חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעה על תנאי עבודה – חובת המעסיק למסור לעובד

בעת תחילת העבודה, עובד ומעסיק דנים בנושא תנאי העסקה והשכר ולפי החוק המעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה. תוכן הודעה חייב לכלול את כל הדברים האמורים בחוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות והנושא.

מהי הודעה על תנאי עבודה?

הודעה על תנאי עבודה הוא מסמך בכתב שהמעסיק נדרש לספק לעובד ובו מפורטים תנאי העסקתו אצל המעסיק. תנאים אלו כוללים בין היתר פרטים כלליים, פרטים בעניין השכר והשעות בעבודה, ופרטים נוספים.

ההודעה ניתנת לעובד, גם אם הוא עובד נער עד גיל 18, עם תחילת העסקתו על ידי המעסיק או במקום העבודה. כמו כן, ככל שישנו שינוי בתנאי העסקה, המעסיק מחוייב לספק עוד הודעה על כך.

הודעה על תנאי עבודה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 1. זהות העובד – פרטים אישיים של העובד.
 2. זהות המעסיק – פרטים אישיים של המעסיק.
 3. תאריך תחילת העבודה. אם העבודה היא לתקופה קצובה, אז גם תקופת העסקה. אם חוזה העבודה לא לתקופה קצובה, המעסיק חייב לציין זאת.
 4. תיאור עיקרי התפקיד של העובד.
 5. שם או תואר של ממונה ישיר על העובד (המנהל הישיר שלו).
 6. סך התשלומים שניתנים לעובד בתור שכר עבודה (משכורת) וגם מועד תשלום השכר. אם שכר העבודה מחושב לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – אז גם דירוג העובד ודרגתו.
 7. אורך שבוע העבודה של העובד ואורך של יום העבודה.
 8. יום המנוחה השבועי של העובד.
 9. סוגי התשלומים של העובד ושל המעסיק לתנאים סוציאליים כמו פנסיה חובה (שכוללת גם פיצויי פיטורים) וכן את הגוף אליו מופרשים הכספים.
 10. אם המעסיק או ארגון מעסיקים צד להסכם קיבוצי כלשהו, המסדיר את תנאי העסקה של העובד – אז יש לציין גם את שם ארגון העובדים ואת המען לפניה אליו.
 11. אם המעסיק הוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים, או אם המעסיק שהוא קבלן כוח אדם צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה כולל הוראות לעניין תנאי העבודה של עובדו של המעסיק – אז יש לציין תנאי העבודה האמורים כאמור בכל הנקודות ברשימה זו, כולל תנאים בקשר לסיום יחסי עבודה.
 12. בסיס השכר לפיו הוא נקבע: משכורת חודשית, שכר שעתי, שכר יומי, שכר שבועי, שכר לפי תוצרת או קיבולת.
 13. תשלום בשווה כסף, אם הוסכם על דרך תשלום כזו. אם מדובר על תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע – אז גם את שיעור התשלום. תשלום זהכמו ארוחת צהריים בעבודה וכד'.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שכיר זכאי לקבל הודעה על תנאי העבודה.

מי לא זכאי?

 • עובד שקיבל הסכם עבודה בכתב הכולל התייחסות לכל הפרטים של ההודעה כאשר היא נתקבלה בזמן.
 • עובד זר אשר קיבל מהמעסיק חוזה עבודה בהתאם לחוק לגביו.
 • עובד בגיר שתקופת עבודתו לא עולה על 30 ימים, ונער עובד שתקופת עבודתו לא עולה על 7 ימים.

מימוש הזכאות – איך ומתי מקבלים?

עובד זכאי לקבל הודעה על תנאי העבודה במועדים הבאים:

 • עובד בגיר בגיל 18 ומעלה – בתוך 30 יום לכל היותר מיום תחילת עבודה.
 • עובד נער עד גיל 18 שנים – בתוך 7 יום לכל היותר מיום תחילת עבודה.

ההודעה ניתנת לעובד לפי טופס קבוע כאמור בחלק "הרחבות נוספות".

מעסיק שלא מסר לעובד הודעה על תנאי עבודה צפוי לעונשין מסוג עבירות של אחריות קפידה.

ניתן להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה, שרשאי להטיל עיצום כספי בסכום של 20,520 ₪ על המעסיק אם הוא תאגיד, ומחצית מכך אם הוא יחיד.

כמו כן, ניתן להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה, אשר רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של 15,000 ₪ (במונחי מדד יולי 2011) כאשר סכום זה צמוד מדד המחירים לצרכן ומשתנה בכל 1 בינואר, וגם לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הודעה על תנאים סוציאליים

המעסיק חייב לספק בהודעה על תנאי העסקה את הסכומים והגופים אליהם יופקדו כספים לטובת התנאים הסוציאליים של העובד.

אולם, במקרה שבו המעסיק התחיל להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, עליו למסור הודעה נפרדת על כך לפי טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים.

הודעה על שינוי תנאי עבודה

במקרה של שינוי בכל מאחד מתנאי העבודה האמורים לעיל מעסיק נדרש לספק לעובד גם הודעה על שינוי תנאי העבודה. אופן הבקשה על גבי טופס שינוי תנאי עבודה ומועד מסירה לעובד הוא תוך 30 ימים לעובד בגיר ותוך 7 ימים לעובד נער, ממועד השינוי.

עם זאת, המעסיק לא נדרש למסור לעובד הודעה של שינוי תנאי עבודה במקרים אלו:

 • שינוי הוראות החוק או הדין – במקרה של שינוי עקב הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הוראות חקיקה, או שינוי עקב פסיקת בית משפט / בית דין.
 • עדכונים ושינויים של שכר העבודה כתוצאה משינוי של הוראות הדין או הסכם.
 • שינוי המפורט בתלוש השכר של העובד.

טפסים ומסמכים

להלן טפסים ומסמכים בנוגע להוראות זכויות לפי תוכן עמוד זה:

 • טופס הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה (כאן).
 • טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים (כאן).
 • טופס הודעה על שינוי בתנאי העבודה (כאן).

פטור ממתן הודעה על תנאי העבודה

כאמור בתנאי הזכאות, מעסיק יכול להיות פטור ממתן הודעה על תנאי העסקה של העובד, במקרים הבאים:

 • נמסר לעובד הסכם עבודה שבו מפורטים כל התנאים הכלולים בהודעה.
 • במקרה של עובד זר – נמסר לעובד הזר הסכם עבודה בהתאם לחוק בעניין העסקת עובדים זרים ותנאי השכר שלהם.

מידע נוסף

 • הודעה על תנאי עבודה היא לא הסכם עבודה, אלא מסמך המפרט תנאי עבודה והעסקה של העובד אצל המעסיק או במקום העבודה. ההודעה גם לא באה להחליף חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או צו הרחבה מסויים.
 • הודעה על תנאי העסקה אינה באה לפגוע בזכויות העובד או לגרוע מחוקי העבודה השונים.
 • עובד רשאי לתבוע את המעסיק גם לאחר סיום העסקה.
 • נטל ההוכחה במקרה שאין הודעה על תנאי העסקה חלה על המעסיק. כלומר הוא יידרש להוכיח את הטענות שהוא מסר את הטופס אם העובד יגיש נגדו תביעה.
 • ניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד המעסיק במקרה של הפרה של הוראות אלו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002
 • תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), תשס"ב-2002

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil