חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הפקדות לחיסכון פנסיוני בחופשת לידה (תקופת לידה והורות)

עובד או עובדת הנמצא בתופשת לידה (תקופת לידה והורות) ומקבל/ת דמי לידה, זכאי להמשך הפקדות המעסיק לחיסכון פנסיוני (ביטוח לפנסיה) של העובד. זוהי זכאות חשובה במיוחד כשאותו עובד או עובדת נעדר מהעבודה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי הפקדה לפנסיה בחופשת לידה והורות?

עובד או עובדת הנמצאים בחופשת לידה (תקופת לידה והורות), נעדרים בפועל ממקום העבודה ולפיכך נראה כי אין מי שיפקיד עבורם כספים לחיסכון לפנסיה. כדי למנוע את הפגיעה בזכויות העובד או העובדת בתקופה זו, המעסיק חייב לבצע הפרשות לביטוח וחיסכון פנסיוני (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות).

המשמעות היא שאם העובדת עבדה לפחות 6 חודשים אצל המעסיק לפני ההיריון, והמעסיק נהג להפריש עבורה כספים לפנסיה או לחיסכון – אז לאחר הלידה, היא זכאית להמשך הפקדות אלו על ידי המעסיק בהתאם לתשלום דמי לידה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף לכך, אם העובד או העובדת נהגו להפריש כספים משכרם לפנסיה, אז המעסיק נדרש לנכות משכרם ולהעבירם לקופת הגמל המנהלת את החיסכון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות להמשך הפרשות לחיסכון פנסיוני (פנסיה חובה), היא בהתאם לכך:

 1. עובדת בחופשת לידה – אם היא עומדת בכל התנאים הבאים:
  1. המעסיק לבד או היא והמעסיק ביחד נהגו לשלם תשלומים לחיסכון פנסיוני.
  2. העובדת עבדה אצל המעסיק 6 חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.
  3. העובדת זכאית לקבל דמי לידה לפי חוק.
  4. בתקופת הזכאות לדמי לידה, העובדת שילמה את התשלומים החלים עליה (אם חלים) לצורך הבטחת הזכות הזו.
  5. לעניין תשלומים בתקופת לידה – אם התקיימו יחסי עבודה בכל תקופת ההיריון.
 2. עובד בחופשת לידה (אם חולק עם בת זוגתו) – אם מתקיים לגביו כל התנאים כאמור לגבי עובדת ולפי השינויים המותאמים. אולם לעניין ותק לפני ההיריון – לפי חישוב של בת זוגתו.
 3. הורה אומני בחופשת אומנה – אם מתקיים לגביו כל התנאים כאמור לגבי עובדת, אולם לעניין ותק לפני ההריון, אם התקיימו יחסי עבודה 15 חודשים לפני קבלת הילד.
 4. הורה מאמץ בחופשת אימוץ – אם מתקיים לגביו כל התנאים כאמור לגבי עובדת, אולם לעניין ותק לפני ההריון, אם התקיימו יחסי עבודה 15 חודשים לפני קבלת הילד.
 5. הורה מיועד בחופשת לידה – אם מתקיים לגביו כל התנאים כאמור לגבי עובדת, בשינויים המותאמים ולפי יום קבלת הילד למשמורת.

חישוב הפרשות משכר העבודה

הפרשות לפנסיה ולחיסכון של העובד או העובדת בתקופת תשלום דמי לידה נעשה לפי שיעורים ושכר העבודה של העובדת אילו המשיך/ה לעבוד בתקופה זו. שכר העבודה הקובע ממנו מפרישים:

 • לגבי עובד או עובדת במשכורת חודשית – שכר העבודה החודשי או המשתלם בתקופה שמעל חודש, לפי העניין.
 • לגבי עובד או עובדת בשכר שעתי או יומי – שכר העבודה הממוצע ב-6 החודשים האחרונים שבהם עבדו העובד או העובדת בפועל אצל המעסיק, שקדמו לתקופה בה זכאים לדמי לידה.

שיעור ההפרשות לפנסיה או לקרן השתלמות – לפי שיעור ההפרשות שהופקדו לפני היציאה לחופשת לידה, ובהתאם להוראות כל דין.

מימוש הזכאות

תהליך מימוש הזכאות להמשך ההפקדות לפנסיה על ידי המעסיק, נעשה כך:

1. הודעה למעסיק על יציאה לחופשת לידה

עובד או עובדת צריך להודיע אל המעסיק שלו או שלה, לפני העניין, על יציאתו לחופשת לידה לפי הוראות כל דין.

2. העברת תשלומים לקופת גמל

אם המעסיק נהג שלם לבד תשלומים לקופת גמל, אז הוא צריך גם להעביר לבד כספים בהתאם לשכר העבודה הקובע ולפי הנהוג כאילו העובד או העובדת המשיך לעבוד.

אם המעסיק וגם העובד נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל ביחד, אז הוא צריך להעביר כספים החלים עליו, וגם להעביר את התשלומים העובד או העובדת, והכל באותה התקופה ולפי שכר העבודה הקובע בעניין.

3. ניכוי משכר העובד

אם העובד או העובדת נהגו גם לבצע הפרשות והמעסיק העביר תשלמים על חשבון העובד או העובדת, אז:

 • המעסיק נדרש לנכות ככל הניתן משכר העבודה האחרון של העובד, לפני היציאה לחופשת הלידה – סכום בסך של 2 חודשי עבודה, בנוסף לניכוי בעבור החודש בעדו משולם השכר.
 • יתרת התשלומים שלא נוכו, ישולמו על ידי העובד או העובדת באמצעות מקדמות על חשבון שכר העבודה שהמעסיק ישלם להם לצורך זה.

4. מועד ואופן העברת הכספים

המעסיק צריך לשלם את הכספים שחלים עליו, בכל חודש, במהלך התקופה בעדה העובד או העובדת זכאים לקבל דמי לידה. כמו כן, הוא נדרש להעביר כספים לקופת הגמל (על ידי החברה המנהלת את הפנסיה או החיסכון) באותה תקופה בהם היה משלם את התשלומים אילולא חופשת הלידה.

5. חובת מסירה לעובד או לעובדת

מעסיק נדרש למסור לעובד או לעובדת, הוראות של תקנות כאלו, כמפורט בחלק "הרחבות נוספות" במועדים אלו:

 • לגבי עובדת – תוך זמן סביר מיום שנודע לו על ההיריון של העובדת.
 • לגבי עובד – תוך זמן סביר מהיום שבו הודיע העובד על כוונתו לצאת לחופשת לידה.

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף בנושא.

הודעה לעובדת או לעובד

הודעה
(תקנה 4)

שם המעביד:
מס' זהות:
מען:
שם:
מס' זהות:
מען:

הנדון: הפרשות לקופת גמל בתקופה שבעדה זכאית עובדת לגמלה לשמירת הריון ודמי לידה לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ותקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008

הריני להודיעך כי לפי סעיף 7א לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, ותקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 (להלן – התקנות), בתקופה שבעדה עובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון (להלן – תקופת שמירת הריון) ובתקופה שבעדה זכאים עובדת או עובד לדמי לידה (להלן – תקופת חופשת לידה), התשלומים לקופות גמל החלים על עובדת ועל מעביד יבוצעו כלהלן:

בתקופת שמירת הריון – העובדת תפקיד את התשלומים החלים עליה אצל מעבידה, בכל חודש, לא יאוחר מהיום התשיעי בכל חודש שבשל שמירת ההריון נעדרה העובדת מהעבודה, המעביד ישלם את התשלומים החלים עליו בתקופת שמירת הריון, ויעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת באותה תקופה, לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים החלים עליה אצלו.

יצוין כי אין בהפקדת תשלומי העובדת אצל המעביד במועד מאוחר יותר, כדי לגרוע מחובתו של המעביד לשלם את התשלומים החלים עליו ולהעביר את התשלומים החלים על העובדת לקופת הגמל בתוך 7 ימי עבודה מיום שהפקידה העובדת את תשלומיה אצלו.

נהג המעביד בלבד לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך לשלם תשלומים כאמור במועדים ולפי הכללים החלים עליו לפי התקנות, כאילו הוסיפה העובדה לעבוד בתקופת שמירת הריון.

לתשומת ליבך, אם הינך עובדת בשכר, כלומר, שכרך אינו משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, התשלומים החודשיים שיופקדו לקופת הגמל בתקופת שמירת הריון, יבוצעו לפי שכרך הממוצע בששת החודשים שבהם עבדת בפועל אצל מעבידך, שקדמו לתקופת שמירת ההריון.

בתקופת חופשת לידה – המעביד ינכה מהשכר האחרון שישלם לעובדת או לעובד בתכוף לפני יציאתם לחופשת לידה, סכום שלא יעלה על שיעורי התשלומים לקופת גמל החלים על העובדת או העובד בעד שני חודשי עבודה, ויעביר לקופת הגמל את שיעור ההפרשות החודשי מתוך הסכום האמור יחד עם התשלומים החלים עליו בתקופת חופשת הלידה במועדים שבהם היה משלם את התשלומים האמורים אילולא חופשת הלידה.

את יתרת התשלומים החלים על עובדת או עובד בתקופת חופשת הלידה אשר לא נוכו כאמור, ישלמו העובדת או העובד באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם להם המעביד לצורך זה, והמעביד יעבירם לקופת הגמל בכל חודש במהלך חופשת הלידה, יחד עם תשלומיו; המעביד רשאי לנכות את המקדמות על חשבון שכר העבודה משכרם של העובדת או העובד עם שובם לעבודה לאחר חופשת הלידה.

נהג המעביד בלבד לשלםל תשלומים לקופת גמל, ימשיך לשלם תשלומים כאמור במועדים ולפי הכללים החלים עליו לפי התקנות, כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה, לפי העניין.

לתשומת לבך: אם הנך עוב/ת בשכר, כלומר, שכרך אינו משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, התשלומים החודשיים שיופקדו לקופת הגמל, יבוצעו לפי שכרך הממוצע בששת החודשים שבהם עבדת בפועל אצל מעבידך, שקדמו לתקופת חופשת הלידה.

הערות:
(1) האמור בהודעה זו חל לגבי עובדת או עובד שעבדו אצל מעבידם שישה חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההריון של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין, ולעניין תשלומים בתקופת הזכאות לדמי לידה – אם נוסף על כך התקיימו יחסי עובד ומעביד ביניהם בכל תקופת ההריון.
(2) קטיעה ברצף ההפרשות לקופות גמל עלול לפגוע בזכויות של העובד/ת בקופת הגמל.

רשימת הפרשות לקופות גמל

[המעביד ישלים את הנתונים על פי תנאי העבודה של העובדת]

סוג התשלום | הגוף המקבל ושם התכנית | אחוז הפרשה של העובד | סכום הפרשה של עובד | אחוז הפרשה של המעביד | סכום הפרשה של מעביד


פנסיה
ביטוחים
חיסכון (קרן השתלמות)
אחר:

מידע נוסף

 • ההפרשות לפנסיה נעשות לפי גובה שכר העבודה של העובד ולא לפי גובה דמי לידה.
 • מכיוון שחופשת לידה (תקופת לידה והורות) כוללת תקופה בה משולמים דמי לידה ותקופה בה התשלום מופסק, אז יש לציין כי ההפרשות נעשות רק בתקופה בה משולמים דמי לידה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 • תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil