חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תביעה ייצוגית (תובענה ייצוגית) – מה זה ואיך מגישים אותה?

מידי פעם אנחנו שומעים על חברות וגופים שונים שמחייבים אותנו בתשלום שלא ביקשנו או לחילופין השירות שלהן נפגע כך שנוצר נזק לצרכנים. יש מלא דוגמאות כאלו ואחרות כמו חיובים מיותרים של חברות התקשורת והסלולר, תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח ועוד מגוון של חברות וגופים שונים.

במקרה של חיוב יתר או שירות שגרם נזק ללקוח, הצרכן יכול להגיש תביעה רגילה כנגד הספק או לחילופין להגיש תביעה ייצוגית בשם כמה צרכנים. למרות זאת, לא כל תביעה רגילה יכולה להתאים להיות ייצוגית ולהיפך ויש מקרים בהם לא ניתן להגיש תביעה רגילה או אין לכך הצדקה ולכן יש להגיש תביעה יצוגית.

מה זה תביעה ייצוגית?

חוק תובענות ייצוגיות מגדיר זאת כך: "תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה".

תביעה ייצוגית (או בשמה האחר – תובענה ייצוגית) היא תביעה המוגשת על ידי תובע בשם קבוצה של אנשים אחרים ללא ייפוי כוח מהם, ושיש לו סיבה אישית להגיש תביעה והסיבה הזו משותפת לכל אותם אנשים בשמם הוא מגיש את הבקשה לבית המשפט.  למעשה ובמילים פשוטות עוד יותר, נפגעה קבוצה של אנשים ואחד מהם החליט להגיש תביעה כנגד אותו עסק בשם כולם וללא ייפוי כוח שלהם, התביעה שהוא רוצה להגיש היא לא תביעה רגילה, אלא תביעה בשם כל אותם האנשים בקבוצה.

תביעה ייצוגית בדרך כלל מוגשת כתוצאה מהפרה של חוק בנושאים נושאים צרכניים שונים כדוגמת הפרה של חוק הגנת הצרכן, הגבלים עסקיים, ביטוח, קופות גמל, בנקאות ועוד. הנושאים יכולים להיות מגוונים כגון הטעייה לעניין המחיר או לעניין האיכות, נזקים שנוצרו לצרכן ואחרים.

הרעיון שעומד בכך לתבוע את העסק על ידי תביעה ייצוגית ולא רגילה, כי לעיתים אין הצדקה ממשית לתבוע את העסק באופן פרטני שכן הנזק לכל אחד מחברי הקבוצה הוא נמוך יחסית, אך בהתחשב בגודל הקבוצה – הנזק הופך להיות משמעותי יותר ולזה יש הרבה יותר הצדקה משפטית וכלכלית. באמצעות תובענה ייצוגית, ניתן לקבל פיצוי סביר יותר ולמעשה התביעה עוזרת לתיקון העוול שנגרם לקבוצת האנשים כך שהעסק ילמד מזה ולא יחזור על כך שנית או יימנע מכך ככל שניתן בהתחשב בסוג הפגיעה.

קיימים מקרים רבים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית, אף אם בוצע עסקה בין הצדדים או לא. החוק מספק כמה מקרים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית כגון תביעה כנגד עוסק, תאגיד בנקאי, מבטח, סוכן ביטוח, חברה מנהל קופת גמל, נותן שירותים פיננסיים, עבירות חוק הגבלים עסקיים, תביעה לעניין שוק ההון, תביעה של הפלייה בעבודה, תביעה לעניין הפלייה של מוצרים ושירותים, תביעה לעניין יחסי עבודה ועוד.

מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית ובשם מי?

החוק קובע ומגדיר מי רשאי להגיש תביעה כייצוגית ובשם מי הוא יכול לעשות זאת.

 1. אדם שיש לו סיבה לתביעה שהוא ניזוק בגללה שהסיבה היא משותפת לכמה אנשים ושהוא מגיש את התביעה בשם כולם. מספיק שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק.
 2. רשות ציבורית שהתביעה היא בתחום אחת המטרות הציבוריות שהיא עוסקת בהם והסיבה לתביעה משותפת לקבוצה של אנשים וכאשר היא מגישה את התביעה בשם כולם. רשות ציבורית היא אחת מאלה: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
 3. ארגון שהתביעה בתחום אחת המטרות הציבוריות שלו ושהתביעה משותפת לקבוצה של אנשים וכאשר שהיא מגישה את התביעה בשמם. כל זאת בתנאי כי בית המשפט שוכנע כי קיים קושי להגיש את הבקשה בידי אדם יחיד (כמו סעיף 1 לעיל). המועצה הישראלית לצרכנות תהיה רשאית להגיש תביעה ייצוגית גם אם אין קושי להגיש את התביעה בידי אדם אחד.

לעניין נקודות 2-3, די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם נזק לחבר הקבוצה או כי קיימת אפשרות סבירה שנגרם נזק לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה.

איך להגיש תביעה ייצוגית?

לפני שהתביעה תוכר כתביעה ייצוגית, היא חייבת לעבור אישור של בית המשפט. אך לפני הכל, יש כמה דברים שתובע צריך לדעת עוד בטרם הגיש בקשה תביעה ייצוגית והם:

 • התובע רשאי להגיש את הבקשה כייצוגית והוא מייצג קבוצה של אנשים.
 • התובע בדק בפנקס תובענות ייצוגיות אם כבר רשומה בקשה לאישור התובענה או קיימת תובענה שהיא בעניין אחת הבקשות או כולן של התביעה שמוגשת על ידו. אם קיימת בקשה כאמור, הוא יציין אותה בבקשה.
 • התביעה תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות המקומית והעניינית לטפל בנושא.
 • סכום התביעה או שוויה היא הסכום או השווי המצטבר של תביעותיהם של כל החברים באותה קבוצה.
 • התובע הגיש בקשה לבית המשפט להכיר את התביעה כתביעה ייצוגית.
 • התובע הגיש את התביעה הייצוגית לבית המשפט.

לעניין זה, בקשה כנגד החלטה של רשות שהסעד הוא פיצויים או השבה, לרבות כל הסכומים שהרשות גבתה, תוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים.

אישור תובענה ייצוגית על ידי בית המשפט

בית המשפט רשאי לאשר את התביעה הייצוגית בתנאים הבאים:

 1. הסיבות שבגינן מוגשת התביעה כייצוגית משותפות לכלל חברי הקבוצה ויש סיכוי סביר שההחלטה תוכרע לטובת הקבוצה.
 2. תביעה ייצוגית היא הדרך הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
 3. קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת.
 4. קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

למרות זאת, יש מקרים בהם בית המשפט יתחשב בכך האם לאשר את התביעה כייצוגית או לא, למרות שהיא עומדת בתנאים לעיל. לדוגמה בעת בקשה כנגד מדינה ורשויותיה, רשות מקומית, או תאגיד, בית המשפט יתחשב בכך האם ניהול הליך תביעה ייצוגית כנגדם עלול לגרום נזק חמור לציבור שנזקק לשירותי גופים אלו, לעומת התועלת מההליך.

גם לעניין גוף המספק שירות חיוני לציבור, בנק, בורסה, חברת ביטוח (מבטח) או מסלקה, בית המשפט יכול להתחשב האם לאשר בקשה כייצגוית, אם הנזק עלול לגרום לציבור שמקבל שירותים של אותו גוף כתוצאה מפגיעה כלכלית בשל הליך תובענה ייצוגית וזאת כנגד התועלת הצפויה מכך.

בית המשפט רשאי לאשר תביעה ייצוגית גם אם לא התקיימו תנאים 3 ו-4 בתת כותרת זו, אם מצא כי אפשר להבטיח קיומם של אותם תנאים על ידי צירוף תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם.

החלטה של בית משפט לעניין זה לא ניתנת לערעור אלא אם כן היא קבעה זאת בגוף ההחלטה או מאתר בית המשפט שלערעור.

איך מצטרפים לתביעה ייצוגית?

אחרי שבית המשפט אישר את התביעה כתביעה ייצוגית, הוא מגדיר בתביעה מי נכלל בקבוצה זו. למעשה, כל אדם שנמנה עם הקבוצה הזו הרי שהוא הסכים להגשה כתביעה ייצוגית בשמו והוא נחשב תובע כנגד אותו ספק וכל החלטה שתתקבל, תכלול גם אותו.

עם זאת, אדם שלא מעוניין להיות חלק מהקבוצה הזו, יודיע על כך לבית המשפט בתוך 45 יום מיום פרסום ההחלטה בית המשפט לאשר תביעה ייצוגית.

אדם שהפך להיות חבר שנמנה עם הקבוצה לאחר המועד בו אושרה התביעה כייצוגית – לא ייכלל בקבוצה. אולם, במקרים מסויימים בית המשפט יכול לקבוע האם להתיר צירוף של אדם לקבוצה זו וזאת ועד למועד שייקבע. אם בית המשפט קבע זאת, הוא יפרסם את ההחלטה.

למרות מה שרשום לעיל, במקרים מסויימים בית המשפט יכול להחליט כי רק מי שיודיע על כוונתו להצטרף לתובענה, ייראה כאדם שהוא חלק מהקבוצה, מי שלא הודיע על רצונו להצטרף, לא ייכלל ברשימה. כל זאת בתנאי שיש אפשרות סבירה לזהות אותו ושהוא רשאי לתבוע בשמו בעילת התביעה. זאת, במקרים הבאים:

 • יש אפשרות סבירה כי תוגש בקשה לתובענה ייצוגית בידי מספר ניכר של חברי הקבוצה.
 • סכום התובענה או שוויה הוא משמעותי ביחס לחברי הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור.

פסק דין מחייב את כל הקבוצה

כפי שנכתב לעיל, ברגע אישור התביעה הייצוגית, בית המשפט קובע את הקבוצה לגביה התביעה הייצוגית חלה. לכל אדם יש 45 ימים להודיע על כך שאינו מעוניין להשתתף בתביעה הייצוגית, אם לא הודיע, הרי שהוא חלק מהתביעה כנגד הנתבע. המשמעות היא שאותם אנשים מיוצגים על ידי אותו תובע מייצג מבלי להשתתף בדיונים ולהיות שייך באופן אקטיבי.

לכן, כל פסק דין שיינתן במסגרת התביעה הייצוגית – הרי שהוא ישפיע על כל חברי הקבוצה, לטוב או לרע. כאשר יינתן אישור לטובת הקבוצה, הרי שהם יקבלו פיצוי או סעד כלשהו שנקבע בבית המשפט, במדינה ויינתן פסק דין נגד הקבוצה, הרי שהיא תחוייב על פי סעדים שבית המשפט פסק.

הסתלקות מבקשה לאישור או לתביעה ייצוגית

החוק גם קובע כי מי מבקש בקשה לאישור או לתביעה ייצוגית, תובע מייצג או בא כוח מייצג לא יכול להסתלק מן הבקשה אלא רק באישור בית המשפט. בנוסף, הוא לא יכול לקבל מהנתבע או מאדם אחר בצורה ישירה או עקיפה, טובת הנאה לצורך הסתלקות מהתביעה – רק בית המשפט יכול לאשר זאת. בית משפט יכול לאשר טובת הנאה כאשר ישקול:

 • אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה.
 • התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.

מבקש או תובע מייצג או בא כוח מייצג, שרוצה להסתלק מן הבקשה לאישור או לתובענה ייצוגית, צריך לצרף בקשת הסתלקות ובנוסף תצהיר שבו יגלה בגילוי נאות את כל הפרטים החשובים מדוע הוא מעוניין לסגת מן הבקשה.

עם זאת, החוק קובע כי גם אם מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג עזב, או שנבצר מהם להמשיך עקב החלטת בית המשפט – לא יהיו לכך השלכות לעניין המשך ניהול הבקשה או התביעה הייצוגית. כמו כן, במקרה זה בית המשפט רשאי לפרסם פרסום מינוי מחדש של תובע מייצג או בא כוח מייצג. כל אחד שעומד בקריטריונים לעיל (בתחילת הכתבה) רשאי להגיש בקשה להיות תובע מייצג וזאת תוך 45 יום מיום הפרסום.

חשוב להבהיר כי תובענה ייצוגית לא יכולה להיות ללא תובע מייצג, מבקש או בא כוח מייצג, במקרה שכולם עזבו – הבקשה לאישור או לתובענה ייצוגית תימחק.

הסדר פשרה

לא ניתן לבצע הסכם הסדר פשרה ליישוב הסכסוך שבעניינו הוגשה בקשה או תביעה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט. בקשה לאישור הסדר פשרה תוגש לבית המשפט בצירוף תצהירים מטעם באי כוחם של הצדדים שיגלו בגילוי נאות את הפרטים החשובים בבקשה. בקשה שלא תידחה על סף, תפורסם על ידי בית המשפט לצדדים המעורבים בתביעה הייצוגית ולרבות ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט, ולכל גוף אחר שייקבע על ידי שר המשפטים.

כל מי שמעורב בתהליך תובענה ייצוגית ספציפית, שהוגשה בה בקשה להסדר פרשה, יכול להגיש בקשת התנגדות בתוך 45 יום מיום פרסום ההודעה. אדם שהגיש בקשת התנגדות לא יכול לחזור חזרה, אלא רק באישור בית המשפט וגם אז, עליו להגיש תצהיר וכל הפרטים החשובים מדוע הוא מבקש לחזור בו. כמו כן, אסור עליו לקבל טובת הנאה מהנתבע.

גמול ושטר טרחה

אם בית המשפט יפסק לטובת הקבוצה, לעניין כל התביעה או חלק ממנה, כחלק מההליך, ולרבות במצב של הסדר פשרה, השופט יורה על תשלום גמול לתובע מייצג, למעט מקרים בהם נראה כי הדבר לא מוצדק.

בית המשפט לוקח בחשבון את הטרחה שטרח התובע המייצג ולרבות הסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, לרבות במקרים של סעד הצהרתי. כמו כן, התועלת שהביאה התובענה לקבוצה וכן מידת החשיבות הציבורית של התובענה.

במקרים מסויימים בית המשפט רשאי לפסוק גמול לתובע המייצג או למבקש גם אם התביעה הייצוגית לא אושרה או שניתנה החלטה כנגד הקבוצה. כמו כן, רשאי לפסוק גמול לארגון שהשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית.

כמו לעיל, בית המשפט רשאי לפסוק גם גמול לבא כוח המייצג בעד הטיפול של תביעה ייצוגית, לרבות הבקשה לאישור.

קרן למימון תובענות ייצוגיות

קיימת קרן למימון תביעות ייצוגיות שמטרתה לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות, וזאת אם יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן. תקציב הקרן נקבע בתקציב המדינה השנתי ובנפרד מתקציב משרד המשפטים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil