חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ימי מחלה להורה של אדם עם מוגבלות לצורך מתן סיוע אישי

עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות (ילד) ועבד שנה אחת לפחות אצל המעסיק שלו או במקום העבודה, זכאי לזקוף ימי מחלה לצורך מתן סיוע אישי. הזקיפה של ימים אלו היא מתוך סך צבירת ימי המחלה של הילד.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

ימי מחלה להורה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות

בנוסף לזכות של הורה להיעדר ממקום העבודה עקב מחלת ילד ואף עקב מחלה קשה של ילד, החוק מאפשר להורה של אדם עם מוגבלות, להיעדר ממקום העבודה ולחשב אותם בתור ימי מחלה לעניין תשלום דמי מחלה.

למעשה, עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, שעבד שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום העבודה, זכאי לזקוף עד 18 ימי מחלה בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצוך מתן סיוע אישי לאותו אדם. סיוע אישי הוא סיוע שהאדם עם מוגבלות נזקק לו בגלל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול.

זאת ועוד, ההורה יכול לנצל עד 18 ימי מחלה נוספים בשנה (סה"כ עד 36 ימים), אם התקיימו תנאים נוספים ככתוב בהמשך עמוד זה. יש לציין כי עובד שנעדר, זכאי לקבל דמי מחלה על אותם ימי מחלה החל מהיום הראשון, בשונה מהוראות החוק העיקריות בנושא.

חשוב לציין כי העדרות זו היא על חשבון העובד, כלומר על חשבון ימי המחלה שלו. לא מדובר על ימי מחלה נוספים מעבר לצבור לו, אלא באפשרות לניצול שלהם על חשבון היתרה הצבורה.

בנוסף לזכות זו, עובד זה רשאי להיעדר שעות היעדרות לטיפול בילד שלו (אדם עם מוגבלות) ללא ניכוי משכרו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מי שעונה על התנאים הבאים, זכאי לזכות זו (ניצול עד 18 ימי היעדרות):

 • ותק במקום העבודה – ההורה צבר ותק של שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • סוגי אוכלוסיות זכאיות – מי שהוא נמנה עם אחד מאלה:
  • הורה לילד – זכאי לקבל בגין ילדו שהוא אדם עם מוגבלות. הזכאות לא תקפה אם המוגבלות אינה קבועה, כזו שעשויה לחלוף תוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להשתנות.
  • הורה במשפחת אומנה – זכאי לקבל בגין הילד. זאת בתנאי שההורה הטבעי או ההורה המאמץ, של הילד או של האדם עם מוגבלות, לפי העניין, לא מימש באותם ימים או שעות, את הזכאות שלו.
  • אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות – זכאי לקבל בגין האדם. זאת בתנאי שאין אדם אחר המטפל באדם עם מוגבלות, ואין אדם אחר שניצל את הזכות הזו.

לפי הגדרת החוק, אדם עם מוגבלות הוא אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בגללה התפקוד שלו מוגבל באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

תנאי זכאות לניצול עד 18 ימים נוספים

עובד זכאי לזקוף עד 18 ימים נוספים של היעדרות על חשבון ימי המחלה (סך הכל עד 36 ימים), בתנאי שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצוך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, וזאת אם התקיים אחד מאלה:

 • בן או בת הזוג שלו הוא עובד שכיר ולא נעדר מהעבודה מכוח הזכות הזו.
 • בן או בת הזוג שלו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או ממשלח ידו מכוח הזכות הזו.
 • הוא הורה עצמאי.
 • האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

מספר ימי מחלה בשל סיוע אישי לאדם עם מוגבלות

מספר ימי מחלה שמגיעים לעובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות לצורך סיוע אישי:

 • עד 18 ימים – אם עונה על תנאי הזכאות לגביו ככתוב לעיל.
 • עד 36 ימים – אם הוא עונה על תנאי הזכאות לגביו, וגם אם עונה על תנאי הזכאות לימי המחלה הנוספים.

חשוב לציין כי בעת זקיפת ימי ההיעדרות ככתוב מקודם, ההורה לאדם עם מוגבלות רשאי להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם הוא נעדר לצורך מתן סיוע אישי. חלקי ימים יחושבו לפי היחס בין שעות ההיעדרות לבין שעות העבודה של ההורה באותו יום אילו נעדר.

למשל אם נעדר 4 שעות ביום עבודה של 8 שעות, אז זכאי לנצל חצי יום מחלה באותו יום לצורך סיוע אישי.

דמי מחלה על ימי המחלה

עובד הורה לאדם עם מוגבלות זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בעד ימי המחלה (ימי היעדרות) לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות. דמי המחלה משולמים כך:

 • היום הראשון ואילך – 100% מהשכר הרגיל שלו.

התשלום בעד אותם ימים ניתן לכל היותר עבור ימי המחלה שצבר.

מימוש הזכאות – איך לנצל את ימי המחלה?

הזכאות לזקיפת ימי מחלה על חשבון היתרה הצבורה של העובד, לצורך טיפול וסיוע אישי לאדם עם מוגבלות, היא לא אוטומטית ויש להגיש בקשה מיועדת למעסיק. ללא הגשת הבקשה, המעסיק לא חייב לשלם או לזקוף כאמור.

למעשה, העובד צריך להגיש בקשה באופן זה:

 1. הצהרה חתומה – מכתב בו העובד מצהיר על ההיעדרות עקב סיוע אישי לאדם עם מוגבלות.
 2. אישור רפואי – אישור מהרופא שמעיד על כך שהאדם עם מוגבלות בגינו נדרשת ההיעדרות הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי עקב המוגבלות. אם הסיוע הישי נדרש לצרכי ליווי, סיוע או השגחה בטיפול רפואי או פארה-רפואי, גם אישור של הגורם המטפל המעיד על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול.
 3. צו מינוי אפוטרופוס – אם האדם הוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, יש לצרף למעסיק גם צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 4. אישור הורה במשפחת אומנה – אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, יש לצרף אישור כאמור שניתן על ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד העבודה והרווחה, או מי שהסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד העבודה והרווחה התקשר איתו לשמש כגוף מפעיל לאומנה.
 5. אישור בן זוג עצמאי – אם בן הזוג עצמאי, יש להציג אישור רשמי בדבר היותו עוסק או עצמאי ממס הכנסה, מביטוח לאומי או ממע"מ.

עם זאת, עובד רשאי למסור למעסיק את המסמכים והאישורים הבאים, לפי המועדים הכתובים לצידם ולא בכל פעם שנעדר. זאת בתנאי שאם חלד לחול תנאי שעליהם הם מעידים, העובד חייב למסור תוך זמן סביר.

אלו הם:

 • אישור רפואי לגבי מוגבלות קבועה – פעם אחת בלבד. אם המוגבלות אינה קבועה – אחת ל-12 חודשים.
 • אישור בן זוג עצמאי – פעם אחת ב-6 חודשים.
 • צו מינוי אפוטרופסות – פעם אחת בלבד אם זה צו קבוע. אם הצו הוא זמני – אחת לתקופה אפוטרופסות קצובה.

בנוסף לכך ומבלי קשר לעיל, העובד חייב להודיע למעסיק, בדומה ליציאה לחופשת מחלה, הודעה על היעדרות תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון על התקופה המשוערת בה לא יוכל לעבוד.

נוסח ההצהרה

הצהרה לפי סעיפים 1ב ו-1ג לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק)

לעניין היעדרות מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות –

(1) אני הח"מ (שם ושם משפחה) _________________, מס' זהות _________________, של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי בשל מוגבלותו (מצורף אישור של רופא בדבר הזדקקות של אדם עם מוגבלות לסיוע אישי), מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי ביום משעה: _____ עד שעה: _____ לפי סעיפים 1ב או 1ג לחוק, לשם מתן סיוע אישי, שמחייב היעדרות, לאותו אדם. (מצורף אישור הגורם המטפל המעיד על יום ושעה שבו ניתן הטיפול, ככל שהסיוע האישי נדרש לצורך לווי, סיוע או השגחה בקשר לטיפול רפואי או פרה רפואי).

(2) אם העובד הוא הורה או הורה במשפחת אומנה של אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי ומבקש לנצל את זכותו להעדר מהעבודה כאמור בפסקה (1) יותר מ-15 ימים בשנה – (מחק מהבאים מטה את המיותר)

(א) הנני מצהיר כי אני הורה יחיד של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות;

(ב) הנני מצהיר כי האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5), נמצא בהחזקתי הבלעדית ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות;

(ג) הנני מצהיר כי בן זוגי (שם ושם משפחה של בן הזוג) מס' זהות המועסק כעובד שכיר ב(שם מקום העבודה) מיום / בעל עסק / חברה / משלח יד בשם , מס' זהות נעדר מעבודתו או מעסקו/משלח ידו במהלך שנה זו לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) בהתאם לחוק ואין אדם אחר שניצל את הזכות לזקוף ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות.

(3) אם העובד הוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות (מחק את המיותר) –

(א) הנני מצהיר בזאת כי מוניתי כאפוטרופוס של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) (מצורף בזה צו ) ואין אדם אחר המטפל בו;

(ב) למיטב ידיעתי, לאדם אשר פרטיו רשומים בפסקה (א), אפוטרופוס/ים אחרים בשם ומספר זהות , אשר הינם עובדים שכירים או עצמאיים;

(ג) הנני מצהיר כי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) היה עמי ולא עם האפוטרופוס/ים האחר/ים.

(4) אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה –

הנני מצהיר בזה כי אני הורה במשפחת אומנה של האדם עם מוגבלות אשר פרטיו רשומים בפסקה (5) וכי ביום האמור בפסקה (1) האדם עם המוגבלות היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים. (מצורך אישור מאת המפקח הארצי על האומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים או מי שהוא הסמיך לכך או אישור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל לאומנה, על היותי הורה במשפחת אומנה).

(5) פרטי האדם עם מוגבלות:

שם ושם משפחה ________________
מס' זהות ________________
תאריך לידה ________________

תאריך ________________
שם העובד ________________
חתימה ________________

הרחבות נוספות

בנוסף לזכות העובד להיעדר עד 18 ימי היעדרות כאמור בכתבה זו, העובד שהוא אדם עם מוגבלות יכול להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי, ללא ניכוי משכר העבודה שלו.

זאת ועוד, אם התקיים תנאי אחד מה-4 ככתוב לעיל, שמאפשרים לנצל עוד 18 ימים (סה"כ 36 ימים), אז העובד יכול לנצל עד 52 שעות נוספות בשנה (סה"כ 104) לצורך מתן סיוע אישי, ללא ניכוי משכר העבודה שלו.

זכות זו להיעדר היא בנוסף לכל זכות אחרת שיש לעובד לפי החוק בעניין דמי מחלה לילד, והיא לא תלויה ולא מותנית בשום זכות אחרת לפי חוק זה.

מובהר בזאת כי שעות ההיעדרות אינם בנוסף או בתוספת של שעות לשכר העבודה, אלא האפשרות להיעדר בשעות אלו. השעות מוקצות לכל שנה אזרחית (1 ינואר עד 31 דצמבר) ולא ניתן לצבור אותם לשנים הבאות.

אם העובד מועסק במשרה חלקית, אז מספר שעות ההיעדרות כאמור בהרחבה זו מחושב לפי חלקיות המשרה של העובד. כלומר לפי סך שעות עבודה בחודש חלקי 182 שעות למשרה מלאה (עד אפריל 2018 החישוב נעשה לפי 186 שעות).

במקרה כזה, מחשבים את הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד במהלך 3 חודשים רצופים שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון לפי הרחבה זו. במניין שעות עבודה, נחשבות גם היעדרות בתשלום שדינו כדין שכר עבודה (כמו ימי מחלה שלו, ימי חופשה וכד').

מידע נוסף

 • בחישוב ימי היעדרות בשל סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, מביאים בחשבון את מספר ימי המחלה בשל מחלת ילד שהוא אדם עם מוגבלות.
 • החוק בעניין זה מתייחס לאדם עם מוגבלות ללא קשר לגיל שלו.
 • למעשה, שעות ההיעדרות ככתוב בהרחבות עמוד זה הם על חשבון המעסיק, וימי היעדרות הם על חשבון העובד. לפיכך, ניתן לנצל קודם את שעות ההיעדרות, משום שהם לא מותנים בניצול או בשימוש זכות אחרת לפי החוק הזה.
 • היקף הזכות אינה משתנה בהתאם למספר הילדים עם מוגבלות. כלומר, הזכאות היא לפי התא המשפחתי ולא ניתנות יותר אם יש יותר מילד אחד עם מוגבלות.

גורמי ממשל

 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – פניות הציבור כאן.

חקיקה ופסיקה

 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993
 • תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ד-1993

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil