מסירת ההצהרה, הודעה על סכום המס שהמוכר נדרש לשלם. דין הודעה זו כדין שומה שנמסרה לגביה הודעת שומה.
 • כמו כן, מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לבדוק ולאשר את השומה העצמית בתוך 8 חודשים מיום מסירת ההצהרה.
 • כמו כן, אם הוא חושב שנפלה טעות חשבון, הוא רשאי לתקן אותה ביוזמתו או ביוזמת המוכר. אם השומה אושרה כבר לפני כן, היא תמשיך להיחשב שומה עצמית גם לאחר טעות חשבון.

שומה לפי מיטב השפיטה:

 • אם השומה העצמית לא התקבלה או לא אושרה, תתקבל שומה לפי מיטב השפיטה.
 • מנהל מיסוי מקרקעין רשאי בתוך 8 חודשים מיום מסירת ההצהרה (על מכירת הזכות) לבדוק את ההצהרה ואם יש לו טעמים סבירים להניח שההצהרה אינה נכונה – לקבוע לפי מיטב השפיטה את יום המכירה, שווי המכירה, יום הרכישה, שווי הרכישה, סכום השבח, התוספות והפטורים המותרים מהשבח לפי כל דין והמס החל. שומה כזו יכולה להיעשות בהתאם להסכם שנערך עם המוכר.
 • אם נעשתה שומה כזו, מנהל מיסוי מקרקעין צריך לפרט נוסף על הנימוקים לאי אישור של השומה העצמית, את הדרך שלפיה נעשתה השומה.
 • שומה כאמור לא יכולה להיעשות בלי שניתנה למוכר הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.
 • כמו כן, אם הוא חושב שנפלה טעות חשבון, הוא רשאי לתקן אותה ביוזמתו או ביוזמת המוכר.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תיקון שומת מס שבח

ניתן לתקן שומת מס שבח בתוך 4 שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • נתגלו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם המידע המצוי ברשות המסים בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס.
 • המוכר מסר הצהרה לא נכונה שמטרתה לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס.
 • נתגלתה טעות בשומה.

תיקון השומה יכול להיעשות על ידי מי ששילם את המס או על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.

בקשה לתיקון שומה במס שבח מקרקעין צריכה להיעשות לפי טופס 7085 (כאן) והיא צריכה לכלול את הבקשה עצמה ואליה יש לצרף את המסמכים המתאימים לכך.

שומה ללא מסירת הצהרה

אם מוכר הזכות לא מסר הצהרה על מכירת הזכות במקרקעין, ומנהל מיסוי מקרקעין סבור שאותו אדם חייב בתשלום המס – הוא רשאי לקבוע לפי מיטב שפיטתו את יום המכירה, שווי המכירה, יום הרכישה, שווי הרכישה, סכום השבח ואת המס שאותו אדם חייב בו.

השגה על השומה

מוכר זכות במקרקעין אשר חולק על השומה, רשאי להגיש למנהל מיסוי מקרקעין, הגשה בכתב כדי לחזור, לעיין ולתקן את השומה בתוך 30 ימים ממועד שנמסרה לו הודעת השומה.

בקשה כזו צריכה להיות מוגשת לפי טופס 7013 (כאן), ועליה לכלול את הנימוקים להשגה, את סכום המס הנובע שאינו שנוי במחלוקת ואת דרך החישוב. יש לצרף גם את המסמכים הבאים:

 • יפוי כוח של המשיג – אם ההשגה מוגשת על ידי עורך דין המייצג אותו.
 • אסמכתות או מסמכים המאמתים את דרך החישוב וסכום המס.
 • פרטי יצירת קשר עם המשיג או המייצג.

למשיג יש הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו, כך שמנהל המיסוי יזמין אותו לדיון בעניין.

החלטה על השגה ניתנת באופן מנומק בתוך 8 חודשים מיום מסירת ההשגה או בתוך 30 ימים מהיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שהוא נדרש אליהם, לפי המועד המאוחר. אולם, המנהל רשאי להחליט על הארכת התקופה עד תום שנה אחת מיום שבו נמסרה לו הודעת ההשגה, וזאת מטעמים מיוחדים.

ככל שתוקנה השומה, למוכר הזכות תומצא הודעה על תשלום המס שאותה יש לשלם.

אם מנהל מיסוי מקרקעין לא מסר החלטה בתוך הזמן האמור – הדבר ייחשב כאילו ההשגה התקבלה.

עוד בחלק זה:

 • אם אדם לא הגיש הצהרה כלל והוצאה לו שומה שלא על בסיס ההצהרה – ההשגה על אותה שומה תהיה רק הצהרה מפורטת לגבי העסקה. במקרה כזה, החלטה על ההשגה יכולה להינתן בתוך 12 חודשים מיום מסירת ההשגה.
 • מי שערך את השומה לא יכול להחליט לגבי ההשגה.
 • אם האדם החולק על השומה היה מנוע ולהגיש אותה בתוך המועד משום שנעדר מן הארץ או שהיה חולה או מכל סיבה אחרת, והדבר הוכח למנהל, הוא רשאי להאריך את המועד למועד סביר בהתאם לנסיבות.

ערר על ההשגה

מוכר אשר מקופח מהחלטת מנהל מיסוי מקרקעין, רשאי בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה, לערור עליה לפני ועדת ערר, ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו לפי החוק. הוועדה רשאית לאשר את השומה, להפחית אותה, להגדיל אותהה, לבטלה או להחליט בדרך אחרת כפי שתראה לנכון, ולצורך זה רשאית הועדה לדון לפי שיקול דעתה בכל דבר שהמנהל רשאי להחליט בו לפי החוק, לפי שיקול דעתו.

על החלטת ועדת ערר ניתן לערער בבעיה משפטית לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, תוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה. אם היא ניתנה ללא נוכחות המערער – אז מיום שנמסרה לו.

מידע נוסף

 • כאשר מנהל מיסוי מקרקעין אישר שומה עצמית או שעשה שומה לפי מיטב השפיטה, עליו למסור לחייב בתשלום המס הודעת שומה, בה מפורטים הניכויים והתוספות שהותרו, שווי הרכישה, שווי המכירה, וסכום המס.
 • ככל ששולם תשלום מס גבוה, ניתן לקבל החזר מס שבח.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil