חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

השתתפות המדינה במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודה

המדינה משתתפת במימון התאמות שהמעסיק במקום העבודה נדרש לבצע כדי לאפשר לעובד עם מוגבלות להשתלב בעבודה. מעסיקים מסויימים מחוייבים בביצוע אותן התאמות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מימון עבור התאמות בעבודה?

לפי הוראות הדין, מעסיק לא רשאי להפלות עובד או מועמד בגלל היותו אדם עם מוגבלות. הפלייה כזו יכולה להיחשב גם בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה, הכשרה, סיום יחסי עבודה ועוד.

הפליה בתנאי עבודה יכולה להיחשב גם אי ביצוע התאמה נדרשת עבור אדם עם מוגבלות. עיקר ההתאמות הן בציוד, במקום העבודה וכן בשעות העבודה.

מכיוון שהתאמה כזו עולה יקר והיא עלולה להטיל נטל כלכלי כבד מדי על המעסיק, המדינה משתתפת במימון התאמות במקום העבודה לעובדים עם מוגבלות. מדובר על מימון שהמדינה מספקת למעסיק שמבצע את ההתאמה האמורה.

מימון המדינה ניתנת בתור הלוואה למעסיק, אולם כעבור שנה (12 חודשים), ובהתאם להתקיים לתנאים כאמור בהמשך, ההלוואה הופכת להיות מענק מהמדינה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאות לקבל מימון המדינה על השתתפות בביצוע התאמות, ניתנת למעסיק שעונה כל תנאי הזכאות הבאים:

 1. מעסיק – כל מעסיק או מי שעומד להעסיק עובד עם מוגבלות לפי היקף משרה של 33.33% לפחות (לרבות עובד של קבלן כוח אדם) ולתקופה של 12 חודשים ומעלה (לא חובה ברציפות).
 2. עלות ההתאמה – ההתאמה (לפי ההגדרה בהמשך) שהעלות שלה היא מעל 1,000 ₪.
 3. הגשת בקשה – המעסיק הגיש בקשה לפני שחלפו 18 חודשים או יותר מיום רכישת ההתאמה או שכירתה.
 4. המשך העסקת עובד – המעסיק ממשיך להעסיק עובד עם מוגבלות שההתאמה משרתת אותו.

אוכלוסיות נוספות:

 1. מעסיק בפועל – מעסיק כאמור מקודם, שהוא מעסיק עובד באמצעות קבלן כוח אדם.
 2. מעסיק שהיה זכאי בעבר – מעסיק שהיה זכאי למימון המדינה, ועברה תקופה של 5 שנים ממועד העברת סכום ההשתתפות הראשון מפעם קודמת, ובתנאי שנדרשת התאמה נוספת על אלה שכבר השתתפו במימונם והיא רלוונטית לתפקודו המשתנה של העובד ולביצוע עבודתו.
 3. מעסיק שביצע התאמה בעבר – מעסיק שביצע התאמה ב-18 החודשים האחרונים, בלבד שהוא עונה על תנאי הזכאות של מעסיק.

הגדרות:

 • עובד עם מוגבלות – עובד שהוא אדם עם מוגבלות (אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים).
 • התאמה – לרבות התאמה של מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות עבודה, מבדקי קבלה, הכשרה והדרכה ונוהלי עבודה – והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי. בנוסף, לרבות התאמות פיסיות, בין במקרקעין ובין במיטלטלין, ולרבות מכשירים, עזרים, התקנים, אמצעי מחשוב של חומרה ותוכנה, שינויים או התקנות במקרקעין ובמבנים, וכל אבזר, או אמצעי הנדרש לעובד עם מוגבלות במקום עבודתו, עקב צרכיו המיוחדים, לשם ביצוע העבודה ולשם תפקוד יומיומי במקום העבודה ככלל העובדים. כמו כן, שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה וכן הדרכה למעביד של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם הדרכה מקצועי בתחום אותה המוגבלות, ב-6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

מי לא זכאי?

 • מעסיק שהוא מפעל מוגן לפי חוק שכר מינימום או גוף ציבורי (משרד ממשלתי, כנסת, צה"ל, משטרה, שב"ס, רשות מקומית, תאגיד בבעלות משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, הסתדרות הציונית או הסוכנות היהודית, גוף מבוקר אחר על ידי מבקר המדינה).
 • מעסיק המעסיק עובד עם מוגבלות כאמור לתקופה קצובה כוללת הקצרה מ-12 חודשים.
 • מעסיק שביצע התאמה שעלותה עד 1,000 ₪.
 • מעסיק שאינו מעסיק או חדל להעסיק, עובד עם מוגבלות שההתאמה משרתת אותו.
 • מעסיק שעברה תקופה של 18 חודשים מיום הרכישה או ההשכרה.

שיעור השתתפות המדינה במימון התאמות

המדינה משתתפת בעלות של כל ההתאמות לפי החישוב הבא:

 1. עלות כל ההתאמות לעובד עם מוגבלות – עלות כל ההתאמות שהמעסיק נשא בהן עבור כל עובד כך:
  • מעסיק המעסיק עד 25 עובדים כולל – 19,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ₪ לפחות באותן התאמות.
  • מעסיק המעסיק מעל 25 עובדים ועד 200 עובדים כולל – 17,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ₪ לפחות באותן התאמות.
  • מעסיק המעסיק מעל 200 עובדים – 15,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪ לפחות באותן התאמות.
 2. עלות הדרכה ראשונית למעסיק (ללא תלות במספר עובדים) – עד 3,000 ₪ או 95% מעלות ההתאמה, לפי הסכום הנמוך.

מימון מוגדל

מעסיק רשאי לקבל מימון מוגדל בהתאם ל-2 מקרים אלו:

 • עובד עם מוגבלות שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות (מהמוסד לביטוח לאומי) – עבור מימון עלות התאמות במקרקעין בעד אותו עובד.
 • עובד עם מוגבלות המחזיק תעודת עיוור – עבור מימון רכישת ציוד מחשוב מותאם.

המימון יינתן רק אם צרכיו המיוחדים של העובד עם המוגבלות לשם ביצוע העבודה מצדיקים זאת, ורק בהתקיים 2 תנאים אלו:

 • השתתפות המדינה במימון ההתאמות האמורות בעד העובד עם המוגבלות, לרבות המימון המוגדל – עד 60,000 ₪.
 • המעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪ לפחות בגין אותן התאמות.

סייגים למימון

 • עובד עם מוגבלות או מעסיק, שקיבלו השתתפות מלאה או חלקית במימון התאמה עבור השתלבות בעבודה, לפי כל דין אחר, לרבות חוק שיקום נכי נפש בקהילה או מגוף ציבורי או באמצעותו – הסכום ההוא יופחת מסכום השתתפות המדינה לפי הוראות אלה.
 • השתתפות שהיא החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת – ניתנת בכפוף לתנאי הזכאות, וגם מבלי לגרוע מחובת המעסיק למור ולהחזיק במצב טוב וראוי לשימוש העובד, ובתנאי שהתקיימו אחד מהתנאים הבאים: (1) ההתאמה הקיימת כבר לא עונה על צרכי העבודה של העובד; (2) ההתאמה הקיימת חדלה לשמש כראוי עובד עם מוגבלות ואינה ניתנת לתיקון או שההשקעה בתיקונה אינה סבירה בנסיבות הענין.

מימוש הזכאות – קבלת מימון מהמדינה

קבלת מימון המדינה בתור השתתפות בביצוע התאמות נעשית לפי השלבים הבאים להלן.

1. הגשת בקשה

מעסיק או מי שמעוניין להעסיק עובד עם מוגבלות, ומעוניין לקבל את המימון, נדרש למלא טופס שנקרא בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה לעובד עם מוגבלות (בקישור זה).

ניתן למלא את הטופס במחשב ואז להדפיס או להדפיס ומלא אותו בכתב יד ברור.

כדאי להקפיד על הסבר מהות ההתאמה הנדרשת, איך היא עונה על מוגבלות העובדים בתפקודם השוטף במקום העבודה, באופן שלא נדרש לעובדים אחרים ללא מוגבלות באותו התפקיד.

חובה לחתום על טופס הבקשה – גם המעסיק וגם העובדים עם מוגבלות.

2. צירוף מסמכים נלווים

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • מסמך המעיד על סוג המוגבלות של העובדים.
 • תלוש שכר אחרון של העובדים עם המוגבלות – של החודש שקדם להגשת הבקשה או של החודש בו הוגשה הבקשה.
 • 3 הצעות מחיר לרכישת ההתאמה ולהתקנתה או לביצועה.
 • קבלה על ביצוע התאמה אם כבר בוצעה.
 • תלושי שכר של 3 חודשי העבודה שקדמו להגשת הבקשה, של העובדים המעניקים את הליווי וההדרכה המקצועיים – בהגשת בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מתמשכים.

3. אופן הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה עם המסמכים הנלווים כך:

 • דואר אלקטרוני – hatamot@avoda.milgam.co.il.
 • דואר – המחלקה למיצוי זכויות משרד העבודה והרווחה, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה בניין 5, מילגם.
 • פקס – 073-3901099.

4. המשך טיפול ותשלום

לאחר הגשת הבקשה ובתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה התקינה וכל המסמכים הנדרשים, תינתן החלטה לגבי הזכאות של המעסיק. ההחלטה תימסר בכתב.

הסכום הסופי מחושב לפי מסמכי הביצוע של ההתאמה, כלומר אישור של מורשה לנגישות בתחום הנוגע בדבר על תקינות ההתאמה, בטיחותה והתאמתה לצורכי העובד, וכן קבלות או מסמכים אחרים לפי דרישות נוספות.

הגדרה:

 • מורשה לנגישות, הוא – מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, או מורשה לנגישות השירות, לפי הענין; ואולם כל עוד לא מתקיים פנקס של מורשי נגישות, יהיה מורשה לנגישות בעל מקצוע שקיבל הכשרה מתאימה או שהוא בעל ידע בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שהתמחה בהתאמת מקום עבודה לאנשים עם מוגבלות, מתוך רשימה שהכין המנהל לענין זה בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם הרשם.

הודעה על הסכום הסופי נמסרת למעסיק בתוך 15 ימים מיום הגשת כל המסמכים הנדרשים לביצוע ההתאמה.

התשלום נעשה עד 60 ימים ממועד שמתקבלת חשבונית המעסיקים על הסכום הסופי שאושר.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מענק מותנה

ככלל, סכום השתתפות המדינה לרבות המימון המוגדל ניתנת בתור הלוואה למעסיק, וזאת כנגד ערבות בנקאית בשיעור של 20% מסכום ההלוואה, לפי ההוראות.

עם זאת, ההלוואה יכולה להפוך להיות מענק (שלא צריך להחזיר) בתום 12 חודשים מיום רכישתה או שכירתה של ההתאמה בידי המעביד לשימושו של העובד, אם אחד התנאים הבאים מתקיים:

 • ממשיכים להתקיים יחסי עבודה (עובד-מעסיק) בין המעסיק לבין העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה או נשכרה ההתאמה.
 • ההתאמה משמשת עובד אחר עם מוגבלות.
 • המעסיק הוכיח כי פעל בתום לב והתקיימו 2 אלה:
  • הוא עשה מאמץ סביר להמשך העסקתו של העובד עם המוגבלות שבעבורו נרכשה ההתאמה או נשכרה, או שבנסיבות הענין לא היה סביר להמשיך בהעסקתו.
  • הוא עשה מאמץ סביר להעסיק עובד אחר עם מוגבלות, אשר זקוק לאותה התאמה.

יחד עם זאת, במידה ולא התייקמו תנאים לו, אז המעסיק חייב להחזיר את ההלוואה או את חלקה, בהתחשב בתועלת שצמחה למעביד מן ההתאמה ובתועלת שצמחה לעובדים עם מוגבלות במקום העבודה.

ההלוואה תוחזר בתוך 60 ימים מהיום שבו נשלחה למעביד הודעה על חובתו להחזיר את ההלוואה או חלקה, או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית – מיום שחדלו להתקיים התנאים מקודם בחלק זה ועד למועד החזר ההלוואה בפועל.

מכירה או השכרה של התאמה

אם ההתאמה נמכרה או הושכרה בתקופה של 5 שנים ממועד אישור העברת סכום ההשתפות למעסיק, אז המעסיק חייב להחזיר את החלק היחסי מתוך תמורת המכירה או ההשכרה.

החישוב נעשה לפי היחס שבין סכום השתתפות המדינה לבין עלות ההתאמה, בניכוי חלק יחסי של סכום זה שיחושב לפי היחס של התקופה ששימשה בה ההתאמה להעסקת עובד עם מוגבלות אצל המעביד, לחמש שנים.

הוראה זו לא חלה אם בתמורה למכירת ההתאמה או השכרתה, קיבל המעביד התאמה שהיא שכלול או שדרוג של ההתאמה שנמכרה או הושכרה, ובלבד שהגורם המוסמך מטעם משרד העבודה אישר מראש ביצוע המכירה או ההשכרה בתמורה.

מנגד לכך, אם ההתאמה חדלה לשמש להעסקת עובד עם מוגבלות בתוך 5 שנים ממועד אישור סכום ההשתתפות, והיא אינה משמשת עובד עם מוגבלות במקום העבודה ולא נמכרה או הושכרה, המעסיק חייב לאפשר למדינה למכור את ההתאמה בעצמה או להעבירה לאחר.

במקרה של פסקה קודמת, המעסיק יקבל את תמורת המכירה או את שווי ההתאמה, לפי הענין, בניכוי החזר למדינה.

האמור בחלק זה לעיל, לא חל על התאמה במקרקעין, שירותי תרגום ותמלול, או התאמה שחוברה למיטלטלין עד שאין אפשרות להפרידם, או שהפרדתם כרוכה בנזק בלתי סביר או בהוצאות בלתי סבירות, ובלבד שההתאמה טפלה למיטלטלין.

בתקופה של עד 5 השנים כאמור, המעסיק חייב לדווח למשרד בכתב בתוך 21 ימים אם ההתאמה הושכרה או נמכרה, או שהיא חדלה מלשמש העסקת עובד עם מוגבלות.

כל החלק הזה לא חל על הדרכה ראשונית למעביד.

דיון חוזר בהחלטה

מעסיק יכול להגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה שנמסרה להם, אותה ניתן להגיש פעם אחת בלבד ובתוך 30 ימים ממועד מסירת ההחלטה.

הבקשה חייבת להיות מוגשת בכתב, והיא צריכה לכלול את כל טענות המעסיק המערער והשגותיו, כמו גם מסמכים תומכים בהשגות או בנימוקים.

כל דיון חוזר נידונה על ידי מנהלת המטה, ההחלטה תינתן על ידה ובחתימתה. ההחלטה תישלח בדואר אלקטרוני בתוך 30 ימים ממועד הגשתה. המנהלת יכולה לדרוש צירוף מסמכים נוספים או הבהרות.

ערעור על ההחלטה או ההחלטה בדיון חוזר

מעסיק יכול לערער על ההחלטה או על ההחלטה בדיון חוזר, אל בית הדין האזורי לעבודה.

הגשת בקשה לדיון חוזר לא פוגעת בזכות לערור לבית הדין לעבודה.

מידע נוסף

 • הרציפות בעבודה לעניין העובד ותקופות העסקה מחושבת לפי פיצויי פיטורים.
 • מעסיק שחייב בהתאמות במקום ציבורי או בשירות ציבורי, לא רשאי לבקש מימון מוגדל לעובד עם מוגבלות שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות.
 • ההתאמה והמימון לגבה תאושר רק אם היא דרושה לשילובו של עובד עם מוגבלות במקום העבודה.
 • אם ההתאמה יכולה לשמש עובד נוסף עם מוגבלות בלי לפגוע בעובד שבעבורו אושרה, לא תאושר התאמה נוספת.
 • אישור מורשה לנגישות לא נדרש לענין הדרכה ראשונית למעביד, שירותי תרגום ותמלול, או התאמה אחרת לעניין זה.
 • השתתפות במימון התאמות מתמשכות לאורך תקופת העבודה של אדם (כגון ליווי והדרכה מתמשכים) תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד, וזאת בכפוף לסכום המרבי המצוין בתקנות ולהיקף המשרה.
 • הגורם המוסמך לטיפול בהוראות אלו הוא המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, במשרד העבודה.
 • אם העובד מועסק אצל 2 מעסיקים או יותר בהיקף מצטבר של שליש לפחות, ההשתפות תימסר למעסיק שהעובד אצלו מועסק בהיקף משרה גדול יותר, ואם היקף המשרה זהה, אז המעסיק שהגיש ראשון את הבקשה.
 • עובד העובד מבית וההתאמות נעשות בביתו, כאשר שאר התנאים מתקיימים, העלויות תוכרנה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
 • תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006
 • נהלים וכללי פרשנות של תקנות השתתפות המדינה במימון התאמות במקומות עבודה לאנשים עם מוגבלות, משרד הכלכלה, 15/9/14

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil